Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

I medfør af § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, § 49 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 - Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og materialer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Definitioner og ordforklaringer

§ 2. Ved grænseværdi for luftforurening i denne bekendtgørelse forstås værdien for stoffets gennemsnitskoncentration i den luft, der kan indåndes på arbejdspladsen, i løbet af en otte timers arbejdsdag, men omfatter herudover også korttidsværdier og loftværdier.

Stk. 2. Ved korttidsværdi forstås, at selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration ikke overstiger grænseværdien, må koncentrationen i en tidsperiode på højst 15 minutter dog aldrig overskride 2 gange grænseværdien.

Stk. 3. Ved loftsværdi forstås, at overskridelse af grænseværdien ikke på noget tidspunkt kan tillades for pågældende stof.

Stk. 4. Ved STEL-værdi forstås, at en grænseværdi ikke bør overskrides i en periode på normalt 15 minutter.

§ 3. Ved biologisk eksponeringsværdi forstås den værdi, der fremkommer ved måling af et stof i blod eller urin.

§ 4. Andre ordforklaringer fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 - Særlige bestemmelser

§ 5. De gældende regler efter arbejdsmiljøloven, herunder reglerne om unødig påvirkning fra stoffer og materialer, jf. § 16 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, supplerer reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 6. Grænseværdierne for luftforurening i bilag 2 samt biologisk eksponeringsværdi i bilag 3, herunder korttidsværdier og loftsværdier, skal overholdes.

Stk. 2. Når der optræder flere stoffer i luften samtidig, skal der tages hensyn til deres samvirkning.

Stk. 3. For hudgennemtrængelige stoffer er det en forudsætning for at bruge den angivne grænseværdi som vurderingsgrundlag, at der ikke samtidig sker optagelse gennem huden.

Kapitel 3 - Straf

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

1) overtræder § 6, eller

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 6 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4 - Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer ophæves.

Arbejdstilsynet, den 31. maj 2018

Søren Kryhlmand