G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer

De vigtigste regler om, hvornår virksomhederne får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer.

N.B.

Reglerne på området er ændret pr. 1.4.2021. Denne vejledning vil derfor blive erstattet af en ny, der er under udarbejdelse.

Læs om de nye regler:

De forskellige typer kompetencepåbud

At-vejledningen handler om, hvornår virksomhederne får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud) til at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer. Undersøgelsen skal gøre det muligt at afdække, om det er muligt at erstatte farlige stoffer og materialer med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.

De vigtigste regler

Virksomheden skal indhente bistand fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed, når den får påbud om at undersøge, om man kan substituere stoffer og materialer, der er

  • mærket giftige
  • mærket meget giftige
  • klassificeret som akut toksiske i farekategori 1, 2 eller 3
  • klassificeret som specifik målorgantoksiske ved en enkelt eksponering i farekategori 1
  • kræftfremkaldende eller mutagene
  • klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 1 A eller 1 B.

Det er den autoriserede rådgivningsvirksomhed, der skal foretage undersøgelsen.

Det fremgår af § 28 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud om at undersøge, om man kan substituere til ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser,

  • når de ansatte arbejder med ovennævnte stoffer og materialer,
  • og der i virksomheden ikke er overvejelser om mulighederne for substitution,
  • og det efter en konkret vurdering skønnes at være muligt at substituere.

Virksomheden får ikke rådgivningspåbud, hvis der foreligger klare og kendte muligheder for substitution af de stoffer og materialer, som de ansatte arbejder med.

Tilsvarende får virksomheden ikke rådgivningspåbud, hvis de stoffer og materialer, de ansatte arbejder med, i forvejen er reguleret i lovgivningen med forbud eller krav om godkendelse.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om substitution af stoffer og materialer, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det kemiske område, til at foretage undersøgelsen.

Læs også

Kompetencepåbud om undersøgelse af substitution af stoffer og materialer

Baggrund

At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet - Bekendtgørelse 59 - 2013 - med senere ændringer

At-vejledning F.1.5 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 1.10.1 om rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, At-vejledning 1.10.2 om undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø, At-vejledning 1.10.4 om rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer og At-vejledning 25.1 om rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed.

Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer - AT-vejledning 1.10.1

Kompetencepåbud om psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning 1.10.2

Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer - AT-vejledning 1.10.4

Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed - AT-vejledning 25.1

Indhold

Indhold

Henter PDF