Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 2273 af 2. december 2021 om takster for administration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Indhold

I medfør af § 59, stk. 5, og § 81, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, som ændret ved lov nr. 2200 af 29. december 2020, og § 53 A, stk. 1, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og efter forhandling med social- og ældreministeren fastsættes:

Takster for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration

§ 1. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration af sager, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 9. september 2019, sker efter følgende takster:

  1. Ulykkestilfælde: 10.820 kr.
  2. Erhvervssygdomme: 5.400 kr.
  3. Sager vurderet efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion: 5.400 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte takster betales for behandling af nyanmeldte sager og for behandling af sager i forbindelse med revision og genoptagelse.

§ 2. Betalingen for Ankestyrelsens administration af sager oprettet 1. januar 2022 eller senere udgør 10.800 kr. pr. delafgørelse.

Udtalelser

§ 3. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser efter § 81, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, og efter § 10 i erstatningsansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, sker efter følgende takster:

  1. Udtalelse om erhvervsevnetab: 22.870 kr.
  2. Øvrige udtalelser: 6.750 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, anførte takst anvendes også særskilt for udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, uanset om der samtidig anmodes om andre udtalelser.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 og 2 indbetales samtidig med anmodningen om udtalelsen.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1796 af 3. december 2020 om takster for administration pr. 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 2. december 2021

Mattias Tesfaye / Sine Frederiksen

Indhold

Indhold

Henter PDF