Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Løfteborde

Vejledningen handler om indretning, brug og vedligeholdelse af løfteborde.

Generer PDF

Baggrund

  • Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
  • Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Løfteborde benyttes til at løfte materiale op til en passende højde for en arbejdsproces. De kan være fast opstillede eller transportable. Ladet bevæges normalt hydraulisk enten direkte af ét eller flere hydraulikstempler eller indirekte gennem saksearme.

For fast opstillede løfteplatforme til lodret transport af materialer og personer henvises til At-meddelelse nr. 2.04.2.Løfteborde skal opfylde arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets bestemmelser for opstilling, eftersyn og vedligeholdelse er nærmere beskrevet i At-anvisning nr. 2.3.0.2. Ud fra disse bestemmelser stilles efter Arbejdstilsynets administrative praksis følgende krav:

Brugsanvisning

Ved enhver levering (salg, udlejning og udlån) skal der medfølge skriftlige anvisninger på dansk om betjening, brug og vedligeholdelse.

Brugsanvisningen skal herunder oplyse, hvordan løftebordet betjenes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, herunder også i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse, opstilling og nedtagning.

Brugsanvisningen skal indeholde løftebordets foreskrevne, forventede anvendelse tillige med unormale, men forudsigelige anvendelser og brugssituationer. Hvis der er anvendelsesmåder, der frarådes, skal disse specificeres.

Brugsanvisningen skal altid opbevares på eller ved løftebordet.

Opbevares brugsanvisningen ikke på løftebordet, skal det være oplyst, hvor brugsanvisningen opbevares.

Indretning

Løfteborde skal være således indrettet, at de kan anvendes, indstilles og vedligeholdes, så brugeren eller andre ikke udsættes for fare.

Arbejdstilsynets almene indretningskrav er nærmere beskrevet i At-anvisning nr. 2.2.0.1.

Løfteborde, der leveres til brug som nye efter 1. januar 1995, skal være CE-mærket.

Løftebordet skal være forsynet med brugsanvisning og tydeligt mærket med leverandøroplysninger. I nødvendigt omfang skal oplysninger fra brugsanvisningen være angivet på løftebordet. Sådanne oplysninger kan fx være

  • tilladelig belastning
  • fjernstyret løftebord
  • kun ophold under løftebord, når det er mekanisk blokeret.

Løftehøjden må højst være 1,7 m over omgivende gulv eller terræn.

Betjeningsorganerne skal virke således, at bevægelsen straks standser, når betjeningsorganet slippes (dødmandsknapfunktion).

Betjeningsorganer skal være placeret eller udformet således, at utilsigtet påvirkning er forhindret. Fx skal trykknapper være forsinket eller forsynet med krave. Pedaler skal have overdækning.

Betjeningsorganernes funktion skal være angivet ved let forståelige symboler eller tekst på dansk.

Fast monterede løfteborde skal være forsynet med et eller flere nødstop, der stopper alle funktioner.

Et nødstop skal være synligt og let tilgængeligt for betjening og indrettet således, at løftebordet ikke kan startes, før det pågældende nødstop er tilbagestillet.

Transportable løfteborde med hjul skal have bremse eller anden blokeringsanordning for hjulene.

Et transportabelt løftebord til vandret transport af gods skal være forsynet med et fast håndtag eller en bøjle ca. 1 m over gulv og med en friafstand til det løftede bords kant på mindst 100 mm.

Bremse eller blokeringsanordning for hjulene skal kunne betjenes af operatøren i stående stilling.

Bordets og undervognens kanter bør være malet med sort-gule eller rød-hvide advarselsstriber.

Klemningsfare imellem saksearme skal være forebygget således:

  • Afstanden fra bordets og bundrammens kant og ind til saksearmene skal være mindst 50 mm.
  • Afstanden mellem de enkelte arme skal være mindst 30 mm.

Klemningsfare under bordets underkant skal være forebygget således:

  • Enten skal der hele vejen rundt være en føleliste, som ved berøring standser bevægelsen, inden følelisten har nået sin endestilling
  • eller der skal altid være en friafstand under bordets kant på mindst 120 mm.

Løftebordet skal være tydeligt mærket med størst tilladte belastning i kg.

Brug

Brugen af løfteborde skal ske på forsvarlig måde og under hensyn til, hvad det pågældende løftebord er bestemt for.

Arbejdstilsynets almene bestemmelser for brug er nærmere beskrevet i At-meddelelse nr. 2.02.11.

Under brugen skal løftebordet stå på vandret, fast og bæredygtigt underlag. Er det fast opstillet, bør det være spændt forsvarligt fast til underlaget. Er det forsynet med hjul, skal de være afbremset eller på anden måde forsvarligt blokeret.

Gods skal anbringes forsvarligt på bordet, så det ikke kan vælte eller falde ned, og den største tilladelige belastning må ikke overskrides. Denne belastning kan være angivet som SWL (Safe Working Load) eller WLL (Working Load Limit).

Vandret transport af gods på løfteborde må kun ske med helt sænket bord.

Under vandret transport bør godset ikke rage uden for bordets kanter.

Sikringsdele og andet beskyttelsesudstyr må ikke fjernes under brugen.

Ved fast opstillede løfteborde skal det sikres, at friafstanden på mindst 0,5 meter op til en højde af 2,1 meter overholdes, og at der ikke stables gods omkring løftebordet nærmere end 0,5 meter fra ladets frie kanter.

Kan dette ikke opfyldes, skal løftebordets arbejdsområde afspærres, eller klemningsfaren skal være imødegået på en anden lige så sikker måde.

Et redskab skal tages ud af brug på en efter forholdene forsvarlig måde, så snart der på redskabet konstateres fejl eller skade, som kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare.

Det samme gælder, når der opstår omstændigheder, der kan betyde, at underlaget i redskabets arbejdsområde ikke er fast og bæredygtigt, eller at betjenings-, overvågnings- eller kontrolorganer, hvorpå redskabets sikkerhed beror, ikke fungerer efter hensigten.

Vedligeholdelse

Løfteborde skal efterses og vedligeholdes, så de altid er i forsvarlig stand. Leverandørens anvisninger skal følges. Hvis sådanne ikke findes, da efter anvisninger fra sagkyndig person.

For løfteborde, der er mekanisk drevne, skal der mindst hver 12. måned af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn, - se At-anvisning nr. 2.3.0.2.

Brugeren af et løftebord skal hver dag inden ibrugtagning kontrollere, at bordets sikkerhedsfunktioner er i orden, og at der ikke er synlige mangler.

Under vedligeholdelse, reparation eller rengøring under løftet bord, skal bordet fastholdes sikkert i løftet stilling med en forsvarlig spærreanordning.

Der skal være skilt herom.

Et løftebord kan være indrettet, så bordet kan klappes op for at lette vedligeholdelse og tilsyn. Et sådant opklappet bord skal fastholdes sikkert i sin åbne stilling.

Jens Andersen

Indhold

Indhold

Henter PDF