G� til hovedindholdet

Udvidet risikobaseret tilsyn: Restauranter og barer

Virksomheder i bestemte brancher har siden 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn (URT). På denne side kan du læse om resultaterne af de URT-tilsyn, der blev gennemført i branchen restauranter og barer i 2016.

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført Udvidede Risikobaserede Tilsyn (URT) inden for udvalgte brancher, som er belastede på grund af enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø eller i forhold til muskel-skeletbesvær.

Det udvidede risikobaserede tilsyn indebærer, at det almindelige risikobaserede tilsyn udvides med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede på det indledende risikobaserede tilsyn, herunder i det tilfælde, hvor den tilsynsførende på det indledende risikobaserede tilsyn kan konkludere, at der ikke er behov for en grundigere afdækning.

Når resultaterne skal gøres op, kan man derfor ikke skelne imellem, hvilke reaktioner, der specifikt er en følge af det udvidede risikobaserede tilsyn og hvilke afgørelser, der hænger sammen med det almindelige risikobaserede tilsyn. Nedenstående resultater vedrører derfor alle reaktioner om muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø i afgivet på risikobaseret tilsyn i branchegruppen Restaurant og barer i 2016.

Notatet indeholder først en status over resultaterne for muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø indenfor indenfor branchegruppen Restaurant og barer efterfulgt af korte beskrivelser af erfaringer fra tilsynene.

Tilsynsresultater fra risikobaserede tilsyn i 2016 indenfor branchegruppen Restaurant og barer

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført risikobaseret tilsyn på 1.355 virksomheder indenfor branchegruppen Restaurant og barer. 9,6 procent svarende til 130 virksomheder har fået mindst én afgørelse om muskel-skeletbesvær og 0,7 procent svarende til ni virksomheder har fået mindst én afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Hertil kommer at 2,4 procent svarende til 33 virksomheder har fået mindst en vejledning om psykisk arbejdsmiljø.

Tabel 1. Andelen af virksomheder med afgørelser om muskel-skeletbesvær (MSB) og psykisk arbejdsmiljø indenfor branchegruppen Restaurant og barer.

Branchegruppe

Antal 
gennemført RT

Andel med min. en
MSB afg.

Andel med min. en
psyk afg.

Andel med min. en
psyk vejledning.

 

2016

2016

2016

2016

28 Restauranter og barer

1.355

9,6

0,7

2,4

Kilde: Status for risikobaseret tilsyn, den 10. marts 2017.

Reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på arbejdsmiljøemner, brancher og virksomhedsstørrelse

Der er afgivet i alt 142 afgørelser og 82 vejledninger om muskel-skeletbesvær indenfor branchegruppen Restaurant og barer på det risikobaserede tilsyn i 2016. Over 90 pct. af afgørelser om muskel-skeletbesvær vedrører arbejdsmiljøemnerne løft og bæring, med ca. 55 pct. vedrører løft og ca. 37 pct. vedrører bæring.  Fordelingen af vejledninger ser lidt anderledes ud, idet ca. 63 pct. af vejledninger vedrører løft, ca. 18 pct. vedrører arbejdsstillinger og –bevægelser, mens ca. 12 pct. vedrører bæring, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Antal reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på arbejdsmiljøproblememner.

Arbejdsmiljøproblem-
emner

Antal MSB reaktioner

Antal afgørelser

Antal vejledninger

052 Skærmarbejde

4

1

053 Arbejdsstillinger og –bevægelser

6

15

054 Ensidigt, belastende arbejde

0

1

056 Løft

78

52

057 Bæring

52

10

058 Træk og skub

2

2

059 Øvrige risikofaktorer for MSB

0

1

I alt

142

82

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Ser man på fordelingen af reaktioner om muskel-skeletbesvær på brancher under branchegruppen Restaurant og barer, ses det, at der er givet forholdsmæssig flest afgørelser og vejledninger indenfor brancherne Anden restaurationsvirksomhed og Caféer, værtshuse, diskoteker mv. 

Tabel 3. Antal reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på brancher under branchegruppen restauranter og barer.

Brancher

Antal

Antal MSB reaktioner i alt

Gennemført

 RT

Antal afgørelser

Antal vejledninger

561010 Restauranter

701

66

43

561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

180

13

8

562100 Event catering

65

4

7

562900 Anden restaurationsvirksomhed

133

22

12

563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

275

37

12

Fejl

1

0

0

I alt

1.355

142

82

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Tabel 4 nedenfor viser antal og andel af virksomheder med mindst 1 afgørelse om muskel-skeletbesvær fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabellen viser, at der sker en gradvis stigning i andelen af virksomheder med mindst en afgørelse om muskel-skelet besvær jo større virksomhederne er.  Således ses at kun 3,6 pct. af små virksomheder med 1-4 ansatte har får mindst en afgørelse mens tallet er 8,2 pct. for virksomheder med 5-9 ansatte, 9,8 pct. for virksomheder med 10-19 ansatte og 12,1 pct. for virksomheder med 20 eller flere ansatte. 

Tabel 4. Andel af virksomheder med mindst en afgørelse om muskel-skeletbesvær fordelt virksomhedsstørrelse.

Virksomhedsstørrelse

Antal 
gennemført RT

Antal virksomheder med Min. 1 MSB afgørelse

Andel af virksomheder med min 1 MSB afgørelser

1-4 ansatte

168

6

3,6

5-9 ansatte

267

22

8,2

10-19 ansatte

470

46

9,8

20 ansatte og derover

429

52

12,1

Uoplyst

21

4

19,0

I alt

1.355

130

9,6

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Tilsynets erfaringer vedrørende afgørelser om muskel-skeletbesvær fra det udvidede risikobaserede tilsyn i restauranter og barer

Afgørelserne om løft og bæring afspejler bl.a., at der udfordringer indenfor branchegruppen for så vidt angår håndtering fustager samt melsække og tunge gryder i køkkenet.

Reaktionerne om arbejdsstillinger og –bevægelser har drejet sig om arbejdsborde i køkken, opvaske, reception m.m.  Herudover er det Arbejdstilsynets generelle erfaring, at reaktionerne vedrørende arbejdsstillinger og –bevægelser ofte er relateret til arbejdsborde, der ikke kan indstilles.

Reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på arbejdsmiljøemner, brancher og virksomhedsstørrelse

Arbejdstilsynet har i alt afgivet 9 afgørelser og 32 vejledninger om psykisk arbejdsmiljø i branchegruppen Restaurant og barer, jf. tabel 5 nedenfor. 7 ud af 9 afgørelser vedrører arbejdsmiljøemnet vold og traumatiske hændelser og 2 afgørelser vedrører stor arbejdsmængde og tidspres.  23 ud af de 32 vejledninger vedrører emnet Vold og traumatiske hændelser, 4 vedrører Øvrige psykiske arbejdsmiljø mens resten er jævnt fordelt på de øvrige emner om psykisk arbejdsmiljø.

Tabel 5. Antal reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på arbejdsmiljøproblememner.

Arbejdsmiljøproblem-
emner

Psykisk arbejdsmiljø

Antal afgørelser

Antal vejledninger

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

2

2

064 Mobning, herunder seksuel chikane

0

1

065 Vold og traumatiske hændelser

7

23

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

0

4

069 Psykisk førstehjælp

0

2

I alt

9

32

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Tabel 6 viser fordeling af reaktioner om psykisk arbejdsmiljø på brancher under branchegruppen Restaurant og barer. 6 ud af de 9 afgørelser og 18 ud af 32 vejledninger er afgivet til virksomheder i branchen Restauranter.  7 ud af 32 vejledninger er afgivet til virksomheder i branchen Cafeer, værtshus, diskoteker mv. Antallet af reaktioner skal ses i sammenhæng med antal besøgte virksomheder, og derfor skal man være forsigtig med at generalisere fordeling af reaktioner.

Tabel 6. Antal reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på brancher.

Brancher

 

Reaktioner

Antal 
gennemført RT

Antal 
afgørelser

Antal 
vejledninger

561010 Restauranter

701

6

18

561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

180

1

3

562100 Event catering

65

1

2

562900 Anden restaurationsvirksomhed

133

1

2

563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

275

0

7

Fejl

1

0

0

I alt

1.355

9

32

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Ser man på antal og andelen af virksomheder med mindst en afgørelse eller vejledning om psykisk arbejdsmiljø ses det, at der sker en lille stigning i andelen af virksomheder, der har fået mindst en afgørelse eller vejledning jo større virksomhederne er. Således ses at 0,4 pct. af virksomheder med 5-9 ansatte mens 0,7 pct. af virksomheder med 20 ansatte eller flere har fået mindst én afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Samme tendens ses for vejledninger. Således ses at 1,9 pct. af virksomheder med 5-9 ansatte mens 2,8 pct. af virksomheder med 20 eller flere ansatte har fået mindst én vejledning. Jf. tabel 7 nedenfor.

Tabel 7. Andelen af virksomheder med mindst en afgørelse eller vejledning om psykisk arbejdsmiljø fordelt virksomhedsstørrelse.

Virksomhedsstørrelse

Antal

gennemført 
RT

Antal virk. med min. 1 psyk afgørelse

Antal virk med min. 1 psyk vejledning

Andel virk. 
med min. 1 psyk afgørelse

Andel virk. 
med min. 1 psyk vejledning

1-4 ansatte

168

2

2

1,2

1,2

5-9 ansatte

267

1

5

0,4

1,9

10-19 ansatte

470

3

12

0,6

2,6

20 ansatte og derover

429

3

12

0,7

2,8

Uoplyst

21

1

0,0

4,8

Hovedtotal

1.355

9

32

0,7

2,4

Kilde: Status for risikobaseret tilsyn, den 10. marts 2017.

Tilsynets erfaringer vedrørende afgørelser om psykisk arbejdsmiljø fra det udvidede risikobaserede tilsyn i branchegruppen Restaurant og barer

Langt det fleste reaktioner indenfor denne branchegruppe vedrører Vold og trusler. Reaktionerne er primært indenfor brancherne restauranter og caféer, værtshuse og diskoteker. Der er overvejende tale om reaktioner foranlediget af gæsters optræden (ofte fulde gæster).

Henter PDF