Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 210 af 14. marts 2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler

Indhold

I medfør af § 3 a, stk. 2, § 20, stk. 2 og 3, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, som ændret ved lov nr. 197 af 13. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter supplerende krav til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (forordning 2016/425).

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for personlige værnemidler som defineret og afgrænset i art. 1-3 i forordning 2016/425.

§ 3.
Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af forordning 2016/425.

Almindelige bestemmelser

§ 4. Personlige værnemidler må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis de opfylder kravene i forordning 2016/425 samt de supplerende krav i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af forordningen, skal opfylde kravene i denne bekendtgørelse.

§ 5. Personlige værnemidler må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis:

  1. EU-overensstemmelseserklæringen er udfærdiget på eller oversat til dansk, jf. artikel 15, stk. 2, i forordning 2016/425, og
  2. brugsanvisningen og oplysninger, jf. bilag II, punkt 1.4, i forordning 2016/424, er udfærdiget på eller oversat til dansk, jf. artikel 8, stk. 7, artikel 10, stk. 4, og art. 11 stk. 2, i forordning 2016/425.

Bemyndigede organer

§ 6. Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. artikel 21 i forordning 2016/425.

Stk. 2. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond, jf. bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 3. Akkrediteringen efter stk. 2 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og det skal sikres, at kravene i artikel 24 i forordning 2016/425 er opfyldt.

Stk. 4. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren derudover opfylde kravene i artiklerne 26, 32-34 og 36, 2. pkt., i forordning 2016/425.

Stk. 5. DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-4, og overvåger, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for udpegningen.

Stk. 6. Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-4. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger.

Stk. 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 2-4.

Klage

§ 7. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 8.

§ 8. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  1. overtræder §§ 4 og 5, eller
  2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for personlige værnemidler, der bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet fra den 21. april 2018, jf. dog stk. 3. For personlige værnemidler, der er bragt i omsætning, gjort tilgængelige på markedet eller taget i brug før den 21. april 2018, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Personlige værnemidler må fortsat gøres tilgængelige på markedet, hvis de er bragt i omsætning i henhold til bekendtgørelse 683 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af personlige værnemidler eller bekendtgørelse nr. 413 af 8. maj 2007 om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.v.) inden den 21. april 2019.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 683 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af personlige værnemidler ophæves.

Arbejdstilsynet, den 14. marts 2018

Søren Kryhlmand


Note: I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF, EU Tidende 2016, nr. L 81, side 51. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).

Indhold

Indhold

Henter PDF