G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v. (opnået inden 1. november 2013)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v. (opnået inden 1. november 2013)

Generer PDF
I medfør af § 8 i lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr. 436 af 10. juni 2002, og § 13 a, stk. 2, § 72 a, § 73, § 76, stk. 1 og § 78 a, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 425 af 9. juni 2004, fastsættes:

Formål og område

§ 1. Virksomheder med ansatte,

 1. der har erhvervet et certifikat ved akkrediteret certificering efter DS/OHSAS 18001, og
 2. som opfylder de betingelser, der er angivet i § 2, ligestilles med virksomheder, der har erhvervet et arbejdsmiljøcertifikat efter lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder med hensyn til, at
  • a) være undtaget fra pligten til at oprette bedriftssundhedstjeneste,
  • b) være undtaget fra screeningsbesøg, og
  • c) have ret til at få tildelt og offentliggjort en grøn smiley, jf. bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø mv. (Smiley-ordningen).

Stk. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 3 og § 4.

Betingelser

§ 2. Virksomheden skal som dokumentation for et godt arbejdsmiljø udover kravene i DS/OHSAS 18001 opfylde følgende betingelser, som certificeringsorganet kontrollerer:

 1. Virksomheden eller produktionsenheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, for så vidt angår de i bilag 1 nævnte områder. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.
 2. Virksomheden eller produktionsenheden skal have udformet og vedligeholde procedurer, der skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i
  • a) fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken,
  • b) kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet, og
  • c) udarbejdelse af handlingsplaner.

Krav til dokumentation

§ 3. Som dokumentation for opfyldelse af kravene i DS/OHSAS 18001 og betingelserne i § 2 udsteder det akkrediterede certificeringsorgan ét certifikat.

§ 4. Certifikatet nævnt i § 3 skal være udstedt af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan til at certificere efter DS/OHSAS 18001 og efter betingelserne nævnt i § 2.

Stk. 2. Certifikatet skal omfatte enten den samlede virksomhed (den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder) eller en eller flere produktionsenheder.

Oplysningspligt

§ 5. Virksomheden skal efter anmodning give Arbejdstilsynet oplysning herom, hvis det certificeringsorgan, der har udstedt certifikatet, har frataget eller suspenderet virksomhedens certifikat.

Klage

§ 6. Klager i forbindelse med certificering, som foretages af et akkrediteret certificeringsorgan, behandles af det akkrediterede certificeringsorgan efter procedurer fastlagt i overensstemmelse med kravene i internationale standarder for akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Klager skal således sendes til det akkrediterede certificeringsorgan.

Stk. 2. Klage kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2005.

Arbejdstilsynet, den 31. januar 2005

Jens Jensen / Charlotte Martin

Indhold

Indhold

Henter PDF