Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde

Hent vejledningen som PDF

Liste over stoffer og materialer, som skal opbevares på et egnet og aflåst sted, jf. § 32

Stoffer og materialer, der er mærket med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen):

Stoffer og materialer, der er mærket med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen):

 • GHS06, dødningehoved og korslagte knogler,
 • GHS05, ætsning,
 • GHS01, eksploderende bombe, eller mærket med mindst én af følgende faresætninger, jf. CLP-forordningen:
 • H220 Yderst brandfarlig gas,
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol,
 • H224 Yderst brandfarlig væske og damp,
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp,
 • H228 Brandfarligt fast stof,
 • H242 Brandfare ved opvarmning,
 • H250 Selvantænder ved kontakt med luft,
 • H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde, eller der er klassificeret, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og kategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:
  - specifik målorgantoksiske ved en enkelt eksponering, kategori 1,
 • H370 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer>
  - reproduktionstoksicitet, kategori 1 A eller 1 B,
 • H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
  - carcinogenicitet, kategori 1 A eller 1 B,
 • H350 Kan fremkalde kræft
  - kimcellemutagenicitet, kategori 1 A eller 1 B,
 • H340 Kan forårsage genetiske defekter.

Henter PDF