G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads

Vejledningen handler om indretning, opstilling, brug og vedligeholdelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads.

En- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads er beregnet til at løfte personer og materialer til ønsket arbejdshøjde, således at der kan udføres montage-, reparations- og andet arbejde i højden. En- og flersøjlede personløftere anvendes i stor udstrækning til facaderenovering, udskiftning af vinduer samt til arbejde, hvor man af ergonomiske grunde har behov for regulering af arbejdshøjden.

En personløfter består af en arbejdsplatform eller arbejdskurv, der normalt kan løftes lodret langs en eller flere master (søjler) af variabel længde. Løftebevægelsen sker i de fleste tilfælde via tandstang med elektrisk drevet tandhjul og støtteruller på mastevangerne. Personløfterne kan enten opstilles stationært (især ved større løftehøjder) eller bevæges ved brug af transportabel undervogn.

Bilag 1 viser oversigtstegning for typisk ensøjlet personløfter med arbejdsstandplads.

Bilag 2 viser oversigtstegning for typisk flersøjlet personløfter med arbejdsstandplads.

Anvendelse af løfteren med skråtstillet mast eller med udbygget arbejdsplatform må kun ske, hvis leverandøren har beskrevet dette i leverandørbrugsanvisningen.

En- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads må ikke anvendes som elevator.

Da arbejdet fra en personløfter udføres i højden, skal der under alle forhold etableres foranstaltninger til sikring imod nedstyrtning.

Andre risici, der kan forekomme ved fx opstilling, nedtagning og flytning, skal imødegås.

Hvis arbejdet fra platformen indebærer håndtering af tunge byrder, vil det normalt være nødvendigt at anvende egnede tekniske hjælpemidler.

Der skal tages hensyn til vejrmæssige forhold i forbindelse med opstilling og flytning af personløfteren samt i forbindelse med det arbejde, der udføres fra den.

Ved inddækning af arbejdsstandpladsen er det meget væsentligt at følge leverandørens anvisninger angående inddækningens areal og mastens forankringer.

Brugeren skal under anvendelsen være i stand til at vurdere vindhastighederne, fx ved brug af en vindmåler.

Det er vigtigt, at der tages højde for de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i alle faser ved opstillingen/anvendelsen af personløftere, herunder:

 • Indretning
 • Planlægning
 • Opstilling/nedtagning
 • Flytning
 • Brug
 • Inddækning ved brug i vinterhalvåret

Ved opstilling eller nedtagning skal der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, fx kran.

En- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads skal opfylde arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ud fra disse bestemmelser stilles efter Arbejdstilsynets administrative praksis følgende krav:

Indretning

Eksisterende lifte, leveret til brug i perioden før 1. januar 1997 og som ikke er CE-mærkede, skal opfylde de generelle indretningskrav i kapitel 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og skal være indrettet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets retningslinjer for personløftere.

Nye lifte leveret efter 31. december 1996 skal være CE-mærkede og skal opfylde Maskindirektivets krav. Disse krav er indført i dansk lovgivning ved kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og kravene i EN-norm DS/EN 1495. Lifte leveret i perioden 1. januar 1995 til 31. december 1996, som er CE-mærkede, skal opfylde de samme indretningskrav.

CE-mærkede lifte skal desuden være typeafprøvet.

Udbygning eller ændringer i konstruktionen må kun foretages efter leverandørens anvisninger fx ved:

 • Udbygning af arbejdsplatformen i vinkel
 • Montage på skrånende bygningskonstruktioner
 • Montage og anvendelse af svingkran eller montagekran
 • Sammenbygning af flere arbejdsplatforme.

I forbindelse med brugen af en- eller flersøjlede personløftere skal man specielt være opmærksom på nedenstående indretningskrav:

Arbejdsstandpladsen bør indrettes således, at der gives et tydeligt akustisk signal i god tid, før den sættes i bevægelse.

Energitilførslen skal kunne afbrydes, for eksempel med nøgleafbryder, for at forhindre uvedkommende i at betjene personløfteren.

Hvis den konkrete opstilling af personløfteren gør det muligt, at personer kan komme i klemme mellem chassis, arbejdsstandpladsen eller mastekonstruktionen, skal de åbninger, hvor der er klemningsfare, afskærmes forsvarligt. Hvis dette undtagelsesvis ikke er muligt, skal der etableres et vedvarende akustisk signal, når arbejdspladsen under nedkørsel er nærmere end 2,5 m til chassis.

Personløfteren bør være monteret med en overlastsikring.

Arbejdsstandpladsen skal på alle sider have et solidt rækværk med en håndliste i en højde af 1,1 m over arbejdsstandpladsens gulv, en knæliste 0,5 m under håndliste og en 0,15 m høj fodliste, som slutter tæt til gulvet.

Som sikring imod, at personer kan glide ud, eller værktøj og materialer kan falde ned, kan rækværket være udfyldt med plade eller solidt net. Man skal være opmærksom på leverandørens bestemmelser vedrørende den øgede vindbelastning.

Låge i indhegning må ikke åbne udad. Den skal være selvlukkende og enten være forsynet med solidt og automatisk virkende lukketøj eller elektrisk kontakt, som hindrer bevægelse af arbejdsstandpladsen, medmindre lågen er lukket.

Standpladsens gulv skal altid være vandret. Gulvet skal være skridsikkert og have afløb for regnvand. Der må dog ikke findes åbninger i gulvet på mere end 25 mm for at hindre, at værktøj eller materialer kan falde igennem.

Der skal være let adgang til standpladsen. Er der i laveste stilling mere end 500 mm over terræn, skal der være en fast anbragt trappe eller stige med håndliste eller anden støttemulighed.

Umiddelbart ved adgangen til standpladsen skal der være en tydelig angivelse af den største tilladte belastning. Belastningen skal både udtrykkes som

maksimalt tilladt belastning i kg og fordelingen af belastningen

og som

tilladte antal personer + øvrige belastning.

Vægten af en person regnes til 85 kg.

Arbejdsstandpladsen skal være indrettet med et tydeligt skilt med en kortfattet brugsanvisning.

Hvis det er en forudsætning for brugen, at undervognen står vandret, skal der være libelle eller anden indretning til kontrol af den vandrette stilling. Det skal være muligt at justere stillingen.

På personløftere, hvis stabilitet er afhængig af støttebenenes placering, må arbejdsstandpladsen ikke kunne bringes i arbejdsstilling, medmindre støttebenene er i støttende stilling.

De dele af personløfteren, som kan frembyde fare, bør være malet med gule og sorte advarselsstriber eller røde og hvide striber. Det gælder fx selve arbejdsstandpladsen, støttebenene og de dele, der kan svinge ud eller sænkes så langt ned, at de kan ramme personer eller kan blive påkørt.

Betjeningsorganer

Styring af arbejdsstandpladsens bevægelser må under arbejdets udførelse kun ske med betjeningsorganer på selve arbejdsstandpladsen.

Betjeningsorganerne skal:

 • virke, så bevægelsen standser, når betjeningsorganet slippes (dødemandsfunktion)
 • have logisk betjeningsretning
 • placeres og indrettes under hensyntagen til ergonomisk forsvarlige forhold
 • være placeret og udformet, så utilsigtet påvirkning er forhindret. Fx skal trykknapper være forsænket eller forsynet med krave
 • være opmærket med let forståelige piktogrammer (symboler) eller dansk tekst.

Personløfteren skal være udstyret med et nødstop ved betjeningsstedet.

Planlægning

Den, der planlægger et arbejde, der skal udføres fra en- eller flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads, skal tage hensyn til arbejdets art, fx tungt arbejde, opmuring, vinduesudskiftning, facaderenovering, maling, fugning, inspektion.

Der skal tages hensyn til, at personløfterens bredde, højde, bæreevne og opstilling giver fuldt forsvarlige arbejdsbetingelser.

Ved valg af personløfter skal bl.a. følgende forhold vurderes:

 • Arbejdets omfang og karakter
 • Hvilke belastninger vil personløfteren blive udsat for?
 • Antal personer, der skal arbejde samtidigt på personløfteren
 • Skal der foretages flytning af personløfteren i opstillingsperioden?
 • Skal arbejdsstandpladsen inddækkes?
 • Er platformen egnet til inddækning?
 • Fastgørelse af personløfterens mast til bygningsdel. Bygningens evne til at optage kræfterne kan normalt kun vurderes af rådgivere og projekterende.

Ved større højder, normalt over 30 m, skal der tages stilling til, hvorledes personer i en nødsituation kan undsættes.

Opstilling

Opstilling af personløfteren må kun foretages af personer, som har modtaget en særlig instruktion herom.

Opstilling skal ske på bæredygtigt underlag.

Underlaget skal være i stand til at optage de af leverandøren opgivne trykkræfter.

Fodpladerne skal anbringes på stabilt underlag. Hele fodpladen skal hvile på det bæredygtige underlag.

Hvor der anvendes opklodsninger til udligning af niveauforskelle, må de ikke være højere end 20 cm. Materialet til opklodsning skal være velegnet og bæredygtigt, mursten eller andre porøse materialer må ikke anvendes. Opklodsningen skal være sammenholdt, så den ikke kan forskydes og skal kunne optage de forekommende kræfter i alle retninger.

Under opstillingen skal man løbende sikre sig, at leverandørens krav om forankringer overholdes.

Såfremt masten skal fastgøres til fast bygningsdel, skal det anvendte fastgøringsudstyr og bygningsdelen kunne optage de af fabrikanten opgivne kræfter.

Hvis arbejdsstandpladsen skal inddækkes, skal leverandørens brugsanvisninger følges.

Såfremt arbejdsstandpladsen løftes over tagfod, bør masten forankres til fast bygningsdel.

Ved opstilling på arealer, hvor der er risiko for påkørsel, skal der sikres imod denne fare.

Der skal etableres trafikafmærkning efter vejmyndighedens og politiets bestemmelser. Hvis der er risiko for tung trafik tættere end 1 m fra arbejdsstandpladsen bør der opstilles trafikværn, evt. suppleret med skiltning/trafikregulering.

Såfremt der monteres flere arbejdsplatforme på samme mast, skal:

 • Leverandørens anvisninger følges
 • Nederste platform forsynes med tag, som kan modstå en belastning på 100 kg fordelt på et areal på 0,1 x 0,1 m, og som kan forhindre passage af en kugle med diameter på 15 mm.
 • Ved sammenbyggede platforme: Afstanden imellem de to arbejdsplatforme må ikke overstige 3 m. Adgangen til øverste platform skal ske inden for platformens areal og være forsynet med tilstrækkelig sikring imod nedstyrtning.
 • Ved separat kørende platforme: Afstanden imellem disse må aldrig blive mindre end 2,.5 m. Der må ikke være adgangsvej imellem platformene.

Flytning

Såfremt der skal ske flytning langs facade eller lignende skal dette ske over plant og bæredygtig underlag.

Det skal bl.a. sikres:

 • Mastehøjde må ikke overstige det af leverandøren fastlagte.
 • Arbejdsstandpladsen er i nederste position og tømt for materialer og værktøj.
 • Støttebenene er trukket mest muligt ud med spindlerne skruet ned til umiddelbart over terræn.
 • Vind-/vejrforhold ikke overstiger det af leverandøren fastlagte

Brugsanvisning

Ved enhver levering af en en- eller flersøjlet personløfter, det være sig i form af salg, udlejning eller udlån, skal der medfølge en skriftlig brugsanvisning på dansk med oplysning om betjening, brug og daglig vedligeholdelse.

Brugsanvisningen skal bl.a. indeholde oplysninger om personløfterens foreskrevne, forventede anvendelse. Brugsanvisningen skal endvidere indeholde en advarsel mod farlig brug i form af unormale, men forudsigelige anvendelser og brugssituationer. Hvis der er anvendelsesmåder, der frarådes, skal disse specificeres.

Brugsanvisningen skal altid opbevares ved personløfteren.

Brug

Leverandørens anvisninger for brugen af redskabet skal følges.Det er vigtigt for sikkerheden og stabiliteten at overholde de af leverandøren fastlagte maksimale belastninger. Der henvises til belastningsskemaerne.

Stiger eller andre løse konstruktioner til at forøge arbejdshøjden på arbejdsstandpladsen må ikke anvendes.

Når der udføres arbejde fra arbejdsstandpladsen skal der udenfor denne være mindst én person tilstede på arbejdspladsen, som i tilfælde af uheld eller driftsstop kan tilkaldes, enten ved direkte kalden eller ved hjælp af mobiltelefon/radio.

Hvis personløfteren opstilles i nærheden af elledninger i luften, skal der, inden arbejdet påbegyndes, træffes foranstaltninger, der imødegår ulykkesfaren, fx ved:

 • At der ikke arbejdes inden for respektafstanden til ledningerne.
 • Hvis det er nødvendigt at arbejde inden for respektafstanden, skal det lokale elforsyningsselskab kontaktes.
 • At elledningerne isoleres mod berøring. Arbejde med sikring af de spændingsførende ledninger må kun udføres af kvalificeret personale, fx fra det lokale elforsyningsselskab.
 • At spændingen afbrydes.

Respektafstanden fra arbejdsstandplads til ledning er lodret 3 m og vandret 1,5 m, se fig. 1.

Ved højspænding gælder særlige krav.

Ved enhver op-/nedkørsel med arbejdsstandpladsen skal føreren sikre sig, at der ikke er personer så nær arbejdsstandpladsen eller dennes kant, at de kan komme i klemme eller anden fare. Det anbefales, at kun én person styrer op-/nedkørslen.

Skitse af personløfter med mål for respektafstanden

Figur 1 - Skitse af personløfter med mål for respektafstanden

Ved enhver op-/nedkørsel skal føreren før start sikre sig, at der ikke forekommer åbne vinduer e.l., som kan berøre arbejdsstandpladsen under kørslen.

Når arbejdsplatformen forlades ved arbejdstids ophør, skal arbejdsstandpladsen placeres i nederste position, og energitilførslen skal være aflåst.

Såfremt arbejdsstandpladsen under op-/nedkørsel passerer døre, porte indgangspartier e.l., skal der træffes foranstaltninger til, at arbejdsstandpladsen automatisk standser, når underkanten af arbejdsstandpladsen er mindst 2,2 m over gennemgangen, eller mindst 0,1 m over overdækning af gennemgangen. Kørsel nedad fra dette niveau må kun være muligt ved brug af særlig nøgle.

Ved arbejde på en facadevæg med afstand imellem arbejdsstandplads og væg mindre end eller lig med 0,3 m, kan rækværket ind imod facaden fjernes ved en flersøjlet personløfter.

På en ensøjlet personløfter ved arbejde på en facadevæg med afstand imellem arbejdsstandplads og facade mindre end eller lig med 0,3 m må rækværket kun fjernes såfremt arbejdsplatformen i hver ende er forsynet med en støtterulle ind til facadevæggen. Støtterullerne skal kunne optage vandrette kræfter og være elastiske over for lodrette kræfter. Efter udbøjning skal støtterullen automatisk indtage vandret stilling.

Ved op-/nedkørsel skal hele rækværket som hovedregel være monteret. Rækværket ind imod facaden kan fjernes, hvis der i hele kørselsområdet er højest 0,3 m imellem arbejdsstandplads og facade.

Når rækværket har været fjernet for af- eller pålæsning af materialer, skal det genmonteres inden op-/nedkørsel af arbejdsstandpladsen.

Arbejdsstandpladsen må normalt ikke forlades, når denne er i løftet stilling. Personløfteren må altså ikke bruges som elevator.

Hvor det ud fra en samlet vurdering af arbejdsopgaverne anses for hensigtsmæssigt og forsvarligt, kan arbejdsstandpladsen undtagelsesvis efter aftale med den lokale tilsynskreds forlades.

Det kan fx være ved altanarbejde o.l.

Det forudsættes, at arbejdsdæk, arbejdsplatforme, adgangsveje og lignende er forsynet med rækværk eller anden effektiv afspærring overalt hvor der kan ske fald på mere end 2 meter til det omgivende underlag, og tillige ved mindre højde, hvor der er særlig fare.

Det forudsættes endvidere, at arbejdsplatformen er forsynet med aflåselig afbryder på betjeningsorganerne.

Brug af arbejdsplatformene til tagarbejde accepteres normalt ikke. En accept fra den lokale tilsynskreds i særlige tilfælde forudsætter:

 • At der etableres elektrisk og mekanisk sikring mod nedkørsel.
 • At arbejdsstandpladsen stabiliseres og skal kunne optage de faktiske dynamiske kræfter, der kan opstå ved fald af materialer e.l. fra taget. Dette skal dokumenteres ved beregninger udført af en sagkyndig og med en udtalelse om forsvarligheden.
 • Arbejdet på taget foregår min. 2 m inden for arbejdsstandpladsen. Alternativt skal der monteres rækværker på taget.
 • At arbejdsstandpladsens rækværk forsynes med skærm e.l.
 • At arbejdsstandpladsen lukkes tæt til fast bygningsdel.
 • At der sikres imod nedfald af værktøj og materialer.
 • At der etableres separate og egnede adgangsforhold til arbejdsstandpladsen.
 • At der på bygningens modsatte side træffes foranstaltninger til sikring imod nedstyrtning af personer eller materialer.

Opstilles flere personløftere i forlængelse af hinanden med afstand under 1,5 m, skal der ved enderækværk sikres imod klemningsfare ved montage af net eller lignende afskærmning i en højde af mindst 1,9 m.

Ved og omkring personløfteren opsættes en forsvarlig og holdbar markering til sikring imod, at personer kommer ind i personløfterens arbejdsområde.

Unge under 18 år

Unge under 18 år må ikke beskæftiges som fører eller operatør af en personløfter.

Journal

På eller i nærheden af enhver personløfter skal der findes en journal.

Det skal fremgå af journalen, præcis hvilken personløfter den hører til.

Journalen skal bl.a. indeholde:

 • Dokumentation for undersøgelse af personløfterens stabilitet.
 • Dokumentation for belastningsprøver.
 • Certifikater for bæremidler.
 • Oplysning om fejl, mangler og eftersyn.
 • Oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, herunder oplysning om udskiftning af bæremidler.
 • Oplysninger om udskiftninger af bæremidler.
 • Oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. personløfteren.

Journalen skal føres af ejeren.

Hvis personløfteren er udlejet eller på anden måde overdraget en anden til brug, skal journalen videreføres af brugeren.

Personløfterjournal kan købes hos Industriens Forlag, bestillingsnummer 513201.

Se også At-anvisning nr. 2.3.0.2 om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber.

Vedligeholdelse

Under reparations- og vedligeholdelsesarbejder på personløfteren skal standpladsen være i transportstilling eller understøttet af en forsvarlig blokeringsanordning.

Konstateres væsentlige fejl og mangler ved personløfteren, skal den tages ud af brug og må ikke benyttes, før fejl og mangler er udbedret, og personløfteren er bragt i orden.

Mindst én gang hver 12. måned skal personløfteren gennemgå et hovedeftersyn, afprøves og prøvebelastes af leverandøren eller anden sagkyndig. Hovedeftersyn skal også omfatte evt. ekstra mastsektioner og udvidelsessektioner til arbejdsstandpladsen.

Eftersyn, afprøvninger, prøvebelastninger og eventuelle reparationer skal dokumenteres i journalen.

Tilsvarende eftersyn skal foretages af en brugt personløfter, inden ny ejer tager den i brug. Se også:

 • At-anvisning nr. 2.3.0.2 om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber
 • At-anvisning 2.3.0.3 om belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber og
 • At-meddelelse nr. 2.02.11 om anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber.

Belastningsprøve

En en- eller flersøjlet personløfter skal underkastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning efter

 1. væsentlig ombygning eller reparation,
 2. udskiftning af bæremidler,
 3. hvert hovedeftersyn, og
 4. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare løfteredskaber.

Belastningsprøven skal mindst foretages med den mastelængde, som løfteren kan anvendes med uden forankring af masten til en bygningsfacade eller anden konstruktion.

Belastningsprøven udføres med den for arbejdsstandpladsen størst tilladelige belastning og overlast. Såfremt arbejdsstandpladsen kan forsynes med udskudsplatforme, skal disse være påmonteret ved prøvebelastningen.

Attest for prøvebelastningen skal opbevares i journalen.

Se også At-anvisning nr. 2.3.0.3 om belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber.

Jens Andersen

Læs også

Baggrund

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022

Indretning af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1845 - 2023 - Retsinformation

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1876 - 2023 - Retsinformation

Unges arbejde - Bekendtgørelse 1049 - 2021

Unges arbejde - Ændringsbekendtgørelse 1868 - 2023 - Retsinformation

Bilag

1 - Typisk ensøjlet personløfter med arbejdsstandplads

2 - Typisk flersøjlet personløfter med arbejdsstandplads

Indhold

Indhold

Henter PDF