Bekendtgørelse om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelser

nr. 1194 af 9. oktober 2015, der trådte i kraft den 1. november 2015

nr. 1334 af 17. november 2016, der trådte i kraft den 1. januar 2017

I medfør af § 60, stk. 2, 4 og 5, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, og efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.

§ 2. Undersøgelse ved Havarikommissionen finder sted ved større ulykker i forbindelse med et anlæg, tilsluttet infrastruktur eller en rørledning, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 28.

Stk. 2. Havarikommissionen kan endvidere undersøge enhver anden hændelse, der medfører dødsfald for en til fire personer, der befinder sig på offshoreanlægget, hvor kilden til faren opstår, eller som udfører en olie- og gasaktivitet i forbindelse med anlægget eller tilsluttet infrastruktur.

Stk. 3. Ved alvorlig personskade forstås skader omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven.

§ 3. Havarikommissionens undersøgelser efter § 2 har til formål at klarlægge hændelsens opståen, udvikling, omfang og skadevirkninger, herunder såvel tekniske som organisatoriske forhold, som kan have haft betydning for hændelsen.

§ 4. Når Havarikommissionen har afsluttet sin undersøgelse, udarbejder den en rapport om undersøgelsens resultater og Havarikommissionens vurderinger. Rapporten skal indeholde en udtalelse om eventuelle forholdsregler og anbefalinger til forebyggelse af større ulykker eller hændelser af samme eller lignende art.

Stk. 2. Havarikommissionen sender rapporten til beskæftigelsesministeren og miljøministeren og offentliggør samtidig hermed rapporten i en ikke-fortrolig udgave.

§ 5. Havarikommissionen kan forlange retsligt forhør efter reglerne i retsplejelovens § 1018.

§ 6. Havarikommissionens medlemmer, tilkaldte sagkyndige og andre, der medvirker i en undersøgelse, som foretages af kommissionen, er under ansvar efter straffelovens §§ 152 og 152 a-e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de bliver vidende om i forbindelse med undersøgelsen.

Stk. 2. Havarikommissionens medlemmer, tilkaldte sagkyndige og andre der medvirker i en undersøgelse, som foretages af kommissionen, skal være uvildige i deres undersøgelse af anlægget.

§ 7. Arbejdstilsynet yder Havarikommissionen sekretariatsbistand.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 692 af 22. juni 2006 om Havarikommissionen for større hændelser på offshoreanlæg ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 9. oktober 2015

Jørn Neergaard Larsen/Nanna Møller

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.