Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 614 af 26. jun 2003 om tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer

Generer PDF

I medfør af § 20, stk. 2, § 39, stk. 1, § 41, stk. 1, nr. 3, § 46, § 73 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001, fastsættes:

Område

§ 1 Bekendtgørelsen gælder for tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer, som er forbundet med produktionsanlæg, hvorfra spåner fyldes i spånsiloen.

§ 2. Bekendtgørelsen indeholder supplerende bestemmelser til bl.a. bekendtgørelse om arbejdets udførelse og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Virksomheden, hvor siloen er opstillet

§ 3 . Spånsiloer skal være indrettet i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, så de kan tømmes, vedligeholdes og repareres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 4. Der skal forefindes en brugsanvisning i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

Stk. 2. Relevante dele af brugsanvisningen skal være tilgængelig for de personer, der udfører arbejde med tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloen.

§ 5. Ansatte fra en fremmed virksomhed, der udfører arbejde med tømning, vedligeholdelse og reparation på virksomheden, skal have instruktion om særlige sikkerheds- og sundhedsforhold på virksomheden, der har betydning for dette arbejde, herunder om, hvem der skal kontaktes i tilfælde af driftsforstyrrelser.

Virksomheden, der udfører arbejde med tømning, vedligeholdelse og reparation

§ 6 . Arbejde med tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 7. Der skal i tilknytning til arbejdspladsvurderingen, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse, foretages en konkret vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejdet med tømning, vedligeholdelse og reparation. Vurderingen skal særligt omfatte en stillingtagen til risikoen for, at der i spånsiloen kan være brodannelse og anden sammenpakning af spåner, herunder risiko for farlige og utilsigtede skred og nedstyrtninger.

Stk. 2. Hvis vurderingen, jf. stk. 1, viser, at der kan være risiko for personskade, fx på grund af nedstyrtende spåner m.v., skal arbejde med tømning af spånsiloen foregå, uden at der åbnes for adgang for personer.

Stk. 3. Det er dog tilladt at tømme en spånsilo, der ikke er i drift, fra adgangsåbningen, hvis driftsforstyrrelser gør det umuligt at tømme spånsiloen, uden at der åbnes for adgang for personer.

Stk. 4. Tømning af spånsiloen, jf. stk. 3, må først foretages, når der er truffet de nødvendige foranstaltninger, således at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet med tømning, vedligeholdelse og reparation på farefri måde. Oplæringen og instruktionen skal særligt omfatte de foranstaltninger, der skal træffes som følge af den i § 7 omhandlede vurdering.

Oplysninger

§ 9 . Virksomheden, hvor spånsiloen er opstillet, og den, der udfører arbejde med tømning, vedligeholdelse og reparation af en spånsilo, skal efter anmodning give Arbejdstilsynet alle de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet, jf. arbejdsmiljølovens § 76.

Dispensation og klageadgang

§ 10 . Direktøren for Arbejdstilsynet kan i konkrete tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 98/37/EF med senere ændringer (maskindirektivet) samt direktiv 89/391/EØF (rammedirektivet).

§ 11 . Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Straffebestemmelser

§ 12 . Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

  1. overtræder §§ 3 - 9,
  2. undlader at efterkomme påbud, der er meddelt for overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser, eller
  3. tilsidesætter vilkår for dispensationer i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 3, § 4, § 6 og § 7 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

Stk. 2. For overtrædelse af § 3, § 4, § 6 og § 7 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13 . Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 35 af 22. januar 2001 om tømning mv af spånsiloer.

Arbejdstilsynet den 26. juni 2003

Jens Jensen / Charlotte Skjoldager

Indhold

Indhold

Henter PDF