G� til hovedindholdet

Satser for bøder og gebyr

Bilag 2 til Strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Skærpede bøder ved overtrædelser med alvorlige konsekvenser og ved gentagne grove overtrædelser

Udmålingen af bøder til arbejdsgivere for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven sker med udgangspunkt i en grundbøde, der fastsættes ud fra overtrædelsens grovhed.

Hertil kommer et bødetillæg ved overtrædelser, der har medført en ulykke med alvorlig personskade eller død. Med aftalen øges bødetillægget til arbejdsgiver for en materiel overtrædelse af arbejdsmiljøloven, der medfører en alvorlig personskade eller død, fra 20.000 kr. til 40.000 kr. ved strafbare overtrædelser med en grundbøde på 20.000 kr., og fra 40.000 kr. til 80.000 kr. ved strafbare overtrædelsen med en grundbøde på 40.000 kr.

Der har hidtil været et bødetillæg på 20.000 kr. i sager, hvor arbejdsgiveren tidligere er straffet for en grov overtrædelse inden for de seneste fire år, uanset om virksomheden tidligere er straffet en, to eller flere gange i den fireårige periode. Med aftalen forhøjes bøden for grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven med yderligere 10.000 kr. for hver gang, arbejdsgiveren inden for en 4 års periode tidligere er straffet flere gange for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at bøden forhøjes med 20.000 kr. ved én tidligere straf (som hidtil), med 30.000 kr. ved to tidligere straffe, med 40.000 kr. ved tre tidligere straffe, med 50.000 kr. ved fire tidligere straffe, etc.

Herefter kan bøden, som i dag, forhøjes yderligere med henvisning til skærpende omstændigheder eller andre særligt skærpende omstændigheder samt virksomhedens størrelse.

Gebyr for tilsyn ved gentagne overtrædelser med betydelig fare for medarbejderne

Arbejdsgivere skal som følge af aftalen betale et gebyr, når et opfølgende tilsyn på grund af gentagne alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven inden for to år fører til forbud eller strakspåbud ved betydelig fare inden for samme eller lignende område.

Grundlaget for gebyrfastsættelsen vil være de eksisterende gennemsnitlige omkostninger forbundet med opgaveløsningen i Arbejdstilsynet. I 2018 udgjorde de gennemsnitlige omkostninger til et tilsynsforløb ca. 9.800 kr. per sag (2018-pl).

Det skal afklares, hvorvidt gebyret kan udgøre et gebyr af skattemæssig karakter, eller om det skal udgøre et omkostningsdækket gebyr og derved indgå i Arbejdstilsynets driftsøkonomi.

Henter PDF