G� til hovedindholdet

Flere redskaber i indsatsen for psykisk arbejdsmiljø

Bilag 4 til Strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Dette bilag uddyber aftalens initiativer på det psykiske område. Forligspartierne er enige om, at psykisk arbejdsmiljø er en central udfordring på fremtidens arbejdsmarked. Med aftalen sættes derfor fokus på det psykiske arbejdsmiljø på både arbejdspladser og i Arbejdstilsynets indsats, og indsatsen styrkes med flere redskaber.

Reglerne for det psykiske arbejdsmiljø vil med aftalen blive mere tydelige og klare for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere. Det sker ved, at der udarbejdes en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som tydeligt beskriver og synliggør gældende regler og praksis på området. Der er i dag ganske få regler om det psykiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøloven.

Udkast til en ny bekendtgørelse vil blive drøftet med forligsparterne i efteråret 2019 med henblik på ikrafttrædelse i 2020.

Samtidig sættes fokus på at styrke kompetencerne inden for psykisk arbejdsmiljø hos både ledere og medarbejderrepræsentanter. Det sker ved, at Beskæftigelsesministeriet indhenter og udbreder erfaring om uddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

Aftalen vil også give tilsynet flere redskaber til at arbejde med bl.a. det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet med udvalgte udsatte brancher styrkes gennem flere særlige brancherettede tilsyn fx i brancher, der har problemer med psykisk nedslidning. Tilsynene vil være målrettet den konkrete branches specifikke arbejdsmiljøproblemer. Der vil
også skulle gennemføres koordinerede indsatser i udvalgte brancher sammen med bl.a. arbejdsmarkedets parter og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, som vil være rettet mod konkrete udfordringer, som fx udfordringer inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Samtidig bliver det muligt for arbejdspladser at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet, hvis de på grund af et konkret arbejdsmiljøproblem fx inden for det psykiske arbejdsmiljø, vil gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Det skal understøtte, at arbejdspladser, som er motiverede for at løse et arbejdsmiljøproblem af egen drift, gør det, og at læring om arbejdsmiljøproblemer og løsninger spreder sig i organisationen.

Nyligt gennemførte initiativer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø

Den 1. juli 2018 trådte en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft, som giver hjemmel til, at Arbejdstilsynet under tilsyn kan tale med de ansatte, uden at andre, herunder arbejdsgiver, er til stede. Lovændringen giver endvidere hjemmel til, at Arbejdstilsynet kan gennemføre på forhånd planlagte gruppesamtaler med ansatte, når det er arbejdsmiljøfagligt begrundet. Lovændringen er implementeret i Arbejdstilsynets tilsynspraksis.

Som følge af den politiske løsning på baggrund af drøftelserne af Metodeudvalgets anbefalinger, kan Arbejdstilsynet fra 15. marts 2019 træffe afgørelser om krænkende handlinger, der ikke har karakter af mobning. Før denne justering kunne Arbejdstilsynet alene træffe afgørelser om de typer krænkende handlinger, som havde karakter af
mobning, herunder seksuel chikane.

Henter PDF