Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Personløft med kran

Generer PDF

Baggrund

 • Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil.
 • Bekendtgørelse om unges farlige arbejde.
 • Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Som hovedregel er det forbudt at løfte personer med kran. Det er dog tilladt at løfte personer i kurv eller på platform med kran, når følgende krav er opfyldt:

Arbejde

Personløft må kun ske, når der er tale om lejlighedsvis udførelse af kortvarigt, lettere arbejde eller om forhold af helt speciel karakter af kortere varighed.

Hvis personløft med kran anvendes til arbejdsopgaver af længere varighed, fx montageopgaver ved opførelse af skorstene, silomontering o.l., skal der søges om dispensation.

Ansøgningen skal mindst indeholde følgende oplysninger og dokumentation:

 • En risikovurdering, hvoraf det fremgår, at andre mere sikre løsninger ikke kan anvendes af tekniske eller økonomiske årsager, og at sikkerheden ved personløft med kran er tilstrækkelig.
 • Opgivelse af hvilke tidsrum der skal arbejdes med personløft og beskrivelse af opgaven.
 • Tegninger og beregninger af de platforme, der planlægges anvendt. - Dokumentation for, at de sikkerhedsfaktorer, der er anvendt ved dimensioneringen af kran og løftegrej, opfylder gældende krav.
 • Beskrivelse af de eftersyns- og kontrolprocedurer, der anvendes inden arbejdet påbegyndes, både efter opstilling og til daglig.
 • Identifikation af den kran, der skal anvendes til personløftet, samt dokumentation for kranens sikkerhedsmæssige tilstand, herunder gennemførte 12- måneders og 10-års eftersyn.

Normalt må arbejdskurv eller -platform ikke forlades i løftet stilling.

Hvis dette undtagelsesvis er nødvendigt for at udføre arbejdet, skal der søges dispensation for dette.

De væsentligste betingelser herfor vil være:

 • At der foreligger en beskrivelse af arbejdets udførelse.
 • At den person, der forlader kurven eller platformen, er sikret med faldsikringsudstyr, og at personen altid er sikret ved fastgørelse af faldsikringslinen til krankrogen eller en fast konstruktionsdel. Personer under 18 år må ikke beskæftiges med dette arbejde.
 • At der foreligger dokumentation for godkendelse af faldsikringsudstyr.
 • At der er fastlagte kontrol- og vedligeholdelsesprocedurer for faldsikringsudstyret og fastgørelser af faldsikringslinen.
 • At tilsyn med arbejdsopgaven varetages af en fagligt kvalificeret person.

Kran

Kranen skal have en tilladelig belastning på mindst 2.000 kg. Kraner med varierende udlæg, fx med bevægelig udligger eller udligger med løbekat, skal have en tilladelig belastning på mindst 1.500 kg i den stilling, hvori personløftet sker.

Kranen skal være anmeldt til Arbejdstilsynet, og der skal forefindes en ajourført journal (At-anvisning nr. 2.3.0.2).

Vægten af det samlede løft, dvs. kurv eller platform med personer og materialer, må ikke overstige 1/4 af den tilladelige belastning og må aldrig være over 1.000 kg.

Kraner med bevægelig udligger skal have et sikkert virkende endestop for udliggerens opadgående bevægelser. Løbekat må ikke kunne afspore eller kunne køre ud over skinnernes ender, og den skal være sikkert fastholdt i enhver stilling.

Kranen må ikke være indrettet til fri firing, og der skal være mindst én hejse og firehastighed på højst 0,3 m/s.

Umiddelbart inden for kranførerens rækkevidde fra hans sædvanlige førerplads skal der være et nødstop, der straks standser alle kranbevægelser, når det betjenes.

Der skal være et sikkert virkende højdestop.

Et personløft skal altid tilrettelægges, så krogen ikke kommer topskiven nærmere end 2 m.

Indrettes kraner, som fx mobilkraner og lastbilmonterede kraner til personløft med en arbejdsstandplads direkte fastgjort til redskabets bevægelige udliggerarm, skal kranen sikkerheds- og sundhedsmæssigt være indrettet mindst lige så forsvarligt som en transportabel personløfter med arbejdsstandplads, se At-meddelelse nr. 2.04.3.

Kurv eller platform

Kurv eller platform skal være omgivet på alle sider af et 1 m højt rækværk, der slutter tæt til gulvet med en 10 cm høj fodliste. Rækværket kan bestå af håndliste og knæliste hele vejen rundt eller være udfyldt med forsvarligt net eller plademateriale. 10 cm over og 10 cm inden for rækværkets øverste kant skal der findes en håndliste.

Låge i rækværket må ikke åbne udad og skal have automatisk lås.

Gulvet skal være tæt.

Kurv eller platform skal bæres af

 • et stift ophængningsstativ, der foroven afsluttes af et øje eller lignende til fastgørelse i krankrogen, eller
 • af kæder eller stropper af stål, forsvarligt fastgjort mindst i højde med rækværkets øverste kant. Kæder eller stropper samles foroven på en sådan måde, at ingen vinkel i lodret plan mellem stropper eller kæder er over 90 grader.

Hver kæde skal kunne bære den samlede belastning med en sikkerhedsfaktor på 6 over for kædens garanterede mindste brudstyrke. Der må ikke bruges kæder af materiale, der er tyndere end 6 mm.

Hver strop
skal kunne bære den samlede belastning med en sikkerhedsfaktor på 10 over for stroppens garanterede mindste brudstyrke. Der må ikke anvendes stropper med diameter under 8 mm. Kæder eller stropper må ikke kunne fjernes fra kurv eller platform uden brug af værktøj.

Hvert øjebeslag, sjækkel, ophængningsstativ/fastgørelse o.l., der indgår i løftegrejet, skal kunne bære den samlede belastning med en sikkerhedsfaktor på 6 over for fastgørelsens mindste garanterede brudstyrke.

Kurv eller platform må ikke ved ugunstigste placering af lasten hælde mere end 20 grader.

Kurvens eller platformens fastgørelse til krankrogen skal være afhægtningssikret.

Kurv eller platform skal være mærket med tilladelig belastning.

Belastningen skal udtrykkes som maksimalt tilladt belastning i kg og som tilladte antal personer + øvrige belastning.

Vægten af en person regnes til 85 kg.

Brug

Personløft må kun ske ved anvendelse af kurv eller platform.

For anvendelse af kraner til personløft skal der udarbejdes en brugsanvisning, der indeholder fyldestgørende oplysninger om kranens og personløfterudstyrets anvendelse og vedligeholdelse.

Kranen skal betjenes af en kranfører, der er fuldt fortrolig med kranens individuelle manøvrering og funktion.

Til visse krantyper kræves certifikat, se At-­meddelelse nr. 2.02.1 om kranførercertifikat.

Ved persontransport må krankrogens hastighed i enhver retning ikke overstige 0,5 m/s.

Inden persontransporten skal materiel og arbejdsforhold gennemgås af kranføreren sammen med den eller dem, der skal transporteres. Kontrollen skal især gælde kurv eller platform, dens ophæng og fastgørelse til krankrogen samt kranens funktioner og sikkerhedsudstyr.

Der må kun medtages værktøj og genstande af en sådan form og vægt, at de farefrit kan håndteres af en enkelt person.

Skal der elsvejses fra kurv eller platform, skal det sikres, at svejsestrømmen ikke kan gå gennem kranens hejsetov, fx ved isolering af krankrogen.

Persontransport med kran i det fri må ikke finde sted under ugunstige vejrforhold.

Sker løftet på et færdselsområde, skal der foretages trafikafspærring, så påkørsel af kranen hindres, og personer ikke kan komme ind i kranens arbejdsområde.

Der skal være samtaleforbindelse mellem kranføreren og mindst én person i kurven eller på platformen. Kan de ikke umiddelbart høre hinanden, skal der etableres anden forbindelse, fx radio eller telefon. Mindst én person i kurven eller på platformen skal kende korrekt tegngivning ved kranarbejde.

Unge under 18 år

Unge under 18 år må ikke udføre arbejde i arbejdskurv over 5 meters højde.

H. Elo Petersen

Indhold

Indhold

Henter PDF