Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Grænseværdier for stoffer og materialer - Bilag 2 - Grænseværdier for luftforureninger m.v.

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 698 af 28. maj 2020 om grænseværdier for stoffer og materialer

Anmærkninger

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm3.

E betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.

L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

* betyder, at de anførte CAS-numre ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

Afsnit A om grænseværdier for luftforurening

Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening

CAS-nr.* Stof ppm mg/m 3 Anm.
75-07-0 Acetaldehyd (1996) 25 45 LK
67-64-1 Acetone 250 600 E
75-86-5 Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000) 1 3,5 H
75-05-8 Acetonitril (2007) 40 70 EH
98-86-2 Acetophenon (1996) 10 49  
  Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen - -  
  Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan - -  
  Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetra-chlorethan - -  
50-78-2 Acetylsalicylsyre - 5  
107-02-8 Acrolein (2018) 0,02 0,05 E  
79-06-1 Acrylamid (2020) - 0,03 EHK  
107-13-1 Acrylonitril 2 4 HK  
79-10-7 Acrylsyre (2018) 2 5,9 EHS4)  
  Acrylsyreethylester, se ethylacrylat - -    
  Acrylsyremethylester, se methylacrylat - -    
124-04-9 Adipinsyre (1996) - 5    
111-69-3 Adiponitril (1996) 2 8,8 H  
  AGE, se allylglycidylether - -    
309-00-2 Aldrin - 0,25 HK  
107-18-6 Allylalkohol 2 4,8 EH  
107-11-9 Allylamin (1994) 2 4,7 H  
107-05-1 Allylchlorid 1 3 K  
106-92-3 Allylglycidylether 5 22 LHK  
  1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether - -    
2179-59‑1 Allylpropyldisulfid 2 12    
7429-90‑5 Aluminium, pulver og støv, total (2005) - 5    
  Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005)   2    
  Aluminium, alkyler, beregnet som Al - 2    
  Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005) - 1    
1344-28‑1 Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005) - 5    
  Aluminiumoxid, beregnet som Al,respirabel (2005)   2    
  Aluminiumrøg, beregnet som Al - 5    
  Aminobenzen, se anilin - -    
  Aminobutan, se butylamin - -    
141-43-5 2-Aminoethanol (1996) 1 2,5 EH  
504-29-0 2-Aminopyridin 0,5 2    
61-82-5 Amitrol (2018) - 0,2 EK  
  Ammat, se ammoniumsulfamat - -    
7664-41‑7 Ammoniak (2002) 20 14 E  
12125-02‑9 Ammoniumchloridrøg - 10    
3825-26‑1 Ammoniumperfluoroctanoat (1996) - 0,01 H  
7773-06‑0 Ammoniumsulfamat - 10    
123-92-2 Amylacetat, alle isomere (1996) 50 271 E  
620-11-1          
624-41-9          
625-16-1          
626-38-0          
628-63-7          
  Amylaldehyd, se valeraldehyd - -    
62-53-3 Anilin 1 4 HK  
90-04-0 o-Anisidin 0,1 0,5 HK  
104-94-9 p-Anisidin 0,1 0,5 H  
  Anon, se cyclohexanon - -    
7440-36‑0 Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin - 0,5    
  Antimonbrinte, se stibin - -    
86-88-4 ANTU - 0,3 K  
7440-38‑2 Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As (1996), se dog arsin og calciumarsenat - 0,01 K  
  Arsenbrinte, se arsin - -    
7784-42‑1 Arsin 0,01 0,03 K  
12172-73‑5 Asbest (2005)   0,1 K  
77536-66‑4     fiber/cm3    
77536-67‑5          
77536-68‑6          
132207-32‑0          
132207-33‑1          
  Asfaltrøg, se bitumenrøg - -    
1912-24-9 Atrazin - 2 K  
12174-11‑7 Attapulgitfibre   1fiber/cm3    
  3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin - -    
  Azimethylen, se diazomethan - -    
86-50-0 Azinphosmethyl - 0,2 H  
  Aziridin, se ethylenimin - -    
7782-79‑8 Azoimid 0,1 0,2 L  
7440-39‑3 Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba - 0,5 E  
  Baytex, se fenthion - -    
17804-35‑2 Benomyl - 5 K  
71-43-2 Benzen (2020) 0,5 1,6 EHK  
  1,2-Benzendiol, se pyrocatechol - -    
  1,3-Benzendiol, se resorcinol - -    
  p-Benzendiol, se hydroquinon - -    
552-30-7 1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996) - 0,04 L  
  1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril - -    
  p-Benzoquinon, se Quinon - -    
98-88-4 Benzoylchlorid (2002) 0,5 2,8 L  
94-36-0 Benzoylperoxid - 5    
140-11-4 Benzylacetat (2002) 10 61    
85-68-7 Benzylbutylphthalat (1994) - 3    
100-44-7 Benzylchlorid 1 5 LK  
7440-41‑7 Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be - 0,001 K  
  BGE, se n-butylglycidylether - -    
80-05-7 Bisphenol A (svævestøv) (2018) - 2 E  
92-52-4 Biphenyl 0,2 1    
  Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin - -    
  Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordi-ethylether - -    
542-88-1 Bis(chloromethyl)ether 0,001 0,005 K  
  Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin - -    
  Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether - -    
  Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdig fraktion af totalstøv - 1    
  Bladan, se parathion - -    
7439-92‑1 Bly, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Pb (1996) - 0,05 E  
78-00-2 Blytetraethyl, beregnet som Pb 0,007 0,05 H  
75-74-1 Blytetramethyl, beregnet som Pb 0,007 0,05 H  
  Blåsyre, se hydrogencyanid - -    
  Bomuldsstøv (råbomuld)   0,5    
  Borax, se natriumtetraborat, decahydrat - -    
  Borethan, se diboran - -    
1303-86‑2 Boroxid - 10    
10294-33‑4 Bortribromid 1 10 L  
7637-07‑2 Bortrifluorid 1 3 L  
  Brintoverilte, se hydrogenperoxid - -    
7726-95‑6 Brom 0,1 0,7 E  
314-40‑9 Bromacil - 5    
  Brombrinte, se hydrogenbromid - -    
  Bromchlophos, se dibrom - -    
151-67‑7 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan 5 40    
74-96-4 Bromethan (1994) 5 22 HK  
  Bromethen, se vinylbromid - -    
  Bromethylen, se vinylbromid        
75-25-2 Bromoform 0,5 5 H  
7789-30‑2 Brompentafluorid 0,1 0,7    
106-99-0 1,3-Butadien (2020) 1 2,2 EK  
106-97-8 n-Butan 500 1200    
  Butandion, se diacetyl - -    
71-36-3 Butanol, alle isomere 50 150 LH  
75-65-0          
78-83-1          
78-92-2          
35296-72‑1          
78-93-3 Butanon (1994) 50 145 EH  
109-79‑5 1-Butanthiol 0,5 1,5    
  2-Butenal, se crotonaldehyd - -    
  1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether - -    
  2-Butoxyethanol, se butylglycol - -    
7580-85‑0 2-tert-Butoxyethanol (1994) 25 120    
  2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, se butyldi-glycol - -    
  2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat - -    
105-46-4 Butylacetat, alle isomere 150 710    
110-19-0          
123-86-4          
540-88-5          
141-32-2 n-Butylacrylat (1996) 2 11 E  
  Butylalkohol, se butanol - -    
75-64-9 Butylamin, alle isomere 5 15 LH  
78-81-9          
109-73-9          
13952-84‑6          
  Butylcellosolve, se butylglycol - -    
112-34-5 Butyldiglycol (2007) 10 68 E  
2426-08‑6 n-Butylglycidylether 6 30 K  
111-76-2 Butylglycol (2000) 20 98 EH  
112-07-2 Butylglycolacetat (2000) 20 134 EH  
  Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol - -    
  2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol - -    
  Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol - -    
138-22-7 n-Butyllactat 5 30    
  Butylmercaptan, se 1-butanthiol - -    
97-88-1 n-Butylmethacrylat (1996) 25 145    
  tert-Butylmethylether, se 2-methoxy-2-methylpropan - -    
89-72-5 o-sec-Butylphenol 5 30 H  
98-54-4 p-tert-Butylphenol 0,08 0,5 H  
98-51-1 p-tert-Butyltoluen (1996) 1 6,1    
110-65-6 1,4-butyndiol (2018) - 0,5 E  
7440-43‑9 Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd (2000) - 0,005 K  
7778-44‑1 Calciumarsenat - 1    
156-62-7 Calciumcyanamid - 0,5    
  Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal - -    
1305-62‑0 Calciumhydroxid - 5 E  
1305-62-0 Calciumhydroxid, respirabel fraktion (2018)   1 E  
1305-78‑8 Calciumoxid - 2    
1305-78-8 Calciumoxid, respirabel fraktion (2018)   1 E  
8001-35‑2 Camphechlor - 0,5 HK  
76-22-2 Campher, syntetisk 2 12    
  Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin - -    
2425-06‑1 Captafol - 0,1 HK  
133-06-2 Captan - 5 K  
63-25-2 Carbaryl - 5 HK  
1563-66‑2 Carbofuran - 0,1    
1333-86‑4 Carbon black - 3,5 K  
124-38-9 Carbondioxid 5000 9000 E  
75-15-0 Carbondisulfid (2011) 5 15 EH  
630-08-0 Carbonmonoxid (2018) 20 23 E  
630-08-0 I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Carbonmonoxid (1996) 25 29    
558-13-4 Carbontetrabromid 0,1 1,4    
  Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan - -    
75-44-5 Carbonylchlorid (2002) 0,02 0,08 E  
353-50-4 Carbonylfluorid 2 6    
  Catechol, se pyrocatechol - -    
  Cellosolve, se ethylglycol - -    
  Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat - -    
7782-50‑5 Chlor (2007) 0,5 1,5 E S  
107-20-0 Chloracetaldehyd 1 3 LK  
78-95-5 Chloracetone (1994) 1 3,8 LH  
532-27-4 α-Chloracetophenon 0,05 0,3    
79-04-9 Chloracetylchlorid 0,05 0,2    
108-90-7 Chlorbenzen (2007) 5 23 E  
2698-41‑1 o-Chlorbenzylidenmalonnitril 0,05 0,4 LH  
  Chlorbrinte, se hydrogenchlorid - -    
74-97-5 Chlorbrommethan 200 1050    
126-99-8 2-Chlor-1,3-butadien 1 3,6 LHK  
  Chlorcyan, se cyanochlorid - -    
57-74-9 Chlordan - 0,5 HK  
75-68-3 1-Chlor-1,1-difluorethan (1996) 1000 4110    
75-45-6 Chlordifluormethan (1994) 500 1770 E  
10049-04‑4 Chlordioxid 0,1 0,3    
96-34-4 Chloreddikesyremethylester (2002) 1 5 H  
  1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin - -    
  Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler - -    
  Chloreret camphen, se camphechlor - -    
  Chlorethan, se ethylchlorid - -    
  2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd - -    
107-07-3 2-Chlorethanol 1 3 LH  
  Chlorethen, se vinylchlorid - -    
  Chlormethan, se methylchlorid - -    
  1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen - -    
600-25-9 1-Chlor-1-nitropropan 2 10    
67-66-3 Chloroform (2002) 2 10 EHK  
  2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien - -    
76-15-3 Chlorpentafluorethan 1000 6300    
95-57-8 Chlorphenol og salte heraf, beregnet som - 0,5 H  
106-48-9 chlorphenol (1994)        
108-43-0          
25167-80‑0          
76-06-2 Chlorpicrin 0,1 0,7    
  3-Chlorpropen, se allylchlorid - -    
598-78-7 2-Chlorpropionsyre (1994) 0,1 0,44 H  
2921-88‑2 Chlorpyrifos - 0,2 H  
2039-87‑4 o-Chlorstyren 50 285    
  α-Chlortoluen, se benzylchlorid - -    
95-49-8 o-Chlortoluen 50 285 H  
7790-91‑2 Chlortrifluorid 0,1 0,4 L  
75-72-9 Chlortrifluormethan (1996) 1000 4270    
  2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren - -    
7440-47‑3 Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr - 0,5 E  
7738-94‑5 Chromsyre og chromater, Chrom (VI)-forbindelser, beregnet som Cr (2020), undtagen strontiumchromat - 0,001 EK  
2971-90‑6 Clopidol (1994) - 10    
7440-48‑4 Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co (2000) - 0,01 K  
10210-68‑1 Cobaltcarbonyl, beregnet som Co - 0,1 K  
16842-03‑8 Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co - 0,1 K  
95-48-7 Cresol, alle isomere 5 22 EH  
106-44-5          
108-39-4          
1319-77‑3          
26447-14‑3 Cresylglycidylether 10 70    
  Cresylsyre, se cresol - -    
14464-46‑1 Christobalit, total   0,15    
14464-46‑1 Christobalit, respirabel   0,05 K  
12001-28‑4 Crocidolit   0,3fiber/cm3 L  
123-73-9 Crotonaldehyd 2 6 H  
4170-30‑3          
299-86-5 Crufomat (1994) - 5    
  Cumen, se isopropylbenzen - -    
420-04-2 Cyanamid (2007) 0,58 1 EH  
  Cyanbrinte, se hydrogencyanid - -    
143-33-9 Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN - 1 EL5)H  
151-50-8 (2018)        
592-01-8          
2408-36‑8          
  2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat - -    
506-77-4 Cyanochlorid 0,1 0,3    
  Cyanogen, se dicyan - -    
110-82-7 Cyclohexan (1996) 50 172 E  
108-93-0 Cyclohexanol 50 200    
108-94-1 Cyclohexanon (1996) 10 41 EH  
110-83-8 Cyclohexen 300 1015    
  Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol - -    
108-91-8 Cyclohexylamin 10 40 H  
  Cyclonit, se RDX - -    
542-92-7 Cyclopentadien 75 200    
287-92-3 Cyclopentan 300 850    
120-92-3 Cyclopentanon (1994) 25 90    
  Cymen, se methylisopropylbenzen - -    
21351-79‑1 Cæsiumhydroxid - 2    
94-75-7 2,4-D (2000) - 1 H  
  Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre - -    
  DBP, se dibutylphthalat - -    
50-29-3 DDT - 1 K  
  DDVP, se dichlorvos - -    
17702-41‑9 Decaboran 0,05 0,3 H  
34464-38‑5 Decan, andre isomere end n-decan (1994) 65 350    
124-18-5 n-Decan (1994) 45 250    
  DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat - -    
126-75-0 Demeton 0,01 0,1 H  
298-03-3          
8065-48‑3          
867-27-6 Demeton-methyl 0,05 0,5 H  
919-86-8          
8022-00‑2          
  DGE, se diglycidylether - -    
57041-67-5 Desfluran (2012) 5 35    
123-42-2 Diacetonealkohol 50 240    
431-03-8 Diacetyl (2018) 0,02 0,07 E  
131-17-9 Diallylphthalat (1994) - 3    
  α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin - -    
  4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylendianilin - -    
  1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin - -    
  Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin - -    
  Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel   1,5    
  Diazid, se diazinon - -    
333-41-5 Diazinon - 0,1 H  
334-88-3 Diazomethan 0,2 0,4 K  
  Dibenzothiazin, se phenothiazin - -    
  Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid - -    
523-31-9 Dibenzylphthalat (1994) - 3    
19287-45‑7 Diboran 0,1 0,1    
300-76-5 Dibrom - 3    
96-12-8 1,2-Dibrom-3-chlorpropan 0,001 0,01 K  
75-61-6 Dibromdifluormethan 100 860    
106-93-4 1,2-Dibromethan 0,1 1 HK  
102-81-8 2-N-Dibutylaminoethanol (1996) 0,5 3,5 H  
128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994) - 10    
2528-36‑1 Dibutylphenylphosphat (1994) 0,3 3,5 H  
107-66-4 Dibutylphosphat 1 8,6    
84-74-2 Dibutylphthalat (1994) - 3    
7572-29‑4 Dichloracetylen 0,1 0,4 LK  
95-50-1 1,2-Dichlorbenzen (2002) 20 122 EH  
106-46-7 1,4-Dichlorbenzen (2018) 2 12 EKH  
764-41-0 1,4-Dichlor-2-buten (1996) 0,005 0,025 HK  
111-44-4 2,2'-Dichlordiethylether 5 30 HK  
75-71-8 Dichlordifluormethan (1994) 500 2475    
  Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether - -    
118-52-5 1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin - 0,2    
  Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT - -    
75-34-3 1,1-Dichlorethan (2002) 100 412 EH  
107-06-2 1,2-Dichlorethan 1 4 HK  
75-35-4 1,1-Dichlorethen (2018) 2 8 E  
156-59-2 1,2-Dichlorethen 200 790    
156-60-5          
540-59-0          
  Dichlorethyn, se dichloracetylen - -    
75-43-4 Dichlorfluormethan 10 40    
75-09-2 Dichlormethan (2018) 35 122 EHK  
594-72-9 1,1-Dichlor-1-nitroethan 2 12 L  
  2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D - -    
78-87-5 1,2-Dichlorpropan 75 350    
542-75-6 1,3-Dichlorpropen 1 5 HK  
78-88-6 Dichlorpropen, alle isomere 1 5 H  
563-54-2          
563-57-5          
563-58-6          
26952-23‑8          
75-99-0 2,2-Dichlorpropionsyre 1 6    
76-14-2 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994) 500 3500    
  (2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos - -    
62-73-7 Dichlorvos 0,1 1 HK  
141-66‑2 Dicrotophos - 0,25 H  
460-19‑5 Dicyan 10 20    
84-61-7 Dicyclohexylphthalat (1994) - 3    
77-73-6 Dicyclopentadien (1996) 0,5 2,7    
60-57-1 Dieldrin - 0,25 HK  
111-42-2 Diethanolamin (1996) 0,46 2 H  
109-89-7 Diethylamin (1996) 5 15 EH  
100-37-8 2-Diethylaminoethanol (1996) 2 9,6 H  
  Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se di-ethylphthalat - -    
  Diethylendiamin, se piperazin - -    
  Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid - -    
  Diethylendioxid, se 1,4-dioxan - -    
111-46‑6 Diethylenglycol 2,5 11    
  Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan - -    
111-77‑3 Diethylenglycolmonomethylether (2007) 10 50 EH  
  Diethylenimidoxid, se morpholin - -    
111-40‑0 Diethylentriamin 1 4 H  
  Diethylethanolamin, se 2-diethylamino-ethanol - -    
60-29-7 Diethylether (1996) 100 309 E  
117-81‑7 Di(2-ethylhexyl)phthalat (1994) - 3    
  Diethylketon, se 3-pentanon - -    
  Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion - -    
84-66-2 Diethylphthalat (1994) - 3    
75-61-6 Difluordibrommethan 100 860    
  Difluordichlormethan, se dichlordifluor-methan - -    
7783-41‑7 Difluoroxid 0,05 0,1 L  
2238-07‑5 Diglycidylether 0,1 0,53    
  Dihydrogenselenid, se hydrogenselenid - -    
108-83-8 Diisobutylketon 25 150    
84-69-5 Diisobutylphthalat (1994) - 3    
  1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat - -    
  1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalendiisocyanat - -    
  2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluendi-isocyanat - -    
  2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluendi-isocyanat - -    
26761-40‑0 Diisodecylphthalat (1994) - 3    
28553-12‑0 Diisononylphthalat (1994) - 3    
27554-26‑3 Diisooctylphthalat (1994) - 3    
108-18-9 Diisopropylamin 5 20 H  
108-20-3 Diisopropylether 250 1050    
  Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin - -    
109-87-5 Dimethoxymethan 1000 3100    
127-19-5 N,N-Dimethylacetamid 10 36 EH  
124-40-3 Dimethylamin (1996) 2 3,8 E  
121-69-7 N,N-Dimethylanilin 5 25 HK  
  Dimethylbenzen, se xylen - -    
108-84-9 1,3-Dimethylbutylacetat 50 300    
115-10-6 Dimethylether (1994) 1000 1920 E  
598-56-1 N,N-Dimethylethylamin (2005) 5 15    
68-12-2 N,N-Dimethylformamid (2011) 5 15 EH  
  2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon - -    
57-14-7 1,1-Dimethylhydrazin (2000) 0,01 0,025 HK  
131-11-3 Dimethylphthalat (1994) - 3    
77-78-1 Dimethylsulfat 0,01 0,05 HK  
67-68-5 Dimethylsulfoxid (2005) 50 160    
  O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophosphat, se ronnel - -    
99-65-0 Dinitrobenzen, alle isomere 0,15 1 H  
100-25-4          
528-29-0          
25154-54‑5          
497-56-3 Dinitro-o-cresol - 0,2 H  
534-52-1          
1335-85-9          
10024-97‑2 Dinitrogenoxid (1994) 50 90    
121-14-2 2,4-Dinitrotoluen (1996) - 0,15 HK  
606-20-2 2,6-Dinitrotoluen (1996) - 0,15 HK  
610-39-9 Dinitrotoluen, alle isomere (1996) - 0,15 HK  
25321-14‑6          
  Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat - -    
123-91-1 1,4-Dioxan (2011) 10 36 EHK  
78-34-2 Dioxathion - 0,2 H  
122-39-4 Diphenylamin - 5    
  N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin - -    
101-84-8 Diphenylether (2018) 1 7 E  
101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 0,005 0,05 K  
  Diphenyloxid, se diphenylether - -    
34590-94‑8 Dipropylenglycolmethylether (1994) 50 309 EH  
  Dipropylketon, se 4-Heptanon - -    
2764-72‑9 Diquat, totalstøv (1996) - 0,5 H  
2764-72-9 Diquat, respirabel (1996) - 0,1 H  
149-26-8 Disul - 5    
97-77-8 Disulfiram - 2    
  Disulfoton, se disyston - -    
298-04-4 Disyston - 0,1 H  
330-54-1 Diuron - 5 K  
91-14-5 Divinylbenzen, alle isomere 10 50    
105-06-6          
108-57-6          
1321-74‑0          
  DMA, se dimethylamin - -    
  DNT, se dinitrotoluen - -    
  Dursban, se chlorpyrifos - -    
  EDA, se ethylendiamin - -    
64-19-7 Eddikesyre (2018) 10 25 E  
108-24-7 Eddikesyreanhydrid 5 20 L  
  Eddikesyreethylester, se ethylacetat - -    
115-29-7 Endosulfan - 0,1 H  
72-20-8 Endrin - 0,1 H  
13838-16‑9 Enfluran 2 15    
106-89-8 Epichlorhydrin 0,5 1,9 HK  
2104-64‑5 EPN (1996) - 0,1 H  
  1,2-Epoxyethan, se ethylenoxid - -    
  1,2-Epoxypropan, se 1,2-propylenoxid - -    
556-52-5 2,3-Epoxy-1-propanol 0,2 1 LK  
  1,2-Epoxy-3-(tolyloxy)-propan, se cresylglycidylether - -    
12510-42‑8 Erionitfibre   0,5 K  
66733-21‑9     fiber/cm3    
107-22-2 Ethandial (2002) 0,2 0,5 L  
  Ethandinitril, se dicyan - -    
  1,2-Ethandiol, se ethylenglycol - -    
  Ethandisyre, se oxalsyre - -    
64-17-5 Ethanol 1000 1900    
  Ethanolamin, se 2-aminoethanol - -    
  Ethansyre, se eddikesyre - -    
75-08-1 Ethanthiol 0,5 1    
  Ethenylbenzen, se styren - -    
  Ether, se diethylether - -    
563-12-2 Ethion (1994) - 0,4 H  
14857-34‑2 Ethoxydimethylsilan (2002) 0,5 2,1    
  2-Ethoxyethanol, se ethylglycol - -    
  2-Ethoxyethylacetat, se ethylglycolacetat - -    
141-78-6 Ethylacetat (2018) 150 540 E  
  Ethylacetone, se 2-pentanon - -    
140-88-5 Ethylacrylat (2011) 5 21 EHK  
  Ethylalkohol, se ethanol - -    
75-04-7 Ethylamin (1996) 5 9,4 EH  
  Ethyl-sec-amylketon, se 5-methyl-3-heptanon - -    
100-41-4 Ethylbenzen 50 217 EHK  
  Ethylbromid, se bromethan - -    
  Ethylbutylketon, se 3-heptanon - -    
75-00-3 Ethylchlorid (1996) 100 269 EHK  
7085-85‑0 Ethylcyanoacrylat 2 10    
  Ethylenchlorhydrin, se 2-chlorethanol - -    
  Ethylenchlorid, se 1,2-dichlorethan - -    
107-15-3 Ethylendiamin 10 25    
  Ethylendibromid, se 1,2-dibromethan - -    
  Ethylendichlorid, se 1,2-dichlorethan - -    
107-21-1 Ethylenglycol (1996) 10 26 EH  
107-21-1 Ethylenglycol, forstøvet - 10    
628-96-6 Ethylenglycoldinitrat 0,02 0,12 LH  
  Ethylenglycolmonobutylether, se butylglycol - -    
  Ethylenglycolmonoethylether, se ethylglycol - -    
  Ethylenglycolmonoethyletheracetat, se ethylglycolacetat - -    
  Ethylenglycolmonoisobutylether, se 2-isobutoxyethanol - -    
  Ethylenglycolmonoisopropylether, se 2-isopropoxyethanol - -    
  Ethylenglycolmonomethylether, se methylglycol - -    
  Ethylenglycolmonomethyletheracetat, se methylglycolacetat - -    
  Ethylenglycolmonopropylether, se 2-propoxyethanol - -    
151-56-4 Ethylenimin 0,5 1 HK  
75-21-8 Ethylenoxid (2020) 1 1,8 EHK  
109-94-4 Ethylformiat 100 300    
110-80-5 Ethylglycol (2011) 2 8 EH  
111-15-9 Ethylglycolacetat (2011) 2 11 EH  
104-76-7 2-Ethylhexan-1-ol (2018) 1 5,4 E  
  Ethylidendichlorid, se 1,1-dichlorethan - -    
16219-75‑3 Ethylidennorbonen 5 25 L  
  Ethylmercaptan, se ethanthiol - -    
97-63-2 Ethylmethacrylat (1996) 25 117    
  Ethylmethylketon, se butanon - -    
100-74-3 N-Ethylmorpholin 5 23,5 H  
  O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenyl-thio-phosphonat), se EPN - -    
  Ethylsilikat, se tetraethylorthosilikat - -    
22224-92‑6 Fenamiphos - 0,1 H  
55-38-9 Fenthion - 0,1 H  
14484-64‑1 Ferbam - 5    
12604-58‑9 Ferrovanadium, pulver eller støv - 1    
  Flaskegas, se propan og butan - -    
7782-41‑4 Fluor 0,1 0,2 E  
  Fluorbrinte, se hydrogenfluorid - -    
  Fluorider, undtagen de andetsteds i listen nævnte, beregnet som F - 2,5 E  
  Fluortrichlormethan, se trichlorfluormethan - -    
406-90‑6 Fluroxen 2 10    
944-22‑9 Fonofos - 0,1 H  
50-00-0 Formaldehyd 0,3 0,4 LK  
  Formalin, se formaldehyd - -    
75-12-7 Formamid 10 18 H  
  Fosgen, se carbonylchlorid - -    
  Freon 11, se trichlorfluormethan - -    
  Freon 12, se dichlordifluormethan - -    
  Freon 21, se dichlorfluormethan - -    
  Freon 22, se chlordifluormethan - -    
  Freon 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-di-fluorethan - -    
  Freon 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan - -    
  Freon 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-tri-fluorethan - -    
  Freon 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetra-fluorethan - -    
98-01-1 Furfural (1994) 2 7,9 HK  
98-00-0 Furfurylalkohol 5 20 HK  
  2-Furylmethanol, se furfurylalkohol - -    
7782-65‑2 Germaniumtetrahydrid 0,2 0,6    
  Glasuldsfibre1)   1fiber/cm3    
111-30-8 Glutaraldehyd 0,2 0,8 L  
55-63-0 Glyceroltrinitrat (2018) 0,01 0,095 EL6)H  
  Glycidol, se 2,3-epoxy-1-propanol - -    
  Glycol, se ethylenglycol - -    
  Glyoxal, se ethandial - -    
7782-42‑5 Grafit, naturlig, respirabel   2,5    
7440-58‑6 Hafnium, pulver eller støv - 0,5    
  Halotan, se 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-ethan - -    
  HDI, se hexamethylendiisocyanat - -    
76-44-8 Heptachlor (1996) - 0,05 HK  
142-82-5 n-Heptan (1994) 200 820 E  
110-43-0 2-Heptanon (2002) 50 238 EH  
106-35-4 3-Heptanon (2002) 20 95 E  
123-19-3 4-Heptanon 50 230    
118-74-1 Hexachlorbenzen (1996) - 0,025 HK  
87-68-3 Hexachlor-1,3-butadien 0,02 0,24 H  
319-84-6 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, teknisk - 0,5 HK  
319-85-7 blanding        
319-86-8          
608-73-1          
6108-10‑7          
77-47-4 Hexachlorcyclopentadien 0,01 0,1    
67-72-1 Hexachlorethan 1 10 HK  
1335-87‑1 Hexachlornaphthalen - 0,2 H  
684-16-2 Hexafluoracetone 0,1 0,7    
  Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, se RDX - -    
822-06-0 Hexamethylendiisocyanat 0,005 0,035    
  Hexan, andre isomere end n-hexan(1994) 200 700    
110-54-3 n-Hexan (2007) 20 72 E  
124-09-4 1,6-Hexandiamin (1996) 0,5 2,3    
591-78-6 2-Hexanon 1 4 H  
  Hexon, se methylisobutylketon - -    
  sec-Hexylacetat, se 1,3-dimethylbutyl-acetat - -    
107-41-5 Hexylenglycol 25 125 L  
302-01-2 Hydrazin (2020) 0,01 0,013 EHK  
  Hydrogenazid, se azoimid - -    
10035-10‑6 Hydrogenbromid (2002) 2 6,7 EL  
7647-01‑0 Hydrogenchlorid 5 8 EL  
74-90-8 Hydrogencyanid (2018) 0,9 1 EH  
61788-32‑7 Hydrogenerede terphenyler (2018) 0,4 4,4 E  
7664-39‑3 Hydrogenfluorid (2002) 1,8 1,5 E  
7722-84‑1 Hydrogenperoxid 1 1,4    
7803-51‑2 Hydrogenphosphid 0,1 0,14 E  
7783-07‑5 Hydrogenselenid 0,01 0,05 E  
7783-06‑4 Hydrogensulfid (2011) 5 7 E  
123-31‑9 Hydroquinon - 2 LK  
  4-Hydroxyanisol, se 4-methoxyphenol - -    
818-61-1 2-Hydroxyethylacrylat 1 5 H  
  2-Hydroxymethylfuran, se furfurylalkohol - -    
  4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, se diacetonealkohol - -    
999-61-1 2-Hydroxypropylacrylat 0,5 3 H  
  IGE, se isopropylglycidylether - -    
  Ildfaste keramiske fibre, se Keramiske fibre        
  Iminodiethanol, se diethanolamin - -    
95-13-6 Inden 10 45    
7440-74‑6 Indium, pulver, støv og forbindelser, beregnet som In - 0,1    
7553-56‑2 Iod 0,1 1 L  
75-47-8 Iodoform 0,2 3    
  IPDI, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat - -    
  Isoamylalkohol, se pentanol - -    
  Isoamylmethylketon, se 5-methyl-2-he-xanon - -    
4439-24‑1 2-Isobutoxyethanol (1994) 25 120    
  Isobutylacetat, se butylacetat - -    
  Isobutylalkohol, se butanol - -    
97-86-9 Isobutylmethacrylat (2000) 25 145    
4098-71‑9 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcy-clohexylisocyanat (2005) 0,005 0,045    
26675-46-7 Isofluran (2012) 5 38    
26952-21‑6 Isooctylalkohol 50 270 H  
  Isopentylacetat, se amylacetat - -    
78-59-1 Isophoron 5 25 LK  
  Isophorondiisocyanat, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat - -    
  Isopropanol, se isopropylalkohol - -    
109-59‑1 2-Isopropoxyethanol (1996) 5 22 H  
108-21‑4 Isopropylacetat (1994) 150 625    
67-63-0 Isopropylalkohol (2005) 200 490    
75-31-0 Isopropylamin 5 12    
768-52-5 N-Isopropylanilin 2 10 H  
98-82-8 Isopropylbenzen (2002) 20 100 EH  
  Isopropylether, se diisopropylether - -    
4016-14‑2 Isopropylglycidylether 50 240    
  Isopropylglycol, se 2-isopropoxyethanol - -    
1309-37-1 Jernoxid, beregnet som Fe - 3,5    
13463-40‑6 Jernpentacarbonyl 0,1 0,8    
  Jernsalte, opløselige, beregnet som Fe - 1    
  Jod, se iod - -    
  Jodoform, se iodoform - -    
  Kaliumcyanid, se cyanider, alkalimetal - -    
1310-58‑3 Kaliumhydroxid - 2 L  
  Kaliumpersulfat, se persulfater - -    
1332-58‑7 Kaolin, respirabel (1996)   2    
  Keramiske fibre (2020)   0,3fiber/cm3 EK  
463-51-4 Keten 0,5 0,9    
1343-98‑2 Kiselsyre, SiO2, amorf   5    
1343-98‑2 Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel   2    
7440-50‑8 Kobber, pulver og støv - 1,0    
7440-50‑8 Kobberrøg, beregnet som Cu - 0,1    
  Kuldioxid, se carbondioxid - -    
  Kulilte, se carbonmonoxid - -    
  Kulmonoxid, se carbonmonoxid - -    
  Kulstoftetrabromid, se carbontetrabromid - -    
  Kulstoftetrachlorid, se tetrachlormethan - -    
  Kulstøv, respirabel   2    
  Kulsyre, se carbondioxid - -    
14808-60‑7 Kvarts, total   0,3    
14808-60‑7 Kvarts, total, respirabel (2020)   0,1 EK  
7439-97-6 Kviksølv og uorganiske forbindelser inkl. dampe, beregnet som Hg (2011) - 0,02 EH  
  Kviksølv, alkylforbindelser, beregnet som Hg - 0,01 H  
  Kviksølv, organiske forbindelser undtagen alkylforbindelser, beregnet som Hg - 0,05 H  
  Kvælstofdioxid, se nitrogendioxid - -    
  Kvælstofforilte, se dinitrogenoxid - -    
58-89-9 Lindan - 0,5 H  
7580-67‑8 Lithiumhydrid - 0,025 E  
7580-67‑8 Lithiumhydrid, inhalerbar (2018)   0,02 ES  
  Løvtræ, Støv fra, se Træstøv, inhalerbart        
1309-48‑4 Magnesiumoxid, beregnet som Mg - 6    
121-75-5 Malathion - 5 H  
108-31-6 Maleinsyreanhydrid (1996) 0,1 0,4    
7439-96‑5 Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, inhalerbar, beregnet som Mn (2018) - 0,2 E  
7439-96‑5 Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, respirabel, beregnet som Mn (2018)   0,05 E  
12079-65‑1 Mangancyclopentadienyltricarbonyl, beregnet som Mn - 0,1 H  
  Manganmethylcyclopentadienyltricarbonyl, se methylcyclopentadienylmangantricarbonyl - -    
  Manganrøg, beregnet som Mn (2018)     E  
  Inhalerbar - 0,2    
  Respirabel   0,05    
  MAPP, se methylacetylenpropadienblanding - -    
  MDI, se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat - -    
  MEK, se butanon - -    
  Mercaptoeddikesyre, se thioglycolsyre - -    
  Mesitylen, se trimethylbenzen - -    
141-79-7 Mesityloxid 10 40    
79-41-4 Methacrylsyre 20 70    
  Methacrylsyremethylester, se methyl-methacrylat - -    
  Methanamid, se formamid - -    
67-56-1 Methanol 200 260 EH  
  Methansyre, se myresyre - -    
74-93-1 Methanthiol 0,5 1    
16752-77‑5 Methomyl - 2,5 H  
  o- og p-Methoxyanilin, se o- og p-anisidin - -    
72-43-5 Methoxychlor - 5    
  2-Methoxyethanol, se methylglycol - -    
  2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, se diethylenglycolmonomethylether - -    
  2-Methoxyethylacetat, se methylglycolacetat - -    
76-38-0 Methoxyfluran 2 14    
  (2-Methoxymethylethoxy)propanol, se dipropylenglycolmonomethylether - -    
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat (2002) 50 275 EH  
1634-04‑4 2-Methoxy-2-methylpropan (2011) 40 144 E  
150-76-5 4-Methoxyphenol - 5    
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol (1994) 50 185 EH  
1589-47‑5 2-Methoxy-1-propanol (1994) 20 75    
  Methoxypropoxypropanol, se dipropylenglycolmethylether - -    
70657-70‑4 2-Methoxypropylacetat (1994) 20 110    
79-20-9 Methylacetat (1994) 150 455    
74-99-7 Methylacetylen 1000 1650    
56960-91‑9 Methylacetylenpropadienblanding 1000 1800    
96-33-3 Methylacrylat (2011) 2 7 E  
126-98-7 Methylacrylonitril 1 3 H  
  Methylal, se dimethoxymethan - -    
  Methylalkohol, se methanol - -    
74-89-5 Methylamin (1996) 5 6,4 H  
  Methylamylalkohol, se 4-methyl-2-pentanol - -    
  Methylamylketon, se 2-heptanon - -    
  2-Methylanilin, se o-toluidin - -    
100-61-8 N-Methylanilin 0,5 2,25 H  
  2-Methylaziridin, se propylenimin - -    
  Methylbenzen, se toluen - -    
74-83-9 Methylbromid 5 20 H  
563-80-4 3-Methyl-2-butanon 200 705    
  3-Methylbutylacetat, se amylacetat - -    
  Methyl-tert-butylether, se 2-methoxy-2-methylpropan - -    
  Methylbutylketon, se 2-hexanon - -    
  Methylcellosolve, se methylglycol - -    
  Methylcellosolveacetat, se methylglycol-acetat - -    
  Methylchloracetat, se chloreddikesyre-methylester - -    
74-87-3 Methylchlorid (2000) 25 52 K  
  Methylchloroform, se 1,1,1-trichlorethan - -    
137-05-3 Methyl-2-cyanoacrylat 2 8    
108-87-2 Methylcyclohexan (1994) 200 805    
583-59-5 Methylcyclohexanol, alle isomere 50 235    
589-91-3          
590-67-0          
591-23-1          
25639-42‑3          
583-60-8 2-Methylcyclohexanon 50 230 H  
12108-13‑3 Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, beregnet som Mn 0,1 0,2 H  
  Methyldemeton, se demeton-methyl - -    
  4,4'-Methylenbis(anilin), se 4,4'-methylendianilin - -    
101-14-4 4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) (1996) 0,01 0,11 HK  
5124-30‑1 Methylenbis(4-cyclohexylisocyanat) 0,005 0,054    
  Methylenbis(phenylisocyanat), se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat - -    
  Methylenchlorid, se dichlormethan - -    
101-77-9 4,4'-Methylendianilin 0,1 0,8 K  
  Methylendimethylether, se dimethoxymethan - -    
  Methylethylketon, se butanon - -    
1338-23‑4 Methylethylketonperoxid - 1 L  
107-31-3 Methylformiat (2018) 50 123 EH  
109-86-4 Methylglycol (2011) 1 - EH  
110-49-6 Methylglycolacetat (2011) 1 - EH  
  6-Methylheptanol, se isooctylalkohol - -    
541-85-5 5-Methyl-3-heptanon (2002) 10 53 E  
110-12-3 5-Methyl-2-hexanon (2002) 20 95 E  
60-34-4 Methylhydrazin (2000) 0,01 0,02 H  
74-88-4 Methyliodid 1 5,6 HK  
  Methylisoamylketon, se 5-methyl-2-hexanon - -    
  Methylisobutylcarbinol, se 4-methyl-2-pentanol - -    
108-10-1 Methylisobutylketon (2002) 20 83 EH  
624-83-9 Methylisocyanat (2011) 0,01 0,03 ELH  
99-87-6 Methylisopropylbenzen (1994) 25 135    
527-84-4          
535-77-3          
25155-15‑1          
  Methylisopropylketon, se 3-methyl-2-butanon - -    
  Methylmercaptan, se methanthiol - -    
80-62-6 Methylmethacrylat (2011) 25 102 EH  
109-02-4 N-Methylmorpholin (1994) 5 20 H  
  Methyloxiran, se 1,2-propylenoxid - -    
  Methylparathion, se parathionmethyl - -    
  2-Methyl-2,4-pentandiol, se hexylenglycol - -    
108-11-2 4-Methyl-2-pentanol 25 100 H  
  4-Methyl-2-pentanon, se methylisobutylketon - -    
  4-Methyl-3-penten-2-on, se mesityloxid - -    
  Methylphenol, se cresol - -    
  2-Methylpropensyremethylester, se methylmethacrylat - -    
  Methylpropylketon, se 2-pentanon - -    
872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon (2011) 5 20 EH  
681-84-5 Methylsilikat 1 6 L  
12002-26‑5          
63148-57‑2          
  Methylstyren, se vinyltoluen - -    
98-83-9 α-Methylstyren 50 246 E  
21087-64‑9 Metribuzin - 5    
7786-34‑7 Mevinphos 0,01 0,1 H  
  MIBK, se methylisobutylketon - -    
  Mineralsk støv, inert   10    
  Mineralsk støv, inert, respirabel   5    
  Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder kun for støberier)   0,5    
  MOCA, se 4,4'-methylenbis(2-chloranilin) - -    
  Molybdænforbindelser, opløselige, beregnet som Mo - 5    
  Molybdænforbindelser, uopløselige, beregnet som Mo - 10    
6923-22‑4 Monocrotophos - 0,25    
  Monofluordichlormethan, se dichlorfluormethan - -    
110-91-8 Morpholin (2007) 10 36 EH  
64-18-6 Myresyre 5 9 E  
91-20-3 Naphthalen 10 50 EK  
3173-72‑6 1,5-Naphthalendiisocyanat 0,005 0,040    
  1-Naphthyl-N-methylcarbamat, se carbaryl - -    
  1-Naphthylthiourinstof, se ANTU - -    
26628-22‑8 Natriumazid (2002) - 0,1 EH  
  Natriumbisulfit, se natriumhydrogensulfit - -    
  Natriumcyanid, se cyanider, alkalimetal - -    
  Natrium-2,4-dichlorphenoxyethylsulfat, se disul - -    
62-74-8 Natriumfluoracetat - 0,05 H  
7631-90‑5 Natriumhydrogensulfit - 5    
1310-73‑2 Natriumhydroxid - 2 L  
  Natriummetabisulfit, se natriumpyrosulfit - -    
  Natriumpersulfat, se persulfater - -    
3811-73‑2 Natriumpyrithion (2002)   1 H  
15922-78‑8          
  Natriumpyrophosphat, se tetranatriumpyrophosphat - -    
7681-57‑4 Natriumpyrosulfit - 5    
1303-96‑4 Natriumtetraborat, decahydrat (1994) - 2 H  
12179-04‑3 Natriumtetraborat, pentahydrat - 1    
1330-43‑4 Natriumtetraborat, vandfri - 1    
54-11-5 Nicotin - 0,5 EH  
7440-02‑0 Nikkel, pulver og støv, beregnet som Ni (1994) - 0,05 K  
13463-39‑3 Nikkelcarbonyl 0,001 0,007 HK  
  Nikkelforbindelser, opløselige, beregnet som Ni (2000) - 0,01 K  
  Nikkelforbindelser, uopløselige, beregnet som Ni (2000) - 0,05 K  
7440-03‑1 Niobium, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som Nb - 5    
  Niobiumforbindelser, opløselige, beregnet som Nb - 0,5    
  Niobiumrøg - 0,5    
100-01-6 p-Nitroanilin 0,5 3 H  
98-95-3 Nitrobenzen (2007) 0,2 1 EHK  
100-00-5 p-Nitrochlorbenzen (1994) 0,1 0,64 H  
79-24-3 Nitroethan (2018) 20 62 EH  
10102-44‑0 Nitrogendioxid (2018) 0,5 0,96 EL7)  
10102-44-0 I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Nitrogendioxid (2000) 2 4 L  
10102-43‑9 Nitrogenoxid (2018) 2 2,5 E  
10102-43-9 I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Nitrogenoxid 25 30    
7783-54‑2 Nitrogentrifluorid 10 29    
  Nitroglycerin, se glyceroltrinitrat - -    
  Nitroglycol, se ethylenglycoldinitrat - -    
75-52-5 Nitromethan (1996) 20 50 K  
  p-Nitrophenylamin, se p-nitroanilin - -    
108-03-2 1-Nitropropan (1994) 5 18    
79-46-9 2-Nitropropan (2020) 5 18 EK  
88-72-2 Nitrotoluen, alle isomere 2 12 H  
99-08-1          
99-99-0          
1321-12‑6          
  Nitrøse gasser, se nitrogenoxid og nitrogendioxid - -    
111-84-2 Nonan 200 1050    
2234-13‑1 Octachlornaphthalen - 0,1 H  
111-65-9 Octan (1994) 200 935    
  Olietåge, mineraloliepartikler (1994) - 1    
  Organisk støv, total 3)   3    
  Orthophosphorsyre, se phosphorsyre - -    
20816-12‑0 Osmiumtetraoxid 0,0002 0,002    
144-62-7 Oxalsyre - 1 E  
  Oxiran, se ethylenoxid - -    
105-60-2 2-Oxohexamethylenimin, dampe (2002) 2 10 E  
105-60-2 2-Oxohexamethylenimin, pulver og støv - 1 E  
  Oxygendifluorid, se difluoroxid - -    
10028-15‑6 Ozon (1994) 0,1 0,2 L  
  PAH, se polyaromatiske carbonhydrider - -    
8002-74‑2 Paraffinrøg - 2    
1910-42‑5 Paraquat - 0,1 H  
2074-50‑2          
4685-14‑7          
56-38-2 Parathion - 0,1 H  
298-00-0 Parathionmethyl - 0,2 H  
  PCB, se polychlorerede biphenyler - -    
19624-22‑7 Pentaboran 0,005 0,01    
76-01-7 Pentachlorethan 5 40 HK  
1321-64‑8 Pentachlornaphthalen - 0,5 H  
82-68-8 Pentachlornitrobenzen (1994) - 0,5    
87-86-5 Pentachlorphenol (1994) 0,005 0,05 HK  
78-78-4 Pentan, alle isomere 500 1500 E  
109-66-0          
463-82-1          
  Pentanal, se valeraldehyd - -    
  1,5-Pentandial, se glutaraldehyd - -    
71-41-0 Pentanol, alle isomere 100 360    
75-84-3          
75-85-4          
123-51-3          
137-32-6          
584-02-1          
598-75-4          
6032-29‑7          
13403-73‑1          
30899-19‑5          
107-87-9 2-Pentanon 200 700    
96-22-0 3-Pentanon 200 700    
  Pentylacetat, se amylacetat - -    
  Perchlorethan, se hexachlorethan - -    
  Perchlorethylen, se tetrachlorethen - -    
594-42-3 Perchlormethylmercaptan 0,1 0,8    
7616-94‑6 Perchlorylfluorid 3 14    
382-21-8 Perfluorisobutylen (1994) 0,01 0,082 L  
7727-21‑1 Persulfater, alkalimetal, beregnet som - 2    
7775-27‑1 S2O8        
  Petroleum, redestilleret C9-C14, med < 5 pct. aromater (1996) 25 180    
  PGE, se phenylglycidylether - -    
108-95-2 Phenol (1994) 1 4 EH  
92-84-2 Phenothiazin - 5 H  
  Phenylamin, se anilin - -    
  Phenylbenzen, se biphenyl - -    
108-45-2 m-Phenylendiamin (1994) - 0,1    
95-54-5 o-Phenylendiamin (1994) - 0,1 K  
106-50-3 p-Phenylendiamin - 0,1 H  
  Phenylethen, se styren - -    
  Phenylether, se diphenylether - -    
122-60-1 Phenylglycidylether (1996) 0,1 0,6 HK  
100-63-0 Phenylhydrazin 0,1 0,6 HK  
108-98-5 Phenylmercaptan 0,5 2,3    
  Phenylmethan, se toluen - -    
638-21-1 Phenylphosphin 0,05 0,25 L  
  2-Phenylpropen, se α-methylstyren - -    
298-02-2 Phorat - 0,05 H  
  Phosdrin, se mevinphos - -    
  Phosgen, se carbonylchlorid - -    
  Phosphin, se hydrogenphosphid - -    
12185-10‑3 Phosphor, gult - 0,1    
  Phosphorbrinte, se hydrogenphosphid - -    
10025-87‑3 Phosphoroxychlorid 0,1 0,6    
10026-13‑8 Phosphorpentachlorid - 1 E  
1314-56‑3 Phosphorpentaoxid - 1 E  
1314-80‑3 Phosphorpentasulfid - 1 E  
7664-38‑2 Phosphorsyre - 1 E  
7719-12‑2 Phosphortrichlorid 0,2 1,2    
  Phosphortrihydrid, se hydrogenphosphid - -    
  Phosphorylchlorid, se phosphoroxychlorid - -    
  Phtalater (estere), der ikke er nævnt andet sted i listen (2000)   3    
626-17-5 m-Phthalodinitril - 5    
85-44-9 Phthalsyreanhydrid (1996) - 1    
  Phthalsyredibutylester, se dibutylphthalat - -    
  Phthalsyredimethylester, se dimethylphthalat - -    
1918-02‑1 Picloram (1994) - 10    
88-89-1 Picrinsyre - 0,1 EH  
110-85-0 Piperazin og salte heraf, beregnet som piperazin (2002), se dog piperazindihydro-chlorid 0,003 0,1 E  
142-64-3 Piperazindihydrochlorid - 5    
  Pival, se 2-pivaloyl-1,3-indandion - -    
83-26-1 2-Pivaloyl-1,3-indandion - 0,1    
7440-06‑4 Platin, pulver og støv - 1    
  Platinforbindelser, opløselige, beregnet som Pt - 0,002    
13121-70‑5 Plictran - 5    
  Polyaromatiske carbonhydrider (partikulære, benzenopløselig fraktion) - 0,2    
1336-36‑3 Polychlorerede biphenyler - 0,01 HK  
  Polyethylenglycol (PEG) med middelmolvægt på 200-600 (2002)   1000    
74-98-6 Propan 1000 1800    
71-23-8 1-Propanol 200 500 H  
  2-Propanol, se isopropylalkohol - -    
  2-Propanon, se acetone - -    
107-19-7 Propargylalkohol 1 2,5 H  
115-07-1 Propen (2002) 100 172    
  2-Propenal, se acrolein - -    
  2-Propenamin, se allylamin - -    
  2-Propennitril, se acrylonitril - -    
  2-Propen-1-ol, se allylalkohol - -    
57-57-8 β-Propiolacton 0,1 1,5 K  
79-09-4 Propionsyre 10 31 E  
114-26-1 Propoxur - 0,5    
2807-30‑9 2-Propoxyethanol 25 110    
  2-(2-Propoxy)phenyl-N-methylcarbamat, se propoxur - -    
109-60-4 n-Propylacetat (1994) 150 625    
  2-Propylacetat, se isopropylacetat - -    
  n-Propylalkohol, se 1-propanol - -    
  sec-Propylalkohol, se isopropylalkohol - -    
  Propylen, se propen - -    
  Propylendichlorid, se 1,2-dichlorpropan - -    
6423-43-4 1,2-Propylenglycoldinitrat 0,02 0,2 LH  
  Propylenglycol-2-methylether, se 2-me-thoxy-1-propanol - -    
  Propylenglycol-2-methyletheracetat, se 2-methoxypropylacetat - -    
  Propylenglycolmonomethylether, se 1-methoxy-2-propanol og 2-methoxy-1-propanol - -    
  Propylenglycolmonomethyletheracetat,se 2-methoxy-1-methylethylacetat og2-methoxypropylacetat - -    
75-55-8 Propylenimin 2 5 HK  
75-56-9 1,2-Propylenoxid (2020) 1 2,4 EHK  
  Propylglycol, se 2-propoxyethanol - -    
627-13-4 n-Propylnitrat 25 110    
8003-34‑7 Pyrethrum (2007) - 1 E  
110-86-1 Pyridin 5 15 E  
120-80-9 Pyrocatechol 5 20 K  
106-51-4 Quinon 0,1 0,4    
  R 11, se trichlorfluormethan - -    
  R 12, se dichlordifluormethan - -    
  R 13, se chlortrifluormethan - -    
  R 21, se dichlorfluormethan - -    
  R 22, se chlordifluormethan - -    
  R 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluor-ethan - -    
  R 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluor-ethan - -    
  R 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan - -    
  R 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluor-ethan - -    
  R 142b, se 1-chlor-1,1-difluorethan - -    
121-82-4 RDX - 1,5 H  
108-46-3 Resorcinol (2007) 10 45 EH  
7440-16‑6 Rhodium, pulver, støv og røg, beregnet som Rh - 0,1    
  Rhodiumforbindelser, opløselige, beregnet som Rh - 0,001    
299-84-3 Ronnel - 5    
83-79-4 Rotenon - 5    
7697-37‑2 Salpetersyre (2007) 1 2,6 ES  
7782-49‑2 Selen og forbindelser, beregnet som Se, se dog hydrogenselenid og selenhexafluorid - 0,1    
  Selenbrinte, se hydrogenselenid - -    
7783-79‑1 Selenhexafluorid 0,05 0,4    
28523-86-6 Sevofluran (2012) 5 42    
7803-62‑5 Silan 0,5 0,7    
7440-21‑3 Silicium - 10    
69012-64‑2 Siliciumdioxid-aerosol, respirabel (1994)   2    
  Siliciumtetrahydrid, se silan - -    
60676-86‑0 Silikatglas, respirabel (1994)   0,1    
  Slaggeuldsfibre1)   1fiber/cm3    
65996-93‑2 Stenkulstjærebeg, flygtige bestanddele, benzenopløselig fraktion - 0,2 K  
  Stenuldsfibre1)   1fiber/cm3    
7803-52‑3 Stibin 0,05 0,25    
7789-06‑2 Strontiumchromat, beregnet som Cr (2020) - 0,0005 K  
57-24-9 Stryknin - 0,15 L  
100-42-5 Styren (1994) 25 105 LHK  
  Støv, se Afsnit B - -    
1395-21‑7 Subtilisiner - 0,00006 L  
9014-01‑1          
  Sulfamat, se ammoniumsulfamat - -    
74222-97‑2 Sulfometuron-methyl (1996) - 5    
3689-24‑5 Sulfotep (2002) 0,008 0,1 EH  
2699-79‑8 Sulfurylfluorid 5 20    
35400-43‑2 Sulprofos - 1    
  Svovlbrinte, se hydrogensulfid - -    
7446-09‑5 Svovldioxid (2018) 0,5 1,3 E  
2551-62‑4 Svovlhexafluorid 1000 6000    
  Svovlkulstof, se carbondisulfid - -    
10025-67‑9 Svovlmonochlorid 1 6 L  
5714-22‑7 Svovlpentafluorid 0,01 0,1 L  
7664-93‑9 Svovlsyre, tåge, thorakal fraktion (2011) - 0,05 E  
7783-60‑0 Svovltetrafluorid 0,1 0,4 L  
7440-22‑4 Sølv, pulver, støv og opløselige forbindelser, beregnet som Ag - 0,01 E  
93-76-5 2,4,5-T - 5 H  
14807-96‑6 Talkum indeholdende fibre   0,3fiber/cm3 K  
7440-25‑7 Tantal, pulver, beregnet som Ta - 5    
1314-61‑0 Tantaloxid, beregnet som Ta - 5    
  TDI, se 2,4- og 2,6-toluendiisocyanat - -    
13494-80‑9 Tellur, pulver og forbindelser, beregnet som Te - 0,1    
7783-80‑4 Tellurhexafluorid 0,02 0,2    
107-49-3 TEPP 0,004 0,05 H  
100-21-0 Terephthalsyre (1996) - 10    
  Terpener (2007) 25      
8052-41‑3 Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater (1994)2) 25 145    
8006-64‑2 Terpentin, vegetabilsk (1994) 25 140    
84-15-1 Terphenyler 0,5 5    
92-06-8          
92-94-4          
26140-60‑3          
79-27-6 1,1,2,2-Tetrabromethan 1 14    
  Tetrabrommethan, se carbontetrabromid - -    
76-11-9 1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-difluorethan 500 4170    
76-12-0 1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan (1994) 200 1665    
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachlorethan 1 7 H  
127-18-4 Tetrachlorethen (2018) 10 70 EHK  
  Tetrachlorethylen, se tetrachlorethen - -    
  Tetrachlorkulstof, se tetrachlormethan - -    
56-23-5 Tetrachlormethan (2018) 1 6,3 EHK  
1335-88‑2 Tetrachlornaphthalen - 2 H  
  Tetraethoxysilan, se tetraethylorthosilikat - -    
  Tetraethylbly, se blytetraethyl - -    
78-10-4 Tetraethylorthosilikat (2018) 5 44 E  
  Tetraethylpyrophosphat, se TEPP - -    
  Tetrafluordichlorethan, se 1,2-di-chlor-1,1,2,2-tetrafluorethan - -    
109-99-9 Tetrahydrofuran (2000) 50 150 EH  
  Tetramethylbly, se blytetramethyl - -    
  2,2,3,3-Tetramethylbutandinitril, se tetramethylsuccinnitril - -    
3333-52‑6 Tetramethylsuccinnitril 0,5 3 H  
7722-88‑5 Tetranatriumpyrophosphat - 5    
509-14-8 Tetranitromethan (1996) 0,005 0,04 K  
  Tetryl, se 2,4,6-trinitrophenylmethylnitramin - -    
  T-gas, se ethylenoxid - -    
7440-28‑0 Thalliumforbindelser, opløselige, beregnet som Tl - 0,1 H  
  Thimet, se phorat - -    
96-69-5 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol) (1994) - 10    
68-11-1 Thioglycolsyre 1 5    
7719-09‑7 Thionylchlorid 1 5 L  
  Thiophenol, se phenylmercaptan - -    
137-26-8 Thiram (1994) - 1    
  Tinforbindelser, organiske, beregnet som Sn, se dog tri-n-butyltinforbindelser - 0,1 H  
  Tinforbindelser, uorganiske, beregnet som Sn - 2 E  
13463-67‑7 Titandioxid, beregnet som Ti - 6 K  
  TMDI, se 2,2,4- og 2,4,4-trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat - -    
  TNT, se 2,4,6-Trinitrotoluen - -    
  Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres)3)   1    
108-88-3 Toluen (1996) 25 94 EH  
584-84-9 2,4-Toluendiisocyanat 0,005 0,035 K  
91-08-7 2,6-Toluendiisocyanat 0,005 0,035 K  
95-53-4 o-Toluidin (2020) 0,1 0,5 EHK  
106-49-0 p-Toluidin 2 9 HK  
108-44-1 m-Toluidin 2 9 H  
126-73-8 Tributylphosphat 0,2 2,5 K  
  Tri-n-butyltinforbindelser (1996) 0,002 0,05    
87-61-6 1,2,3-Trichlorbenzen (1996) 5 37 H  
120-82-1 1,2,4-Trichlorbenzen (1996) 2 15 EH  
108-70-3 1,3,5-Trichlorbenzen (1996) 5 37 H  
  1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan, se DDT - -    
76-03-9 Trichloreddikesyre - 1    
71-55-6 1,1,1-Trichlorethan (1994) 50 275 E  
79-00-5 1,1,2-Trichlorethan 10 54 HK  
79-01-6 Trichlorethen (1994) 10 55 K  
  Trichlorethylen, se trichlorethen - -    
75-69-4 Trichlorfluormethan (1994) 500 2810    
  Trichlormethan, se chloroform - -    
1321-65‑9 Trichlornaphthalen - 5 H  
88-06-2 2,4,6-Trichlorphenol (1994) - 0,5 HK  
95-95-4 Trichlorphenol og salte heraf, - 0,5 H  
609-19-8 beregnet som trichlorphenol (1994)        
933-75-5          
933-78-8          
15950-66‑0          
25167-82‑2          
  2,4,5-Trichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4,5-T - -    
96-18-4 1,2,3-Trichlorpropan (2000) 0,1 0,6 HK  
76-13-1 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan 500 3800    
78-30-8 Tri-o-cresylphosphat - 0,1    
  Tricyclohexyltinhydroxid, se plictran - -    
15468-32‑3 Tridymit, total   0,15    
15468-32‑3 Tridymit, respirabel   0,05 K  
102-71-6 Triethanolamin (1994) 0,5 3,1    
121-44-8 Triethylamin (1996) 1 4,1 EH  
75-63-8 Trifluorbrommethan 1000 6100    
  Triiodmethan, se iodoform - -    
  Trimellitsyreanhydrid, se 1,2,4-benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid - -    
75-50-3 Trimethylamin (1996) 5 12    
95-63-6 Trimethylbenzen (2002) 20 100 E  
108-67-8          
526-73-825551-13‑7          
  3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, se isophoron - -    
16938-22‑0 2,2,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat 0,005 0,045    
15646-96‑5 2,4,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat 0,005 0,045    
121-45-9 Trimethylphosphit 0,5 2,6    
  2,4,6-Trinitrophenol, se picrinsyre - -    
479-45-8 2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramin - 1,5 H  
118-96-7 2,4,6-Trinitrotoluen (1994) - 0,1 H  
111-96-6 2,5,8-Trioxanonan (2002) 5 27 H  
603-34-9 Triphenylamin - 5    
115-86-6 Triphenylphosphat - 3    
  Tri-o-tolylphosphat, se tri-o-cresylphosphat - -    
  Træstøv, inhalerbart (2020)   1 EK  
7440-61‑1 Uranforbindelser, beregnet som U - 0,2    
110-62-3 Valeraldehyd 50 175    
1314-62‑1 Vanadiumpentoxid, pulver, støv og røg, beregnet som V - 0,03 K  
108-05-4 Vinylacetat (2011) 5 18 EK  
  Vinylbenzen, se styren - -    
593-60-2 Vinylbromid (2020) 1 4,4 EK  
75-01-4 Vinylchlorid (2020) 1 2,6 EHK  
  Vinylchloridmonomer, se Vinylchlorid        
100-40-3 4-Vinylcyclohexen (1996) 0,1 0,4 K  
106-87-6 4-Vinylcyclohexendiepoxid 10 60 K  
  4-Vinylcyclohexendioxid, se 4-Vinylcyclohexendiepoxid - -    
  Vinylidenchlorid, se 1,1-dichlorethen - -    
100-80-1 Vinyltoluen, alle isomere 25 120 H  
611-15-4          
622-97-9          
25013-15‑4          
  Vinyltrichlorid, se 1,1,2-trichlorethan - -    
1304-82‑1 Vismuttellurid - 10    
  Vismuttellurid, tilsat selen - 5    
81-81-2 Warfarin - 0,1    
7440-33‑7 Wolfram, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som W - 5    
  Wolframforbindelser, opløselige, beregnet som W - 1    
13983-17‑0 Wollastonitfibre   1fiber/cm3    
95-47-6 Xylen, alle isomere (1996) 25 109 EH  
106-42-3          
108-38-3          
1330-20‑7          
1477-55-0 m-Xylen-α,α'-diamin 0,02 0,1 LH  
87-62-7 2,6-Xylidin (1994) 0,5 2,5 HK  
87-59-2 Xylidin, alle isomere (1994) 0,5 2,5 H  
95-64-7          
95-68-1          
95-78-3          
108-69-0          
1300-73‑8          
7440-65‑5 Yttrium, pulver og forbindelser, beregnet som Y - 1    
7646-85‑7 Zinkchlorid og zinkchloridrøg, beregnet som Zn - 0,5    
1314-13‑2 Zinkoxid og zinkoxidrøg, beregnet som Zn - 4    
7440-67‑7 Zirconiumforbindelser, beregnet som Zr - 5    
1) Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.  
2) På grund af denne grænseværdi vil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre blive ændret. Forbudsskemaet i bilag 2, Bygninger mv. i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, vil samtidig blive ændret, så der fortsat, som i dag, kan udføres malearbejde udvendigt om vinteren uden væsentlige merudgifter. Begge ændringer vil træde i kraft samtidig.  
3) Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.  
4) STEL-værdi med en referenceperiode på 1 minut på 59 mg/m3 og 20 ppm  
5) Loftsværdi (L) på 5 mg/m3  
6) Loftsværdi (L) på 0,2 mg/m3 / 0,02 ppm  
7) Loftsværdi (L) på 4 mg/m3 / 2 ppm  

Afsnit B liste om grænseværdier for støv

CAS-nr.* Stof/materiale Grænseværdi Anm.
12001-28‑4 Asbest (2005) 0,1 fiber/cm3 K
12172-73‑5        
77536-66‑4        
77536-67‑5        
77536-68‑6        
132207-32‑0        
132207-33‑1        
12174-11‑7 Attapulgitfibre 1 fiber/cm3  
80-05-7 Bisphenol A (svævestøv) (2018) 2 mg/m3 E
  Bomuldstøv (råbomuld) 0,5 mg/m3  
14464-46‑1 Cristobalit, total 0,15 mg/m3  
14464-46‑1 Cristobalit, respirabel 0,05 mg/m3 K
  Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel 1,5 mg/m3  
12510-42‑8 Erionitfibre 0,5 fiber/cm3 K
66733-21‑9        
  Glasuldsfibre 1 fiber/cm3 1)
7782-42‑5 Grafit, naturlig, respirabel 2,5 mg/m3  
1332-58‑7 Kaolin, respirabel (1996) 2 mg/m3  
  Keramiske fibre (2020) 0,3 fiber/cm3 K
1343-98‑2 Kiselsyre, SiO2, amorf 5 mg/m3  
1343-98‑2 Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel 2 mg/m3  
  Kulstøv, respirabel 2 mg/m3  
14808-60‑7 Kvarts, total 0,3 mg/m3  
14808-60‑7 Kvarts, respirabel (2020) 0,1 mg/m3 EK
7439-96-5 Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, inhalerbar, beregnet som Mn (2018) 0,2 mg/m3 E
7439-96‑5 Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, respirabel, beregnet som Mn (2018) 0,05 mg/m3 E
  Mineralsk støv, inert 10 mg/m3  
  Mineralsk støv, inert, respirabel 5 mg/m3  
  Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder for støberier) 0,5 mg/m3  
  Organisk støv, total 3 mg/m3  
69012-64‑2 Siliciumdioxid-aerosol, respirabel (1994) 2 mg/m3  
60676-86‑0 Silikatglas, respirabel (1994) 0,1 mg/m3  
  Slaggeuldsfibre 1 fiber/cm3 1)
  Stenuldsfibre 1 fiber/cm3 1)
14807-96‑6 Talkum indeholdende fibre 0,3 fiber/cm3 K
  Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres) 1 mg/m3 2)
15468-32‑3 Tridymit, total 0,15 mg/m3  
15468-32‑3 Tridymit, respirabel 0,05 mg/m3 K
  Træstøv, inhalerbart (2020) 1 mg/m3 EK
13983-17‑0 Wollastonitfibre 1 fiber/cm3  
1) Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.
2) Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.
   

Afsnit C om procesbetingede grænseværdier (svejsning)

Metode Grund- materiale Overflade- belægning Procesbetinget GV (mg/m 3 ) 1)
Elektrode- svejsning Almindeligt konstruktionsstål2) Sædvanlig primer3) 1,7
MIG/MAG 1,6
Flammeskæring 1,7
TIG Rustfast og syrebestandigt stål4)   1,1
Elektrode- svejsning Rustfast og syrebestandigt stål4)   0,5
1) PVG’erne er beregnet ud fra et erfaringsdatamateriale.
2) Stål 37 – 42 – 50 (DS(12011)).
3) Jernoxid – og zinkprimere eller ingen overfladebehandling.
4) Fx stål efter SIS 2332, 2343 eller tilsvarende.«