G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 5 - Eksempel på anmeldeskema for anvendelse af mikroorganismer i risikogruppe 2, 3 eller 5

Bilag 5 til AT-vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer

jf. § 15 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

 Virksomhedens  Navn 
   Adresse
   CVR-nr.
   Arbejdsstedets adresse
   Navne på evt. sikkerhedsleder og sikkerhedsrepræsentant
 Mikroorganisme  Arten af den eller de mikroorganismer 
   Risikogruppe, hvis organismen er klassificeret
   Evt. egen klassificering, inkl. begrundelse for klassificeringen
 Resultaterne af risikovurderingen efter § 3 Resultat 
   De oplysninger, der ligger til grund
 Særlige foranstaltninger, fx: Afdeling(er), hvor der arbejdes med organismen/-erne 
   Antal personer beskæftiget med organismen/-erne
   Arbejdsgangen
   Fremgangsmåden ved rengøring
   Fremgangsmåden ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde
   Fremgangsmåden ved opsamling og opbevaring af affald, herunder dekontaminering
   Sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdssted, sluser mv.
   Vaccination
   Påvisning uden for lukkede beholdere
   Dato                Underskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF