Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - Bilag 5 - Liste over stoffer og materialer omfattet af anvendelsesbegrænsninger i REACH-forordningen (1907/2006) bilag XVII

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

Følgende stoffer og materialer er omfattet af anvendelsesbegrænsninger i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) mv. (1907/2006/EF) med senere ændringer:

  1. Cement med chromat,
  2. kviksølv,
  3. kviksølvforbindelser,
  4. nonylphenol,
  5. nonylphenolethoxylater,
  6. ammoniumnitrat.

Listen er ikke udtømmende.