G� til hovedindholdet

AT-vejledning 1.10.4-1

Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

Udgivelsesdato

6. april 2022 /Opdateret 30. september 2022

Denne vejledning beskriver de vigtigste regler, du som arbejdsgiver skal leve op til, når virksomheden får et kompetencepåbud, der vedrører mange arbejdsmiljøproblemer. Desuden giver den vejledning om, hvad du kan gøre for at leve op til pligterne.

Indhold

 • 1. Om vejledningen

  1.1. Hvad indeholder vejledningen?

  Denne vejledning beskriver de vigtigste pligter, du som arbejdsgiver skal leve op til for at løse et kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer. Desuden får du vejledning om, hvad du kan gøre for at leve op til pligterne. Vejledningen bygger på de regler, der er på området. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om kompetencepåbud.

  Bemærk, at en AT-vejledning ikke nødvendigvis er dækkende for alle de arbejdsmiljøregler, der findes på området. Det kan derfor være nødvendigt at orientere sig i den bagvedliggende bekendtgørelse og andre AT-vejledninger.

  1.2. Hvem er vejledningen relevant for?

  Målgruppen for denne vejledning er dem, som vil vide, hvad et kompetencepåbud er, og hvordan det skal efterkommes, når det gives i forbindelse med et påbud om at løse mange arbejdsmiljøproblemer.

  I praksis vil målgruppen inden for virksomheden primært være arbejdsgiveren, fordi det er arbejdsgiveren, der ifølge lovgivningen har pligt til at sikre, at arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Men ledere og andre ansatte har også pligter, fx pligt til at medvirke til at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at gøre opmærksom på problemer. Bygherre har også pligter i forhold til bekendtgørelsen.

  Alle virksomheder kan modtage et kompetencepåbud. Derfor er denne vejledning relevant for virksomheder i alle brancher.

  1.3. Vejledningens tilgang til forebyggelse

  Vejledningen bygger på de principper, som ligger til grund for alt arbejde med at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

  1.3.1. Arbejdsgivers, arbejdslederes og øvrige ansattes pligter og roller

  Som arbejdsgiver har du ifølge loven det overordnede ansvar for at sikre, at arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  Arbejdstilsynets vejledninger beskriver, hvad den pligt indebærer for dig som arbejdsgiver på et bestemt område.

  Arbejdsledere og øvrige ansatte har også en række pligter og roller. Der er tale om generelle pligter og opgaver, og derfor beskrives disse ikke i vejledningen, men du kan læse mere om dem på Arbejdstilsynets hjemmeside på adressen at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/pligter-efter-arbejdsmiljoeloven.

  1.3.2. Samarbejde om arbejdsmiljø

  Det er et krav i arbejdsmiljølovgivningen, at du som arbejdsgiver samarbejder med dine arbejdsledere og andre ansatte om arbejdsmiljøarbejdet og forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer. Hvis der er 10 ansatte eller flere i virksomheden, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Vær opmærksom på reglerne for, hvilke ansatte der medregnes, og at der er undtagelser fra reglen om 10 ansatte. På nogle virksomheder er samarbejdet om arbejdsmiljø integreret i andre fora, fx i kommuner og regioner, hvor det foregår i MED-systemet.

  AMO har en række opgaver i arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere om AMO’s opgaver på Arbejdstilsynets hjemmeside på adressen at.dk/amo.

  1.3.3. Forebyggelsesprincipperne

  Du skal sikre, at dine ansattes arbejde planlægges og tilrettelægges, så arbejdet udføres under hensyn til de generelle, obligatoriske  forebyggelsesprincipper. Principperne skal sikre, at forebyggelsen er effektiv, og der altid vælges de mest effektive tiltag. Der kan også være behov for at kombinere tiltag.

  I skal herunder vurdere:

  • Om risici for sikkerhed og sundhed helt kan undgås.

  Er det ikke muligt at undgå eller forhindre risici, skal du:

  • Minimere risici mest muligt, så arbejdet er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • I skal anvende personlige værnemidler, hvis det er nødvendigt for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.

  Som arbejdsgiver skal du altid sørge for, at de ansatte får en tilstrækkelig oplæring og instruktion, der gør dem i stand til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  1.3.4. Forebyggelse er en løbende proces

  Det er nødvendigt, at du som arbejdsgiver løbende afdækker, om der er uklare krav og modstridende krav i virksomheden, fordi du har pligt til at sikre, at arbejdet til enhver tid er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis der er uklare krav og modstridende krav i arbejdet, skal du vurdere, om risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget og om nødvendigt iværksætte effektive forebyggende tiltag. Endelig skal du som arbejdsgiver sikre, at der løbende føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt, og at de iværksatte tiltag virker.

  I arbejdet med at forebygge kan du følge de processer, der bruges i arbejdet med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside på adressen at.dk/apv.

 • 2. Hvad er et kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer?

  Hvis Arbejdstilsynet giver en arbejdsgiver 5 eller flere afgørelser om at løse konstaterede arbejdsmiljøproblemer, får arbejdsgiveren sammen med påbuddene også et kompetencepåbud. Kompetencepåbuddet skal sikre, at arbejdsgiveren bliver i stand til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer samt styrke arbejdsmiljøarbejdet.

  Ekstern hjælp til arbejdsmiljøarbejdet

  Hvis der ikke er den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal du som arbejdsgiver indhente sagkyndig bistand fra eksterne for at sikre, at arbejdet er fuldt forsvarligt. Denne almindelige forpligtigelse følger af arbejdsmiljøloven og gælder uanset, om du har fået et kompetencepåbud.

  Når en virksomhed får et kompetencepåbud, skal den inden 4 uger vælge 1 ud af følgende 3 muligheder for at opfylde kompetencepåbuddet:

  • At opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden, se afsnit 3.
  • At anvende en intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, se afsnit 4.
  • At anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, se afsnit 5.

  Hvem kan vælge hvad?

  Virksomheder, der har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), og virksomheder, der ikke er forpligtede til at have en AMO, det vil sige virksomheder med under 10 ansatte, kan anvende alle 3 muligheder.

  Virksomheder, der har pligt til at etablere en AMO, men ikke har etableret en sådan, kan ikke opbygge og anvende egne kompetencer.

  2.1. Hvornår får en arbejdsgiver et kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer?

  En arbejdsgiver får et kompetencepåbud, når virksomheden ved ét tilsyn får 5 eller flere afgørelser i samme produktionsenhed. Ét tilsyn kan bestå af flere besøg i et sammenhængende tilsynsforløb.

  Kompetencepåbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, kan ikke tælle med i de 5 eller flere afgørelser. 

  Hvis virksomheden får 5 eller flere afgørelser om overtrædelse af reglerne, er det udtryk for, at virksomheden generelt har problemer med at løfte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Virksomheden skal derfor anvende de nødvendige kompetencer til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemerne og styrke arbejdsmiljøarbejdet.

 • 3. Du kan som arbejdsgiver vælge at opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden

  Hvis du vælger at opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden, giver det mulighed for at få nye kompetencer, som forbliver i virksomheden, når du har efterkommet kompetencepåbuddet. Det giver dig og din virksomhed mulighed for at bruge de erhvervede kompetencer til at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

  Denne løsning kan du ikke vælge, hvis ét af de 5 eller flere påbud er et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Det skyldes, at et sådan undersøgelsespåbud i sig selv stiller krav om brug af en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed.

  3.1. Lav en plan for at opbygge og anvende kompetencer

  Når du som arbejdsgiver vælger at opbygge og anvende virksomhedens egne kompetencer, skal du lave en plan for dette, som indebærer, at du opbygger og anvender kompetencer til at

  1. finde ud af, hvor problemet eller problemerne forekommer
  2. vurdere og prioritere mellem de fundne problemer
  3. finde brugbare løsninger
  4. implementere løsninger på det eller de konkrete problemer
  5. vurdere, om løsningerne har haft den ønskede effekt
  6. kunne forebygge lignende problemer fremover.

  Det er Arbejdstilsynet, der skal godkende planen, som du skal oplyse os om i vores digitale selvbetjeningsløsning ADVI senest 4 uger efter, at du har modtaget kompetencepåbuddet.

  Udenlandske virksomheder og danske bygherrer, som ikke har et CVR-nummer, skal melde oplysningerne tilbage til Arbejdstilsynet i skemaer, som findes på at.dk/kompetencepåbud. Skemaerne skal være forsynet med virksomhedens underskrift.

  3.2. Krav til de kompetencer du vil opbygge og anvende

  Hvis du har fået et kompetencepåbud, skyldes det, at de kompetencer, der allerede findes i virksomheden, ikke har været tilstrækkelige til at forhindre, at der opstod mange arbejdsmiljøproblemer. Det betyder, at der skal opbygges nye relevante kompetencer i virksomheden for at kunne efterkomme påbuddet om mange arbejdsmiljøproblemer.

  Disse krav til nye kompetencer skal være opfyldt:

  • Kompetencerne skal kunne omsættes både til konkrete aktiviteter, der kan forebygge arbejdsmiljøproblemer generelt og til konkrete aktiviteter, som sikrer, at der ikke opstår de samme eller tilsvarende arbejdsmiljøproblemer, som du har fået påbud om.
  • Kompetencerne skal bruges og indgå i opfølgningen på de mange problemer, du har fået påbud om.

  Du kan på at.dk/kompetencepåbud se eksempler på, hvordan en plan for at opbygge og anvende egne kompetencer kan se ud. Dette er til inspiration. Arbejdstilsynet vurderer konkret, om vi kan acceptere dit forslag til plan ud fra de påbud, der var årsag til kompetencepåbuddet, samt de aktiviteter og handlinger, der fremgår af planen.

  3.3. Sådan kan du opfylde kravene til de nye kompetencer

  Du kan opfylde kravene til de nye kompetencer fx med nye procesbeskrivelser og arbejdsmetoder i virksomheden eller ved, at du sender udvalgte ledere og/eller medarbejdere på kursus eller workshops om de arbejdsmiljøproblemer, der var, da Arbejdstilsynet var på tilsyn. Men du skal samtidig sørge for, at den indhøstede viden og de praktiske kompetencer bliver inddraget i din plan for at opbygge og anvende kompetencer.

  Eksempler på opbygning og brug af interne kompetencer

  De nye, interne kompetencer kan være knyttet til udvalgte personer i virksomheden, eller de kan komme til ved at ansætte nye medarbejdere. De nye kompetencer kan også være i form af nye procesbeskrivelser og arbejdsmetoder i virksomheden.

  De nye, interne kompetencer kan også komme fra en anden afdeling. Er du fx arbejdsgiver i en stor virksomhed med flere afdelinger eller flere produktionsenheder, kan du løse et kompetencepåbud ved at overføre viden og kompetencer fra én afdeling/produktionsenhed til en anden. Det kan fx være fra en filial i en stor forretningskæde til en anden filial.

  3.4. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI

  Når du som arbejdsgiver har lavet en plan for at opbygge og anvende kompetencer, skal du beskrive planen for os ved at besvare spørgsmålene i vores digitale selvbetjeningsløsning ADVI.

  Du kan tilgå ADVI på adressen advi.at.dk. Vær opmærksom på, at du får brug for din offentlige digitale signatur for at kunne sende planen.

  Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI)

  Oplysningerne i din plan for at opbygge og anvende kompetencer skal være så konkrete som muligt, fordi planen er Arbejdstilsynets eneste mulighed for at vurdere, om de rette kompetencer er til stede til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemerne med den nødvendige kvalitet.  Det er Arbejdstilsynet, som skal godkende planen på baggrund af en vurdering af den konkrete situation i virksomheden og indholdet i planen.

  Eksempel på plan til efterkommelse af kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

  Du kan på at.dk/kompetencepåbud se et eksempel på, hvordan en plan for opbygning af kompetencer i virksomheden kan se ud, hvis du har fået et påbud om mange arbejdsmiljøproblemer med et tilknyttet kompetencepåbud. Eksemplet på, hvordan rubrikkerne kan udfyldes i ADVI, er til inspiration. Det er ikke sikkert, at eksemplet kan overføres til den situation, som har givet din virksomhed et kompetencepåbud, og at du derfor ville kunne få godkendt en lignende plan.

  Det er derfor vigtigt, at du udarbejder din plan med udgangspunkt i den helt konkrete situation i din virksomhed.

  I ADVI skal du svare på følgende spørgsmål om din plan for at opbygge og anvende kompetencer:  

  • Hvordan vil I opnå kompetencer til at finde ud af (kortlægge), hvor problemet eller problemerne opstår, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?
  • Hvordan vil I opnå kompetencer til at vurdere de problemer, I har fundet, og prioritere mellem dem, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?
  • Hvordan vil I opnå kompetencer til at finde brugbare løsninger? Og hvordan vil I opnå kompetencer til at bruge løsningerne? Hvordan vil I sørge for, at løsningerne bliver sat i værk i jeres virksomhed?
  • Hvordan vil I opnå kompetencer til at vurdere, om løsningerne har virket efter hensigten, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?
  • Hvordan vil I bruge jeres nye viden og kompetencer til at forebygge lignende problemer fremover?

  Desuden skal du oplyse følgende:

  • Hvem har ansvaret for planen?
  • Hvem står for at udføre planen?
  • Hvem skal deltage i planen?
  • Hvordan fastlægger I, at de nye kompetencer bliver vedligeholdt, og sikrer, at de bliver forankret i det videre arbejdsmiljøarbejde?
  • Hvordan planlægger I at inddrage arbejdsmiljøorganisationen?

  Du skal som arbejdsgiver også erklære, at arbejdsmiljøorganisationen/repræsentant for dine ansatte er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen i ADVI. Tilbagemeldingen skal være forsynet med offentlig digital signatur.

  3.5. Processen efter du har sendt din plan til Arbejdstilsynet

  Når Arbejdstilsynet har modtaget din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI, tager vi stilling til, om vi kan acceptere den eller ej. Det sker på baggrund af en konkret vurdering af den situation, der har givet dig et kompetencepåbud, og de aktiviteter og handlinger, der indgår i din plan.

  Hvis vi kan acceptere planen, får du en bekræftelse på, at du kan løse kompetencepåbuddet med de aktiviteter og handlinger, du har beskrevet i planen. Derefter skal du gå i gang med at udføre den.

  Hvis vi ikke kan acceptere din plan, skal du anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. Den aftale, du indgår med en sådan, skal du sende til Arbejdstilsynet via ADVI senest 4 uger efter, at vi har afslået din plan.

  Du kan se en liste over de autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet på at.dk/raadgivere. Du skal vælge en autoriseret rådgivningsvirksomhed inden for de arbejdsmiljøområder, du har fået påbud om.

  3.6. Gør planen tilgængelig

  Du skal som arbejdsgiver sikre, at planen er tilgængelig for alle i virksomheden og for Arbejdstilsynet, frem til at kompetencepåbuddet og det eller de påbud, der har udløst kompetencepåbuddet, er efterkommet. Det kan være i digital form eller i fysisk form, fx i mapper eller på opslagstavler.

  Du skal også videregive planen til de ansatte, eller hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte, til arbejdsmiljøorganisationen.

  3.7. Giv Arbejdstilsynet besked om udskiftning af kompetencer

  Du skal give Arbejdstilsynet besked gennem vores digitale selvbetjeningsløsning ADVI, hvis du, mens kompetencepåbuddet løber, udskifter interne kompetencer, der er beskrevet i planen. Det kan fx være ved jobskifte, omstruktureringer eller barsel. Arbejdstilsynet vil derefter vurdere, om de nødvendige kompetencer fortsat er til stede i din virksomhed.

  Udenlandske bygherrer og danske bygherrer, som ikke har et CVR-nummer, skal give Arbejdstilsynet besked via skemaer, som findes på at.dk. Skemaerne skal være forsynet med bygherrens underskrift.

  3.8. Klagevejledning

  Du kan som arbejdsgiver klage til Arbejdsmiljøklagenævnet over kompetencepåbuddet. Du kan også klage over påbuddene, som udløste kompetencepåbuddet. Du kan se fristerne for at klage i påbuddene.

  Du kan derimod ikke klage til Arbejdsmiljøklagenævnet over Arbejdstilsynets accept eller manglende accept af din plan for at opbygge og anvende kompetencer. Det skyldes, at det ikke er en afgørelse, vi giver, men en procesledende beslutning.

  Du kan klage til Beskæftigelsesministeriet over Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse.

 • 4. Du kan som arbejdsgiver vælge at anvende en intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

  Du kan som arbejdsgiver vælge at bruge en intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed, når kompetencepåbuddet skal efterkommes, hvis virksomheden er autoriseret som rådgivningsvirksomhed inden for de 5 eller flere områder, der udløste kompetencepåbuddet.

  Denne løsning kan du ikke vælge, hvis du har fået et kompetencepåbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

  Fordelen ved denne løsning er, at rådgivningsvirksomheden allerede har kendskab til virksomhedens drift og arbejdsmiljøarbejde. Den erfaring og viden vil dermed blive i virksomheden, når påbuddene er efterkommet, og det kan styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

  Virksomheder, der ikke har etableret en arbejdsmiljøorganisation, selvom de har pligt til det, skal anvende intern eller ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed.

  Opgaven for den interne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

  Den interne autoriserede rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet har som opgave at bistå dig som arbejdsgiver med at løse de arbejdsmiljøproblemer, som påbuddet vedrører.

  Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer dels forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden, dels at rådgivningsvirksomheden skal rådgive om, hvordan virksomheden kan udarbejde og bruge arbejdspladsvurderingen (APV).

  4.1. Giv Arbejdstilsynet besked om dit valg af rådgivningsvirksomhed

  Du skal som arbejdsgiver give os besked om, at du anvender den interne, autoriserede rådgivningsvirksomhed. Det skal du gøre via ADVI senest 4 uger efter, at du har modtaget kompetencepåbuddet. 

  Du skal sikre, at den interne rådgivningsvirksomhed er autoriseret inden for de områder, som påbuddene, der udløste kompetencepåbuddet, handlede om, fx kemi, ergonomi eller det psykosociale område.

  4.2. Sørg for en redegørelse fra den interne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

  Som arbejdsgiver skal du sørge for, at den interne, autoriserede rådgivningsvirksomhed udarbejder en redegørelse til dig, som beskriver:

  • Hvordan kompetencepåbuddet og de påbud, der udløste kompetencepåbuddet, er efterkommet.
  • Hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i virksomheden har været inddraget i rådgivningsprocessen.
  • Hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i fremtiden.
  • Hvilke råd du har fået om udarbejdelse og brug af arbejdspladsvurdering (APV).

  Du skal sikre, at redegørelsen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet. Du skal desuden videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheden.

  Hvis vi beder om det, skal du kunne dokumentere, at den interne, autoriserede rådgivningsvirksomhed har bekræftet, at alle påbuddene er efterkommet.

  4.3. Sørg for at inddrage arbejdsmiljøorganisation eller ansatte

  Arbejdsgiver har pligt til at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i rådgivningsprocessen, hvis I har flere end 10 ansatte.

  Hvis I har 9 eller færre ansatte, skal I inddrage de ansatte, evt. en repræsentant for de ansatte.

 • 5. Du kan som arbejdsgiver vælge at anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

  Du kan som arbejdsgiver altid vælge at anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. En ekstern rådgivningsvirksomhed er en rådgivningsvirksomhed, der ikke hører under den juridiske enhed, som har modtaget kompetencepåbuddet.

  Fordelen ved denne løsning er, at rådgivningsvirksomheden har erfaring med forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer på de områder, som den er autoriseret indenfor, og den kan se på den konkrete virksomhed med nye øjne.

  Du skal sikre, at den eksterne rådgivningsvirksomhed er autoriseret inden for de områder, som de arbejdsmiljøproblemer, der udløste kompetencepåbuddet, vedrører, fx kemi, ergonomi eller det psykosociale område.

  Virksomheder, der ikke har etableret en arbejdsmiljøorganisation, selvom de har pligt til det, skal anvende ekstern eller intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed.

  Brugen af en ekstern rådgivningsvirksomhed er ikke til hinder for, at virksomheden sideløbende med rådgivningsprocessen tilrettelægger et forløb, hvor I får udviklet jeres kompetencer.

  Opgaven for den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

  Den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomheds opgave er at bistå virksomheden med at løse de arbejdsmiljøproblemer, som påbuddet vedrører.

  Rådgivningsvirksomheden skal desuden bistå jer med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer, dels forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden, dels at rådgivningsvirksomheden skal rådgive om, hvordan virksomheden kan udarbejde og bruge arbejdspladsvurderingen (APV).

  5.1. Indgå aftale med ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

  Hvis du som arbejdsgiver vælger at indgå en aftale med en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, skal aftalen være skriftlig.

  Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden skal udarbejde en redegørelse, der bl.a. beskriver, hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden i fremtiden.

  Du skal sørge for, at aftalen med den eksterne rådgivningsvirksomhed er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

  Du kan se en liste over de autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet på at.dk/raadgivere. Du skal vælge en rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, der er autoriseret inden for de områder, som påbuddene handler om.

  5.2. Giv Arbejdstilsynet besked om dit valg af rådgivningsvirksomhed

  Du skal som arbejdsgiver give os besked om, at du har indgået en aftale med en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed. Det skal du gøre via ADVI senest 4 uger efter, at du har modtaget kompetencepåbuddet.

  5.3. Sørg for en redegørelse fra den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

  Du skal sørge for, at den eksterne rådgivningsvirksomhed udarbejder en redegørelse, som beskriver følgende:

  • Hvordan kompetencepåbuddet og de påbud, der udløste kompetencepåbuddet, er efterkommet.
  • Hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i virksomheden har været inddraget i rådgivningsprocessen.
  • Hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i fremtiden.
  • Hvilke råd virksomheden har fået om udarbejdelse og brug af arbejdspladsvurdering (APV).

  Du skal også sørge for, at redegørelsen er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

  Du skal videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheden, hvis virksomheden har færre end 10 ansatte.

  Hvis Arbejdstilsynet beder om det, skal du kunne dokumentere, at den eksterne rådgivningsvirksomhed har bekræftet, at alle påbuddene er efterkommet.

 • 6. Giv Arbejdstilsynet besked om, hvordan du har efterkommet kompetencepåbuddet

  Som arbejdsgiver skal du give besked til Arbejdstilsynet om, at kompetencepåbuddet og de påbud, der danner grundlag herfor, er efterkommet. Det skal du gøre via Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning ADVI.

  Det skal fremgå af din besked, at planen for opbygning og anvendelse af kompetencerne er gennemført ud fra det, som vi har accepteret.

  Hvis Arbejdstilsynet beder om det, skal du kunne dokumentere, at planen er gennemført som planlagt.

  Hvis Arbejdstilsynet ikke kan godkende tilbagemeldingen, skal du indgå aftale med en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet om at løse kompetencepåbuddet.

 • 7. Relaterede bekendtgørelser og vejledninger

Arbejdsgiverens tjekliste

Denne tjekliste giver dig som arbejdsgiver et samlet overblik over de processer, der er gennemgået i denne vejledning. Tjeklisten kan bruges til at holde styr på, om du i samarbejde med dine ansatte har opfyldt kravene for at efterkomme påbuddet.

Arbejdsgiverens tjekliste

Indhold

Indhold

Henter PDF