G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 621 af 8. april 2021 om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.

I medfør af § 78 a og § 81 c i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, som ændret ved lov nr. 1554 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og område

§ 1. Formålet med smiley-ordningen er ekstern offentliggørelse og derved synliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø med en grøn, gul, rød smiley eller en kronesmiley, jf. bilag 1, på Arbejdstilsynets hjemmeside (www.at.dk).

Stk. 2. Grøn, gul eller rød smiley tildeles til produktionsenheder, jf. CVR-lovens definitioner.

Stk. 3. Kronesmiley tildeles til de produktionsenheder, der er omfattet af certifikatet. Kronesmiley tildeles desuden juridiske enheder, jf. CVR-lovens definitioner, i den periode, hvor alle produktionsenheder hørende til den juridiske enhed samtidigt har offentliggjort en kronesmiley.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder med ansatte, jf. § 2 og § 3 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 5. Bekendtgørelsen finder også anvendelse for bygherrer, jf. § 37 i lov om arbejdsmiljø, i det omfang de er omfattet af CVR-loven.

Stk. 6. Bekendtgørelsen gælder ikke for afgørelser om at lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser efter § 21 i lov om arbejdsmiljø.

§ 2. Arbejdstilsynet offentliggør ved navn og adresse den juridiske enheds eller produktionsenhedens arbejdsmiljø, jf. § 1, på Arbejdstilsynets hjemmeside på grundlag af følgende:

 1. Resultatet af tilsynet. Ved overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen anføres tillige det eller de emner, der danner grundlag for Arbejdstilsynets afgørelser samt om virksomheden er under skærpet tilsyn.
 2. Dokumentation for et opnået anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter reglerne i kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø og regler udstedt i henhold hertil.

Stk. 2. Ved afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, herunder påbud med frist for efterkommelse, som Arbejdstilsynet har truffet i forbindelse med tilsynet på produktionsenheden, sker offentliggørelsen efter klagefristens udløb. Ved afgørelser om strakspåbud og forbud, der ikke har opsættende virkning uanset eventuel klage, sker offentliggørelsen dog straks.

Virksomheder, der har opnået et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

§ 3. Produktionsenheder og juridiske enheder, der har opnået et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter § 2, stk. 1, nr. 2, har ret til at få tildelt og offentliggjort en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Offentliggørelse er betinget af, at certificeringsorganet

 1. har indsendt en kopi af certifikatet og eventuelle bilag hertil til Arbejdstilsynet, og
 2. har oplyst Arbejdstilsynet om, at den certificerede virksomhed ønsker en kronesmiley offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Stk. 2. En kronesmiley tildelt en produktionsenhed fjernes

 1. hvis Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen på den produktionsenhed, hvor afgørelsen er truffet, og som medfører en gul eller en rød smiley, eller
 2. hvis certificeringsorganet ved akkrediteret certificering har givet Arbejdstilsynet oplysning om, at produktionsenhedens certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Kronesmiley tildeles igen, når

 1. Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om, at påbudte forhold på den produktionsenhed, der har medført en gul eller rød smiley, er efterkommet, jf. dog § 5 og § 6,
 2. Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding, som nævnt i nr. 1, og Arbejdstilsynet tillige har kontrolleret, at de påbudte forhold på produktionsenheden er efterkommet, når Arbejdstilsynet har afgivet påbud i form af forbud, eller afgivet strakspåbud på grund af betydelig fare, jf. dog § 5 og § 6, eller
 3. det akkrediterede certificeringsorgan har givet Arbejdstilsynet oplysning om, at de forhold, der lå til grund for fratagelse eller suspension af virksomhedens certifikat, jf. stk. 1, nr. 2, ikke længere udgør en afvigelse i forhold til virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal gøre arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, bekendt med indholdet i tilbagemeldingen efter stk. 3, nr. 1 og 2.

Grøn smiley

§ 4. Grøn smiley tildeles, når Arbejdstilsynet efter et tilsyn, hvor der er set på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på produktionsenheden,

 1. ikke har fundet anledning til at træffe afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, eller anledning til at indgå skriftlig aftale om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist, eller
 2. alene har truffet afgørelse om formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven og har konstateret, at disse afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er efterkommet, jf. dog § 5, stk. 1 og 2, og § 6, stk. 1.

Stk. 2. Grøn smiley indeholder en dato for, hvornår tilsynet efter stk. 1 på produktionsenheden senest er blevet gennemført, eller afgørelse om formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven truffet af Arbejdstilsynet er efterkommet.

Stk. 3. Grøn smiley fjernes 3 år efter datoen for tilsynet efter stk. 1 på produktionsenheden.

Stk. 4. Grøn smiley fjernes midlertidigt, hvis produktionsenheden i løbet af den 3-årige offentliggørelsesperiode i forbindelse med andre tilsyn modtager afgørelser, som medfører en gul eller rød smiley, jf. §§ 5 og 6 eller indgår skriftlige aftaler om forbedringer af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist. Når Arbejdstilsynet modtager tilbagemelding om, at disse afgørelser er efterkommet eller når de arbejdsmiljøproblemer, der er indgået aftale om, er løst og Arbejdstilsynet har kontrolleret dette, får virksomheden en grøn smiley på ny, indtil der er gået 3 år fra datoen for tilsynet efter stk. 1 på produktionsenheden.

Stk. 5. Hvis Arbejdstilsynet gennemfører et nyt tilsyn efter stk. 1 på en produktionsenhed, starter en ny 3-års offentliggørelsesperiode.

Gul smiley

§ 5. Gul smiley tildeles i en minimumsperiode på 6 måneder, når Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøg på produktionsenheden har truffet afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, medmindre afgørelsen er omfattet af § 6.

Stk. 2. Gul smiley tildeles i en minimumsperiode på 3 måneder, medmindre afgørelsen er omfattet af § 6, når Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøg på produktionsenheden har truffet afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende

 1. arbejdsmiljøorganisationen, jf. bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed,
 2. arbejdspladsvurdering, jf. kap. 2 a i bekendtgørelse om arbejdets udførelse,
 3. arbejdspladsbrugsanvisninger, jf. kap. 8 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) eller
 4. brugsanvisninger, jf. § 7 i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler eller § 8 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Stk. 3. Gul smiley fjernes, jf. dog stk. 1, når Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om,

 1. at strakspåbuddet eller afgørelsen er efterkommet, eller
 2. at påbudte midlertidige foranstaltninger er gennemført, og en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet er påbegyndt.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal ved tilbagemeldingen erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, inden den for tilbagemeldingen fastsatte frist er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen.

Rød smiley

§ 6. Rød smiley tildeles i en minimumsperiode på 6 måneder, når Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøg i produktionsenheden har afgivet påbud i form af forbud eller har afgivet kompetencepåbud, jf. bekendtgørelse om kompetencepåbud. Rød smiley tildeles dog ikke, hvor kompetencepåbuddet vedrører et påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene, jf. § 1, stk. 6.

Stk. 2. Rød smiley fjernes, jf. dog stk. 1, når Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om,

 1. at forbuddet eller kompetencepåbuddet er efterkommet, eller
 2. at påbudte midlertidige foranstaltninger er gennemført, og en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet er påbegyndt.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal ved tilbagemeldingen erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, inden den for tilbagemeldingen fastsatte frist er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen.

Stk. 4. Rød smiley vises med teksten "skærpet tilsyn", når Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøg i produktionsenheden har afgivet påbud i form af forbud.

Stk. 5. Rød smiley med visning ”skærpet tilsyn” fjernes, når det skærpede tilsyn er afsluttet, medmindre der bliver afgivet et nyt forbud.

Emner for arbejdsmiljøproblemer, der danner grundlag for afgørelser

§ 7. Emnerne for overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, der danner grundlag for afgørelser, som har medført gul og rød smiley, offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Bestilt tilsyn med henblik på tildeling af smiley

§ 8. En virksomhed kan bestille et tilsyn, hvor der er set på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer hos Arbejdstilsynet, hvis én eller flere af virksomhedens produktionsenheder

 1. har en grøn smiley, og fortsat ønsker at offentliggøre sit arbejdsmiljø efter udløbet af offentliggørelsesperioden på 3 år, eller
 2. ikke har en grøn, gul eller rød smiley.

Stk. 2. Bestilt tilsyn gennemføres senest 6 måneder efter bestilling er modtaget af Arbejdstilsynet.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1276 af 8. december 2011 om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. ophæves.

Arbejdstilsynet, den 8. april 2021

Sine Frederiksen / Jesper Sørensen

Indhold

Indhold

Henter PDF