Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Stoffer og materialer jf. § 1

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 290 af 19. marts 2024 om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer - med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

Bilag 1 består af 2 afsnit: Afsnit A og Afsnit B.

Afsnit A indeholder en specifik oplistning af stoffer og materialer.

Afsnit A er opdateret med nye stoffer og processer, som IARC har vurderet som kræftfremkaldende i gruppe 1, 2A eller 2B i vol. 93-97, og nye stoffer på den harmoniserede liste over farlige stoffer fra 30. og 31. tilpasning, som er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 samt kimcellemutagene i kategori 1A eller 1B.

Afsnit B indeholder en henvisning til CLP-forordningen.

Et stof kan være omfattet af bekendtgørelsen i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige bestemmelser og procentangivelse i afsnit A, der gælder.

I afsnit A er der under enkelte stoffer som en serviceoplysning indsat en henvisning til REACH-forordningens bilag XIV for godkendelse af stoffet og materialer med indhold af stoffet samt en henvisning til bilag XVII om begrænsninger for visse anvendelser af stoffet og materialer med indhold af stoffet. Med hensyn til den fulde ordlyd i en anvendelsesbegrænsning og evt. undtagelser hertil henvises til REACH-forordningen. Det er teksten i REACH-forordningen, der er gældende og har retsvirkning. Anvendelser, der er godkendt efter REACH artikel 56, jf. bilag XIV, eller omfattet af en anvendelsesbegrænsning efter REACH artikel 67, jf. bilag XVII, skal ske i overensstemmelse med betingelserne i godkendelsen eller anvendelsesbegrænsningen, samtidig med at arbejdsmiljøreglerne herunder kræftreglerne gælder ved siden af REACH. Bilaget er opdateret med hensyn til godkendelser i bilag XIV og anvendelsesbegrænsninger i bilag XVII den 2. september 2014 uden at være en udtømmende oplistning. Bilaget opdateres med nyere henvisninger samtidig med den næste revision af bilag 1 og 2. For evt. nyere godkendelsesordninger og anvendelsesbegrænsninger henvises til de til enhver tid gældende bilag XIV og bilag XVII i REACH-forordningen.

Bekendtgørelsen gælder både ved arbejde med stoffer og materialer og ved arbejdsprocesser omfattet af bekendtgørelsens kapitel 1, men også ved udsættelse på arbejdspladsen for sådanne stoffer og materialer opført på bilag 1. For nogle af stofferne på bilag 1 afsnit A er det anført, at bekendtgørelsens bestemmelser gælder ved ”anden udsættelse” end arbejde med de pågældende stoffer, i enkelte tilfælde kan udsættelsen være præciseret som arbejde i forurenet jord eller som slibning, nedrivning, ophugning, svejsning og/eller varmebehandling. Der skal gøres opmærksom på, at udsættelse på arbejdspladsen for stoffer, hvor der ikke er anført ”anden udsættelse” i bilag 1, også er omfattet af denne bekendtgørelse.

Afsnit A

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre. Listens angivelse af CAS-numre er vejledende og ikke altid udtømmende. Optagelsen i listen i bilag 1 afsnit A er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

»|« foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1175 af 11. oktober 2007.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste.

»*« i kolonnen »særlig anmærkning« angiver, at stoffet og materialet er omfattet af direktiv 2004/37/EF med senere ændringer og af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, herunder § 19 og § 35, stk. 2, men ikke § 8.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af bekendtgørelsen.

I kolonnen »særlige bestemmelser« er der en angivelse af en eller flere af følgende bestemmelser: §§ 5-6, § 16, stk. 3-4, § 17, § 20, § 21, § 23, § 29, § 31, § 35, stk. 3, § 38 og §§ 47-52 i bekendtgørelsen for stoffet og materialet eller konkrete anvendelser af stoffet og materialet. Ud over de angivne bestemmelser gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt for arbejde med det pågældende stof eller materiale – for stoffer med en »*« i kolonnen »særlig anmærkning« gør tilsvarende sig gældende, herunder § 19 og § 35, stk. 2, men ikke § 8.

Er der ingen angivelse i denne kolonne for stoffet eller materialet eller en konkret anvendelse heraf, gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt tilsvarende.

I kolonnen er der endvidere en henvisning til evt. godkendelsesordninger og anvendelsesbegrænsninger for stoffet eller den nævnte anvendelse af stoffet i bilag XIV og bilag XVII i REACH-forordningen. Arbejde med stoffer til anvendelser omfattet af bilag XIV og XVII skal ske i overensstemmelse med REACH, samtidig med at arbejdsmiljøreglerne herunder kræftreglerne gælder ved siden af REACH. Ved arbejde med andre anvendelser af disse stoffer og udsættelse heraf gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt ligeledes.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i bekendtgørelsens anvendelse på stoffet/materialet.

Afsnit A i fuld bredde

CAS.nr. | Stof Særlig anmærkning Procentindhold i materialer Særlige bestemmelser Uddybende bemærkninger og begrænsninger
53-96-3   2-AAF   0,1    
97-56-3   AAT, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)        
26148-68-5   A-α-C   0,1    
75-07-0   Acetaldehyd   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
1 § 20 Aromastoffer.
0,1-1  
0,1 §§ 47-50 Rengøringsmidler.
1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
0,1-1  
    Anden udsættelse.
16568-02-8   Acetaldehyd-N-formyl-N-methylhydrazon, se Gyromitrin        
60-35-5   Acetamid   0,1    
2832-40-8   Acetamid, N-(4-((2-hydroxy-5-methylphenyl)azo) phenyl)-, se Azofarvestoffer (CI Disperse Yellow 3)        
224635-63-6   Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre   0,1    
53-96-3   2-Acetylaminofluoren, se 2-AAF        
79-06-1 | Acrylamid *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 60 Anvendelse i injektions- og fugemidler
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anvendelse af injektions- og fugemidler samt anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
107-13-1   Acrylonitril * 0,1    
23214-92-8   Adriamycin * 0,1    
3688-53-7   AF-2   0,1 §§ 47-50  
1162-65-8
1165-39-5
1402-68-2
6795-23-9
7220-81-7
7241-98-7
  Aflatoxiner * 0,1    
15972-60-8   Alachlor   0,1 §§ 47-50  
309-00-2   Aldrin   0,1 §§ 47-50  
85535-84-8   Alkaner, C10-13-, chlor, se Chloralkaner, C10-13        
94-59-7   5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol        
107-05-1   Allylchlorid   0,1 § 20,
§ 29, § 16, stk.3, § 51, § 52
Industriel brug.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
106-92-3   Allylglycidylether   0,1    
60-09-3   p-Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 1)        
97-56-3   o-Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)        
92-67-1   4-Aminobiphenyl * 0 § 5 Forbuddet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
    4-Aminobiphenyl, salte heraf * 0 § 5
214353-17-0 | 1-(2-amino-5-chlorphenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethandiol, hydrochlorid [indeholdende ≥ 0.1 % 4-chloranilin (EC No 203-401-0)] * 0,1    
77094-11-2   2-Amino-3,4-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQ        
77500-04-0   2-Amino-3,8-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQx        
62450-06-0   3-Amino-1,4-dimethyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-1        
67730-10-3   2-Aminodipyrido(1,2-a: 3’,2’-d) imidazol, se Glu-P-2        
132-32-1 | 3-Amino-9-ethyl carbazol * 0,1    
399-95-1   4-Amino-3-fluorphenol * 0,1    
67730-11-4   2-Amino-6-methyldipyrido(1,2-a:3’,2’-d)imidazol, se Glu-P-1        
76180-96-6   2-Amino-3-methylimidazo(4,5-f)-quinolin, se IQ        
105650-23-5   2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin, se PhIP        
68006-83-7   2-Amino-3-methyl-9 H-pyrido (2,3-b)indol, se MeA-α-C        
62450-07-1   3-Amino-1-methyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-2        
712-68-5   2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol   0,1 §§ 47-50  
26148-68-5   2-Amino-9 H-pyrido(2,3-b)indol, se A-α-C        
61-82-5   Amitrol   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
7789-09-5   Ammoniumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
29081-56-9 | Ammoniumheptadecafluoroctansulfonat   0,1    
29081-56-9 | Ammonium perfluoroctansulfonat, se Ammoniumheptadecafluoroctansulfonat        
62-53-3   Anilin   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
  I trykfarver.
§ 20 Industriel brug.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
    Anilin, salte heraf   0,1    
90-04-0   o-Anisidin * 0,1    
    o-Anisidin, salte heraf   0,1    
1309-64-4
1317-98-2
12412-52-1
  Antimontrioxid   0,1 § 51 Anvendelse af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
  Produktion af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
§§ 47-50 Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
  Anvendelse af plastgranulater o.lign. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for antimontrioxid, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
  Plastfolier o.lign., som ved videreforarbejdning ikke frigør antimontrioxid, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§ 5 Anden anvendelse.
  Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
65996-91-0
90640-80-5
| Anthracenolie *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 31, e) og f) Træbehandling og anvendelse af behandlet træ.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning og ophugning, arbejde i forurenet jord samt anden udsættelse.
65996-92-1
90640-81-6
90640-82-7
90640-86-1
91995-14-1
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4
91995-42-5
91995-51-6
91995-52-7
92061-92-2
101316-49-8
122070-78-4
  Anthracenolier, andre, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1B eller kimcellemutagen kategori 1B * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
86-88-4   ANTU   0,1 §§ 47-50  
140-57-8   AramitR   0,1 §§ 47-50  
313-67-7
475-80-9
  Aristolochiasyre * 0,1    
64742-03-6
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
691995-78-7
  Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 295-341-7, 265-111-0, 265-103-7 og 265-104-2 * 0,1    
7440-38-2   Arsen   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 20 Medicinalindustri o.lign.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
  Nedrivning og anden udsættelse.
1303-28-2 | Arsenpentoxid * 0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 19 Anvendelse
mod tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på skibsskrog mm.
til behandling af industrivand
til træbeskyttelse og anvendelse af behandlet træ.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 9  
0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 47-50 Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
7778-39-4 | Arsensyre * 0,1 § 20 Til 22. august 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 22. august 2017: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 24 Gælder fra 22. august 2017.
0,1 § 20 Fra 22. august 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 §§ 47-50 Fra 22. august 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Slibning og nedrivning.
Anden udsættelse.
    Arsensyre, salte heraf * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1327-53-3 | Arsentrioxid * 0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 19 Anvendelse
mod tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på skibsskrog mm.
til behandling af industrivand
til træbeskyttelse og anvendelse af behandlet træ.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 8  
0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 20 Andre anvendelser i biocidholdige produkter.
0,1 § 47-50 Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
  | Arsen, andre uorganiske forbindelser, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag   0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 19 Anvendelse
mod tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på skibsskrog mm.
til behandling af industrivand
til træbeskyttelse og anvendelse af behandlet træ
  Kunstnerfarver.
  Produktion af malevarer.
§§ 47-50 Malearbejde.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, slibning, ophugning og anden udsættelse.
12001-28-4
12001-29-5
12172-73-5
77536-66-4
77536-67-5
77536-68-6
132207-32-0
| Asbest * 0 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 6 og asbestbekendtgørelsen  
1912-24-9 | Atrazin   0,1 §§ 47-50 Anvendelse, herunder som bekæmpelsesmiddel.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
492-80-8   Auramin   0,1    
    Auramin, salte heraf   0,1    
320-67-2   Azacitidin * 0,1    
115-02-6   Azaserin   0,1    
446-86-6   Azathioprin * 0,1    
151-56-4   Aziridin, se Ethylenimin        
103-33-3   Azobenzen * 0,1    
  | Azofarvestoffer, som ved spaltning af azogruppen kan fraspalte visse aromatiske aminer, se også Benzidin-baserede azofarvestoffer, 4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer og o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer:     Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 43. Anvendelse i tekstil- og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule.
118658-99-4 |
Cartasol Yellow M-GL
konc.
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
6459-94-5 |
CI Acid Red 114
  0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
85136-74-9 |
CI Disperse Orange 149
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
3564-09-8 |
CI Ponceau 3 R
  0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
2646-17-5 |
CI Solvent Orange 2
  0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
60-09-3 |
CI Solvent Yellow 1
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
97-56-3 |
CI Solvent Yellow 3
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
    Azofarvestoffer, andre:        
3761-53-3  
CI Acid Red 26
  0,1 §§ 47-50 Anvendelse
    Anden udsættelse.
2832-40-8  
CI Disperse Yellow 3
  0,1 §§ 47-50 Anvendelse
    Anden udsættelse.
6358-53-8  
CI Solvent Red 80
  0,1 §§ 47-50 Anvendelse
    Anden udsættelse.
60-11-7  
CI Solvent Yellow 2
  0,1 §§ 47-50 Anvendelse
    Anden udsættelse.
842-07-9  
CI Solvent Yellow 14
  0,1 §§ 47-50 Anvendelse
    Anden udsættelse.
164058-22-4  
Solaminlichtblau VRGL 133
* 0,1 §§ 47-50 Anvendelse
    Anden udsættelse.
    Bariumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
1344-38-3   Basisk blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)        
154-93-8   BCNU * 0,1    
17804-35-2   Benomyl * 0,1    
98-87-3   Benzalchlorid, se α-Chlorerede toluener        
56-55-3 | Benz(a)anthracen *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, c) I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
71-43-2 | Benzen * 0,1 § 20 Påfyldning og tømning af tankbiler og tankanlæg med motorbenzin.
For anden tankning af motorbenzin samt reparation og vedligeholdelse af benzinmotorer m.v. gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
§ 20,§ 29, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Industriel brug.
§ 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 5. nr. 1 og 3 Anvendelse i legetøj eller dele af legetøj samt anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
51085-52-0   Benzenamin, 2-methyl-5-nitro-, monohydrochlorid   0,1    
615-28-1   1,2-Benzendiamin, dihydrochlorid, se o-Phenylendiamin dihydrochlorid        
92-87-5   Benzidin * 0 § 5 Forbuddet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
    Benzidin, salte heraf * 0 § 5
  | Benzidin-baserede azofarvestoffer: *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 43. Anvendelse i tekstil og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule.
1937-37-7 |
CI Direct Black 38
(teknisk vare)
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
2602-46-2 |
CI Direct Blue 6
(teknisk vare)
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
72-57-1 |
CI Direct Blue 14
(teknisk vare)
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
2429-74-5 |
CI Direct Blue 15
(teknisk kvalitet)
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
16071-86-6 |
CI Direct Brown 95
(teknisk vare)
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
573-58-0 |
CI Direct Red 28
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
  |
Øvrige benzidin-baserede azofarvestoffer, dog
undtagen sådanne nævnt i bilag VI til CLP-forordningen uden en klassificering
som kræftfremkaldende.
* 0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
205-99-2 | Benzo(b)fluoranthen *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, e) I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
205-82-3 | Benzo(j)fluoranthen *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, f) I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
207-08-9 | Benzo(k)fluoranthen *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, g) I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
271-89-6   Benzofuran   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
50-32-8 | Benzo(a)pyren *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, a) I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,01 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord ( se også bilag 2) og anden udsættelse.
192-97-2 | Benzo(e)pyren *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, b) I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 20, § 29 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord ( se også bilag 2) og anden udsættelse.
100-44-7   Benzylchlorid, se α-Chlorerede toluener        
98-87-3   Benzylidendichlorid, se α,α-Dichlortoluen        
1694-09-3   Benzylviolet 4B, se CI Acid Violet 49        
7440-41-7   Beryllium * 0,1    
    Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater * 0,1    
    Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater * 0,1    
88-32-4
121-00-6
25013-16-5
  BHA   0,1    
90-41-5   (1,1’-Biphenyl)-2-amin   0,1    
92-67-1   (1,1’-Biphenyl)-4-amin, se 4-Aminobiphenyl        
91-95-2 | Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin * 0,1    
101-77-9   Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4’-Methylendianiline        
08225-03-2   7-[[4,6-Bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)naphthalensulfonsyre, monoformiat * 0,1    
3296-90-0   2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol   0,1    
151882-81-4 | 4,4’-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzensulfonamid)diphenylmethan   0,1    
111-44-4   Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2’-Dichlordiethylether        
494-03-1   N,N-Bis(2-chlorethyl)-2-naphthylamin, se Chlornaphazin        
154-93-8   1,3-Bis(2-chlorethyl)nitrosourinstof, se BCNU        
505-60-2   Bis(2-chlorethyl)sulfid * 0,1 §§ 47-50  
542-88-1   Bis(chlormethyl)ether * 0,1    
  | (6,6'-Bisdiazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'dioxo)[methylen bis (5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1napthyl sulfonyloxy)-6-methyl-2-phenylen] di (napthalen-1-sulfonat)   0,1    
90-94-8   4,4’-Bis(dimethylamino) benzophenon * 0,1    
101-90-6   1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzen, se Diglycidylresorcinolether        
    4-[[Bis-(4-fluor-phenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol, blanding med 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol, se Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl) methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol        
85509-19-9   Bis(4-fluorphenyl)(methyl) (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silan, se Flusilazol        
2784-94-3   N’,N’-Bis(2-hydroxyethyl)-N-nitro-p-phenylendiamin, se HC Blue No. 1        
10039-54-0 | Bis(hydroxylammonium) sulfat; hydroxylaminsulfat (2:1)   0,1    
119-93-7   4,4’-Bi-o-toluidin, se o-Tolidin        
    4,4’-Bi-o-toluidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf        
  | 4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i bilag VI til CLP-forordningen uden en klassificering som kræftfremkaldende. *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 43. Anvendelse i tekstil og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller munddele.
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
    Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede   0,1    
    Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol   0,1    
  | Blanding af: 2,2'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl) bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)]-3-oxo-butanamid; 2-[[3,3'-dichlor-4'[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamid; 2-[[3,3'-dichlor-4'-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3-oxo-butanamid   0,1    
  | Blanding af: diester af 4,4’-methylenbis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonsyre (1:2); triester af 4,4’-methylenbis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonsyre (1:3)   0,1    
  | Blanding af: dimethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat; diethyl (2-(hydroxymethylcarbabamoyl)ethyl)phosphonat; methylethyl (2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat   0,1    
    Blendur I VP KU 3-4519 med ELINCS-nr. 421-550-1 * 0,1    
9041-93-4
11056-06-7
67763-87-5
  Bleomyciner   0,1    
301-04-2
1335-32-6
6080-56-4
  Blyacetat   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Håndtering af elektronik og anden udsættelse.
6080-56-4   Blyacetat, trihydrat, se Blyacetat        
598-63-0
1319-46-6
| Blycarbonat     Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 16. Anvendelse i maling.
0,1 § 5 Anvendelse af maling.
§ 16, stk.3, § 51 Galvaniske processer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
7758-95-4   Blychlorid   0,1 § 20 Industriel brug.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1344-37-2
7758-97-6
12656-85-8
  Blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)        
1344-38-3
18454-12-1
  Blychromater, øvrige, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)        
12656-85-8   Blychromatmolybdatsulfatrød, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)        
1344-38-3   Blychromat, basisk, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)        
18454-12-1   Blychromat oxid, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)        
1309-60-0   Blydioxid   0,1 § 20 Industriel brug.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
    Blyforbindelser, uorganiske, som ikke er nævnt andetsteds i dette bilag.   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
598-63-0
1319-46-6
  Blyhvidt, se Blycarbonat        
7784-40-9   Blyhydrogenarsenat * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
10190-55-3   Blymolybdat   0,1 § 20 Industriel brug.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
1317-36-8   Blymonoxid   0,1 § 20 Industriel brug.
  Maling, lim, bindemidler, udfyldningsmidler, glasurer, emaljer o. lign.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
1314-41-6   Blymønje   0,1   Maling.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
10099-74-8   Blynitrat   0,1 § 16, stk.3, § 51 Galvaniske processer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
1335-25-7   Blyoxid (uspec.)   0,1   Maling.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
7446-27-7
15845-52-0
  Blyphosphat   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning og anden udsættelse.
1335-32-6   Blysubacetat   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
7446-14-2
15739-80-7
| Blysulfat   0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 17 Anvendelse i maling.
§ 5 Anvendelse af maling.
§ 20 Industriel brug.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, og anden udsættelse.
1344-37-2   Blysulfochromatgul, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)        
13814-96-5   Blytetrafluorborat   0,1 § 16, stk.3, § 51 Galvaniske processer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
75-27-4   Bromdichlormethan   0,1    
74-96-4   Bromethan   0,1    
593-60-2   Bromethen, se Vinylbromid        
158894-67-8 | 1-Brom-2-methylpropylpropionat   0,1    
138526-69-9   1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen   0,1    
68476-32-4
68476-33-5
68553-00-4
92045-14-2
  Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 271-384-7, 270-675-6, 270-674-0 og 295-396-7 * 0,1   se også Fyringsolier, tunge
68476-30-2
68476-31-3
  Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5 * 0,1   se også Fyringsolier, tunge
68476-34-6
94114-58-6
94114-59-7
  Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-695-9 og 302-694-3   0,1   se også Dieselbrændstof til marinemotorer
106-99-0   1,3-Butadien * 0,1    
    Butan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien * 0,1    
55-98-1   1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran        
96-29-7   2-Butanonoxim   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1   Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
5 § 5 Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.
1-5 § 51
0,1-1  
1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
0,1-1  
    Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord. og anden udsættelse.
81-14-1 | 4'-tert-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenon, se Moskusketon        
2426-08-6   1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl) ether   0,1    
106-88-7   1,2-Butylenoxid, se 1,2-Epoxybutan        
2426-08-6   n-Butylglycidylether, se 1-Butyl (2,3-epoxy-1-propyl)ether        
88-32-4
121-00-6
25013-16-5
  tert-Butyl-4-methoxyphenol, se BHA        
2312-35-8   2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl-2-propynylsulfit, se Propargit        
81-15-2   5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen, se 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen        
3068-88-0   ß-Butyrolacton   0,1    
7440-43-9 | Cadmium *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 8-11 Anvendelse i loddemidler.
Anvendelse i smykker, bijouteri og hårpynt.
0,1 § 5 Anvendelse af loddemidler.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
  Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
10108-64-2 | Cadmiumchlorid *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 1 og 4 Anvendelse i plastmaterialer.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
542-83-6 | Cadmiumcyanid     Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 5-7 Cadmiering af udstyr og maskiner til:
- levnedmiddelproduktion, landbrug, køling og frysning
- trykning og bogbinderi
samt
Cadmiering af udstyr og maskiner til produktion af:
- husholdningsredskaber, møbler og sanitære installationer
- centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg
- papir og karton, tekstil og beklædning,
- redskaber til industriel håndtering, landevejs- og landbrugs-
køretøjer, rullende jernbanematerial
- skibe mm.
0,1 § 5 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
7790-79-6   Cadmiumfluorid   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
17010-21-8   Cadmiumfluorosilikat   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
4464-23-7   Cadmiumformiat   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
7790-80-9   Cadmiumiodid   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1306-19-0 | Cadmiumoxid *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 5-7 Cadmiering af udstyr og maskiner til:
- levnedmiddelproduktion, landbrug, køling og frysning
- trykning og bogbinderi
samt
Cadmiering af udstyr og maskiner til produktion af:
- husholdningsredskaber, møbler og sanitære installationer
- centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg
- papir og karton, tekstil og beklædning,
- redskaber til industriel håndtering, landevejs- og landbrugs-
køretøjer, rullende jernbanematerial
- skibe mm.
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 1 og 4 Anvendelse i plastmaterialer, herunder vinylchloridprodukter og copolymere.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
10124-36-4   Cadmiumsulfat * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1306-23-6
6-57-4
58339-34-7
| Cadmiumsulfid *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 1-4 Anvendelse i plastmaterialer, malinger og lakker.
0,1 § 51 Anvendelse af farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.
  Kunstnerfarver.
  Produktion af farver.
§ 5 Anden anvendelse.
  Slibning, nedrivning og anden udsættelse.
12656-57-4
58339-34-7
| Cadmiumsulfoselenid *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 23 nr. 1-4 Anvendelse i plastmaterialer, malinger og lakker.
0,1 § 51 Anvendelse af farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.
  Kunstnerfarver.
  Produktion af farver.
§ 5 Anden anvendelse.
    Slibning og nedrivning.
Anden udsættelse.
    Cadmium, andre uorganiske forbindelser   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
13765-19-0   Calciumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
8001-35-2   Camphechlor, se Polychlorerede camphener        
2425-06-1   Captafol * 0,1 §§ 47-50  
133-06-2   Captan   0,1 §§ 47-50  
6804-07-5   Carbadox * 0,1    
63-25-2   Carbaryl   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
10605-21-7   Carbendazim * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1   Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
5 § 5 Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.
1-5 § 51
0,1-1  
1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
0,1-1  
    Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
1333-86-4   Carbon black   0,1   Carbon black og støvformige materialer med indhold af respirabelt carbon black 0,1% er omfattet.
    Carbon black-ekstrakter   0,1    
97722-04-8   Carbonhydrider, C26-55, aromatrige * 0,1    
492-80-8   4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), se Auramin        
    4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf        
56-23-5   Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan        
    Carrageenan, degraderet   0,1    
118658-99-4   Cartasol Yellow M-GL konc., se Azofarvestoffer        
13010-47-4   CCNU * 0,1    
107-20-0   Chloracetaldehyd   0,1    
85535-84-8   Chloralkaner; C10-13   1 §§ 47-50 Metalforarbejdning.
0,1-1  
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
95-06-7   2-Chlorallyl-N,N-diethyl-dithiocarbamat, se Sulfallat        
305-03-3   Chlorambucil * 0,1    
56-75-7   Chloramphenicol * 0,1    
106-47-8   p-Chloranilin * 0,1    
5216-25-1   p-Chlorbenzotrichlorid, se 1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen        
126-99-8   2-Chlor-1,3-butadien   0,1    
57-74-9
5103-71-9
5103-74-2
5566-34-7
12789-03-6
  Chlordan   0,1 §§ 47-50  
143-50-0   Chlordecon   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
  §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
77439-76-0   3-Chlor-4-(dichlormethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon   0,1    
6164-98-3   Chlordimeform   0,1 §§ 47-50  
19750-95-9   Chlordimeformhydrochlorid   0,1 §§ 47-50  
107-30-2   Chlordimethylether * 0,1    
115-28-6   Chlorendinsyre   0,1    
51594-55-9   (R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan * 0,1    
    Chlorerede C12-paraffiner (ca. 60% chloreret)   0,1   Køle-smøremidler, malinger og lime.
§ 20 Industriel brug.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
    α-Chlorerede toluener:        
98-87-3  
Benzalchlorid
  0,1    
100-44-7  
Benzylchlorid
* 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 20 Industriel brug.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
98-07-7  
Trichlormethyl-
benzen
* 0,1 §§ 47-50  
75-00-3   Chlorethan   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
107-20-0   2-Chlorethanal, se Chloracetaldehyd        
13010-47-4   1-(2-Chlorethyl)-3-cyclo-hexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU        
75-01-4   Chlorethylen, se Vinylchlorid        
40722-80-3 | (2-Chloroethyl)(3-hydroxypropyl)ammonium chlorid * 0,1    
13909-09-6   1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU        
2040-90-6 | 2-Chlor-6-fluorphenol * 0,1    
3327-22-8 | (3-chlor-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chlorid . . . %   0,1    
74-87-3   Chlormethan, se Methylchlorid        
107-30-2   Chlormethylmethylether, se Chlordimethylether        
513-37-1   1-Chlor-2-methylpropen   0,1    
494-03-1   Chlornaphazin * 0,1 §§ 47-50  
100-00-5   1-Chlor-4-nitrobenzen   0,1    
67-66-3 | Chloroform   0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 32, nr. 1 Anvendelse i åbne systemer.
§ 20, § 29, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Industriel brug.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse af materialer, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse. .
126-99-8   Chloropren, se 2-Chlor-1,3-butadien        
54749-90-5   Chlorozotocin * 0,1    
150-68-5   3-(4-Chlorphenyl)-1,1-¬dimethylurinstof, se Monuron        
140-41-0   3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyl-uronium-trichloracetat, se Monuron-TCA        
95-83-0   4-Chlor-o-phenylendiamin   0,1    
    4-Chlor-o-phenylendiamin, salte heraf   0,1    
133855-98-8   cis-(. PM.)-1-((3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)oxiranyl) methyl)-1H-1,2,4-triazol, se Epoxiconazol        
107-05-1   3-Chlorpropen, se Allylchlorid        
101-21-3 | Chlorpropham   0,1 § 20, § 31, § 16, stk. 3, § 52 Anvendelse som bekæmpelsesmiddel. Ved opblanding, ved udbringning og ved sprøjtning m.v. vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 20, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
          Anden udsættelse.
107-05-1   3-Chlorpropylen, se Allylchlorid        
1897-45-6   Chlorthalonil   0,1 § 20, § 31, § 16, stk. 3, § 52 Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 31, § 16, stk.3, § 52 Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
§ 20, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Fremstilling af malevarer og bekæmpelsesmidler.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
95-69-2   4-Chlor-2-toluidin * 0,1    
3165-93-3   4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid   0,1    
6164-98-3   N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin, se Chlordimeform        
19750-95-9   N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin-hydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid        
5216-25-1   1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
  §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
84332-86-5   Chlozolinat   0,1    
    Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:        
7789-09-5 |
Ammoniumdichro-
mat
* 0,1 § 20 Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§ 5 Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 20 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 5 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
10294-40-3  
Bariumchromat
  0,1    
1344-37-2
7758-97-6
12656-85-8
|
Blychromat
* 0,1 Se REACH bilag XIV, nr. 10-12  
0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 5 Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
1344-38-3
18454-12-1
 
Blychromater, øvrige
  0,1 § 51 Reparationsmaling af biler, busser, skibe, fly, containere, entreprenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.
§ 5 Om- og nylakering af biler, busser, skibe, fly, containere, entreprenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.
  Produktion af malevarer.
  Anvendelse af mærke- og signalfarver.
  Glasurer, emaljer og pigmenter på keramiske produkter, tegl, klinker m.m.
  Glasurer, emaljer og pigmenter på kunst og kunsthåndværk.
§ 5 Trykfarver.
§§ 47-50 Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
§§ 47-50 Anvendelse af plastgranulater, plastfolier o.lign.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§ 5 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
13765-19-0  
Calciumchromat
* 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 5 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
24613-89-6 |
Chrom(III)chromat
* 0,1 § 16, stk.3, § 51 Til 22. januar 2019: Galvaniske processer.
§ 20 Til 22. januar 2019: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 22. januar 2019: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH bilag XIV, nr. 28. Gælder fra 22. januar 2019.
0,1 § 20 Fra 22. november 2019: Videnskabelig forskning og udvikling
0,1 §§ 47-50 Fra 22. november 2019: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Arbejde i forurenet jord.
Anden udsættelse.
14977-61-8  
Chrom(VI)dichlorid-
dioxid
* 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
7738-94-5 |
Chromsyre
* 0,1 Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser Til 21. september 2017: Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 17 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 5 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
1333-82-0 |
Chromtrioxid
* 0,1 § 16, stk.3, § 51 Til 21. september 2017: Chromatering og andre galvaniske processer.
§ 16, stk.3, § 51 Til 21. september 2017: Fremstilling af katalysatorer.
  Til 21. september 2017: Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50 Til 21. september 2017: Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 20 Til 21. september 2017: Imprægneringsmidler.
  Til 21. september 2017: Anvendelse af imprægneret træ.
§ 20 Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
Se REACH forordning bilag XIV, nr. 16 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Biocidholdige produkter
0,1 §§ 47-50 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
13530-68-2 |
Dichromsyre
* 0,1 Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser Til 21. september 2017: Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 17 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 5 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra afsnit VII om godkendelse i REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
7789-00-6 |
Kaliumchromat
* 0,1 § 16, stk.3, § 51 Til 21. september 2017: Galvaniske processer.
§ 20 Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 21 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 §§ 47-50 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Arbejde i forurenet jord.
Anden udsættelse.
7778-50-9 |
Kaliumdichromat
* 0,1 § 16, stk.3, § 51 Til 21. september 2017: Galvaniske processer.
§§ 47-50 Til 21. september 2017: Udfyldningsmidler.
§ 20 Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 19 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 §§ 47-50 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Arbejde i forurenet jord.
Anden udsættelse.
7775-11-3 |
Natriumchromat
* 0,1 § 20 Til 21. september 2017: Afrensning o.lign.
§ 20 Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 22 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 §§ 47-50 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
10588-01-9 |
Natriumdichromat
* 0,1 § 20 Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 18 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 §§ 47-50 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH. Bilag XIV
    Anden udsættelse.
7789-12-0 |
Natriumdichromat,
dihydrat
* 0,1 § 16, stk.3, § 51 Til 21. september 2017: Galvaniske processer.
§ 20 Til 21. september 2017: Afrensning o.lign.
§ 20 Til 21. september 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 21. september 2017: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 18 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 §§ 47-50 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
  |
Oligomere af chromsyre og
dichromsyre
* 0,1 Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser Til 21. september 2017: Se Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 17 Gælder fra 21. september 2017.
0,1 § 20 Fra 21. september 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 5 Fra 21. september 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
7789-06-2 |
Strontiumchromat
* 0,1 §§ 47-50 Til 22. januar 2019: Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 51 Til 22. januar 2019: Produktion og reparation af fly og flydele.
§ 5 Til 22. januar 2019: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH bilag XIV, nr. 29. Gælder fra 22. januar 2019.
0,1 § 20 Fra 22. januar 2019: Videnskabelig forskning og udvikling
0,1 §§ 5 Fra 22. januar 2019: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Slibning, ophugning og anden udsættelse.
11103-86-9
49663-84-5
|
Zinkchromat
* 0,1 § 20, § 29, § 21, § 35, stk. 3, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Til 22. januar 2019: Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpulver.
§ 16, stk. 3 Til 22. januar 2019: Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpasta.
§ 20 Til 22. januar 2019: Anvendelse i produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, og til båndlakering, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
§ 16, stk. 3, § 51 Til 22. januar 2019: Fremstilling af katalysatorer.
  Til 22. januar 2019: Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50 Til 22. januar 2019: Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 51 Til 22. januar 2019: Produktion og reparation af fly og flydele.
§ 5 Til 22. januar 2019: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH bilag XIV, nr. 30-31. Gælder fra 22. januar 2019.
0,1 § 20 Fra 22. januar 2019: Videnskabelig forskning og udvikling
0,1 §§ 5 Fra 22. januar 2019: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Slibning, ophugning og anden udsættelse.
13530-65-9
15930-94-6
 
Zinkchromat
* 0,1 § 20, § 29, § 21, § 35, stk. 3, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpulver.
§ 16, stk.3 Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpasta.
§ 20 Anvendelse i produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, og til båndlakering, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
§ 16, stk.3, § 51 Fremstilling af katalysatorer.
  Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50 Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 51 Produktion og reparation af fly og flydele.
§ 5 Anden anvendelse.
    Slibning, ophugning og anden udsættelse.
    Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 16, stk.3, § 51 Galvaniske processer.
§ 16, stk.3, § 51 Fremstilling af katalysatorer.
  Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50 Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 5 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning og ophugning, arbejde i forurenet jord, samt anden udsættelse.
14977-61-8   Chrom(VI)dichloriddioxid, se Chromforbindelser, hexavalente        
14977-61-8   Chrom(VI)oxidchlorid, se Chromforbindelser, hexavalente (Chrom(VI)dichloriddioxid)        
1333-82-0   Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente        
117-10-2   Chrysazin, se Dantron        
218-01-9 | Chrysen *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50, d) I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
3761-53-3   CI Acid Red 26, se Azofarvestoffer        
6459-94-5   CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer        
1694-09-3   CI Acid Violet 49   0,1    
569-61-9   CI Basic Red 9 * 0,1    
548-62-9   CI Basic Violet 3   0,1    
1937-37-7   CI Direct Black 38 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer        
2602-46-2   CI Direct Blue 6 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer        
72-57-1   CI Direct Blue 14 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer        
2429-74-5   CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer        
16071-86-6   CI Direct Brown 95 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer        
573-58-0   CI Direct Red 28, se Benzidin-baserede azofarvestoffer        
2475-45-8   CI Disperse Blue 1 * 0,1    
85136-74-9   CI Disperse Orange 149, se Azofarvestoffer        
2832-40-8   CI Disperse Yellow 3, se Azofarvestoffer        
68168-89-0   CI Pigment Black 25, se Nikkel, andre forbindelser der kan klassificeres som Carc1, Carc2, kræftfremkaldende kategori 1A eller 1B.        
12656-57-4   CI Pigment Orange 20, se Cadmiumsulfid og Cadmiumsulfoselenid        
1344-38-3   CI Pigment Orange 21, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromater, øvrige)        
12656-85-8   CI Pigment Red 104, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)        
58339-34-7   CI Pigment Red 108, se Cadmiumsulfid og Cadmiumsulfoselenid        
598-63-0
1319-46-6
  CI Pigment White 1, se Blycarbonat        
13463-67-7
1317-70-0
1317-80-2
| CI Pigment White 6, se Titandioxid        
1344-37-2   CI Pigment Yellow 34, se Chromforbindelser, hexavalente (Blychromat)        
68610-24-2   CI Pigment Yellow 157, se Nikkel, andre forbindelser der kan klassificeres som kræftfremkaldende kategori 1A eller 1B.        
2646-17-5   CI Solvent Orange 2, se Azofarvestoffer        
6358-53-8   CI Solvent Red 80, se Azofarvestoffer        
60-09-3   CI Solvent Yellow 1, se Azofarvestoffer        
60-11-7   CI Solvent Yellow 2, se Azofarvestoffer        
97-56-3   CI Solvent Yellow 3, se Azofarvestoffer        
842-07-9   CI Solvent Yellow 14, se Azofarvestoffer        
65322-65-8   CIB R634   0,1    
59865-13-3
79217-60-0
  Ciclosporin * 0,1    
142891-20-1 | Cinidon ethyl   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
15663-27-1   Cisplatin * 0,1    
6358-53-8   Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (CI Solvent Red 80)        
7440-48-4   Cobalt   0,1 se Cobaltforbindelser, øvrige se Cobaltforbindelser, øvrige
71-48-7   Cobaltacetat * 0,1 se Cobaltforbindelser, øvrige se Cobaltforbindelser, øvrige
513-79-1   Cobaltcarbonat * 0,1 se Cobaltforbindelser, øvrige se Cobaltforbindelser, øvrige
7646-79-9   Cobaltdichlorid * 0,1 se Cobaltforbindelser, øvrige se Cobaltforbindelser, øvrige
10141-05-6   Cobaltnitrat * 0,1 se Cobaltforbindelser, øvrige se Cobaltforbindelser, øvrige
1307-96-6   Cobaltoxid   0,1 se Cobaltforbindelser, øvrige se Cobaltforbindelser, øvrige
10124-43-3   Cobaltsulfat * 0,1 se Cobaltforbindelser, øvrige se Cobaltforbindelser, øvrige
1317-42-6   Cobaltsulfid   0,1 se Cobaltforbindelser, øvrige se Cobaltforbindelser, øvrige
    Cobaltforbindelser, øvrige   0,1 § 51 Anvendelse af pulver/på støvende form.
§ 16, stk.3, § 51 Fremstilling af katalysatorer.
  Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50 Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 16, stk.3, § 51 Galvaniske processer.
§ 51 Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/porcelæn, trykfarver m.m.
Ved anvendelse af <10% cobaltforbindelse som sikkativ i maling, trykfarver m.m. gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
Ved anvendelse af <10% cobaltoctoat i polyester gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
  Kunstnerfarver.
  Produktion af malevarer, trykfarver m.m.
§§ 47-50 Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
  Anvendelse af metallegeringer, plastgranulat o.lign.
Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for cobalt eller cobaltforbindelser, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
  Plastfolier o.lign., som ved forarbejdning ikke frigør cobalt eller cobaltforbindelser, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
331-39-5   Coffeinsyre   0,1    
573-58-0   Congo Red, se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)        
8001-58-9 | Creosot *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 31, a) Træbehandling og anvendelse af behandlet træ.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
61789-28-4
90640-84-9
| Creosotolie *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 31, b) og d) Træbehandling og anvendelse af behandlet træ.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 § 5 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
70321-79-8
70321-80-1
90640-85-0
92061-93-3
122384-77-4
  Creosotolier, andre, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1B * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 5 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
120-71-8   p-Cresidin   0,1 §§ 47-50  
    p-Cresidin, salte heraf   0,1 §§ 47-50  
14464-46-1   Cristobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid        
14901-08-7   Cycasin   0,1 §§ 47-50  
    Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre        
50-18-0
6055-19-2
  Cyclophosphamid * 0,1    
60-11-7   DAB, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 2)        
4342-03-4   Dacarbazin   0,1    
1596-84-5 | Daminozid   0,1 § 20, § 31, § 16, stk. 3, § 52 Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved opblanding, ved udbringning og ved sprøjtning udendørs m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 20, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
117-10-2   Dantron   0,1    
20830-81-3   Daunomycin   0,1    
50-29-3 | DDT   0,1 §§ 47-50 Anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
62-73-7   DDVP, se Dichlorvos        
613-35-4   N,N’-Diacetylbenzidin * 0,1 §§ 47-50  
2303-16-4   Diallat   0,1 §§ 47-50  
615-05-4   2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin        
    2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf        
91-95-2 | Diaminobenzidin, se Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin        
101-80-4   4,4’-Diaminodiphenylether   0,1 §§ 47-50  
    4,4’-Diaminodiphenylether, salte heraf   0,1 §§ 47-50  
101-77-9   4,4’-Diaminodiphenylmethan, se 4,4’-Methylendianilin        
    4,4’-Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4’-Methylendianilin, salte heraf        
95-80-7
25376-45-8
 

Diaminotoluen * 0,1    
    2,4-Diaminotoluen, salte heraf   0,1    
119-90-4   o-Dianisidin * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
    o-Dianisidin, salte heraf * 0,1    
  | o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i bilag VI til CLP-forordningen uden en klassificering som kræftfremkaldende. *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 43. Anvendelse i tekstil- og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule.
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1303-28-2   Diarsenpentaoxid, se Arsenpentoxid        
1327-53-3   Diarsentrioxid, se Arsentrioxid        
334-88-3   Diazomethan * 0,1    
226-36-8   Dibenz(a,h)acridin   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
224-42-0   Dibenz(a,j)acridin   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
53-70-3 | Dibenz(a,h)anthracen *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 50 I blødgøringsolier til fremstilling af dæk og dækdele
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
194-59-2   7 H-Dibenzo(c,g)carbazol   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
192-65-4   Dibenzo(a,e)pyren   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
189-64-0   Dibenzo(a,h)pyren   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
189-55-9   Dibenzo(a,i)pyren   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
191-30-0   Dibenzo(a,l)pyren * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
96-12-8   1,2-Dibrom-3-chlorpropan * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
106-93-4   1,2-Dibromethan * 0,1 §§ 47-50  
69094-18-4   2,2-Dibrom-2-nitroethanol   0,1    
96-13-9   2,3-Dibrom-1-propanol * 0,1    
924-16-3   N,N-Dibutylnitrosoamin, se N-Nitrosodibutylamin        
7572-29-4   Dichloracetylen   0,1    
2303-16-4   S-2,3-Dichlorallyldiisopropylthiocarbamat, se Diallat        
106-46-7   1,4-Dichlorbenzen, se p-Dichlorbenzen        
106-46-7   p-Dichlorbenzen   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
91-94-1   3,3’-Dichlorbenzidin * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
    3,3’-Dichlorbenzidin, salte heraf * 0,1    
764-41-0   1,4-Dichlor-2-buten * 0,1    
28434-86-8   3,3’-Dichlor-4,4’-diaminodiphenylether   0,1 §§ 47-50  
    3,3’-Dichlor-4,4’-diaminodiphenylether, salte heraf   0,1 §§ 47-50  
111-44-4   2,2’-Dichlordiethylether   0,1    
23950-58-5   3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamid, se Propyzamid        
50-29-3   Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT        
79-43-6   Dichloreddikesyre   0,1    
107-06-2 | 1,2-Dichlorethan * 0,1 § 20 Til 22. november 2017: Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Til 22. november 2017: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 26 Gælder fra 22. november 2017.
0,1 § 20 Fra 22. november 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
§§ 47-50 Fra 22. november 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
75-35-4 | Dichlorethen   0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 38 nr. 1 Anvendelse i åbne systemer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§ 20 Industriel brug.
    Anden udsættelse.
7572-29-4   Dichlorethyn, se Dichloracetylen        
75-09-2 | Dichlormethan   0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 59 Anvendelse af malingsfjerner.
Der er i Danmark ikke gjort brug af undtagelsen i pkt. 59, nr. 2.
§ 20, § 29, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Anden industriel brug, herunder syntese, ekstraktion og metalaffedtning.
§ 5 Asfaltprodukter.
§ 5 Rengøringsmidler.
§§ 47-50 Fotografiske væsker.
§ 29, §§ 47-50 Fortyndere, malevarer og lakker, trykfarver, fugemasser, ætsevæsker samt lime, herunder koldklæber.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§ 20, § 29, § 16, stk. 3, § 51 Afrensning af særlige værktøjer (fx dyser) for hærdet polymer i plastindustrien.
§§ 47-50 Anden anvendelse
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
51-75-2   2,2’-Dichlor-N-methyl-diethylamin * 0,1 §§ 47-50  
126-85-2   2,2’-Dichlor-N-methyl-diethylamin-N-oxid   0,1 §§ 47-50  
36734-19-7   3-(3,5-Dichlorphenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidin-1-carboxamid, se Iprodion        
50471-44-8   N-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion, se Vinclozolin        
1836-75-5   2,4-Dichlorphenyl-4-nitrophenylether, se Nitrofen        
112281-77-3   2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether, se Tetraconazol        
96-23-1   1,3-Dichlor-2-propanol * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
542-75-6
10061-01-5
10061-02-6
  1,3-Dichlorpropen (teknisk vare)   0,1 §§ 47-50  
98-87-3   α,α-Dichlortoluen, se α-Chlorerede toluener (Benzalchlorid)        
62-73-7   (2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se Dichlorvos        
62-73-7   Dichlorvos   0,1 §§ 47-50  
60-57-1 | Dieldrin   0,1 §§ 47-50  
1464-53-5   Diepoxybutan   0,1 §§ 47-50  
    Dieselbrændstof til marinemotorer   0,1    
70225-39-5 | Diethanolaminperfluoroctansulfonat   0,1    
1116-54-7   N,N-Diethanolnitrosoamin, se N-Nitrosodiethanolamin        
88-10-8   Diethylcarbamoylchlorid   0,1    
1615-80-1   1,2-Diethylhydrazin   0,1    
55-18-5   N,N-Diethylnitrosoamin, se N-Nitrosodiethylamin        
56-53-1   Diethylstilbøstrol * 0,1    
64-67-5   Diethylsulfat * 0,1    
101-90-6   Diglycidylresorcinolether   0,1    
23246-96-0   13,19-Dihydro-12,18-dihydroxysenecionan-11,16-dion, se Riddelliine        
84245-12-5 | N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid   0,1    
85136-74-9   1,2-Dihydro-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]pyridin-3-carbonitril, se Azofarvestoffer (CI Disperse Orange 149)        
602-87-9   1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylen, se 5-Nitroacenaphthen        
94-58-6   Dihydrosafrol   0,1 §§ 47-50  
117-10-2   1,8-Dihydroxyanthraquinon, se Dantron        
331-39-5   3,4-Dihydroxykanelsyre, se Coffeinsyre        
794-93-4   Dihydroxymethylfuratrizin   0,1 §§ 47-50  
114565-66-1   4-(4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)-phenylamino)-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinon   0,1    
584-84-9   2,4-Diisocyanattoluen, se TDI        
91-08-7
26471-62-5
  2,6-Diisocyanattoluen, se TDI        
2973-10-6   Diisopropylsulfat   0,1    
119-90-4   3,3’-Dimethoxybenzidin, se o-Dianisidin        
    3,3’-Dimethoxybenzidin, salte heraf, se o-Dianisidin, salte heraf        
6358-53-8   1-((2,5-dimethoxyphenyl) azo)-2-naphthol, se Azofarvestoffer (CI Solvent Red 80)        
60-11-7   p-Dimethylaminoazobenzen, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 2)        
82413-20-5 | (E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol   0,1    
55738-54-0   trans-2-((Dimethylamino)-methylimino)-5-(2-(5-nitro-2-furyl) vinyl)-1,3,4-oxadiazol   0,1 §§ 47-50  
87-62-7   2,6-Dimethylanilin, se 2,6-Xylidin        
121-69-7   N,N-Dimethylanilin   0,1    
118612-00-3   N,N-Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorphenyl)borat   0,1    
57-97-6   7,12-Dimethylbenz(a)anthracen   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
119-93-7   3,3’-Dimethylbenzidin, se o-Tolidin        
    3,3’-Dimethylbenzidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf        
79-44-7   Dimethylcarbamoylchlorid * 0,1    
81-15-2 | 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen   0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 1.  
0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1   Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse
57-14-7   1,1-Dimethylhydrazin * 0,1    
540-73-8   1,2-Dimethylhydrazin * 0,1 §§ 47-50  
62-75-9   N,N-Dimethylnitrosoamin, se N-Nitrosodimethylamin        
13360-57-1   Dimethylsulfamoylchlorid * 0,1    
77-78-1   Dimethylsulfat * 0,1    
149961-52-4 | Dimoxystrobin   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
573-58-0   Dinatrium-3,3’-((1,1’-biphenyl)-4,4’-diylbis-(azo)) bis (4-aminonaphthalen-1-sulfonat), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)        
81-14-1 | 3,5-Dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenon se Moskusketon        
105735-71-5   3,7-Dinitroflouranthen   0,1    
22506-53-2   3,9-Dinitroflouranthen   0,1    
42397-64-8   1,6-Dinitropyren   0,1    
42397-65-9   1,8-Dinitropyren   0,1    
121-14-2 | Dinitrotoluen   0,1 Se REACH bilag XIV, nr. 14.  
0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1   Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
602-01-7
606-20-2
610-39-9
618-85-9
619-15-8
25321-14-6
  Dinitrotoluen, øvrige isomere * 0,1    
123-91-1   1,4-Dioxan   0,1 §§ 47-50 Fotografiske væsker.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
95-100 § 20, § 29, § 16, stk. 3, § 51 Industriel brug af dioxan (som teknisk vare) 95-100%.
0,1   Industriel brug af blandinger samt anden brug af dioxan.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
2536-05-2 | Diphenylmethane-2,2'-diisocyanate, se MDI        
5873-54-1 | Diphenylmethane-2,4'-diisocyanate, se MDI        
101-68-8 | Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, se MDI        
621-64-7   N,N-Dipropylnitrosoamin, se N-Nitrosodipropylamin        
330-54-1   Diuron   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 § 20, § 16, stk.3, § 51 Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
0,1 § 20, § 16, stk.3 Anvendelse i bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
0,1 § 51 Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
5 § 5 Anvendelse af maling, lakker, lime, imprægneringsmidler og træbeskyttelsesmidler.
1-5 § 51
0,1-1  
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
1314-62-1   Divanadiumpentaoxid, se Vanadiumpentoxid        
    Eddikesyre, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, formaldehyd og methanol, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre        
  | Emissioner fra højtemperatur stegning        
  | Emissioner fra indendørs afbrænding af biomasse brændsler (primært træ)        
  | Emissioner fra indendørs forbrænding af kul        
106-89-8   Epichlorhydrin * 0,1    
133855-98-8 | Epoxiconazol   0,1 § 20, § 31, § 16, stk.3, § 52 Anvendelse som bekæmpelsesmiddel. Ved opblanding, ved udbringning og ved sprøjtning m.v. vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 20, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
106-88-7   1,2-Epoxybutan   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 5 Rengøringsmidler.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning, ophugning, og anden udsættelse.
106-89-8   2,3-Epoxy-1-chlorpropan, se Epichlorhydrin        
106-87-6   1,2-epoxy-4-Epoxyethylcyclohexan, se 4-Vinylcyclohexandiepoxid        
96-09-3   (Epoxyethyl)benzen, se Styrenoxid        
556-52-5   2,3-Epoxy-1-propanol * 0,1    
57044-25-4   (R)-2,3-Epoxypropan-1-ol, se R-Glycidol        
70987-78-9   (S)-2,3-epoxypropyl(4-methylbenzensulfonat), se S-Glyto        
3033-77-0 | 2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride . . . % * 0,1    
12510-42-8   Erionit * 0,1    
66733-21-9   Erionitfibre   0,1    
57-63-6   Ethinyløstradiol   0,1    
140-88-5   Ethylacrylat   0,1    
100-41-4   Ethylbenzen   0,1    
51-79-6   Ethylcarbamat, se Urethan        
132-32-1 | 9-Ethylcarbazol-3-ylamin, se 3-Amino-9-ethyl carbazol        
84332-86-5   Ethyl-(RS)-3-(3,5-dichlorphenyl)-5-methyl-2,4-dioxooxazolidin-5-carboxylat, se Chlozolinat        
103112-35-2 | Ethyl 1-(2,4-dichlorphenyl)-5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylat * 0,1    
106-93-4   Ethylendibromid, se 1,2-Dibromethan        
107-06-2   Ethylendichlorid, se 1,2-Dichlorethan        
151-56-4   Ethylenimin * 0,1    
75-21-8   Ethylenoxid * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Bekæmpelsesmidler.
§ 5 Rengøringsmidler.
§ 20 Industriel brug.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning.
Anden udsættelse.
2212-67-1   S-Ethylhexahydroazepin-1-carbothioat   0,1    
62-50-0   Ethylmethansulfonat   0,1    
10595-95-6   N,N-Ethylmethylnitrosoamin, se N-Nitrosoethylmethylamin        
19398-06-2 | 2-Ethylphenylhydrazin hydrochlorid   0,1    
2593-15-9   Etridiazol   0,1    
85509-19-9   Flusilazol   0,1    
133-07-3 | Folpet   0,1 § 20, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Fremstilling af maling m.v.
§ 31 Anvendelse af maling m.v.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning og nedrivning.
Anden udsættelse.
50-00-0 | Formaldehyd   0,1 §§ 47-50 Rengøringsmidler.
0,1 § 51 Desinfektionsmidler.
5 § 5 Malinger, lakker, lime, hærder, trykfarver m.v.
1-5 § 51
0,1-1  
1 § 5 Imprægneringsmidler.
0,1-1  
1 § 16, stk.3, § 51 Synteseråvarer, fixerere, konserveringsmidler, stabilisatorer anvendt i fremstillingsprocesser.
0,1-1  
5 § 5 Bindemidler anvendt i fremstilling af malevarer, plastvarer m.v.
1- 5 § 16, stk.3, § 51
0,1-1  
1 §§ 47-50 Anden industriel anvendelse.
0,1-1  
1 § 20 Laboratorieanvendelse, herunder arbejde i patologiske afdelinger og arbejde med udtagelse af vævsprøver fx hos læger.
0,1-1  
    Slibning, nedrivning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
25214-70-4 | Formaldehyd, oligomere reaktionsprodukter med anilin (teknisk MDA) * 0,1   Til 22. august 2017.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 23 Gælder fra 22. august 2017.
0,1 § 20 Fra 22. august 2017: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 §§ 47-50 Fra 22. august 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse
    Formaldehyd, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre        
68157-60-8 | Forchlorfenuron   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
3570-75-0   2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)thiazol   0,1 §§ 47-50  
116355-83-0   Fumonisin B1   0,1    
110-00-9   Furan * 0,1    
98-01-1   Furfural   0,1    
98-00-0 | Furfurylalkohol   0,1    
60568-05-0 | Furmecyclox   0,1 § 31 Fremstilling og anvendelse af bekæmpelsesmiddel.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
3688-53-7   2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)-acrylamid, se AF-2        
    Fyringsolier, tunge (Grad nr. 4 til Grad nr. 6)   0,1    
1303-00-0   Galliumarsenid * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
64741-57-7
64742-59-2
64742-86-5
68527-18-4
68783-08-4
85117-03-9
92045-29-9
97926-59-5
  Gasolier defineret ved EINECS-numrene 271-260-2, 285-55-9, 265-189-6, 308-278-8, 265-162-9, 295-411-7, 272-184-2 og 265-058-3 * 0,1    
    Glasuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre        
67730-11-4   Glu-P-1   0,1    
67730-10-3   Glu-P-2   0,1    
765-34-4   Glycidaldehyd   0,1    
57044-25-4   R-Glycidol * 0,1    
3033-77-0 | Glycidyltrimethylammonium chlorid …%, se
2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chlorid . . . %
       
70987-78-9   S-Glyto * 0,1    
126-07-8   Griseofulvin   0,1    
16568-02-8   Gyromitrin   0,1 §§ 47-50  
2784-94-3   HC Blue No. 1   0,1    
319-84-6
319-85-7
319-86-8
608-73-1
6108-10-7
  HCH, med undtagelse af Lindan   0,1 §§ 47-50  
76-44-8   Heptachlor   0,1 §§ 47-50  
1024-57-3   Heptachlorepoxid   0,1 §§ 47-50  
1763-23-1 | Heptadecafluoroctan-1-sulfonsyre   0,1    
118-74-1   Hexachlorbenzen * 0,1 §§ 47-50  
319-84-6
319-85-7
319-86-8
608-73-1
6108-10-7
  1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, se HCH        
60-57-1   1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8, 8a-octahydro-1,4-exo-5,8-endo-dimethanonaphthalen, se Dieldrin        
67-72-1 | Hexachlorethan     Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 41. Anvendelse til fremstilling eller forarbejdning af non-ferrometaller.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 20 Industriel brug.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
309-00-2   1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalen, se Aldrin        
680-31-9   Hexamethylphosphortriamid * 0,1    
84-16-2   Hexestrol   0,1    
  | O-Hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat * 0,1    
118658-99-4   HM 2580, se Azofarvestoffer (Cartasol Yellow M-GL konc.)        
302-01-2   Hydrazin * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 20 Industriel brug.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
    Hydrazin, salte heraf * 0,1    
148434-03-1   Hydrazinbis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonat) * 0,1    
4682-01-3   Hydrazin(trinitromethan) * 0,1    
122-66-7   Hydrazobenzen * 0,1    
123-31-9   Hydroquinon   0,1 § 31 Fremkaldere og fotokemikalier.
0,1 § 20 Ved anvendelse i fremkaldermaskiner.
5 § 5 Maling, lakker, lime, udfyldningsmidler, trykfarver m.v.
1-5 § 51
0,1-1  
0,1 §§ 47-50 Rengøringsmidler.
1 § 51 Konserveringsmidler.
0,1-1  
1 § 51 Reduktionsmidler.
0,1-1  
0,1   Lægemidler.
1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1-1  
1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
0,1-1  
    Anden udsættelse.
129-43-1   Hydroxyantraquinon   0,1    
7803-49-8 | Hydroxylamin …. %   0,1    
19098-16-9 | Hydroxylamindihydrogenphosphat   0,1    
5470-11-1 | Hydroxylaminhydrochlorid, se Hydroxylammoniumchlorid        
53933-48-5 | Hydroxylamin-4-methylbenzensulfonat   0,1    
20845-01-6 | Hydroxylaminphosphat   0,1    
5470-11-1 | Hydroxylammoniumchlorid   0,1    
13465-08-2 | Hydroxylammoniumnitrat   0,1    
10046-00-1 | Hydroxylammoniumhydrogensulfat; hydroxylaminsulfat (1:1)   0,1    
2832-40-8   N-4-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)azophenylacetamid, se Azofarvestoffer (CI Disperse Yellow 3)        
140698-96-0   4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yltris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonat), blanding (2:1) med 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonat), se T-69        
193-39-5   Indeno(1,2,3-cd)pyren   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord.
Anden udsættelse.
22398-80-7   Indiumphosphid * 0,1    
74-88-4   Iodmethan, se Methyliodid        
36734-19-7   Iprodion   0,1    
76180-96-6   IQ * 0,1    
    Isobutan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien * 0,1    
103122-66-3 | O-Isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamat * 0,1    
542-56-3   Isobutylnitrit * 0,1    
5873-54-1 | o-(p-Isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate, se MDI        
    Isophoron   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 §§ 47-50 Bekæmpelsesmidler.
5 § 5 Fortyndere, maling, lime, trykfarver m.v.
1-5 § 51
0,1-1  
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning og nedrivning.
Anden udsættelse.
78-79-5   Isopren   0,1    
34123-59-6   Isoproturon   0,1 §§ 47-50  
    Slibning og nedrivning.
Anden udsættelse.
120-58-1   Isosafrol   0,1    
9004-66-4   Jern-dextran   0,1    
7758-01-2   Kaliumbromat * 0,1    
7789-00-6   Kaliumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
7778-50-9   Kaliumdichromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
2795-39-3 | Kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat   0,1    
7778-73-6   Kaliumpentachlorphenolat, se Pentachlorphenol, salte heraf        
2795-39-3 | Kaliumperfluoroctansulfonat, se Kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat        
12056-51-8 | Kaliumtitandioxid   0,1    
143-50-0   Kepone, se Chlordecon        
    Keramiske fibre, se Syntetiske mineralfibre        
143390-89-0   Kresoxim-methyl   0,1    
    Krystallinsk siliciumdioxid, herunder bl.a.:   2,0   Respirabelt krystallinsk siliciumdioxid og støvende materialer med indhold heraf er omfattet.
14464-46-1  
Cristobalit
  2,0  
14808-60-7  
α-Kvarts
  2,0  
15468-32-3  
Tridymit
  2,0  
1317-95-9  
Tripoli
  2,0  
14808-60-7   α-Kvarts, se Krystallinsk siliciumdioxid        
    Kulafledte stoffer:        
8007-45-2
65996-89-6
65996-90-9
101316-84-1
  Kulafledte stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1A, herunder kulafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene- 309-886-6, 232-361-7, 266-024-0 og 266-025-6. * 0,1   Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.
0 § 5 Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.
    Nedrivning, reparation, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
65996-93-2
84650-02-2
90640-86-1
  Kulafledte stoffer, der ikke er nævnt andetsteds i dette bilag, og som opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1B eller kimcellemutagen kategori 1B, samt kulafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 266-028-2, 283- 482-7 og 292-607-4. * 0,1   Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.
0 § 5 Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.
    Nedrivning, reparation, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
    Øvrige stenkulstjæreprodukter, herunder stenkulstjærebeg, destillater med kp > 200 oC, der ikke er nævnt andet steds i dette bilag. * 0,1   Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.
0 § 5 Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.
    Nedrivning, reparation, arbejde i forurenet jord (se også bilag 2) og anden udsættelse.
303-34-4   Lasiocarpin   0,1 §§ 47-50  
330-55-2 | Linuron   0,1 § 31, § 16, stk. 3, § 52 Anvendelse af bekæmpelsesmidler.
§ 20, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
29457-72-5 | Lithiumheptadecafluoroctansulfonat   0,1    
29457-72-5 | Lithiumperfluoroctansulfonat, se Lithiumheptadecafluoroctansulfonat        
    Magenta, der indeholder CI Basic Red 9   0,1    
101-77-9   MDA, se 4,4’-Methylendianilin        
101-68-8
2536-05-2
5873-54-1
26447-40-5
| MDI   0,1   Anvendelse.
    Svejsning og varmebehandling af MDI-baseret polyurethan samt anden udsættelse.
68006-83-7   MeA-α-C   0,1    
71-58-9   Medroxyprogesteronacetat   0,1    
77094-11-2   MeIQ   0,1    
77500-04-0   MeIQx   0,1    
148-82-3   Melphalan * 0,1    
110235-47-7 | Mepanipyrim   0,1 § 20, § 31, § 16, stk.3, § 52 Anvendelse som bekæmpelsesmiddel. Ved opblanding, ved udbringning og ved sprøjtning m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 20, § 31, § 16, stk. 3,§ 51, § 52 Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
531-76-0   Merphalan   0,1 §§ 47-50  
72-33-3   Mestranol   0,1    
548-62-9   Methanaminium, N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-N-methyl-, chlorid, se CI Basic Violet 3        
    Methanol, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, formaldehyd og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre        
90-04-0   o-Methoxyanilin, se o-Anisidin        
615-05-4   4-Methoxy-1,3-benzendiamin   0,1    
614-94-8
39156-41-7
  4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf   0,1    
10605-21-7   2-(Methoxycarbonylamino)benzimidazol, se Carbendazim        
64485-90-1 | (Z)-2-Methoxymino-2-[2-(tritylamino)triazol-4-yl]eddikesyre   0,1    
484-20-8   5-Methoxypsoralen * 0,1    
298-81-7   8-Methoxypsoralen og UV-bestråling * 0,1    
77402-05-2   Methylacrylamidoglycolat (der indeholder mindst 0,1% acrylamid) * 0,1    
77402-03-0   Methylacrylamidomethoxy-acetat (der indeholder mindst 0,1% acrylamid) * 0,1    
106-49-0   4-Methylanilin, se p-Toluidin        
75-55-8   2-Methylaziridin, se Propylenimin        
590-96-5   Methylazoxymethanol   0,1 §§ 47-50  
592-62-1   (Methylazoxymethyl)acetat * 0,1 §§ 47-50  
592-62-1   (Methyl-ONN-azoxy)methylacetat, se (Methylazoxymethyl) acetate        
10605-21-7   Methylbenzimidazol-2-ylcarbamat, se Carbendazim        
13909-09-6   1-Methyl-CCNU * 0,1    
74-87-3   Methylchlorid   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 20 Industriel brug.
§ 5 Anvendelse i køleanlæg.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
56-49-5   3-Methylcholanthren   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
3697-24-3   5-Methylchrysen   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
101-14-4 | 4,4’-Methylenbis(2-chloranilin) * 0,1   Til 22. november 2017
0,1 Se REACH bilag XIV, nr. 27. Gælder fra 22. november 2017
0,1 § 20 Fra 22. november 2017: Videnskabelig forskning og udvikling
0,1   Fra 22. november 2017: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
    4,4’-Methylenbis(2-chloranilin), salte heraf * 0,1    
101-61-1   4,4’-Methylenbis(N,N-dimethylanilin) * 0,1    
19900-65-3   4,4’-Methylenbis(2-ethylanilin)   0,1    
    4,4'-Methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol], reaktionsprodukt (1:2) med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalensulfonat (1), 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol], reaktionsprodukt (1:3) med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalensulfonat (2), blanding af (1) og (2), se T-271        
838-88-0   4,4’-Methylenbis(2-methylanilin) * 0,1 §§ 47-50  
    4,4’-Methylenbis(2-methylanilin), salte heraf   0,1 §§ 47-50  
18658-99-4   Methylenbis(4,1-phenylenazo (1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridiniumdichlorid-dihydrochlorid, se Azofarvestoffer (Cartasol Yellow M-GL konc.)        
75-09-2   Methylenchlorid, se Dichlormethan        
101-77-9 | 4,4’-Methylendianilin * 0,1 Se REACH bilag XIV, nr. 2.  
0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling
0,1 §§ 47-50 Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
   

Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
    4,4’-Methylendianilin, salte heraf   0,1    
2536-05-2 | 2,2'-Methylenediphenyldiisocyanat, se MDI        
101-68-8 | 4,4'-Methylenediphenyldiisocyanat, se MDI        
26447-40-5 | Methylendiphenyldiisocyanat, se MDI        
838-88-0   4,4’-Methylendi-o-toluidin, se 4,4’-Methylenbis(2-methyl-anilin)        
74-88-4   Methyliodid   0,1    
  | Methylkviksølvforbindelser, herunder bl.a.:     Se REACH forordning bilag XVII, pkt.18 Anvendelse
mod tilvoksning af mikroorganismer, planter eller dyr på skibsskrog mm.
som træbeskyttelse
som imprægnering af svære industritekstiler og garn hertil
til behandling af industrivand
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
115-09-3 | Methylkviksølvchlorid   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
66-27-3   Methylmethansulfonat * 0,1    
143390-89-0   Methyl-(E)-2-methoxyimino-(2-(o-tolyloxymethyl)phenyl) acetat, se Kresoxim-methyl        
99-55-8   2-Methyl-5-nitroanilin   0,1    
129-15-7   2-Methyl-1-nitroanthraquinon   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
70-25-7   N-Methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidin * 0,1    
60153-49-3   3-(Methylnitrosoamino)propioni-tril, se MNPN        
64091-91-4   4-(N-Methyl-N-nitroso-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon, se NNK        
75-56-9   Methyloxiran, se 1,2-Propylenoxid        
95-80-7   4-Methyl-m-phenylendiamin, se 2,4-Diaminotoluen        
56-04-2   Methylthiouracil   0,1    
4549-40-0   N,N-Methylvinylnitrosoamin, se N-Nitrosomethylvinylamin        
443-48-1   Metronidazol   0,1    
  | Microcystein – LR   0,1    
2385-85-5   Mirex   0,1 §§ 47-50  
50-07-7   Mitomycin C   0,1    
60153-49-3   MNPN   0,1    
101-14-4   MOCA, se 4,4’-Methylen-bis(2-chloranilin)        
1313-27-5 | Molybdæn trioxid   0,1 § 16, stk.3, § 51 Fremstilling af katalysatorer.
  Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50 Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
  Køle-smøremidler.
§ 20 Industriel brug.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse
    Anden udsættelse.
315-22-0   Monocrotalin   0,1 §§ 47-50  
150-68-5 | Monuron   0,1 § 31 Anvendelse i indhold < 5% som katalysator og/eller biocid i epoxyprodukter.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
140-41-0   Monuron-TCA   0,1 §§ 47-50  
    MOPP og anden kombineret kemoterapi incl. alkylerende forbindelser (nitrogen, sennepsgas, vincristin, procarbazin og prednison)        
15159-40-7   4-Morpholinocarbamoylchlorid   0,1    
139-91-3   5-(Morpholinomethyl)-3-((5-nitrofurfuryliden)-amino)-2-oxazolidinon   0,1 §§ 47-50  
81-14-1 | Moskusketon   0,1    
81-15-2   Moskusxylen, se 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen        
86290-81-5   Motorbenzin   0,1 § 20 Påfyldning og tømning af tankbiler og tankanlæg.
For anden tankning af motorbenzin samt reparation og vedligeholdelse af benzinmotorer m.v. gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
§ 5 Anden brug.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
55-98-1   Myleran * 0,1    
3771-19-5   Nafenopin   0,1 §§ 47-50  
91-20-3   Naphthalen   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 § 20 Industriel brug.
10 §§ 47-50 Anvendelse af maling, lakker, trykfarver, lime, fugemasser, imprægneringsmidler og træbeskyttelsesmidler o.lign.
0,1-10  
10 §§ 47-50 Smøremidler o.lign.
0,1-10  
10 §§ 47-50 Anden anvendelse.
0,1-10  
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
842-07-9   2-Naphthalenol, 1-(phenylazo), se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 14)        
84650-04-4 | Naphthalenolie *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 31, c) Træbehandling og anvendelse af behandlet træ
0,1
0,1
0
§ 20 Laboratoriearbejde1.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
  Ophugning og anden udsættelse.
64742-53-6
64742-68-3
64742-69-4
64742-75-2
64742-76-3
73665-18-6
84989-09-3
84989-12-8
85029-51-2
90640-89-4
90640-90-7
90641-00-2
90641-04-6
90641-05-7
91995-35-6
91995-48-1
91995-49-2
91995-66-3
101794-91-6
101896-27-9
121620-47-1
121620-48-2
122070-79-5
122070-80-8
  Naphthalenolier, andre, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende kategori 1B eller kimcellemutagen kategori 1B * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Ophugning og anden udsættelse.
91-59-8   2-Naphthylamin * 0 § 5 Forbuddet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
    2-Naphthylamin, salte heraf * 0 § 5
2243-62-1   1,5-Naphthylendiamin   0,1    
65322-65-8   1-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchlorid, se CIB R634        
86-88-4   1-(1-Naphthyl)-2-thiourinstof, se ANTU        
132-27-4   Natriumbiphenyl-2-yloxid, se Natriumsalt af o-phenylphenol        
7775-11-3   Natriumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
10588-01-9   Natriumdichromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
7789-12-0   Natriumdichromat, dihydrat, se Chromforbindelser, hexavalente        
573-58-0   Natriumdiphenyldiazo-bis(-naphtylaminosulfonat), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Red 28)        
131-52-2   Natriumpentachlorphenolat, se Pentachlorphenol, salte heraf        
57-30-7   Natriumphenobarbital   0,1    
132-27-4   Natriumsalt af o-phenylphenol   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 §§ 47-50 Rengøringsmidler.
1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
0,1-1  
    Anden udsættelse.
7440-02-0 | Nikkel     Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 27 Anvendelse i stikkere, smykker, urremme, spænder, nitter, lynlåse mm. beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden
0,1 § 51 Anden anvendelse som pulver/på støvende form.
  Anden anvendelse af metallegeringer.
Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for nikkel, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
§ 29, § 17 Svejsning og termisk skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil. Polering er ikke omfattet.
Selvstændige landmænd uden ansatte er ikke omfattet af uddannelseskravet i § 17.
  Svejsning og termisk skæring i andre metaller samt slibning i tilknytning hertil, se bilag 2.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Ophugning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse, herunder slibning som ikke er i tilknytning til svejsning og termisk skæring.
3333-67-3   Nikkelcarbonat * 0,1 se Nikkel, andre forbindelser se Nikkel, øvrige forbindelser
13463-39-3   Nikkelcarbonyl   0,1 se Nikkel, andre forbindelser se Nikkel, øvrige forbindelser
12054-48-7   Nikkeldihydroxid * 0,1 se Nikkel, andre forbindelser se Nikkel, øvrige forbindelser
12035-36-8   Nikkeldioxid * 0,1 § 51 Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1313-99-1   Nikkeloxid * 0,1 § 51 Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
12035-72-2   Nikkelsubsulfid * 0,1 § 51 Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
7786-81-4   Nikkelsulfat * 0,1 se Nikkel, andre forbindelser se Nikkel, øvrige forbindelser
16812-54-7   Nikkelsulfid * 0,1 § 51 Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
12137-08-5   Nikkel(I)sulfid * 0,1 se Nikkel, andre forbindelser se Nikkel, øvrige forbindelser
1314-06-3   Nikkeltrioxid * 0,1 § 51 Fremstilling og anvendelse af katalysatorer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
    Nikkel, andre forbindelser, der kan klassificeres som kræftfremkaldende kategori 1A eller 1B. * 0,1 se Nikkel, øvrige forbindelser se Nikkel, øvrige forbindelser
    Nikkel, øvrige forbindelser   0,1 § 16, stk.3, § 51 Fremstilling af katalysatorer.
  Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50 Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 16, stk.3, § 51 Fornikling og andre galvaniske processer.
§ 51 Anvendelse som pulver/på støvende form.
§ 20 Laboratoriearbejde.
  For Nikkeltitangult (pigment yellow 53) gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.
§ 51 Anvendelse af malevarer, trykfarver m.m.
  Kunstnerfarver.
  Produktion af malevarer, trykfarver m.m.
§ 51 Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
  Anvendelse af plastgranulater o.lign.
Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for nikkelforbindelser, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
  Plastfolier o.lign., som ved videreforarbejdning ikke frigører nikkelforbindelser, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning, ophugning, håndtering af elektronik og anden udsættelse.
64091-91-4   Nikotin-afledt nitrosaminoketon, se NNK        
61-57-4   Niridazol   0,1    
139-13-9
5064-31-3
10042-84-9
15467-20-6
18662-53-8
18994-66-6
23255-03-0
  Nitrilotrieddikesyre (NTA) og dets natriumsalte   0,1   Arbejdsprocesser, hvor der anvendes materialer som Cleaning in Place-produkter, maskinopvaske- eller flydende tøjvaskeprodukter med indhold på 10% eller mindre af NTA eller dets natriumsalte er ikke omfattet af bekendtgørelsen, såfremt anvendelse sker i lukket anlæg med automatisk dosering.
602-87-9   5-Nitroacenaphthen * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
91-23-6   2-Nitroanisol * 0,1    
98-95-3   Nitrobenzen   0,1    
92-93-3   4-Nitrobiphenyl * 0 § 5 Forbuddet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
7496-02-8   6-Nitrochrysen   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1836-75-5   Nitrofen * 0,1 §§ 47-50  
607-57-8   2-Nitrofluoren   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
555-84-0   1-((5-Nitrofurfuryliden)amino)-2-imidazolidinon   0,1 §§ 47-50  
531-82-8   N-(4-(5-Nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)acetamid   0,1 §§ 47-50  
51-75-2   Nitrogen sennepsgas, se 2,2’-Dichlor-N-methyldiethylamin        
126-85-2   Nitrogen sennepsgas, N-oxid, se 2,2’-Dichlor-N-methyldiethylamin-N-oxid        
75-52-5   Nitromethan   0,1    
581-89-5   2-Nitronaphthalen * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
79-46-9   2-Nitropropan * 0,1    
5522-43-0   1-Nitropyren   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
57835-92-4   4-Nitropyren   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
56-57-5   4-Nitroquinolin-N-oxid   0,1    
924-16-3   N-Nitrosodibutylamin   0,1 §§ 47-50  
1116-54-7   N-Nitrosodiethanolamin * 0,1    
55-18-5   N-Nitrosodiethylamin * 0,1    
62-75-9   N-Nitrosodimethylamin * 0,1    
621-64-7   N-Nitrosodipropylamin * 0,1 §§ 47-50  
10595-95-6   N-Nitrosoethylmethylamin   0,1 §§ 47-50  
759-73-9   N-Nitroso-N-ethylurinstof * 0,1    
615-53-2   N-Nitroso-N-methylethylcarbamat   0,1    
615-53-2   N-Nitroso-N-methylurethan, se N-Nitroso-N-methylethylcarbamat        
684-93-5   N-Nitroso-N-methylurinstof   0,1    
4549-40-0   N-Nitrosomethylvinylamin   0,1 §§ 47-50  
59-89-2   N-Nitrosomorpholin   0,1 §§ 47-50  
16543-55-8   N’-Nitrosonornicotin * 0,1 §§ 47-50  
100-75-4   N-Nitrosopiperidin   0,1 §§ 47-50  
930-55-2   N-Nitrosopyrrolidin   0,1 §§ 47-50  
13256-22-9   N-Nitrososarcosin   0,1 §§ 47-50  
64091-91-4   NNK (nikotin-afledt nitrosoaminoketon) * 0,1    
68-22-4   Norethisteron   0,1    
    Norethynodrel og østrogener   0,1    
303-47-9   Ochratoxin A   0,1    
57-74-9   1,2,3,4,5,6,7,8,8-Octachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, se Chlordan        
2646-17-5   Oil Orange SS, se Azofarvestoffer (CI Solvent Orange 2)        
64741-50-0
64741-51-1
64741-52-2
64741-53-3
64742-18-3
64742-19-4
64742-20-7
64742-21-8
64742-27-4
64742-28-5
64742-34-3
64742-35-4
  Olieafledte stoffer, der kan klassificeres som kræftfremkaldende kategori 1A, herunder olieafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 265-136-7, 265-128-3, 265-135-1, 265-127-8, 265-053-6, 265-051-5, 265-118-9, 265-121-5, 265-117-3, 265-119-4, 265-054-1 og 265-052-0, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag * 0,1    
    Olieafledte stoffer, der indeholder 0,1% benzen, 0,1% buta-1,3-dien, 3% DMSO ekstrakt eller 0,005% benzo(a)pyren og/eller kan klassificeres som kræftfremkaldende kategori 1B, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag * 0,1    
    Olieafledte stoffer klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen, dog undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag   0,1    
604-75-1   Oxazepan   0,1    
84332-86-5   5-Oxazolidincarboxylsyre, 3-(3,5-dichlorphenyl)-5-methyl-2,4-dioxo-, ethylester, (. +-.)-, se Chlozolinat        
75-21-8   Oxiran, se Ethylenoxid        
12174-11-7   Palygorskit (attapulgit) fibre (> 5µm)   0,1    
794-93-4   Panfuran S, se Dihydroxymethylfuratrizin        
13654-09-6
27858-07-7
27753-52-2
36355-01-8
59080-40-9
59536-65-1
67774-32-7
  PBB, se Polybromerede biphenyler        
1336-36-3   PCB, se Polychlorerede biphenyler        
76-01-7 | Pentachlorethan   0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 37 nr.1 Anvendelse i åbne systemer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§ 20 Industriel brug.
§ 5 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
87-86-5 | Pentachlorphenol   0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 22 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
  | Pentachlorphenol, salte heraf   0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 22 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1763-23-1 | Perfluoroctan sulfonsyre, se Heptadecafluoroctan-1-sulfonsyre        
62-44-2   Phenacetin * 0,1    
136-40-3   Phenazopyridin hydrochlorid   0,1    
50-06-6   Phenobarbital   0,1    
77-09-8 | Phenolphthalein * 0,1    
59-96-1   Phenoxybenzamin hydrochlorid   0,1    
842-07-9   1-Phenylazo-2-naphthol, se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 14)        
95-54-5   o-Phenylendiamin   0,1    
615-28-1   o-Phenylendiamin dihydrochlorid   0,1    
122-60-1   Phenylglycidylether * 0,1    
100-63-0   Phenylhydrazin * 0,1    
27140-08-5   Phenylhydrazin, hydrochlorid (uspec.) * 0,1    
59-88-1   Phenylhydraziniumchlorid * 0,1    
52033-74-6   Phenylhydraziniumsulfat (2:1) * 0,1    
135-88-6   N-Phenyl-2-naphthylamin   0,1    
132-27-4   o-Phenylphenol, Na-salt, se Natriumsalt af o-phenylphenol        
57-41-0
630-93-3
  Phenytoin og dets natriumsalt   0,1    
105650-23-5   PhIP   0,1    
86552-32-1 | (4-Phenylbutyl)phosphinsyre   0,1    
59536-65-1 | Polybromerede biphenyler     Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 8, nr. 1 Anvendelse i tekstilvarer, fx beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned, som er bestemt til at komme i berøring med huden.
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
13654-09-6
27858-07-7
27753-52-2
36355-01-8
59080-40-9
67774-32-7
  Polybromerede biphenyler, andre   0,1 § 47-50 Anvendelse.
    Anden udsættelse.
1336-36-3 | Polychlorerede biphenyler   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 5 Anden anvendelse.
  § 29 Nedrivning og renovering
  Anden udsættelse.
8001-35-2   Polychlorerede camphener   0,1 §§ 47-50  
3761-53-3   Ponceau MX, se Azofarvestoffer (CI Acid Red 26)        
3564-09-8   Ponceau 3 R, se Azofarvestoffer (CI Ponceau 3 R)        
366-70-1   Procarbazin hydrochlorid * 0,1    
139001-49-3 | Profoxydim   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
57-83-0   Progesteron   0,1    
1120-71-4   1,3-Propansulton * 0,1    
116355-83-0   1,2,3-Propantricarboxylsyre, 1,1’-1-(12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl)-2-(1-methylpentyl)-1,2-ethandiylester, se Fumonisin B1        
2312-35-8 | Propargit   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
139-40-2   Propazin   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
79-06-1   2-Propenamid, se Acrylamid        
140-88-5   2-Propensyreethylester, se Ethylacrylat        
57-57-8   ß-Propiolacton * 0,1    
75-55-8   Propylenimin * 0,1    
75-56-9   1,2-Propylenoxid * 0,1    
2122-19-2   Propylenthiourinstof   0,1    
51-52-5   Propylthiouracil   0,1    
23950-58-5   Propyzamid   0,1    
120-80-9   Pyrocatechol   0,1    
91-22-5 | Quinolin * 0,1    
14859-67-7   Radon-222 * 0,1    
220444-73-5 | Reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)   0,1    
101-90-6   Resorcinoldiglycidylether, se Diglycidylresorcinolether        
23246-96-0   Riddelliine   0,1    
64742-03-6
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
91995-78-7
  Råoliedestillater, aromatiske ekstrakter heraf, se Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater        
94-59-7   Safrol * 0,1    
    Sekvens p-piller *      
505-60-2   Sennepsgas, se Bis(2-chlorethyl)sulfid        
    Siliciumdioxid, krystallinsk, se Krystallinsk siliciumdioxid        
122-34-9   Simazin   0,1 § 31, § 16, stk.3, § 52 Anvendelse af bekæmpelsesmidler.
§ 20, § 31, § 16, stk.3,
§ 51, § 52
Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
68308-34-9   Skiferolie   0,1    
    Slaggeuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre        
    Smertestillende midler med phenacetin        
    Sod        
164058-22-4   Solaminlichtblau VRGL 133, se Azofarvestoffer        
    Stenkulstjæreprodukter, herunder stenkulstjærebeg, destillater med kp > 200 °C, men bortset fra naphthalen (CAS.nr. 91-20-3), se Kulafledte stoffer og bilag 2        
    Stenuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre        
10048-13-2   Sterigmatocystin   0,1 §§ 47-50  
18883-66-4   Streptozotocin   0,1    
7789-06-2   Strontiumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
100-42-5 | Styren   0,1 § 31, § 16, stk.3 Alle materialer. Færdighærdet polyester er ikke omfattet.
§ 20, § 31 Laboratoriearbejde.
§ 29, § 21, § 23, § 31, § 16, stk. 4, § 17, § 51, § 52 Polyesterstøbning, herunder spartelarbejde i forbindelse med finish ved polyesterstøbning.
§ 16, stk. 4. Instruktionen skal gentages med 4 ugers mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter § 17 er gennemført.
§ 17. Inden arbejdet med polyesterstøbning er påbegyndt, skal de pågældende personer være tilmeldt første ledige kursus. Uddannelsen skal være gennemført inden for en to måneders periode fra arbejdets påbegyndelse. Indtil uddannelsen er gennemført, gentages instruktion efter § 16, stk. 4, jf. ovenfor.
Polyesterstøbning, håndoplæg:
Der skal ved håndoplæg anvendes egnede personlige værnemidler medmindre det over for Arbejdstilsynet er godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger, der sikrer mod sundhedsskadelig påvirkning ved arbejdet.
    Slibning, nedrivning, ophugning og anden udsættelse.
96-09-3   Styrenoxid * 0,1    
95-06-7   Sulfallat * 0,1 §§ 47-50  
    Svejserøg       Se bilag 2.
  | Syntetiske mineralfibre: Ildfaste keramiske fibre, der kan klassificeres som kræftfremkaldende kategori 1B*
*Klassificeringen som kræftfremkaldende kan dog undlades, såfremt det kan påvises, at fibrene har en længdevægtet geometrisk middeldiameter minus to geometriske standardafvigelser på over 6 µm.
* 0,1 § 16, stk.3, § 51 Fremstilling af katalysatorer.
  Anvendelse af katalysatorer.
§§ 47-50 Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 51 Isolering af og bearbejdning af isoleringsmateriale i ovne til anvendelser ved temperaturer større end 700 oC.
§ 20 Fremstilling af bremsebelægninger, partikelfiltre til rensning af udstødningsgasser og pakninger.
§ 29, § 21 Udskiftning og bearbejdning af bremsebelægninger, pakninger samt partikelfiltre til rensning af udstødningsgasser. Procesudsugning skal anvendes ved støvende bearbejdning.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Nedrivning og anden udsættelse.
    Syntetiske mineralfibre: Mineraluld som glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.   0,1   Arbejdsprocesser, hvorved der udvikles respirable syntetiske mineralfibre, er omfattet af bekendtgørelsen. Arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre omfattes ikke, jf. § 3.
    Anden udsættelse.
    T-271 med ELINCS-nr. 417-980-4   0,1    
140698-96-0   T-69   0,1    
    Talkum med asbest i form af fibre * 0    
  | Talkum, som intimt (perinealt) kropspudder        
10540-29-1   Tamoxifen * 0,1    
1746-01-6   TCDD * 0,1 §§ 47-50  
115-96-8   TCEP, se Tris(2-chlorethyl)phosphat        
91-08-7
584-84-9
26471-62-5
  TDI   0,1   Anvendelse.
    Svejsning og varmebehandling af TDI-baseret polyurethan samt anden udsættelse.
149979-41-9 | Tepraloxydim   0,1 § 20, § 31, § 16, stk. 3, § 52 Anvendelse som bekæmpelsesmiddel. Ved opblanding, ved udbringning og ved sprøjtning m.v. vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 20, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
58-22-0
481-30-1
  Testosteron og dets estere   0,1    
2475-45-8   1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthracendion, se CI Disperse Blue 1        
2475-45-8   1,4,5,8-tetraamino-9,10-anthraquinon, se CI Disperse Blue 1        
1746-01-6   2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin, se TCDD        
127-18-4   Tetrachlorethen   0,1 § 20, § 29, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Industriel brug, herunder syntese og metalaffedtning.
§ 20 Renserimaskiner.
§ 29, § 16, stk. 3, § 52 Vaskerier og renserier.
§§ 47-50 Fortyndere.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§ 5 Anden anvendelse.
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
127-18-4   Tetrachlorethylen, se Tetrachlorethen        
1897-45-6   Tetrachlorisophthalonitril, se Chlorthalonil        
56-23-5   Tetrachlorkulstof, se Tetrachlormethan        
56-23-5   Tetrachlormethan   0,1 §§ 47-50 Anvendelse af materialer, herunder bekæmpelsesmidler, trykfarver, affedtnings- og afrensningsmidler, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel.
§ 20, § 29, § 31, § 16, stk. 3, § 51, § 52 Industriel brug.
§ 29, § 31, § 16, stk. 3, § 52 Fremstilling af chlorkautchukholdige malinger, lime og fugemasser.
Ved anvendelse af materialer, hvor stoffet findes som rest i chlorkautchuk i en mængde på under 0,2% gælder dog kun de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen .
§ 20 Laboratoriearbejde.
§ 5 Anden anvendelse.
    Slibning, nedrivning og anden udsættelse.
5216-25-1   α,α,α,4-Tetrachlortoluen, se 1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen        
112281-77-3   Tetraconazol   0,1    
116-14-3   Tetrafluorethylen   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§ 20 Industriel brug.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
85954-11-6 | 2,2’-((3,3’,5,5’-Tetramethyl-(1,1’-biphenyl)-4,4’-diyl)bis(oxymethylen))-bis-oxiran   0,1    
509-14-8   Tetranitromethan   0,1    
62-55-5   Thioacetamid * 0,1    
139-65-1   4,4’-Thiodianilin   0,1 §§ 47-50  
    4,4’-Thiodianilin, salte heraf   0,1 §§ 47-50  
52-24-4   Thiotepa * 0,1    
141-90-2   Thiouracil   0,1    
62-56-6   Thiourinstof   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
5 § 51 Tankrensemidler, polér- og plejemidler samt andre specialrengøringsmidler.
0,1-5  
0,1 §§ 47-50 Rengøringsmidler.
5 § 51 Galvaniske processer.
0,1-5  
1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
0,1-1  
    Arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
13463-67-7
1317-70-0
1317-80-2
| Titandioxid   0,1   Titandioxid og støvformige/pulverformige materialer med indhold af titandioxid ≥ 0,1% er omfattet.
122384-78-5 | Tjæreolie, lavtemperaturs-, alkaliekstraheret; ekstraktionsrester (kul), lavtemperatursstenkulstjære, alkaliekstraheret *   Se REACH bilag XVII, pkt. 31, i) Træbehandling og anvendelse af behandlet træ.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
65996-85-2 | Tjæresyre, stenkuls-, rå: råfenol *   Se REACH bilag XVII, pkt. 31, g) Træbehandling og anvendelse af behandlet træ.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
    Tobaksrøg        
    Toksiner fra Fusarium moniliforme        
119-93-7   o-Tolidin * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
    o-Tolidin, salte heraf * 0,1    
65321-67-7   Toluen-2,4-diammoniumsulfat * 0,1    
91-08-7
584-84-9
26471-62-5
  2,4- og 2,6-Toluendiisocyanat, se TDI        
95-53-4   o-Toluidin * 0,1    
    o-Toluidin, salte heraf   0,1    
106-49-0   p-Toluidin   0,1    
2646-17-5   1-(o-Tolylazo)-2-naphthol, se Azofarvestoffer (CI Solvent Orange 2)        
97-56-3   4-(o-Tolylazo)-o-toluidin,
se Azofarvestoffer (CI Solvent Yellow 3)
       
8001-35-2   Toxaphen, se Polychlorerede camphener        
299-75-2   Treosulphan * 0,1    
12141-20-7   Triblyoxidphosphonat   0,1 § 20 Industriel brug.
  § 20 Laboratoriearbejde.
  §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
126-73-8   Tributylphosphat   0,1    
50-29-3   1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(p-chlorphenyl)ethan, se DDT        
2431-50-7   2,3,4-Trichlorbut-1-en   0,1    
79-00-5 | 1,1,2-Trichlorethan   0,1 Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 34 Anvendelse i åbne systemer.
§ 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
79-01-6 | Trichlorethen * 0,1 § 20, § 29, § 16, stk.3, § 51, § 52 Til 21. april 2016: Industriel brug, herunder syntese og metalaffedtning.
§§ 47-50 Til 21. april 2016: Fortyndere, lime, maling- og lakfjernere.
§ 20 Til 21. april 2016: Laboratoriearbejde.
§ 5 Til 21. april 2016: Anden anvendelse.
0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 15 Gælder fra 21. april 2016.
0,1 § 20 Fra 21. april 2016: Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 § 5 Fra 21. april 2016: Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Ophugning, skrotning, arbejde i forurenet jord og anden udsættelse.
79-01-6   Trichlorethylen, se Trichlorethen        
67-66-3   Trichlormethan, se Chloroform        
817-09-4   Trichlormethin   0,1    
98-07-7   Trichlormethylbenzen, se -Chlorerede toluener        
88-06-2   2,4,6-Trichlorphenol   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
96-18-4   1,2,3-Trichlorpropan   0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
98-07-7   α,α,α-Trichlortoluen, se -Chlorerede toluener        
15468-32-3   Tridymit, se Krystallinsk siliciumdioxid        
15606-95-8   Triethylarsenat * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
1582-09-8 | Trifluralin   0,1 §§ 47-50  
2451-62-9   Triglycidylisocyanurat * 0,1    
137-17-7   2,4,5-Trimethylanilin * 0,1    
21436-97-5   2,4,5-Trimethylaniliniumchlorid * 0,1    
164058-22-4   Trinatrium-4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo) -4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)biphenyl-1,3’,3’’,1’’’-tetraolato-0,0’,0’’,0’’’ kobber(II), se Azofarvestoffer (Solaminlichtblau VRGL 133)        
12607-70-4   Trinikkelcarbonattetrahydroxid * 0,1 se Nikkel, andre forbindelser se Nikkel, andre forbindelser
12035-72-2   Trinikkeldisulfid, se Nikkelsubsulfid        
900-95-8   Triphenyltinacetat   0,1 §§ 47-50  
76-87-9   Triphenyltinhydroxid   0,1 §§ 47-50  
1317-95-9   Tripoli, se Krystallinsk siliciumdioxid        
    1,3,5-Tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion (1), blanding af oligomerer af 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin1-yl]1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin -2,4,6-trion (2), blanding af (1) og (2), se Blendur I VP KU 3-4519        
52-24-4   Tris(1-aziridinyl)phosphinsulfid, se Thiotepa        
115-96-8 | Tris(2-chlorethyl)phosphat   0,1 Se REACH bilag XIV, nr. 13.  
0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling.
0,1 §§ 47-50 Andre undtagelser fra REACH bilag XIV.
    Anden udsættelse.
126-72-7 | Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 4, nr. 1. Anvendelse i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, fx beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned mm.
0,1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
59653-74-6   1,3,5-Tris[(2S og 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion * 0,1    
2451-62-9   1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion,se Triglycidylisocyanurat        
62450-06-0   Trp-P-1   0,1 §§ 47-50  
62450-07-1   Trp-P-2   0,1 §§ 47-50  
72-57-1   Trypan blue (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (CI Direct Blue 14)        
    Udstødningsgasser fra benzinmotorer, kondensater og ekstrakter        
    Udstødningsgasser fra dieselmotorer, totalfraktion og ekstrakter af partikelfraktion        
66-75-1   Uracil sennepsgas   0,1 §§ 47-50  
15545-48-9   Urea, N’-(3-chlor-4-methylphenyl)-N,N-dimethyl-   0,1    
51-79-6   Urethan * 0,1    
166242-53- 1   UVCB kondensationsprodukt af: tetrakishydroxymethylphosphoniumchlorid, urinstof og destillerede hydrogenerede C16-18-talg-alkylamin   0,1    
1314-62-1   Vanadiumpentoxid   0,1    
    Venetzer TMAG * 0,1    
50471-44-8   Vinclozolin   0,1 §§ 47-50  
108-05-4   Vinylacetat   0,1    
593-60-2   Vinylbromid * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
75-01-4 | Vinylchlorid *   Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 2, første punktum. Anvendelse som drivmiddel i aerosoler.
0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Svejsning og varmebehandling af PVC, nedrivning, skrotning og anden udsættelse.
100-40-3   4-Vinylcyclohexen   0,1   Fremstilling og anvendelse af malevarer m.v.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
106-87-6   Vinylcyclohexandiepoxid   0,1 § 20 Anvendelse af maling, lim, støbemasse o.lign.
  Fremstilling af maling, lim, støbemasse o.lign.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
75-02-5   4-Vinylflourid * 0,1 § 20 Laboratoriearbejde.
§§ 47-50 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
88-12-0   1-Vinyl-2-pyrrolidon   0,1 §§ 47-50 Rengøringsmidler.
5 § 5 Maling, lakker, lime, udfyldningsmidler, trykfarver m.v.
1-5 § 51
0,1-1  
1 § 20 Laboratoriearbejde.
0,1-1  
1 §§ 47-50 Anden anvendelse.
0,1-1  
    Anden udsættelse.
87-62-7   2,6-Xylidin   0,1 § 20, § 29, § 16, stk. 3 Industriel brug.
§ 20 Anden anvendelse.
    Anden udsættelse.
13530-65-9   Zinkchromat, se Chromforbindelser, hexavalente        
50-28-2   17 ß-Østradiol   0,1    
    Østrogen, behandling med        
    Østrogener, konjugerede * 0,1    
53-16-7   Østron   0,1    

Afsnit B

Der henvises til bestemmelserne om klassificering og mærkning i forordning nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) med senere ændringer. Henvisningen i afsnit B er de til enhver tid gældende klassificeringsregler og til bilag VI til CLP-forordningen.

For betydningen af kolonneoverskrifterne se »Afsnit A«.

Stof Særlig anmærkning Procent-indhold i materialer Særlige bestemmelser Uddybende bemærkninger og begrænsninger
Stoffer, der opfylder kriterierne som kræftfremkaldende kategori 1A eller 1B eller som kimcellemutagene kategori 1A eller 1B efter CLP-forordningen. * 0,1   Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1 afsnit A med særlige bestemmelser eller med anden procentangivelse, skal disse følges.
Stoffer, der opfylder kriterierne som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B efter CLP-forordningen. * 0,3   Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1 afsnit A med særlige bestemmelser eller med anden procentangivelse, skal disse følges.
Stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.   1   Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1 afsnit A med særlige bestemmelser eller med anden procentangivelse, skal disse følges.

Indhold

Indhold

Henter PDF