G� til hovedindholdet

Udvidet risikobaseret tilsyn: Undervisning

Virksomheder i bestemte brancher har siden 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn (URT). På denne side kan du læse om resultaterne af de URT-tilsyn, der blev gennemført i branchen undervisning i 2016.

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført Udvidede Risikobaserede Tilsyn (URT) inden for udvalgte brancher, som er belastede på grund af enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø eller i forhold til muskel-skelet- besvær.

Det udvidede risikobaserede tilsyn indebærer, at det almindelige risikobaserede tilsyn udvides med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede på det indledende risikobaserede tilsyn, herunder i det tilfælde, hvor den tilsynsførende på det indledende risikobaserede tilsyn kan konkludere, at der ikke er behov for en grundigere afdækning.

Når resultaterne skal gøres op, kan man derfor ikke skelne imellem, hvilke reaktioner, der specifikt er en følge af det udvidede risikobaserede tilsyn og hvilke afgørelser, der hænger sammen med det almindelige risikobaserede tilsyn. Nedenstående resultater vedrører derfor alle reaktioner om muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø i afgivet på risikobaseret tilsyn i branchegruppen Undervisning i 2016.

Notatet indeholder først en status over resultaterne vedrørende muskel-skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø indenfor branchegruppen Undervisning efterfulgt af korte beskrivelser af erfaringer fra tilsynene.

Generel opgørelse over reaktioner om muskel-skelet besvær og psykisk arbejdsmiljø i 2016

Arbejdstilsynet har i 2016 gennemført risikobaseret tilsyn på 504 virksomheder indenfor branchegruppen Undervisning. 7,3 procent svarende til 37 virksomheder har modtaget mindst én afgørelse om muskel-skeletbesvær og 23,6 procent svarende til 119 virksomheder har modtaget mindst én afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Hertil kommer, at 30,6 procent svarende til 154 virksomheder har fået en vejledning om psykisk arbejdsmiljø, jf. tabel 1.

Tabel 1. Andelen af virksomheder med afgørelser om muskel-skeletbesvær (MSB) og psykisk arbejdsmiljø indenfor branchegruppen undervisning

Branchegruppe

Antal gennemført RT

Andel med min. en MSB afg

Andel med min. en psyk afg-

Andel med min. en psyk vejledning.

 

2016

2016

2016

2016

35 Undervisning

504

7,3

23,6

30,6

Kilde: Status for risikobaseret tilsyn, den 10. marts 2017.

Reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på arbejdsmiljøemner, brancher og virksomhedsstørrelse

Der er afgivet i alt 50 afgørelser og 32 vejledninger om muskel-skeletbesvær indenfor branchegruppen Undervisning på det risikobaserede tilsyn i 2016. Ca. 58 procent af afgørelserne om muskel-skeletbesvær vedrører arbejdsmiljøemnet løft. Ca. 18 procent vedrører Skærmarbejde og ca. 14 procent vedrører emner Bæring.

Fordeling af de afgivne vejledninger ser lidt anderledes ud en fordelingen af afgørelser, idet omkring 1/3 del af de afgivne vejledninger vedrører arbejdsmiljøemnet skærmarbejde, og omkring 1/3 del vedrører emnet Løft og ca. 1/5 del vedrører arbejdsstillinger og – bevægelser. jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Antal reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på arbejdsmiljøproblememner

Arbejdsmiljøproblememner

Antal MSB reaktioner

Antal afgørelser

Antal vejledninger

051 Personforflytning

3

0

052 Skærmarbejde

9

11

053 Arbejdsstillinger og –bevægelser

1

7

056 Løft

29

10

057 Bæring

7

2

058 Træk og skub

1

0

059 Øvrige risikofaktorer for MSB

0

2

I alt

50

32

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Ser man på fordelingen af reaktioner om muskel-skeletbesvær på brancher under branchegruppen Undervisning, ses det at de fleste afgørelser og vejledninger er afgivet til virksomheder indenfor branchen Folkeskoler, som også er den branche, der har flest virksomheder, jf. tabel 3. nedenfor.

Tabel 3. Antal reaktioner om muskel-skeletbesvær fordelt på brancher under branchegruppen undervisning

Brancher

 

 

Antal reaktioner

Antal gennemført RT

Antal afgørelser

Antal vejledninger

852010 Folkeskoler o.lign.

267

26

20

852020 Specialskoler for handicappede

17

2

0

853110 Ungdoms- og efterskoler

36

4

3

853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser

13

2

1

853200 Tekniske skoler og fagskoler

59

7

5

854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

21

5

0

855100 Undervisning inden for sport og fritid

7

0

0

855200 Undervisning i kulturelle discipliner

9

0

0

855300 Køreskoler

4

0

0

855900 Anden undervisning i.a.n.

71

4

3

I alt

504

50

32

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Tabel 4 nedenfor viser antal og andel af virksomheder med mindst 1 afgørelse om muskel-skeletbesvær fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabellen viser, at det er på de største skoler og institutioner, der afgives flest afgørelser om muskel-skelet besvær. Således ses at 8.8 procent af virksomheder med over 20 ansatte, mens 4 procent af virksomheder i kategorien 10-19 ansatte har fået mindst én afgørelser om muskel-skeletbesvær. Virksomheder med færre ansatte har ikke fået afgørelser om muskel-skeletbesvær. 

Tabel 4. Andel af virksomheder med mindst en afgørelse om muskel-skeletbesvær fordelt virksomhedsstørrelse

Virksomhedsstørrelse

Antal 
gennemført RT

Antal virk. Med min. en MSB afg.

Andel af virks. med min en MSB afg.

Virksomheder

1-4 ansatte

18

 0

0

5-9 ansatte

20

 0

0

10-19 ansatte

75

3

4

20 ansatte og derover

387

34

8,8

Uoplyst

4

 0

0

Hovedtotal

504

37

7,3

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Tilsynets erfaringer vedrørende afgørelser om muskel-skeletbesvær fra det udvidede risikobaserede tilsyn i branchegruppen undervisning

I branchegruppen Undervisning er der forskelligartede forhold for de ansatte i de forskellige underbrancher, hvilket også afspejler sig i Arbejdstilsynets vurdering af de afgørelser om muskel-skeletbesvær, der er afgivet.

For undervisere i Folkeskoler og lign. kan der være tale om muskel-skeletbelastninger relateret til arbejdsstillinger i forbindelse med skærmarbejde. På nogle skoler er der ikke skrivebord og stole, der kan tilpasses til den enkelte, hvilket kan være et problem i de tilfælde, hvor der arbejdes i længere tid ved dette. Der er også eksempler på, at der anvendes tablet computere som fast arbejdsstation, hvilket også vurderes som problematisk, hvis der arbejdes i længere tid.

Pedeller i Folkeskoler og lign. kan have tunge løft af materialer og inventar. Fx skal der på mange skoler håndteres saltsække på 25 kg.

På tekniske skoler håndteres der i nogle tilfælde tunge materialer, som kan medføre en sikkerheds eller sundhedsmæssig risiko, ligesom der også kan være tale om uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på arbejdsmiljøemner, brancher og virksomhedsstørrelse

Arbejdstilsynet har i alt afgivet 74 afgørelser og 148 vejledninger om psykisk arbejdsmiljø i branchegruppen Undervisning, jf. tabel 5 nedenfor. Ca. 80 procent af afgørelserne vedrører arbejdsmiljøemnerne Høje følelsesmæssige krav samt Vold og traumatiske hændelser, mens ca. 10 procent af afgørelserne vedrører Stor arbejdsmængde og tidspres. De 148 vejledninger om psykisk arbejdsmiljø er fordelt på arbejdsmiljøemnerne Øvrige psykisk arbejdsmiljø (27 procent), Stor arbejdsmængde og tidspres (26 procent), Høje følelsesmæssige krav (23 procent) samt Vold og traumatiske hændelser (15 procent).

Tabel 5. Antal reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på arbejdsmiljøproblememner

Arbejdsmiljøproblememner

Antal psyk reaktioner

Antal afgørelser

Antal vejledninger

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

7

39

063 Høje følelsesmæssige krav

30

34

064 Mobning, herunder seksuel chikane

3

8

065 Vold og traumatiske hændelser

30

23

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

1

40

069 Psykisk førstehjælp

3

4

I alt

74

148

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Tabel 6 nedenfor viser fordeling af reaktioner om psykisk arbejdsmiljø på brancher under branchegruppen Undervisning. Ca. 80 procent af afgørelserne og 60 procent af vejledningerne er afgivet til virksomheder indenfor branchen Folkeskoler. Specialskoler for handicappede er den branche, der har fået flest afgørelser, når man ser på forholdet mellem antal besøgte og antal afgørelser og vejledninger. Gymnasier, studenter- og HF-kurser er den branche, der har fået forholdsmæssigt flest vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, når man ser på antallet af besøg og antal vejledninger. Fordelingen af antal reaktioner på brancher skal tolkes med forsigtighed pga. det lave antal besøg i nogle af brancherne. 

Tabel 6. Antal reaktioner om psykisk arbejdsmiljø fordelt på brancher

Brancher

 

Antal Reaktioner

Antal gennemført RT

Antal afgørelser

Antal vejledninger

852010 Folkeskoler o.lign.

267

58

87

852020 Specialskoler for handicappede

17

7

7

853110 Ungdoms- og efterskoler

36

3

7

853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser

13

0

8

853200 Tekniske skoler og fagskoler

59

2

21

854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

21

1

4

855100 Undervisning inden for sport og fritid

7

 0

855200 Undervisning i kulturelle discipliner

9

0

3

855300 Køreskoler

4

 0

855900 Anden undervisning i.a.n.

71

3

11

I alt

504

74

148

Kilde: Udtræk den 31. august 2017

Ser man på antal og andelen af virksomheder med mindst en afgørelse eller vejledning om psykisk arbejdsmiljø ses det, at der sker en stigning i andelen af virksomheder, der har fået mindst en afgørelse eller vejledning jo større virksomhederne er. Således ses at 5 procent af virksomheder i kategorien 5-9 ansatte har fået mindst en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø, mens det tilsvarende tal er 10,9 procent for virksomheder i kategorien over 20 ansatte. Samme tendens ses for vejledninger. Således ses at 14,7 procent at virksomhederne i kategorien 10-19 ansatte har fået mindst en vejledning om psykisk arbejdsmiljø mens det tilsvarende tal er 29,2 procent for virksomheder i kategorien over 20 ansatte, jf. tabel 7 nedenfor.

Tabel 7. Andelen af virksomheder med mindst en afgørelse eller vejledning om psykisk arbejdsmiljø fordelt virksomhedsstørrelse

Virksomhedsstørrelse

Antal
gennemført 
RT

Antal virk.med min 1
 psyk afg.

Antal virk med min. 1
psyk vejled.

Andel virk. 
med min. 1 psyk afg

Andel virk. 
med min. 1 psyk vejl.

1-4 ansatte

18

0

0

0

0

5-9 ansatte

20

1

0

5

0

10-19 ansatte

75

4

11

5,3

14,7

20 ansatte og derover

387

42

113

10,9

29,2

Uoplyst

4

0

1

0

25

Hovedtotal

504

47

125

9,3

24,8

Kilde: Status for risikobaseret tilsyn, den 10. marts 2017.

Tilsynets erfaringer vedrørende afgørelser om psykisk arbejdsmiljø fra det udvidede risikobaserede tilsyn i branchegruppen undervisning

Indenfor branchegruppen Undervisning er reaktionerne om vold og trusler relateret til relationen til eleverne. Der er primært tale om trusler og vold fra børn rettet mod undervisere i folkeskoler og lign. Det kan eksempelvis komme til udtryk i form af trusler, kast med inventar, spyt eller skub og spark. Der er ofte tale om en mindre gruppe elever, som kræver ekstra støtte fra skolens side, men som alligevel kan reagere med vold mod skolens ansatte.

Der kan mangle forebyggelse i form af fælles retningslinjer og handlemuligheder i de situationer hvor der forekommer vold.

Der er også enkelte eksempler på trusler fra forældre.

Reaktionerne om høje følelsesmæssige krav handler om undervisernes udsættelse for elever og familier med tydelige vanskeligheder, som stiller høje krav til underviserenes indlevelsesevne, evne til at rumme menneskers følelser, evne til at håndtere eller skjule egne følelser, evne til at tilpasse kommunikation og adfærd til de mennesker, man arbejder med.

Kontakten med disse børn eller forældre kan blive en stor psykisk belastning for medarbejderne, hvis de ikke oplever, at de har indflydelse på deres arbejde eller har mulighed for at få hjælp og støtte, når de har behov for det.

Der kan fx mangle forebyggelse i form af systematisk støtte og hjælp til de undervisere der udsættes for høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Henter PDF