Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Arbejdsprocesser jf. § 1

Bilag 2 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 290 af 19. marts 2024 om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer - med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

Bekendtgørelsen gælder både ved arbejde ved arbejdsprocesser omfattet af bekendtgørelsens kapitel 1, men også ved udsættelse for stoffer og materialer i forbindelse med arbejdsprocesser omfattet af bilag 2. For nogle af stofferne på bilag 2 er det anført, at bekendtgørelsens bestemmelser gælder ved ”anden udsættelse” end arbejde med de pågældende stoffer, i enkelte tilfælde kan udsættelsen være præciseret som arbejde i forurenet jord eller som slibning, nedrivning, ophugning, svejsning og/eller varmebehandling.

»|« foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1175 af 11. oktober 2007.

Kolonnen »processer« angiver processerne på nedenstående liste.

»*« i kolonnen »særlig anmærkning« angiver, at stoffet og materialet er omfattet af direktiv 2004/37/EF med senere ændringer og af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, herunder § 19 og § 35, stk. 2, men ikke § 8.

I kolonnen »særlige bestemmelser« er der en angivelse af en eller flere af følgende bestemmelser: §§ 5-6, § 16, stk. 3, § 17, § 20, § 21, § 23, § 29, § 31, § 35, stk. 3, § 38 og §§ 47-52 i bekendtgørelsen for stoffet og materialet eller konkrete anvendelser af stoffet og materialet. Ud over de angivne bestemmelser gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt for arbejde med det pågældende stof eller materiale – for stoffer med en »*« i kolonnen »særlig anmærkning« gør tilsvarende sig gældende, herunder § 19 og § 35, stk. 2, men ikke § 8.

Er der ingen angivelse i denne kolonne for processen eller en konkret anvendelse heraf, gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt tilsvarende.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i bekendtgørelsens anvendelse på stoffet/materialet.

Processer Særlig anmærkning Særlige bestemmelser Uddybende bemærkninger og begrænsninger
Fremstilling auramin * §§ 47-50  
Fremstilling af isopropylalkohol ved stærk sur proces * §§ 47-50  
Arbejde som indebærer udsættelse af støv, røg eller tåge, der udvikles under ristning og elektrolytisk raffinering af nikkelråsten * §§ 47-50  
Arbejde som indebærer udsættelse for polycykliske aromatiske carbonhydrider, der forekommer i stenkulssod, stenkulstjære eller stenkulsbeg * § 51 Reparationsarbejde på træskibe på faste arbejdssteder. Se også bilag 1 til bekendtgørelsen under kulafledte stoffer og andre stenkulstjæreprodukter.
§§ 47-50 Anden anvendelse. Se også bilag 1 til bekendtgørelsen under kulafledte stoffer og andre stenkulstjæreprodukter.
  Genbrug af asfalt, der indeholder rester af stenkulstjære, og fjernelse heraf.
Arbejde, som indebærer udsættelse for respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid, der frigøres under en arbejdsproces *    
Arbejde som indebærer udsættelse for røg fra metalsvejsning (svejserøg)   § 29, § 17 Svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil. Polering er ikke omfattet. Selvstændige landmænd uden ansatte er ikke omfattet af uddannelseskravet i § 17. For svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil i rustfrit stål med mindst 0,1 % nikkel, se bilag 1A under Nikkel.
Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ *    
Arbejde som indebærer udsættelse for andet træstøv i høje koncentrationer gennem længere tid      
Arbejde som indebærer, at huden udsættes for mineralolier, som tidligere har været brugt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele *    
Arbejde som indebærer udsættelse for udstødningsgasser fra dieselmotorer *    

Indhold

Indhold

Henter PDF