G� til hovedindholdet

Udvidet risikobaseret tilsyn: Transport af passagerer

Virksomheder i bestemte brancher har siden 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn (URT). På denne side kan du læse om resultaterne af de URT-tilsyn, der blev gennemført i branchen transport af passagerer i 2016.

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført Udvidede Risikobaserede Tilsyn (URT) inden for udvalgte brancher, som er belastede på grund af enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø eller i forhold til muskel-skelet besvær.

Det udvidede risikobaserede tilsyn indebærer, at det almindelige risikobaserede tilsyn udvides med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede på det indledende risikobaserede tilsyn, herunder i det tilfælde, hvor den tilsynsførende på det indledende risikobaserede tilsyn kan konkludere, at der ikke er behov for en grundigere afdækning.

Når resultaterne skal gøres op, kan man derfor ikke skelne imellem, hvilke reaktioner, der specifikt er en følge af det udvidede risikobaserede tilsyn og hvilke afgørelser, der hænger sammen med det almindelige risikobaserede tilsyn. Nedenstående resultater vedrører derfor alle reaktioner om muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø i afgivet på risikobaseret tilsyn i branchegruppen Transport af passagerer i 2016.

Notatet indeholder først en status for muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø indenfor indenfor branchegruppen Transport af passagerer efterfulgt af korte beskrivelser af erfaringer fra tilsynene.

Tilsynsresultater fra risikobaserede tilsyn i 2016 indenfor branchegruppen transport af passagerer

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført risikobaseret tilsyn på 124 virksomheder indenfor branchegruppen Transport af passagerer. 4,8 procent svarende til at seks virksomheder har modtaget mindst én afgørelse om muskel-skeletbesvær og 2,4 procent svarende til tre virksomheder har modtaget mindst én afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Hertil kommer at 5,6 procent svarende til syv virksomheder har fået en vejledning om psykisk arbejdsmiljø, jf. tabel 1.

Tabel 1. Andelen af virksomheder med afgørelser om muskel-skeletbesvær (MSB) og psykisk arbejdsmiljø indenfor branchegruppen transport af passagerer

Branchegruppe

Antal gennemført RT

Andel med min.  1 MSB afgørelse

Andel med min.  1 psyk. afgørelser

Andel med min. en psyk vejledning.

 

2016

2016

2016

2016

30 Transport af passagerer

124

4,8

2,4

5,6

Kilde: Status for risikobaseret tilsyn, den 10. marts 2017.

Reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på arbejdsmiljøemner, brancher og virksomhedsstørrelse

Der er afgivet i alt syv afgørelser og fem vejledninger om muskel-skeletbesvær indenfor branchegruppen Transport af passagerer på det risikobaserede tilsyn i 2016. Fem ud af de syv afgørelser og fire ud af fem vejledninger vedrører arbejdsmiljøemnet løft, som indenfor branchegruppen Transport af passagerer oftest vil være løft af bagage. Fordelingen af reaktioner på arbejdsmiljøemner skal fortolkes med forsigtighed på grund af det lave antal reaktioner.

Opdelt på brancher er to af afgørelserne givet i branchen Rutebuskørsel, by- og nærtrafik og to er givet i Turistkørsel og anden landpassagertransport. Brancherne Taxikørsel Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser samt Ruteflyvning har hver modtaget en afgørelse. Hertil kommer at der er afgivet tre vejledninger indenfor branchen Sø- og kysttransport af passagerer samt en vejledning i hver af brancherne Taxikørsel og Turistkørsel og anden landpassagertransport.

Tilsynets erfaringer vedrørende afgørelser om muskel-skeletbesvær fra det udvidede risikobaserede tilsyn indenfor branchegruppen Transport af passagerer

Reaktioner om løft i denne branchegruppe er ofte relateret til håndtering, herunder løft, af passagerers baggage. Denne varierer i vægt, og kan være svær at vurdere for ansatte i branchen.  

Reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på arbejdsmiljøemner, brancher og virksomhedsstørrelse

Arbejdstilsynet har i alt afgivet 3 afgørelser og 8 vejledninger om psykisk arbejdsmiljø i branchegruppen Transport af passagerer. De tre afgørelser er fordelt på tre arbejdsmiljøemner, Vold og traumatiske hændelser, Øvrige psykisk arbejdsmiljø samt Psykisk førstehjælp. Hertil kommer at fem ud af otte vejledninger om psykisk arbejdsmiljø vedrører emnet Vold og traumatiske hændelser, 2 vedrører emnet Mobning, herunder seksuel chikane og en vedrører Øvrige psykiske arbejdsmiljø.

Fordelingen af reaktioner på arbejdsmiljøemner skal fortolkes med forsigtighed på grund af det lave antal reaktioner. To af de tre afgørelser er afgivet til virksomheder indenfor branchen Taxikørsel mens den sidste afgørelse er afgivet til en virksomhed indenfor branchen Rutebuskørsel, by- og nærtrafik. Tre ud af otte vejledninger er afgivet til virksomheder indenfor branchen Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser, 2 vejledninger indenfor branchen Rutebuskørsel, by- og nærtrafik. De øvrige tre vejledninger er fordelt på tre brancher, Passagertransport med regional- eller fjerntog, Taxikørsel samt Turistkørsel og anden landpassagertransport.

Tilsynets erfaringer vedrørende afgørelser om psykisk arbejdsmiljø fra det udvidede risikobaserede tilsyn i branchegruppen Transport af passagerer

Reaktioner om psykisk arbejdsmiljø i denne branchegruppe er oftest relateret til relationen til kunderne. Særligt i forbindelse med kontrol af rejsehjemmel kan der være tale om kunder, der bliver truende og voldelige. Der har været eksempler på ulykker som er forårsaget af vold, og som har fundet sted i afsides områder, hvor det også er en udfordring at få hjælp til den ansatte der udsættes for trusler. Der kan også være udfordringer med at håndtere berusede kunder.

Virksomhederne har som oftest retningslinjer for, hvordan voldelige eller berusede kunder skal håndteres, men der er også eksempler på, at retningslinjerne ikke er kendt eller forstået af den ansatte, eller at de af andre årsager ikke efterleves.

Henter PDF