Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om indretning mv. af maskiner

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning mv. af maskiner - sammenskrivning

Hent printvenlig version

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelser

nr. 693 af 10. juni 2013, der trådte i kraft den 1. juli 2013

nr. 479 af 25. maj 2016, der trådte i kraft den 1. juli 2016

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 11, § 13, § 17, stk. 4, § 20, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, og efter bemyndigelse i henhold til lovens § 22, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner (maskindirektivet) med senere ændringer. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for maskiner m.v. som afgrænset og defineret i artikel 1 og 2 i bilag 1.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter, deres repræsentanter, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

Almindelige bestemmelser

§ 4. Maskiner m.v. må kun bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller ibrugtages, hvis de ikke udgør en risiko for personers sikkerhed og sundhed, og i givet fald for husdyr, formuegoder og for miljøet, hvis de installeres og vedligeholdes på passende vis, og anvendes til den forudsatte anvendelse eller under forhold, der med rimelighed kan forudses.

Stk. 2. Maskiner m.v. skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Fabrikanter, deres repræsentanter, bemyndigede organer og andre forpligtede ifølge bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

Bemyndigede organer

§ 5. Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. bilag 1, artikel 14.

Stk. 2. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være en juridisk person, der er etableret i Danmark.

Stk. 3. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK, jf. bekendtgørelsen om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 4. Akkrediteringen efter stk. 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og sikre, at minimumskravene i direktivets bilag XI opfyldes.

Stk. 5. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren opfylde direktivets bilag XI. Arbejdstilsynet kan stille yderligere betingelser end de, der fremgår af bilaget.

Stk. 6. Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kriterierne i direktivets bilag XI. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger, herunder budgettekniske dossierer.

Stk. 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

§ 6. Arbejdstilsynet kan opkræve gebyr for den tid, der medgår ved Arbejdstilsynets behandling af ansøgninger om at blive udpeget som bemyndiget organ. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes tilbage.

Stk. 2. Arbejdstilsynets gebyr til behandling af sagerne om udpegning fastsættes, så de langsigtede gennemsnitlige omkostninger dækkes. Arbejdstilsynets gebyr udgør kr. 525,00 pr. time.

Stk. 3. Arbejdstilsynets gebyr reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks.

Stk. 4. Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 5. Hvis en ansøger trods gentagne påkrav har undladt at betale Arbejdstilsynet gebyr efter denne bekendtgørelse, vil Arbejdstilsynet overdrage inddrivelsen til Skat.

Klage

§ 7. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 8.

§ 8. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  1. overtræder § 4, eller bestemmelser i bilag 1, eller
  2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for maskiner m.v., der bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i brug efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For maskiner m.v., der er bragt i omsætning, gjort tilgængelige på markedet eller taget i brug før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Samtidig ophæves kapitel 2 og bilag I-XI i bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler. Endvidere ophæves bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Arbejdstilsynet, den 10. juni 2013

Jens Jensen / Bitten Højmark Døjholt

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF, EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 24, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner, EU-Tidende 2009, nr. L 310, side 29.

Bilag

1 - Direktiv om maskiner - 2006/42/EF

Indhold

Indhold

Henter PDF