Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelser

65 af 17. januar 2013, der trådte i kraft den 1. februar 2013

1369 af 29. november 2018, der trådte i kraft den 1. januar 2019

I medfør af § 12, § 13 c, § 39 og § 74, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 - Anvendelsesområde og formål

§ 1. En virksomhed, som vil rådgive om arbejdsmiljø til brug for efterkommelse af rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet (rådgivningsbekendtgørelsen), skal være autoriseret af Arbejdstilsynet.

Stk. 2. En rådgivningsvirksomhed kan blive autoriseret på et, flere eller alle områder. Områderne er:

 1. det ergonomiske område,
 2. det biologiske område,
 3. det kemiske område,
 4. det fysiske område og
 5. det psykosociale område.

Stk. 3. Bekendtgørelsen indeholder de krav, rådgivningsvirksomheden efter stk. 1 og 2 skal opfylde for at opnå autorisation. Desuden indeholder bekendtgørelsen de krav, som rådgivningsvirksomheden skal opfylde under rådgivningen, herunder i forhold til Arbejdstilsynets kontrol og betaling af gebyr, mv.

§ 2. Autorisation af rådgivningsvirksomheder har til formål at sikre, at rådgivningsvirksomhedens ydelse har den fornødne kvalitet og det fornødne indhold, herunder at rådgiverne har de nødvendige kompetencer, jf. §§ 6 og 7, til at kunne bistå med rådgivning ved efterkommelse af påbud i henhold til rådgivningsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved rådgivere forstås rådgivningsvirksomhedens faglige personale med ansvar for rådgivningsopgaver.

Kapitel 2 - Krav til rådgivningsvirksomhedens ydelse

Funktion og opgaver

§ 3. Rådgivningsvirksomheden skal sikre,

 1. at rådgivningen understøtter arbejdsgiverens efterkommelse af påbud, hvortil der er knyttet rådgivningspåbud i henhold til rådgivningsbekendtgørelsen, og at rådgivningen konkret kan forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår,
 2. at rådgivningen har et helhedsorienteret og forebyggende sigte, og
 3. at rådgivning til bygherren tilrettelægges og udføres, så den støtter bygherrens planlægning af sikkerhed og sundhed ved indretning og drift af byggepladser og har et forebyggende sigte.

§ 4. Ved arbejdsgiverens efterkommelse af påbud efter § 4, pkt. 3 og §§ 27 og 28 i rådgivningsbekendtgørelsen, skal rådgivningsvirksomheden sørge for at undersøge og dokumentere de relevante arbejdsmiljøforhold.

Stk. 2. Undersøgelsen og dokumentationen skal være egnet til, at arbejdsgiveren og Arbejdstilsynet kan vurdere, om arbejdsmiljøforholdene på virksomheden er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, jf. rådgivningsbekendtgørelsens § 35, stk. 2, om det psykiske arbejdsmiljø og § 36, stk. 2, om mulighed for substitution.

Stk. 3. Ved Arbejdstilsynets kontrol af en autoriseret rådgivningsvirksomhed, jf. § 18, indgår virksomhedens udarbejdede dokumentation efter stk. 1 og stk. 2 i grundlaget for kontrollen.

§ 5. Ved arbejdsmiljørådgivning skal rådgivningsvirksomheden skriftligt til arbejdsgiveren eller bygherren

 1. bekræfte, at der er indgået aftale om ydelse af rådgivning efter § 29 i rådgivningsbekendtgørelsen,
 2. udarbejde en redegørelse over rådgivningsforløbet i overensstemmelse med kravene i §§ 37-40 i rådgivningsbekendtgørelsen, og
 3. bekræfte, at rådgivningspåbuddet og den eller de afgørelser, der har dannet grundlag for rådgivningspåbuddet, er efterkommet efter arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Stk. 2. Rådgivningsvirksomheden skal på anmodning over for Arbejdstilsynet dokumentere alle bekræftelser og redegørelser til arbejdsgiveren eller bygherren efter stk. 1, til brug for Arbejdstilsynets kontrol med autorisationen, jf. § 18.

Kapitel 3 - Uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring m.v.

§ 6. En rådgivningsvirksomhed skal have rådgivere, der, inden for det eller de områder, som autorisationen omfatter, har gennemført en relevant uddannelse af mindst 3 års varighed eller har opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Rådgivningsvirksomheden skal sikre, at rådgivernes kvalifikationer følger udviklingen i viden om arbejdsmiljø, samt om den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Dette skal ske ved hjælp af en kompetenceudviklingsplan.

§ 7. En rådgivningsvirksomhed skal have rådgivere, der, inden for det eller de områder, som autorisationen omfatter, har mindst 2 års erfaring med rådgivning af virksomheder i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer. Denne erfaring skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Stk. 2. Erfaringen skal omfatte arbejdsmiljøfaglig rådgivning, dvs. erfaring med at udføre konkret rådgivning om forebyggelse og forbedring af virksomheders arbejdsmiljø inden for det eller de områder, som den pågældende rådgivningsvirksomhed er autoriseret inden for, jf. § 1.

Stk. 3. Erfaringen skal endvidere omfatte rådgivning om at styrke, systematisere og effektivisere virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, herunder arbejde med arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljøorganisation og lignende.

§ 8. Rådgivningsvirksomheden skal dokumentere rådgivernes uddannelsesmæssige kvalifikationer, jf. § 6, ved eksamensbevis eller tilsvarende.

Stk. 2. Rådgivningsvirksomheden skal dokumentere rådgivernes erfaringer, jf. § 7, ved et curriculum vitae (CV), jf. § 17. Supplerende dokumentation kan bestå af relevante ansættelsesbeviser, rådgivningskontrakter, kursusbeviser og erklæringer fra tidligere arbejdsgivere med beskrivelse af de opgaver, den pågældende rådgiver har været beskæftiget med.

Stk. 3. Rådgivningsvirksomhedens personale eller konsulenter, som dokumenterer at have ydet arbejdsmiljørådgivning i en bedriftssundhedstjeneste i mindst 3 år efter 1. januar 1998, anses for at opfylde dokumentationskravet til uddannelse efter § 6 indenfor det eller de områder efter § 1, stk. 2, de har ydet rådgivning indenfor.

§ 9. Ved levering af en konkret rådgivningsydelse skal rådgivningsvirksomheden til enhver tid anvende rådgivere, som har den fornødne erfaring til at udføre den pågældende opgave i forhold til det område, jf. § 1, stk. 2, som opgaven vedrører.

§ 10. §§ 6-9 gælder tilsvarende, når arbejdsmiljørådgivning udføres for rådgivningsvirksomheden af en underleverandør.

Kapitel 4 - Kvalitetssikring og samarbejde med andre rådgivningsvirksomheder m.v.

§ 11. Rådgivningsvirksomheden skal etablere og vedligeholde et kvalitetssikringssystem, der

 1. sikrer, at rådgivernes uddannelsesmæssige kvalifikationer løbende vedligeholdes, jf. § 6, stk. 2,
 2. sikrer overførsel af erfaringer og viden fra konkrete rådgivningsopgaver mellem rådgiverne herunder faste underleverandører, og
 3. indeholder en årlig evaluering (audit) med henblik på at håndtere afvigelser samt klarlægge behovet for ændringer af kvalitetsstyringssystemet.

Stk. 2. Kvalitetssikringssystemet efter stk. 1, skal dokumenteres i form af kvalitetsprocedurer.

§ 12. En rådgivningsvirksomhed, som ikke selv råder over rådgivere, der opfylder kravene i §§ 6 og 7 kan opnå eller opretholde autorisation ved at indgå en aftale om samarbejde med en eller flere rådgivningsvirksomheder, som opfylder kravene om uddannelse og erfaring i henholdsvis §§ 6 og 7. Aftalen med underleverandøren skal indgås for rådgivningsvirksomhedens autorisationsperiode.

Stk. 2. Hvis en rådgivningsvirksomhed indgår aftale om samarbejde, jf. stk. 1, skal rådgivningsvirksomhedens kvalitetssikringssystem, jf. § 11, tillige omfatte alle opgaver, der udføres som led i aftalen om samarbejde med andre rådgivningsvirksomheder.

Kapitel 5 - Autorisation

§ 13. Autorisation efter § 1 meddeles af Arbejdstilsynet efter ansøgning og gælder i 4 år.

Stk. 2. Ansøgning om autorisation sendes til Arbejdstilsynet og skal indeholde følgende oplysninger:

 1. dokumentation for opfyldelse af kompetencekravene for ansøgers rådgivere eller samarbejdspartnere, jf. §§ 6-7 og § 12,
 2. kopi af eventuel aftale om samarbejde med andre rådgivningsvirksomheder m.v., jf. § 12, og
 3. dokumentation for rådgivningsvirksomhedens kvalitetssikringsprocedurer, jf. § 11.

§ 14. Autorisation er betinget af, at ansøgeren opfylder betingelserne i kapitel 2 og 3.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren ikke fuldt ud betingelserne i kapitel 2 og 3, kan autorisationen meddeles på nærmere bestemte vilkår.

§ 15. Det skal oplyses ved ansøgningen, hvilken juridisk enhed der søger om autorisationen.

§ 16. Rådgivningsvirksomheden skal meddele Arbejdstilsynet, hvis der sker ændringer i betingelserne for autorisationen, jf. kapitel 2 og 3.

§ 17. Rådgivningsvirksomheden skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for Arbejdstilsynets vurdering af, om betingelserne for autorisationen er opfyldt.

Kapitel 6 - Kontrol med autorisationen

§ 18. Mindst én gang i løbet af autorisationsperioden kontrollerer Arbejdstilsynet, om rådgivningsvirksomheden fortsat opfylder betingelserne i kapitel 2 og 3 for at være autoriseret.

Stk. 2. Kontrollen tager udgangspunkt i rådgivningsvirksomhedens skriftlige materiale til arbejdsgiveren og bygherren, jf. §§ 4 og 5, stk. 1

Stk. 3. Til brug for Arbejdstilsynets kontrol skal rådgivningsvirksomheden efter anmodning levere en oversigt over de rådgivningsopgaver omfattet af autorisationen, som er udført i perioden mellem henholdsvis bevilling af autorisation eller sidste kontrol og det aktuelle kontroltidspunkt.

Stk. 4. Med grundlag i det tilvejebragte materiale, vurderer Arbejdstilsynet, om rådgivningen har levet op til kravene i §§ 3, 4, og § 5, stk. 1 samt §§ 9 og 10.

Stk. 5. Arbejdstilsynets afgørelser som led i kontrollen kan offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.

§ 19. Rådgivningsvirksomheden skal oplyse Arbejdstilsynet om, hvordan udvalgte konkrete rådgivningsopgaver er gennemført i praksis, herunder

 1. hvem der har gennemført rådgivningsopgaverne, og
 2. hvorledes arbejdsmiljøorganisationen eller repræsentanter for de ansatte har været inddraget.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1, skal bl.a. gives ved at indsende den redegørelse, som arbejdsgiveren skal rekvirere hos rådgivningsvirksomheden efter rådgivningsbekendtgørelsens §§ 36-39.

Stk. 3. Rådgivningsvirksomheden skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet dokumentere indhold og anvendelse af kvalitetssikringssystemet, jf. § 11.

§ 20. Arbejdstilsynet kan tilbagekalde en autorisation, hvis rådgivningsvirksomheden ikke længere opfylder kravene i kapitel 2, 3 eller 4, eller hvis væsentlige vilkår efter § 14, stk. 2, ikke er opfyldt inden en fastsat frist.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan desuden tilbagekalde en autorisation, hvis autorisationen groft misbruges, herunder hvis rådgivningsvirksomheden afgiver urigtige oplysninger til Arbejdstilsynet, eller hvis Arbejdstilsynet ved en kontrol konstaterer alvorlige mangler i kvaliteten af rådgivningsydelsen, jf. § 18. 

Kapitel 7 - Gebyr og klage

§ 21. Rådgivningsvirksomheden skal betale gebyr til Arbejdstilsynet for meddelelse af autorisation som arbejdsmiljørådgiver, og for kontrol af, om betingelserne for at blive autoriseret som arbejdsmiljørådgiver fortsat er til stede, jf. kapitel 2, 3 og 6.

Stk. 2. Rådgivningsvirksomheden skal betale gebyr efter stk. 1, også i situationer, hvor der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes, efter behandling af sagen er påbegyndt.

§ 22. Ophævet.

§ 23. Baseret på de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger, udgør gebyret efter § 21, stk. 1, pr. 1. april 2018 følgende beløb:

1) Kr. 47.000, når autorisationen dækker et af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.
2) Kr. 50.500, når autorisationen dækker to af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.
3) Kr. 54.000, når autorisationen dækker tre af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.
4) Kr. 57.500, når autorisationen dækker fire af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.
5) Kr. 61.000, når autorisationen dækker fem af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.

Stk. 2. Gebyret er inklusive de udgifter til ekstern konsulenthjælp, som Arbejdstilsynet eventuelt har i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne.

Stk. 3. Gebyret reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks, jf. arbejdsmiljølovens § 74, stk. 8.

§ 24. Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 2. Hvis en rådgivningsvirksomhed trods gentagne påkrav har undladt at betale opkrævning efter denne bekendtgørelse, overdrager Arbejdstilsynet inddrivelsen til Skat.

§ 25. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø, § 81.

Kapitel 8 - Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 258 af 20. marts 2007 om autorisation af arbejdsmiljørådgivere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 258 af 20. marts 2007, bortset fra bekendtgørelsens § 5, finder fortsat anvendelse på rådgivningsvirksomheder der er autoriseret efter denne bekendtgørelses bestemmelser indtil udløbet af 3 års perioden fra meddelelsen om autorisation. Disse virksomheder vil fortsat være autoriseret til at bistå med rådgivning efter bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdstilsynet den 17. januar 2013

Jens Jensen/Anette Lerche

 


Bekendtgørelse nr. 1369 af 29. november 2018 indeholder følgende bestemmelser:

§ 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.