Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 5 - Afvigelser fra forbudet

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 290 af 19. marts 2024 om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer - med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra forbudet mod anvendelse af:

1. 2-naphthylamin og salte heraf, (CAS nr. 91-59-8)

2. 4-aminobiphenyl og salte heraf, (CAS nr. 92-67-1)

3. benzidin og salte heraf, (CAS nr. 92-87-5)

4. 4-nitrobiphenyl, (CAS nr. 92-93-3)

til følgende formål:

  1. i ren videnskabelig forsknings- og forsøgsøjemed, herunder analyser,
  2. med henblik på aktiviteter, der har til formål at tilintetgøre stoffer, der har karakter af biprodukter eller spildprodukter,
  3. med henblik på fremstilling af stofferne til anvendelse som mellemprodukter, samt for så vidt angår anvendelse af stofferne til dette formål.

En ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

  1. Tiltænkt anvendelse.
  2. Med hvilken begrundelse stoffet/materialet ikke kan erstattes af et mindre farligt stof/materiale eller proces.
  3. Forslag til det skriftlige materiale, der understøtter instruktionen, jf. § 23 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
  4. Anvendte mængder pr. år.
  5. De pågældende aktiviteter og/eller reaktioner eller processer.
  6. Antal af eksponerede arbejdstagere.
  7. Tekniske og andre foranstaltninger, som er truffet for at hindre arbejdstagernes eksponering, herunder overvejelser om anvendelse af et lukket system ved fremstilling og anvendelse.

Ansøgningen skal være bilagt en udtalelse fra arbejdsmiljøorganisationen.

Indhold

Indhold

Henter PDF