Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 247 af 2. april 2003 om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem - sammenskrivning

Hent vejledningen som PDF

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelser

nr. 247 af 2. april 2003, som trådte i kraft den 15. april 2003

nr. 1073 af 22. november 2011, som trådte i kraft den 1. januar 2012

I medfør af § 4 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, fastsættes:

§ 1. Arbejdsmiljølovgivningen finder anvendelse på arbejde, der udføres i den ansattes hjem med de begrænsninger, som er angivet i §§ 2-4.

Arbejdsstedets indretning m.v.

§ 2. Arbejdsmiljølovens kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet finder ikke anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, bortset fra visse regler om arbejdsstedets indretning, der bl.a. er udstedt i medfør af lovens kapitel 6:

  1. Reglerne i §§ 12, 21, 30, 35, 39 og 40, stk.1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, finder anvendelse, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge.
  2. Reglerne i bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler, jf. dog § 3, stk. 1, finder ligeledes anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge.

Arbejdsmiljøorganisation m.v.

§ 3. Arbejdsmiljølovens kapitel 2 om samarbejde om sikkerhed og sundhed finder ikke anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. Dog gælder reglerne i § 17, stk. 2, nr. 1, 4 og 6, og § 28, stk. 3, i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed finder, uanset det nævnte i stk. 1, dog anvendelse, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt.

Familiepleje i form af døgnpleje

§ 4. Arbejdsmiljølovens kapitel 9 om hvileperiode og fridøgn finder ikke anvendelse på arbejde, som udføres som døgnpleje i den ansattes hjem, hvor en person bor hos plejefamilien, når

  1. den ansatte selv tilrettelægger arbejdstiden, eller
  2. arbejdstiden som følge af særlige træk ved det udførte arbejde hverken kan måles eller fastsættes på forhånd.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 9 af 6. januar 2000 om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 2. april 2003

Claus Hjort Frederiksen/Lis Gamborg

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører visse bestemmelser i Rådets direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, (EF-Tidende 1993 L 307 s. 18), og Rådets direktiv 2000/34/EF af 22. juni 2000 om ændring af Rådets direktiv nr. 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, for at omfatte sektorer og aktiviteter, der er undtaget fra dette direktiv (EF-Tidende nr. L 195 af 01/08/2000 s. 41).

Indhold

Indhold

Henter PDF