G� til hovedindholdet

Udvidet risikobaseret tilsyn: Rengøring

Virksomheder i bestemte brancher har siden 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn (URT). På denne side kan du læse om resultaterne af de URT-tilsyn, der blev gennemført i rengøringsbranchen i 2016.

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført Udvidede Risikobaserede Tilsyn (URT) inden for udvalgte brancher, som er belastede på grund af enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø eller i forhold til muskel-skelet besvær.

Det udvidede risikobaserede tilsyn indebærer, at det almindelige risikobaserede tilsyn udvides med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede på det indledende risikobaserede tilsyn, herunder i det tilfælde, hvor den tilsynsførende på det indledende risikobaserede tilsyn kan konkludere, at der ikke er behov for en grundigere afdækning.

Når resultaterne skal gøres op, kan man derfor ikke skelne imellem, hvilke reaktioner, der specifikt er en følge af det udvidede risikobaserede tilsyn og hvilke afgørelser, der hænger sammen med det almindelige risikobaserede tilsyn. Nedenstående resultater vedrører derfor alle afgivne reaktioner om muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø i branchegruppen Rengøring i 2016.

Notatet indeholder først en status over resultaterne for muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø indenfor branchegruppen Rengøring efterfulgt af korte beskrivelser af erfaringer fra tilsynene.

Tilsynsresultater fra risikobaserede tilsyn i 2016 indenfor branchegruppen rengøring

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført risikobaseret tilsyn på 523 virksomheder indenfor branchegruppen Rengøring.

 6,5 procent svarende til 34 virksomheder har fået mindst en afgørelse om muskel-skeletbesvær og 0,2 procent svarende til en virksomhed har fået mindst én afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Hertil kommer at 2,7 procent svarende til 14 virksomheder har modtaget mindst en vejledning om psykisk arbejdsmiljø.

Tabel 1. Andelen af virksomheder med afgørelser om muskel-skeletbesvær (MSB) og psykisk arbejdsmiljø indenfor rengøringsbranchen.

Branchegruppe

Antal gennemført RT

Andel med min.

en MSB afg.

Andel med min.

en psyk afg.

Andel med min. en psyk vejledning.

 

2016

2016

 

2016

 

2016

 

27 Rengøring

523

6,5

 

0,2

 

2,7

 

Kilde: Status for risikobaseret tilsyn, den 10. marts 2017.

Reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på arbejdsmiljøemner, brancher og virksomhedsstørrelse

Arbejdstilsynet har afgivet i alt 47 afgørelser og 37 vejledninger om muskel-skeletbesvær i rengøringsbranchen, jf. nedenstående tabel 2. Over halvdelen af afgørelser om muskel-skeletbesvær er givet som følge af konstatering af arbejdsmiljøproblemet løft herefter følger henholdsvis arbejdsstillinger- og bevægelser samt bæring med lidt under 20 procent af afgørelserne. 43 procent af de afgivne vejledninger vedrører arbejdsmiljøproblemet arbejdsstillinger- og bevægelser, mens 25 procent af vejledningerne vedrører arbejdsmiljøproblemet løft. Fordelingen af reaktioner på arbejdsmiljøemner skal fortolkes med forsigtighed på grund af det lave antal reaktioner. 

Tabel 2. Antal reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på arbejdsmiljøproblememner.

Arbejdsmiljøproblememner

MSB reaktioner

Antal afgørelser

Antal vejledninger

051 Personforflytning

0

1

052 Skærmarbejde

1

3

053 Arbejdsstillinger og –bevægelser

9

16

054 Ensidigt, belastende arbejde

1

1

056 Løft

25

9

057 Bæring

8

5

058 Træk og skub

1

1

059 Øvrige risikofaktorer for MSB

2

1

I alt

47

37

Kilde: Udtræk den 31. august 2017.

Ser man på hvordan reaktioner om muskel-skeletbesvær er fordelt på de enkelte brancher, er det i brancherne Andre rengøringsydelser, Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler samt Kombinerede serviceydelser, der afgives flest afgørelser og vejledninger, når man holder antallet af afgørelser op mod antal gennemførte besøg i brancherne, jf. tabel 3. nedenfor. Antallet af gennemførte tilsyn i de enkelte brancher er dog i flere tilfælde for små til, at man kan generalisere ud fra tabel 3.

Tabel 3. Antal reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på brancher.

 Brancher

 

MSB reaktioner

Antal gennemført RT

Antal afgørelser

Antal vejledninger

811000 Kombinerede serviceydelser

128

8

10

812100 Almindelig rengøring i bygninger

208

11

12

812210 Vinduespolering

18

1

0

812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

66

7

4

812900 Andre rengøringsydelser

64

12

10

960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier

11

7

1

960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.

16

1

0

I alt

523

47

37

Kilde: Udtræk den 31. august 2017.

 

 

 

Tabel 4 nedenfor angiver fordeling af afgørelser om muskel-skeletbesvær efter virksomhedsstørrelse. 14 procent af virksomheder med over 20 ansatte har modtaget mindst én afgørelse om MSB. 4,5 procent af virksomhederne med 10-19 ansatte og 4 procent af virksomhederne med 5-9 ansatte mens en procent af virksomheder med 1-4 ansatte har modtaget mindst én afgørelse. Således ses at andelen af virksomheder med afgørelser om muskel-skeletbesvær stiger jo større virksomhederne er.

Tabel 4. Andel af virksomheder med mindst en afgørelse om muskel-skeletbesvær fordelt virksomhedsstørrelse.

Virksomhedsstørrelse

Antal gennemført RT

Antal virksomheder med MSB afgørelser

Andel af virksomheder med min 1 MSB afgørelser

1-4 ansatte

85

1

1

5-9 ansatte

167

7

4

10-19 ansatte

112

5

4,5

20 ansatte og derover

149

21

14

Uoplyst

10

0

0

I alt

523

34

6,5

Kilde: Status for risikobaseret tilsyn, den 10. marts 2017.

Tilsynets erfaringer vedrørende afgørelser om muskel-skeletbesvær fra det udvidede risikobaserede tilsyn i rengøringsbranchen

Reaktionerne inden for muskelskeletbesvær drejer sig primært om løft og bæring samt arbejdsstillinger, Det kan fx drejer sig om løft af seng på værelser, vand, skrald, opvaskemiddel o.l.  Herudover kan der være tale om arbejdssituationer med trappevask, hvor der bruges meget vand, håndtering af støvsuger, vandstøvsugere o.l.

De afgivne reaktioner om muskel-skeletbesvær viser, at der stadig er udfordringer med at håndtere tunge løft og arbejdsstillinger i branchegruppen.

Reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på arbejdsmiljøemner, brancher og virksomhedsstørrelse

Arbejdstilsynet har afgivet i alt to afgørelser og 14 vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, jf. tabel 5.

Der er afgivet en afgørelse om vold og traumatiske hændelser og en afgørelse om psykisk førstehjælp. Der er samtidig afgivet 14 vejledninger fordelt jævnt over de forskellige arbejdsmiljøproblememner, det største antal vejledninger, der er givet er indenfor arbejdsmiljøemnet Stor arbejdsmængde og tidspres. Fordelingen af reaktioner på arbejdsmiljøemner skal fortolkes med forsigtighed på grund af det lave antal reaktioner. 

Tabel 5. Antal reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på arbejdsmiljøproblememner

Arbejdsmiljøproblememner

Psykisk arbejdsmiljø

Antal afgørelser

Antal vejledninger

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

0

4

064 Mobning, herunder seksuel chikane

0

1

065 Vold og traumatiske hændelser

1

2

066 Skiftearbejde og arbejde på forskudte arb.tider

0

1

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

0

3

069 Psykisk førstehjælp

1

3

I alt

2

14

Kilde: Udtræk den 31. august 2017.

De to afgørelser er givet indenfor branchen Almindelig rengøring i bygninger. De 14 vejledninger er jævnt fordelt med 1 til 4 vejledninger indenfor hver branche.

Omkring 3 procent af de virksomheder, der har fået et risikobaseret tilsyn har modtaget en vejledning om psykisk arbejdsmiljø. De virksomheder, der har fået en vejledning om psykisk arbejdsmiljø er at finde blandt virksomheder med over 5 ansatte. Det er blandt virksomheder med over 20 ansatte der er afgivet forholdsmæssig flest vejledninger til, og det er også i denne gruppe, der er afgivet to afgørelser om psykisk arbejdsmiljø.

Tilsynets erfaringer vedrørende afgørelser om psykisk arbejdsmiljø fra det udvidede risikobaserede tilsyn i rengøringsbranchen

Det er Arbejdstilsynets generelle erfaring, at branchen er præget af, at mange ansatte har en anden sproglig baggrund, hvilket Arbejdstilsynet vurderer, er en udfordring i forhold til Arbejdstilsynets muligheder for at afdække det psykiske arbejdsmiljø.

Henter PDF