G� til hovedindholdet

Kemi

Kontoret Kemi har det arbejdsmiljøfaglige ansvar for kemi-området, støj, maskiner og teknik. Kontoret samler en række områder, der er kendetegnet ved at være tæt og detaljeret regulerede, og hvor der også er omfattende EU-regulering vedrørende kemi, støj, stråling mm., herunder standarder.

Kontorchef: Gro Iversen

Kontoret samler desuden opgaver indenfor kemi og indeklima, samt maskin- og teknikområdet, hvor der er en særlig opgave i forhold til faglig-teknisk analyse, regulering og formidling.

Det er kontorets opgave at følge og bidrage til udvikling af den arbejdsmiljøfaglige viden på områderne og aktivt omsætte denne viden til nye indsatser og redskaber. Kontoret har på kemi-området bl.a. ansvaret for samarbejdet med NFA om task force i forhold til grænseværdier.

Kontoret har ansvaret for konkrete fagtekniske bekendtgørelser og opdatering og udvikling af disse. I dette arbejde indgår også løbende opmærksomhed på mulighed for udvikling af nye tilsynsmetoder.

Kontoret varetager den løbende drift med besvarelse af henvendelser og spørgsmål på kontorets områder, herunder også i forhold til analyse og kendskab til data med relevans for områderne. Ligesom kontoret bidrager aktivt med viden og idéer i forhold til øvrige relevante projekter i Arbejdstilsynet.

Kontoret har ansvaret for nedenstående hovedområder og arbejdsopgaver:

 • Viden og policyudvikling vedrørende:
  • Kemisk arbejdsmiljø
  • Maskinområdet
  • Teknik i øvrigt herunder trykområdet, ATEX og personlige værnemidler
  • Støj/stråling og EMF og vibrationer
  • Indeklima
 • Risikoområdet (seveso)
 • Sagsbehandlingen af dispensationer fra sprøjteforbuddet (epoxy-området)
 • Produktregisteret
 • Grænseværdiprojekt med NFA
 • Biologisk arbejdsmiljø
 • Ansvaret for lægepåtegningen af attester vedrørende ioniserende stråling, der pt. varetages af AMK Bispebjerg
 • Projekt ”Enklere kemi-regler”
 • Anerkendelse af udenlandske kvalifikationer
 • Arbejdsmiljøfaglige uddannelser
 • Faglig sparring med TC Øst om reguleringen af naturgasområdet
 • Diverse faglige bekendtgørelser fx bekendtgørelser om stoffer og materialer.
 • Løbende drift i forhold til Folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål og faglige afklaringer i forhold til kemisk arbejdsmiljø, maskinområdet, teknik, støj og indeklima.

Henter PDF