Luftforurening fra arbejdsprocesser

Afsnit 10 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, når den har fået påbud om sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder,

  • hvor der ikke er etableret en effektiv mekanisk udsugning med samtidig tilførsel af frisk erstatningsluft af passende temperatur,
  • hvor procesudsuget luftrecirkuleres, så den udsugede luft fra den forurenende proces føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler, eller
  • hvor der er mange spredte forureningskilder på arbejdspladsen, og forureningen ikke fjernes effektivt.

Det fremgår af § 17 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis luftforureningen fra en arbejdsproces er sundhedsskadelig. Det kan forekomme, hvis de ansatte arbejder med:

  • Stoffer og materialer, der på fareetiketten er mærket efter de gældende regler. Det kan frem til den 1. juni 2017 være enten efter Miljøstyrelsens regler: "Meget giftig", "Giftig", ”Sundhedsskadelig”, ”Ætsende”, ”Lokalirriterende”, ”Eksplosiv”, ”Yderst brandfarlig” eller ”Meget brandfarlig” eller efter CLP-forordningen: ”Akut giftig”, ”Sundhedsfarlig”, ”Kronisk sundhedsfarlig”, ”Ætsende”, ”Brand-farlig” eller ”Eksplosiv”. Efter den 1. juni 2017 gælder kun CLP-forordningen. 
  • Kræftfremkaldende stoffer og materialer.
  • Kræftfremkaldende processer.

De ansatte kan endvidere blive udsat for sundhedsskadelig forurening fra biologiske agenser. 

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis den mekaniske udsugning (punktudsugning eller rumudsugning) ikke fjerner luftforureningen effektivt. Det kan skyldes, at den mangler, at den er mangelfuldt etableret, eller at den udsugede luft recirkuleres til arbejdsrummet eller til andre lokaler. 

Virksomheden får ikke rådgivningspåbud, hvis luftforureningen fra arbejdsprocessen kun er ildelugtende eller generende. Virksomheden får heller ikke rådgivnings-påbud, hvis arbejdet med stoffer og materialer henlægges til et eksisterende effektivt fungerende stinkskab, eller hvis stoffer og materialer substitueres, så der ikke sker udvikling af sundhedsskadelig forurening.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om luftforurening fra arbejdsprocesser, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det kemiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer