G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn og opkrævning af gebyr

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1085 af 24. juni 2020 om skærpet tilsyn og opkrævning af gebyr

I medfør af § 74 b i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, som ændret ved lov nr. 1554 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Skærpet tilsyn

§ 1. Arbejdstilsynet skal som led i tilsynsopgaven, jf. § 72, stk. 1, nr. 7, i lov om arbejdsmiljø, gennemføre skærpet tilsyn, når Arbejdstilsynet over for samme virksomhed forinden har truffet afgørelse om forhold, der skal imødegås straks for at afværge en overhængende, betydelig fare for ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, jf. § 77, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø (forbud).

§ 2. Skærpet tilsyn bliver udløst af forbud afgivet til virksomheden på et arbejdssted, uanset hvilken form for tilsyn Arbejdstilsynet har gennemført på arbejdsstedet og uanset, om virksomheden er arbejdsmiljøcertificeret efter Arbejdstilsynets regler herom.

§ 3. Skærpet tilsyn er et ekstra tilsyn, der vil blive gennemført med udgangspunkt i det eller de angivne forbud, virksomhedens arbejdsmiljøforhold og de arbejdsmiljøforhold, som er væsentlige for branchen.

Stk. 2. Et skærpet tilsyn omfatter følgende:

  1. Kontrol af, om virksomheden har efterkommet forbud, der har udløst skærpet tilsyn.
  2. Kontrol af, om virksomheden arbejder forsvarligt på det arbejdssted, hvor forbud er afgivet, herunder kontrol af, om virksomheden iagttager de egenindsatskrav, som er relevante for det skærpede tilsyn, samt om virksomhedens hovedarbejdsprocesser på arbejdsstedet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  3. Dialog med ansatte og arbejdsledere om, hvordan virksomheden kan forebygge væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i relation til det arbejde, som virksomheden udfører på arbejdsstedet.

§ 4. Skærpet tilsyn bliver gennemført uanmeldt på det arbejdssted, hvor forbud er afgivet.

§ 5. Ved forbud afgivet på et midlertidigt eller skiftende arbejdssted, gennemfører Arbejdstilsynet det skærpede tilsyn på arbejdsstedet så hurtigt som muligt og senest én måned efter datoen for det afgivne forbud.

Stk. 2. Ved forbud afgivet på et fast arbejdssted, gennemfører Arbejdstilsynet det skærpede tilsyn på arbejdsstedet så hurtigt som muligt og senest tre måneder efter datoen for det afgivne forbud.

Stk. 3. Skærpet tilsyn efter stk. 1 bliver ikke gennemført, hvis virksomheden forinden er ophørt med at udføre arbejde på arbejdsstedet.

§ 6. Hvis en virksomhed får to eller flere forbud på det samme tilsynsbesøg, skal virksomheden som udgangspunkt alene have ét skærpet tilsyn, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis det på grund af antallet og kompleksiteten af de afgivne forbud ikke er muligt at følge op over for alle forbud på det samme skærpede tilsyn, kan der undtagelsesvist blive gennemført endnu et skærpet tilsyn, herunder hvis skærpet tilsyn må afbrydes på grund af virksomhedens forhold.

§ 7. Navnene på virksomheder, der er under skærpet tilsyn, bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.

Opkrævning af gebyr

§ 8. Virksomheden skal betale et gebyr på 10.000 kr. for skærpet tilsyn, svarende til de gennemsnitlige omkostninger forbundet med et tilsynsforløb.

Stk. 2. Arbejdstilsynet vurderer årligt, om gebyrsatsen skal justeres for at skabe balance, jf. Finansministeriets Budgetvejledning. Eventuelle justeringer af gebyret vil ske ved bekendtgørelse.

§ 9. Hvis samme virksomhed får to eller flere forbud på det samme tilsynsbesøg, skal virksomheden alene betale gebyr for ét skærpet tilsynsbesøg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis det på grund af antallet og kompleksiteten af de afgivne forbud ikke er muligt at følge op over for alle forbud på det samme skærpede tilsyn og der undtagelsesvist bliver gennemført endnu et skærpet tilsyn, jf. § 6, stk. 2, skal virksomheden betale gebyr for det gennemførte antal skærpede tilsyn.

§ 10. Gebyret opkræves hos virksomhedens juridiske enhed.

§ 11. Gebyrer, der ikke betales rettidigt, forrentes med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen, jf. § 74 b, stk. 2, 2. led, i lov om arbejdsmiljø.

Klage

§ 12. Klage over forbud kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virksomheden, jf. § 81, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Klage over, at virksomheden får skærpet tilsyn eller klage over betaling af gebyr for skærpet tilsyn kan ikke indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet.

§ 13. Hvis virksomheden får medhold i sin klage til Arbejdsmiljøklagenævnet over afgørelse truffet af Arbejdstilsynet efter § 77, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, tilbagebetaler Arbejdstilsynet betalt gebyr for skærpet tilsyn hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at Arbejdstilsynet har modtaget Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse og betalingsoplysninger fra virksomheden.

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020.

Stk. 2. Arbejdstilsynet gennemfører skærpet tilsyn efter denne bekendtgørelse på grundlag af forbud, der er afgivet fra og med den 1. september 2020.

Arbejdstilsynet, den 24. juni 2020

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg

Indhold

Indhold

Henter PDF