G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 2 - Foranstaltninger i anlæg, hvor store mængder organisk materiale skal håndteres og bearbejdes

Bilag 2 til AT-vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer

Det er fx anlæg til bioforgasning, affaldssortering og kompostering.

Alt organisk materiale indeholder mikroorganismer. Derfor vil store mængder organisk materiale indeholde store mængder mikroorganismer alene på grund af mængden af materiale. Dette betyder, at der ud over de generelle foranstaltninger beskrevet i afsnit 6 er helt særlige krav for anlæg, hvor der håndteres store mængder organisk materiale.

2.1. Indretning af anlæg

Anlægget samt de enkelte anlægsdele skal så vidt muligt udgøre et lukket system. Siloer til det organiske materiale skal etableres med undertryk i forhold til omgivelserne. Er det ikke muligt at etablere et lukket system, skal det på anden måde sikres, at påvirkning fra mikroorganismer undgås.

Støvende og aerosoldannende processer, såsom sønderrivning, oprensning, blanding og andre omvæltninger, skal indkapsles, hvor det er muligt. Indkapslingen vil ofte skulle suppleres med udsug for at forhindre spredning af støv og aerosoler. Hvis indkapsling af processen ikke er mulig, skal der etableres effektiv punktudsugning, fx ved manuel sortering.

De forskellige funktioner, fx modtagelsen, kontrolrum, kontorer, bør være fysisk adskilte, således at der er en adskillelse af “rene” og “urene” områder.

Anlæg skal indrettes, så de er lette at tømme. Herved sikres bl.a., at organisk materiale ikke ophobes i anlægget ved driftsforstyrrelser. Anlæg skal være lette at rengøre og konstrueret således, at spild så vidt muligt undgås. Vægge og overflader skal være glatte, og kabler og transportbånd mv. skal indkapsles.

Hvis indsamlingskonceptet ændres, skal anlægget tilpasses denne ændring.

Affald, der ikke passer til anlæggets indretning, samt affald til manuel sortering, der indeholder organisk affald, skal afvises.

Affald til manuel sortering skal holdes tørt. For at nedbringe støvdannelse kan affaldet eventuelt passere en rystesigte inden sortering.

Hvis der ikke foretages omklædning før spisepauserne, indrettes særskilt spiseafdeling for ansatte, der udfører tilsmudsende arbejde, for at forhindre spredning af støv, røg, damp, lugt o.l., hvor dette kan medføre fare for sikkerhed og sundhed eller rumme mulighed for sygdomssmitte. Ved særligt til smudsende arbejde skal der indrettes passende vaske- og badefaciliteter samt omklædningsrum. Ved passende faciliteter menes her to omklædningsrum (ét til gangtøj og ét til beskyttelsesbeklædning2) med baderum imellem.

2.2. Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet, herunder reparation og vedligeholdelse

De ansatte skal oplæres og instrueres i anlæggets drift og vedligeholdelse, herunder i forebyggelse af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, samt i personlig hygiejne.

Der skal udarbejdes arbejds- og sikkerhedsforskrifter for alle arbejdsprocesser, der kan udgøre en risiko, fx rengøring, reparation og vedligeholdelse. Desuden skal der udarbejdes særlige procedurer og beredskab for håndtering og opsamling af større spild.

Der skal føres effektiv kontrol med det organiske materiales kvalitet ved modtagelsen.

Der må ikke ophobes eller oplagres ubehandlet organisk materiale eller affald uden for anlæggets tanke og siloer.

Hvor der modtages organisk husholdningsaffald, slagteriaffald, gylle eller andet materiale, der potentielt kan indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer, i indendørs modtagehal, skal unødigt ophold i modtagehallen undgås.

Ved arbejde, der nødvendiggør åbning af anlægsdele, skal disse, hvor det er muligt, forinden tømmes for organisk materiale. Hvor dette ikke er muligt, skal der benyttes personlige værnemidler.

Ved risiko for kontakt med vådt affald, spildevand o.l. må der må ikke ryges, drikkes eller spises i arbejdsområdet.

Færdsel fra et “urent” område til et “rent” område (fx fra modtagehal til kontor eller spiserum) skal normalt kun ske efter håndvask og aftagelse af beskyttelsesbeklædning2.

2.3. Rengøring

For at opretholde et højt rengøringsniveau bør rengøring indgå som en del af den daglige drift. Dette indebærer bl.a., at:

  • Der udarbejdes skriftlig instruks for rengøring, herunder for henholdsvis daglig rengøring, ugentlig rengøring og hovedrengøring.
  • Anlægget bør rengøres hver dag, dvs. at alle indendørs installationer holdes rene, alt spild opsamles løbende, gulve i arbejdsområder rengøres. Vægge rengøres i overensstemmelse med rengøringsinstruks, dog minimum én gang ugentligt.
  • Anlægget og dets dele gøres rent inden reparation. Hvor dette ikke er muligt, skal der anvendes egnede personlige værnemidler. Rengøring af slam- og renovationsbiler o.l. skal foregå i et særligt ventileret rum eller velventileret område af hallen.
  • Anvendelse af trykluft eller højtryksspuling til rengøring skal så vidt muligt undgås. Hvis disse rengøringsmetoder anvendes, skal der benyttes egnede personlige værnemidler, jf. At-vejledning om brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. - AT-vejledning D.2.20
  • Hvor der er risiko for ophvirvling af støv, må der ikke fejes e.l. Ved anvendelse af støvsuger skal denne være med absolutfilter (HEPA-filter5).

2.4. Personlig hygiejne

De ansatte skal have mulighed for at vaske hænder inden pauser, spisning, rygning mv.. Ved risiko for kontakt med vådt affald, spildevand o.l. skal de ansatte have adgang til at tage bad ved arbejdstids ophør.

2.5. Personlige værnemidler

Generelt

Egnede personlige værnemidler skal anvendes, hvor det ikke på anden måde er muligt at beskytte sig mod sundhedsfarer hidrørende fra arbejdsprocessen. Personlige værnemidler skal være egnede til formålet og skal løbende vedligeholdes. Rengøring og vedligeholdelse foregår på arbejdsgiverens foranledning.

Personlige værnemidler må ikke bringes ind i spiserummet.

Åndedrætsværn og filtre

Ved arbejdsprocesser, hvor der udvikles støv eller aerosoler indeholdende mikroorganismer, skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Som eksempler herpå kan nævnes rengøring i indendørs modtagehal for slagteriaffald eller organisk husholdningsaffald, indendørs højtryksspuling af renovationsbiler og åbning af anlægsdele, der ikke er tømt for affald eller rengjorte, hvor der skal anvendes helmaske med P3-filter.

Dog kan der, hvor dette ikke er muligt, i en yderst kortvarig periode anvendes halvmaske med P3-filter.

Trucks og gummihjulslæssere skal have kabiner forsynet med filter svarende i effektivitet mindst til P3-filter i åndedrætsværn.

For brug af åndedrætsværn henvises til At-vejledning om åndedrætsværn.

Åndedrætsværn og dets brug - AT-vejledning D.5.4

Beskyttelsesbeklædning2

Særlig beskyttelsesbeklædning skal normalt anvendes af driftspersonalet, og ved særligt snavset arbejde skal der bruges engangsdragt.

Ved særligt tilsmudsende arbejdsprocesser, hvor der er risiko for kontakt med fx organisk husholdningsaffald, bl.a. ved reparations- og rengøringsarbejder, skal der benyttes vandafvisende beskyttelsesbeklædning, handsker og støvler. Ved støvudviklende arbejdsprocesser skal der benyttes støvafvisende beskyttelsesbeklædning og handsker.

Den særlige beskyttelsesbeklædning og det private tøj skal holdes adskilt i hvert sit skab, og beskyttelsesbeklædningen må ikke tages med hjem.

Indhold

Indhold

Henter PDF