Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Grænseværdier for stoffer og materialer - Bilag 1 - Ordforklaringer

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 209 af 13. februar 2021 om grænseværdier for stoffer og materialer

CAS-nr.

CAS-numre angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre.

Enheder for grænseværdier

Som enhed for grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft. Koncentrationen kan også angives i mg/m3. Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft.

For stoffer, der findes som fibre i luften (fx asbest), angives grænseværdien som antal fibre pr. cm3 luft.

Partikulær forurening angives i mg/m3.

Fibre

Ved fibre forstås partikler, der er længere end 5 mikrometer, har en diameter, der er mindre end 3 mikrometer, og et længde-til-bredde-forhold på mindst 3:1.

Hudgennemtrængelige stoffer

Ved hudgennemtrængende stoffer forstås stoffer, som kan trænge igennem huden og på denne måde optages i organismen. Sådanne stoffer er markeret med et H i bilag 2.

Inhalerbart støv

Ved inhalerbart støv forstås luftbårne partikler, som kan indåndes.

Kræftfremkaldende stoffer

Ved kræftfremkaldende stoffer forstås stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Sådanne stoffer er markeret med et K i bilag 2.

Respirabelt støv

Ved respirabelt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som når helt ned i lungernes aveoler.

STEL-værdi

STEL er en forkortelse af Short Term Exposure Limit, som kan oversættes til grænseværdi for kortvarig eksponering.

Sumformel

Når flere stoffer forekommer samtidigt, kan de have en forstærkende (synergistisk) eller afsvækkende (antagonistisk) virkning.

Hvis der ikke foreligger specifik oplysning om stoffernes samvirkning, må der i det mindste regnes med en sammenlagt (additiv) virkning.

Følgende formel bruges til beregning af den samlede påvirkning:

Formel til beregning af den samlede påvirkning

hvor C er luftkoncentrationen af de respektive stoffer, og GV de tilsvarende grænseværdier.

En brøksum på 1 svarer til grænseværdien for den samlede påvirkning.

Ved samtidig forekomst af følgende stoffer bruges sumformlen normalt ikke:

  • Benzen og tetrachlormethan
  • Bly og svovlsyre.

Thorakalt støv

Ved thorakalt støv forstås andelen af inhalerede partikler, som passerer larynx (struben).

Totalstøv

Ved totalstøv forstås alle størrelser støv, der opsamles uden brug af forudskiller ved en hastighed i indsugningsåbningen på ca. 1,25 m/s. Hvor intet er angivet, skal der bestemmes totalstøv.

Indhold

Indhold