Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 290 af 19. marts 2024 om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer - med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 290 af 19. marts 2024, der trådte i kraft den 5. april 2024 - Retsinformation

nr. 702 af 12. juni 2024, der trådte i kraft den 1. juli 2024 - Retsinformation

I medfør af § 15 a, stk. 7, § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, stk. 1, § 39, § 40, § 41, nr. 1, § 43, § 49, § 49 a, stk. 1-3, § 49 c, § 57, § 63, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 1540 af 12. december 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering af, samt udsættelse på arbejdspladsen for:

 1. De stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1.
 2. Materialer, der indeholder 0,1 % eller mere af et kræftfremkaldende eller mutagent stof, der fremgår af bilag 1, med mindre andet er angivet ud for det enkelte stof i bilaget.
 3. Materialer, der indeholder 0,3 % eller mere af et reproduktionstoksisk stof, der fremgår af bilag 1.
 4. Arbejdsprocesser, der er optaget i bilag 2.

Stk. 2. I det omfang, det er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, omfatter bekendtgørelsen tillige:

 1. Materialer, der indeholder mindre end 0,1 % af det pågældende stof.
 2. Arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof.

Stk. 3. Stoffer og materialer omfattet af stk. 1 og 2 anses for at være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Stk. 2. Dog gælder følgende bestemmelser kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver: § 6, § 9, kapitel 4, § 15, § 16, stk. 1 og 2, § 23, § 24, § 28, § 31, § 32, § 34, stk. 6, § 35, stk. 1 og 2, og §§ 38-46.

§ 3. Undtaget fra bekendtgørelsen er arbejde omfattet af bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre.

§ 4. Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler til bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø og bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler gælder, medmindre andet følger af afsnit VII i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) m.v. med senere ændringer (REACH-forordningen), om godkendelse af stoffer, som er optaget på bilag XIV, eller af forordningens afsnit VIII om begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer og blandinger, for hvilke forordningens bilag XVII indeholder en begrænsning.

Stk. 3. Bilag 1 indeholder henvisninger til REACH-forordningens bilag XIV og XVII, hvor det er relevant.

Kapitel 2 Forbud

§ 5. Fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne er ikke tilladt i det omfang det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 6. Arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må ikke udføres i den ansattes hjem i det omfang det fremgår af bilag 1 og 2.

Kapitel 3 Substitution

§ 7. Et kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det efter §§ 13-14 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) kan fjernes eller erstattes af et stof, materiale eller en proces, som ikke er farligt eller er mindre farligt.

§ 8. Erstatning skal foretages, uanset at påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er ubetydelige.

Stk. 2. Såfremt brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Stk. 3. Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 2 eller undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 2 viser, at brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres over for Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder kun stoffer, materialer og processer, som ikke er mærket med ”*” i bilag 1 og 2.

§ 9. Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages efter §§ 7-8.

Kapitel 4 Arbejdspladsvurdering

§ 10. Hvis der findes stoffer og materialer omfattet af denne bekendtgørelse, eller der er risiko for udsættelse for sådanne stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde tillige indgå følgende vurderingselementer:

 1. Stofferne og materialernes farlige egenskaber.
 2. Alle eksponeringsveje, fx optagelse i eller gennem huden.
 3. Eksponeringsgraden, -typen og -varigheden.
 4. Omstændighederne ved arbejdet med sådanne stoffer og materialer, herunder mængden.
 5. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes.
 6. Hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser.
 7. Grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet.
 8. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Ved vurderingen efter stk. 1 skal eventuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige virkninger for særligt følsomme arbejdstagere overvejes. I overvejelserne skal bl.a. indgå, om der er mulighed for, at disse arbejdstagere ikke beskæftiges i områder, hvor de kan komme i kontakt med stoffer og materialer omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Reparationsarbejde, vedligeholdelsesarbejde o.l. i virksomheden, der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra stoffer og materialer eller som kan forringe sikkerheden og sundheden af andre grunde, selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i arbejdspladsvurderingen.

Stk. 4. Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkning fra flere farlige stoffer eller materialer, skal der foretages en samlet vurdering af risikoen.

Stk. 5. Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen med henvisning til de relevante sikkerhedsdatablade. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte har adgang til fortegnelsen.

§ 11. Arbejdsgiveren skal fra leverandøren eller fra andre let tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

§ 12. Vurderingen efter § 10 skal fornyes regelmæssigt og under alle omstændigheder ved enhver ændring i forholdene, der kan få indvirkning på arbejdstagernes udsættelse for farlige stoffer og materialer.

§ 13. Arbejdet med de stoffer, materialer og arbejdsprocesser omfattet af denne bekendtgørelse skal planlægges og tilrettelægges under hensyn til arbejdspladsvurderingen efter § 10, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger, som angivet i kapitel 6.

§ 14. Arbejdsgiveren skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet give de oplysninger, der er lagt til grund for arbejdspladsvurderingen, jf. §§ 10-13.

§ 15. (Ophævet)

Kapitel 5 Foranstaltninger

Oplæring, instruktion og uddannelse

§ 16. Som led i den oplæring og instruktion, der skal gives efter § 18 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, skal arbejdsgiveren sørge for, at oplæringen og instruktionen omfatter

 1. risikoen ved de stoffer og materialer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, som findes på arbejdspladsen, herunder navnene på stofferne, faremærkning, andre risici ved arbejde med og udsættelse for dem, relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre anvisninger,
 2. den potentielle sundhedsrisiko, herunder den risiko, som tobaksrygning medfører,
 3. de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge udsættelse, herunder håndtering og opbevaring, forbud mod at ryge, spise eller drikke og opbevaring af tobak, mad og drikkevarer, samt evt. andre anvendelsesbegrænsninger,
 4. de foranstaltninger, der skal træffes med hensyn til personlig hygiejne,
 5. de foranstaltninger, der træffes med hensyn til rengøring,
 6. korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder værnemidler og disses placering på arbejdspladsen,
 7. sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdstagerne, herunder redningsmandskabet, skal træffe ved uheld, f.eks. brand, spild og lignende, og til forebyggelse af uheld, og
 8. bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald.

Stk. 2. Oplæringen skal

 1. tilpasses for at tage højde for nye eller ændrede risici, navnlig når arbejdstagere er eller sandsynligvis vil blive eksponeret for nye kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer eller for et antal forskellige kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer, herunder sådanne der er indeholdt i farlige lægemidler, eller i tilfælde af skiftende arbejdsrelaterede omstændigheder,
 2. gives regelmæssigt i sundhedsplejesammenhænge til alle arbejdstagere, der eksponeres for kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer, navnlig hvor nye farlige lægemidler indeholdende disse stoffer anvendes, og
 3. om nødvendigt gentages regelmæssigt i andre sammenhænge.

Stk. 3. Arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, kun udføres af personer, der har fået særlig oplæring og instruktion om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet, foretaget af særligt sagkyndige personer. Hvis virksomheden ikke selv råder over den særlige sagkundskab, skal der indhentes ekstern særlig sagkundskab.

Stk. 4. Arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, indtil uddannelsen efter § 17 er gennemført, kun udføres af personer, der har fået særlig oplæring og instruktion om den sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige udførelse af arbejdet af personer, der har gennemgået den pågældende uddannelse, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Stk. 5. Oplæring og instruktion skal gennemføres inden arbejde med farlige stoffer og materialer, eller inden der er risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer, og gentages regelmæssigt. Instruktionen er mundtlig og understøttes af skriftligt materiale når der arbejdes med eller er risiko for udsættelse for særligt farlige stoffer og materialer, ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, og når arbejdspladsvurderingens del om stoffer og materialer, jf. kapitel 4, i øvrigt tilsiger det.

§ 17. Arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, kun udføres af personer, der er i besiddelse af de nødvendige uddannelses- og kvalifikationskrav efter bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Arbejdsprocesser

§ 18. Der skal anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

§ 19. For stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som i bilag 1 og 2 er mærket med ”*” skal arbejdet foregå i lukkede anlæg, hvis det ikke er teknisk muligt at erstatte stoffet, materialet eller arbejdsprocessen med ikke farlige eller mindre farlige stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et lukket system, skal det sikres, at arbejdstagernes eksponering for

 1. kræftfremkaldende stoffer,
 2. mutagene stoffer, eller
 3. reproduktionstoksiske stoffer uden nedre grænse

nedsættes til et så lavt niveau, som det er teknisk muligt.

Stk. 3. Hvis det ikke er teknisk muligt at anvende eller fremstille et reproduktionstoksisk stof med nedre grænse i et lukket system, skal det sikres, at risikoen i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for stoffet reduceres til et minimum.

Stk. 4. For så vidt angår andre reproduktionstoksiske stoffer end reproduktionstoksiske stoffer uden nedre grænse og reproduktionstoksiske stoffer med nedre grænse, skal der anvendes et lukket system som beskrevet i stk. 3. I sådanne tilfælde skal der, når den i § 10 omhandlede kemiske risikovurdering foretages, tages behørigt hensyn til, at der muligvis ikke findes et sikkert niveau af eksponering for arbejdstagernes sundhed for et sådant reproduktionstoksisk stof og der skal fastsættes passende foranstaltninger i denne henseende.

Stk. 5. Ved reproduktionstoksisk stof uden nedre grænse forstås et reproduktionstoksisk stof, for hvilket der ikke findes noget sikkert eksponeringsniveau for arbejdstagernes sundhed, og som i bilag 1 er angivet som sådan. Ved reproduktionstoksisk stof med nedre grænse forstås et reproduktionstoksisk stof, for hvilket der kan fastsættes et eksponeringsniveau, hvorunder der ikke er nogen risici for arbejdstagernes sundhed, og som i bilag 1 er angivet som sådan.

Stk. 6. Fastsatte grænseværdier skal overholdes, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet.

§ 20. Arbejdsprocesser, hvori stoffer eller materialer indgår, må kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne eller materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes, i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 1, skal stofferne og materialerne fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet.

Stk. 3. Hvis det ikke er teknisk muligt fuldstændigt at fjerne stofferne og materialerne, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

§ 21. Arbejde med stoffer, materialer og arbejdsprocesser må kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser, i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2. Kun beskæftigede, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

Grænseværdier og måleprogrammer

§ 22. Unødig påvirkning skal undgås, og fastsatte grænseværdier skal overholdes, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 16, og bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet.

§ 23. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel 5 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse indgår måleprogrammer i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 2. Måleprogrammerne skal være anerkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

Foranstaltninger ved øget risiko

§ 24. De ansatte skal hurtigst muligt underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre en øget risiko for påvirkning fra stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne.

Stk. 2. De ansatte skal hurtigst muligt underrettes om årsagerne til den unormale udsættelse, jf. stk. 1, og om de foranstaltninger, der er eller vil blive truffet til afhjælpning af situationen.

Stk. 3. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelse af normale forhold. Den øgede risiko for påvirkning af stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne må ikke være konstant for den enkelte ansatte og skal begrænses til det strengt nødvendige.

§ 25. Ved aktiviteter, herunder ved vedligeholdelse af produktionsanlæg, hvor det må forudses, at der vil være øget udsættelse for stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, og hvor det ikke er muligt at træffe yderligere tekniske foranstaltninger, skal der benyttes personlige værnemidler, og varigheden af udsættelsen skal begrænses mest muligt.

Ventilation

§ 26. For arbejde, der er omfattet af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, gælder § 27 om foranstaltninger til fjernelse af luftforurening.

Stk. 2. For andet arbejde, herunder arbejde omfattet af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde eller bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning, gælder § 28 om foranstaltninger til fjernelse af luftforurening.

§ 27. Hvis det under udførelse af arbejde omfattet af § 26, stk. 1, ikke kan hindres, at der sker udvikling af luftforurening, skal den fjernes effektivt med procesudsug, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis procesudsug ikke kan fjerne luftforureningen effektivt, skal den resterende luftforurening så vidt muligt fjernes med rumudsug.

Stk. 3. Procesudsug og rumudsug, der fjerner forurenet luft, skal være forsynet med kontrolanordning, der giver signal ved fald i mængden af udsuget luft til et utilstrækkeligt niveau.

Stk. 4. Udsuget luft fra arbejdsprocesser må kun recirkuleres, når

 1. den udsugede luft stammer fra arbejde, der indebærer udsættelse for træstøv, eller fra arbejde, hvor der udelukkende sker udvikling af støv (faste partikler),
 2. det til stadighed kan godtgøres, at den udsugede luft renses effektivt,
 3. ventilationsanlægget er forsynet med kontrolanordning, der giver signal ved utilstrækkelig rensning af den udsugede luft, og
 4. der tilføres en passende mængde frisk luft.

§ 28. Hvis det under udførelse af arbejde omfattet af § 26, stk. 2, ikke kan hindres, at der sker udvikling af luftforurening, skal den så vidt muligt fjernes effektivt med procesudsug.

Stk. 2. Hvis procesudsug ikke kan fjerne luftforureningen effektivt, skal arbejdsprocessen så vidt muligt udføres i et arbejdsområde, hvor der ikke udføres andet arbejde, og hvor der er tilstrækkelig og forsvarlig luftfornyelse.

Stk. 3. Procesudsug skal være forsynet med kontrolanordning, der giver signal ved fald i mængden af udsuget luft til et utilstrækkeligt niveau.

Stk. 4. Udsuget luft fra arbejdsprocesser må kun recirkuleres, når

 1. det til stadighed kan godtgøres, at den udsugede luft renses effektivt, og
 2. der er tilstrækkelig og forsvarlig luftfornyelse.

Håndtering, skiltning og mærkning, affald m.v.

§ 29. Arbejdspladser, hvor der arbejdes med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser og områder, hvor der er risiko for udsættelse for disse stoffer og materialer, skal være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte om rygeforbud, i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 30. Beholdere, emballager og installationer, herunder rør, der indeholder stoffer og materialer, skal være mærket i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning § 4, stk. 2, nr. 6, jf. bilag 8, og der skal anbringes klart synlige advarselsskilte.

§ 31. Arbejdsgiveren skal sørge for, inden stofferne eller materialerne tages i anvendelse på virksomheden, at emballagen er forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3, i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 32. Arbejdsgiveren skal træffe foranstaltninger til sikker opbevaring, håndtering og transport af stoffer og materialer, navnlig ved anvendelse af hermetisk lukkede beholdere, som er mærket entydigt og på klart synlig måde.

§ 33. Affald, der indeholder stofferne eller materialerne, skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere, eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, på anden betryggende måde. Beholdere mv. med indhold af stofferne som angivet i bilag 1 skal være mærket som angivet i bilag 3.

Personlige værnemidler

§ 34. Ved arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal der anvendes egnede personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser.

Stk. 3. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj.

Stk. 4. Når personlige værnemidler skal til destruktion eller rengøring, skal de opbevares og bortskaffes i lukket emballage. Emballage med personlige værnemidler anvendt ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller materialer med indhold af stofferne som angivet i bilag 1 skal være mærket som angivet i bilag 3.

Stk. 5. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 6. For brugen af personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Velfærdsforanstaltninger m.v.

§ 35. Hvis der er risiko for udsættelse for stoffer, materialer og arbejdsprocesser, skal der være bade-, vaske- og toiletfaciliteter, jf. bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Stk. 2. Hvis der er risiko for udsættelse for stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som er mærket med ”*” i bilag 1 og 2, skal der være særskilte opbevaringssteder til henholdsvis arbejdstøjet, herunder personlige værnemidler, og det normale tøj.

Stk. 3. Bade- og omklædningsfaciliteterne skal i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, omfatte 2 adskilte omklædningsrum henholdsvis for tøj og arbejdstøj indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Dette gælder også, når arbejdet ikke udføres for en arbejdsgiver.

§ 36. Der skal træffes hygiejneforanstaltninger, navnlig regelmæssig rengøring af gulve, vægge og andre overflader.

§ 37. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra stofferne og materialerne, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

Arbejdsmedicinske undersøgelser

§ 38. Arbejdsgiveren skal i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, sikre, at ansatte før udsættelsen for stoffer, materialer eller arbejdsprocesser og herefter med regelmæssige mellemrum har adgang til at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne herfor i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at ansatte, der arbejder med et stof eller materiale med en biologisk grænseværdi, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet, får foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø og for arbejde med bly og dets ionforbindelser efter reglerne i bilag 1 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Arbejdsgiveren skal sikre, at ansatte informeres om dette krav, inden de pålægges den opgave, der indebærer risiko for udsættelse for stoffet eller materialet.

Kapitel 6 Foranstaltninger på baggrund af arbejdspladsvurderingen

Arbejdsprocesser

§ 39. Hvis der efter arbejdspladsvurderingen i kapitel 4 er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal udsættelsen for stoffer, materialer og processer undgås.

§ 40. I det omfang, det fremgår af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal arbejde med stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som ikke er omfattet af §§ 19 og 20, foregå i lukkede anlæg.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et lukket system, sikrer arbejdsgiveren, at arbejdstagernes udsættelse nedsættes til et så lavt niveau, som det er teknisk muligt, og unødig påvirkning skal undgås.

Stk. 3. Fastsatte grænseværdier skal overholdes, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Hvis arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4 viser, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed, skal arbejdsgiveren efter anmodning give Arbejdstilsynet de oplysninger som er angivet i bilag 4.

§ 41. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, må arbejde med disse stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som ikke er omfattet af § 21, kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser. Kun beskæftigede, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

Måleprogrammer

§ 42. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, og det ikke er omfattet af § 23, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel 5 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse indgår måleprogrammer.

Stk. 2. Måleprogrammerne skal være anerkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

Håndtering, skiltning m.v.

§ 43. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal arbejdspladser og områder, der ikke er omfattet af § 29, hvor der arbejdes med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser eller er risiko for udsættelse for disse stoffer og materialer, være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte om rygeforbud.

Velfærdsforanstaltninger

§ 44. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4, at der er risiko for arbejdstagerens sikkerhed eller sundhed, skal bade- og omklædningsfaciliteterne ved arbejde med stoffer, materialer og arbejdsprocesser, som ikke er omfattet af § 35, stk. 2 og 3, omfatte 2 adskilte omklædningsrum henholdsvis for tøj og arbejdstøj indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Arbejdsmedicinske undersøgelser

§ 45. Arbejdsgiveren skal føre en ajourført liste over de ansatte, der efter arbejdspladsvurderingen i kapitel 4 vurderes at kunne være udsat for risiko ved disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser. Hvis det er muligt, skal listen indeholde en angivelse af påvirkningen.

Stk. 2. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

Stk. 3. På forlangende skal listen, jf. stk. 1, udleveres til Arbejdstilsynet.

Stk. 4. Hvad angår kræftfremkaldende og mutagene stoffer, skal oplysningerne om den enkelte ansatte opbevares i 40 år efter, at risikoen er ophørt, og hvad angår reproduktionstoksiske stoffer fem år. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til Arbejdstilsynet.

§ 46. Arbejdsgiveren skal sikre, at ansatte, der vurderes efter arbejdspladsvurderingen i kapitel 4 at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, og som ikke er omfattet af § 38, har adgang til før udsættelsen og herefter med regelmæssige mellemrum at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne herfor i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 7 Forhåndsgodkendelser, anmeldelser m.v.

§ 47. Fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, ikke finde sted uden godkendelse fra Arbejdstilsynet, jf. dog § 4, stk. 2, og § 48, stk. 3.

§ 48. Ansøgning om godkendelse, jf. § 47, skal ske i elektronisk form eller i papirform til Arbejdstilsynet og indeholde oplysning om følgende:

 1. Påtænkt anvendelse og vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejdet, jf. kapitel 4.
 2. Med hvilken begrundelse stoffet, materialet eller arbejdsprocessen ikke kan erstattes af et mindre farligt stof, materiale eller arbejdsproces.
 3. Eventuelle tekniske anlæg og processer.
 4. Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan forlange supplerende oplysninger til brug for godkendelsen.

Stk. 3. Godkendelse af aktivstoffer og koncentrationsgrænse i bekæmpelsesmidler foretages af miljømyndighederne, jf. reglerne i forordning 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

§ 49. Såfremt Arbejdstilsynets afgørelse ikke er meddelt ansøgeren senest 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Arbejdstilsynet, kan stoffet, materialet eller arbejdsprocessen umiddelbart fremstilles eller tages i brug.

Stk. 2. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor tilstrækkelig dokumentation foreligger, jf. § 48.

§ 50. Den, der har opnået godkendelse efter § 47, skal underrette Arbejdstilsynet om ændringer i de pågældende arbejdsprocesser m.v., som kan indebære fare for sikkerhed og sundhed.

§ 51. Arbejdsgange, arbejdsprocesser og -metoder m.v. skal i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, anmeldes til Arbejdstilsynet, hvor arbejdsprocessen m.v. agtes påbegyndt eller foregår, jf. dog § 4, stk. 2.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 skal ske i elektronisk form eller i papirform og indeholde de oplysninger, som er angivet i bilag 4.

§ 52. Ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra stofferne og materialerne eller fra arbejdsprocesserne, skal meddeles til Arbejdstilsynet i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 2. Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende stoffer og materialer, samt oplysninger om udslippets mængde.

Stk. 3. Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

Kapitel 8 Revision, dispensation og klage

§ 53. Den i bilag 1 og 2 fastsatte regulering revideres hvert andet år efter indstilling fra direktøren for Arbejdstilsynet og efter forhandling med Arbejdsmiljørådet.

§ 54. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF, om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer, og det er foreneligt med REACH-forordningen med senere ændringer og CLP-forordningen.

Stk. 2. For de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 5, kan dispensation kun gives til de der nævnte formål. Ansøgningen skal indeholde de i bilag 5 nævnte oplysninger.

§ 55. Arbejdstilsynets afgørelser kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 9 Straf

§ 56. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

 1. overtræder §§ 5-25, §§ 27-47 og §§ 50-52,
 2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
 3. tilsidesætter vilkår for godkendelser eller tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 5-25, §§ 27-47 og §§ 50-52 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10 Ikrafttræden

§ 57. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 822 af 16. juni 2023 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer ophæves.

Arbejdstilsynet, den 19. marts 2024

Sine Frederiksen / Ina Josefine Jochimsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1), EF-Tidende 1998, nr. L 131, side 11, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 2004, nr. L 158, side 50, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/431 af 9. marts 2022 om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener, EU-Tidende 2022, nr. L 88, side 1. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2006/1907/EF af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) mv., EU-Tidende 2006, nr. L 396, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 2022/586/EU af 8. april 2022, EU-Tidende 2022, nr. L 112, side 6. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Bilag

1 - Stoffer og materialer jf. § 1

2 - Arbejdsprocesser jf. § 1

3 - Regler for mærkning efter § 31, § 33 og § 34, stk. 4

4 - Oplysninger om arbejdsgange, -processer og metoder m.v., jf. § 40, stk. 4 og § 51, stk. 2

5 - Afvigelser fra forbudet

Indhold

Indhold

Henter PDF