Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier - REACH

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Generer PDF

Forordningen er især til virksomheder, der er importører og producenter af kemiske stoffer og materialer.

Formålet med forordningen er, at virksomhederne får pligt til at undersøge egenskaber og farlighed af alle de kemiske stoffer, som de importerer eller producerer. Denne viden skal virksomhederne formidle til brugere af farlige stoffer og materialer gennem sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.

I eksponeringsscenarierne skal producenter og brugervirksomheder beskrive, hvordan et stof skal bruges, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger brugerne skal anvende. Eksponeringsscenarierne skal vedlægges sikkerhedsdatabladene for farlige stoffer, som der bliver produceret over 10 tons af.

REACH står for registration, evaluation, authorisation of chemicals.

Det er Miljøstyrelsen, der er den kompetente myndighed for REACH forordningen i Danmark.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med dele af REACH forordningen. 

Links

Forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR – under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2 efter proceduren i traktatens artikel 2513, og ud fra følgende betragtninger:


1EUT C 112 af 30.4.2004, s. 92 og EUT C 294 af 25.11.2005, s. 38
2EUT C 164 af 5.7.2005, s. 78.
3Europa-Parlamentets udtalelse af 17.11.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 27.6.2006 (EUT C 276 E af 14.11.2006, s. 1)) og Europa-Parlamentets holdning af 13.12.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 18.12.2006.


(1) Denne forordning bør sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet som den frie bevægelighed på det indre marked for stoffer som sådan, i kemiske produkter og i artikler og samtidig styrke konkurrenceevne og innovation. Denne forordning bør også fremme udviklingen af alternative metoder til vurdering af stoffers farlighed.

(2) Det indre marked for stoffer kan kun fungere effektivt, hvis kravene til stofferne ikke er væsentligt forskellige fra medlemsstat til medlemsstat.

(3) Der bør sikres et højt niveau for menneskers sundhed og miljøbeskyttelse ved tilnærmelse af lovgivningerne om stoffer med det mål at opnå en bæredygtig udvikling. Denne lovgivning bør anvendes på en ikke-diskriminerende måde, uanset om stofferne handles på det indre marked eller internationalt, i overensstemmelse med Fællesskabets internationale forpligtelser.

(4) Ifølge den implementeringsplan, der blev vedtaget den 4. september 2002 på verdenstopmødet i Johannesburg om bæredygtig udvikling, er det Den Europæiske Unions hensigt, at kemiske stoffer inden 2020 skal produceres og anvendes på en måde, der minimerer de signifikante skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet. 

(5) Forordningen bør ikke berøre Fællesskabets arbejdsmiljølovgivning og miljølovgivning.

(6) Denne forordning bør bidrage til gennemførelsen af den strategiske tilgang til international kemikalieforvaltning (SAICM), der blev vedtaget den 6. februar 2006 i Dubai.

(7) For at bevare det indre markeds integritet og sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed, navnlig arbejdstagernes sundhed, og af miljøet, er det nødvendigt at sikre, at fremstillingen af stoffer i Fællesskabet er i overensstemmelse med fællesskabsretten, også når disse stoffer eksporteres.

(8) Der bør tages særligt hensyn til forordningens potentielle virkninger for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og til behovet for at undgå enhver form for diskrimination af disse.

(9) En evaluering af de fire vigtigste retsakter vedrørende kemikalier i Fællesskabet, dvs. Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer1, Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater2, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater3 og Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer4, har vist, at der er en række problemer med hensyn til, hvordan Fællesskabets lovgivning om kemikalier fungerer, som har ført til forskelligheder i love, bekendtgørelser og administrative bestemmelser i medlemsstaterne, der direkte påvirker det indre marked på dette område, og at der bør gøres mere for at beskytte folkesundheden og miljøet i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.


EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/73/EF (EUT L 152 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 216 af 16.6.2004, s. 3.
EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/90/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 28).
EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/8/EF (EUT L 19 af 24.1.2006, s. 12).
EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


(10) Stoffer under toldkontrol, der er midlertidigt oplagret eller befinder sig i frizoner eller på frilagre med henblik på reeksport eller i transit, anvendes ikke i denne forordnings betydning og bør derfor ikke være omfattet af dens anvendelsesområde. Transport af farlige kemiske stoffer og produkter med jernbane, ad vej og indre vandveje eller ad sø eller luftvejen bør heller ikke være omfattet af forordningens anvendelsesområde, idet denne form for transport allerede er omfattet af en specifik lovgivning.

(11) For at sikre den praktiske gennemførelse og for at opretholde incitamenterne til genanvendelse og nyttiggørelse af affald bør affald ikke betragtes som stoffer, kemiske produkter eller artikler i henhold til denne forordning.

(12) Et vigtigt mål for det nye system, der indføres med denne forordning, er at tilskynde til og i visse tilfælde sikre, at problematiske stoffer efterhånden erstattes med mindre farlige stoffer eller teknologier, når der findes egnede økonomisk og teknisk levedygtige alternativer. Denne forordning berører ikke anvendelsen af direktiver om arbejdstager- og miljøbeskyttelse, navnlig ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende eller mutagene stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF)1og Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF)2, ifølge hvilket arbejdsgiverne skal fjerne skadelige stoffer, når dette er teknisk muligt, eller erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer.


EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23.
EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.


(13) Denne forordning berører ikke de forbud og restriktioner, der er fastsat i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler1, for så vidt angår stoffer, der anvendes og markedsføres som kosmetiske ingredienser og er omfattet af denne forordning. Med hensyn til sådanne stoffers anvendelse i kosmetik bør udførelsen af dyreforsøg med henblik på at beskytte menneskers sundhed udfases i overensstemmelse med direktiv 76/768/EØF.


1EFT L 262 af 27.7.1976, s. 169. Direktiv senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/65/EF (EUT L 198 af 20.7.2006).


(14) Denne forordning sigter på fremskaffelse af oplysninger om stoffer og deres anvendelser. De tilgængelige oplysninger, herunder sådanne, som er fremskaffet på grundlag af denne forordning, bør af de relevante aktører bruges ved anvendelsen og gennemførelsen af relevant fællesskabslovgivning, som f.eks. produktlovgivningen, og af frivillige fællesskabsinstrumenter som f.eks. miljømærkeordningen. Kommissionen bør i forbindelse med sin revision og udvikling af relevant fællesskabslovgivning og frivillige instrumenter overveje, hvordan oplysninger fremskaffet på grundlag af denne forordning bør anvendes, samt undersøge mulighederne for at indføre et europæisk kvalitetsmærke.

(15) Det er nødvendigt at sikre en effektiv styring af de tekniske, videnskabelige og administrative aspekter af denne forordning på fællesskabsplan. Der bør derfor oprettes en central enhed til at opfylde denne rolle. I en forundersøgelse om ressourcebehovene i forbindelse med en central enhed blev det konkluderet, at en uafhængig central enhed ville indebære en række fordele på længere sigt i forhold til andre løsningsmuligheder. Der bør derfor oprettes et europæisk kemikalieagentur (herefter benævnt "agenturet").

(16) Denne forordning fastlægger specifikke forpligtelser for producenter, importører og downstream-brugere af stoffer som sådan, i kemiske stoffer og artikler. Forordningen bygger på det princip, at industrien bør fremstille, importere, anvende eller markedsføre stoffer under udvisning af den fornødne ansvarlighed og omhu med henblik på at sikre, at menneskers sundhed og miljøet under med rimelighed forudsigelige forhold ikke påvirkes negativt heraf.

(17) Alle tilgængelige og relevante oplysninger om stoffer som sådan, i kemiske produkter og i artikler bør indsamles med henblik på at lette identifikationen af farlige egenskaber, og der bør systematisk udsendes henstillinger om risikohåndteringsforanstaltninger gennem leverandørkæderne i det omfang, det med rimelighed kan betragtes som nødvendigt for at forebygge negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Der bør desuden i relevant omfang tilskyndes til formidling af teknisk rådgivning til støtte for risikohåndtering i leverandørkæden.

(18) Ansvaret for risikohåndteringen i forbindelse med stoffer bør ligge hos de fysiske eller juridiske personer, der fremstiller, importerer, markedsfører eller anvender disse stoffer. Oplysningerne om gennemførelsen af denne forordning bør være lettilgængelige, navnlig for SMV'er.

(19) Derfor bør der i henhold til registreringsbestemmelserne kræves, at producenter og importører fremskaffer data om de stoffer, som de fremstiller eller importerer, og anvender disse data til at vurdere risici i forbindelse med stofferne og til at udarbejde og anbefale passende risikohåndteringsforanstaltninger. For at sikre, at de opfylder disse forpligtelser, samt af åbenhedshensyn bør de ved registreringen indsende et dossier med alle disse oplysninger til agenturet. Registrerede stoffer bør kunne bevæge sig frit inden for det indre marked.

(20) I henhold til vurderingsbestemmelserne bør der foretages en opfølgning af registreringen, hvor der gives mulighed for at kontrollere, om registreringerne er i overensstemmelse med denne forordnings krav, og eventuelt for at fremskaffe flere oplysninger om stoffernes egenskaber. Hvis agenturet i samarbejde med medlemsstaterne mener, at der er grunde til at formode, at et stof udgør en risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, bør agenturet efter at have optaget det pågældende stof i den rullende fællesskabshandlingsplan for stofvurdering gennem medlemsstaternes kompetente myndigheder sikre, at dette stof bliver vurderet.

(21) Selv om oplysninger om stoffer fremkommet gennem vurderinger først og fremmest skal anvendes af producenter og importører til risikohåndtering i forbindelse med deres stoffer, kan de også bruges til at indlede godkendelses- eller begrænsningsprocedurer i henhold til denne forordning eller risikohåndteringsprocedurer inden for rammerne af anden fællesskabslovgivning. Det bør derfor sikres, at sådanne oplysninger er til rådighed for de kompetente myndigheder og kan anvendes af dem i forbindelse med sådanne procedurer.

(22) Godkendelsesbestemmelserne bør sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten, samtidig med at det sikres, at risici i forbindelse med særligt problematiske stoffer kontrolleres korrekt. Kommissionen bør kun godkende markedsføring og anvendelse af sådanne stoffer, hvis risiciene i forbindelse med deres anvendelse er tilstrækkeligt kontrolleret, hvor dette er muligt, eller hvis anvendelsen kan begrundes ud fra socioøkonomiske hensyn, og der ikke findes passende økonomisk og teknisk levedygtige alternativer.

(23) Begrænsningsbestemmelserne bør give mulighed for helt eller delvis at forbyde fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer, der indebærer risici, der skal gribes ind over for, eller for at fastlægge andre begrænsninger for sådanne stoffer på grundlag af en vurdering af de pågældende risici.

(24) Til forberedelse af denne forordning har Kommissionen iværksat REACH gennemførelsesprojekter med inddragelse af relevante eksperter fra interessentgrupper. Nogle af disse projekter tager sigte på at udarbejde udkast til retningslinjer og redskaber, der skal hjælpe Kommissionen, agenturet, medlemsstater, producenter, importører og downstream-brugere af stoffer med den konkrete opfyldelse af deres forpligtelser i medfør af denne forordning. Dette arbejde bør gøre det muligt for Kommissionen og agenturet at stille en passende teknisk vejledning til rådighed i god tid i forhold til de frister, der indføres med denne forordning.

(25) Ansvaret for at vurdere risiciene og farerne i forbindelse med stoffer bør først og fremmest pålægges de fysiske eller juridiske personer, der fremstiller eller importerer stoffer, men kun når de gør dette i mængder, der overstiger visse grænser, således at de bliver i stand til at bære byrderne i forbindelse hermed. Fysiske eller juridiske personer, der håndterer kemikalier, bør træffe de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger i overensstemmelse med vurderingen af risiciene i forbindelse med stoffer og videregive relevante anbefalinger inden for leverandørkæden. Dette bør indebære, at de på en passende og gennemskuelig måde beskriver, dokumenterer og meddeler, hvilke risici der følger af produktion, anvendelse og bortskaffelse af de enkelte stoffer.

(26) For at foretage en effektiv kemikaliesikkerhedsvurdering af stoffer bør producenter og importører af stoffer fremskaffe oplysninger om disse, om nødvendigt ved at udføre nye forsøg.

(27) Med henblik på håndhævelse og vurdering og af hensyn til åbenheden bør oplysninger om disse stoffer samt relaterede oplysninger, herunder oplysninger om risikohåndteringsforanstaltninger, normalt indberettes til myndighederne.

(28) Videnskabelig forskning og udvikling finder normalt sted med mængder på under 1 ton pr. år. Det er ikke nødvendigt at undtage sådan forskning og udvikling, fordi stoffer i disse mængder under alle omstændigheder ikke skal registreres. For at fremme innovation bør produkt- og procesorienteret forskning og udvikling imidlertid undtages fra registreringsforpligtelsen i en vis periode, hvor det endnu ikke er hensigten at markedsføre et stof over for et ubegrænset antal kunder, fordi dets anvendelse i kemiske produkter eller artikler kræver yderligere forskning og udvikling, der skal udføres af den potentielle registrant selv eller i samarbejde med et begrænset antal kendte kunder. Der bør desuden gives en tilsvarende undtagelse til downstream-brugere, der anvender stoffet til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling, forudsat at risiciene for menneskers sundhed og for miljøet er tilstrækkeligt kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningens krav vedrørende arbejdstager- og miljøbeskyttelse.

(29) Da producenter og importører af artikler bør være ansvarlige for deres artikler, er det hensigtsmæssigt at pålægge registreringskrav for stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artikler, og som ikke er blevet registreret til den pågældende anvendelse. I forbindelse med særligt problematiske stoffer, der er til stede i artikler over mængde- og koncentrationstærsklerne, hvor eksponering for stoffet ikke kan udelukkes, og hvor ingen har registreret stoffet til denne anvendelse, bør agenturet underrettes. Agenturet bør endvidere have beføjelser til at kræve, at der indsendes en registrering, hvis det har grunde til at formode, at frigivelsen af et stof fra artiklen kan udgøre en sundheds- eller miljørisiko, og at stoffet er til stede i disse artikler i mængder på over 1 ton pr. producent eller importør pr. år. Agenturet bør overveje, om der er behov for et forslag om en begrænsning, hvis det mener, at sådanne stoffers anvendelse i artikler udgør en sundheds- eller miljørisiko, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret.

(30) Kravene til producenters og importørers udførelse af kemikaliesikkerhedsvurderinger bør defineres udførligt i et teknisk bilag, for at de skal kunne opfylde deres forpligtelser. For at opnå en rimelig deling af byrden med deres kunder bør producenter og importører i deres kemikaliesikkerhedsvurdering ikke blot behandle deres egne anvendelser og de anvendelser, som de markedsfører deres stoffer til, men også alle anvendelser, som deres kunder beder dem behandle.

(31) Kommissionen bør i tæt samarbejde med industrien, medlemsstaterne og andre relevante interessenter udarbejde retningslinjer med henblik på opfyldelse af denne forordnings krav vedrørende kemiske produkter (navnlig for så vidt angår sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier), herunder vurdering af stoffer, der indgår i bestemte kemiske produkter, f.eks. metaller, der indgår i legeringer. Kommissionen bør i den forbindelse fuldt ud tage hensyn til det arbejde, der er udført som led i REACH gennemførelsesprojekterne, og sørge for den nødvendige vejledning på området inden for rammerne af den samlede pakke med vejledning om REACH. Denne vejledning bør foreligge, inden forordningen træder i kraft.

(32) Det bør ikke være nødvendigt at foretage en kemikaliesikkerhedsvurdering for stoffer i kemiske produkter i visse meget små koncentrationer, der ikke anses for at være problematiske. Stoffer i kemiske produkter i så små koncentrationer bør også undtages fra godkendelse. Disse bestemmelser bør ligeledes finde anvendelse på kemiske produkter, der er blandinger i fast form af stoffer, indtil et sådant produkt får en bestemt form, der ændrer det til en artikel.

(33) Der bør åbnes mulighed for fælles indsendelse og deling af oplysninger om stoffer for at gøre registreringsordningen mere effektiv, reducere omkostningerne og reducere omfanget af forsøg med hvirveldyr. Et medlem af en gruppe af flere registranter bør indsende oplysninger på vegne af de andre i henhold til regler, der sikrer, at alle påkrævede oplysninger indsendes, og samtidig muliggør en deling af omkostningsbyrden. Registranter bør i visse særlige tilfælde have mulighed for at indsende oplysninger direkte til agenturet.

(34) Kravene til fremskaffelse af oplysninger om stoffer bør øges trinvis i forhold til de mængder af stoffet, der fremstilles eller importeres, fordi mængden giver en indikation af menneskers og miljøets potentielle eksponering for stofferne, og kravene bør beskrives udførligt. For at reducere den eventuelle virkning for lavvolumenstoffer bør der kun kræves nye toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger for prioriterede stoffer i mængder på 1-10 tons. For andre stoffer inden for dette mængdeinterval bør der være incitamenter til at tilskynde producenter og importører til at give disse oplysninger.

(35) Medlemsstaterne, agenturet og alle berørte parter bør tage fuldt hensyn til resultaterne af REACH-gennemførelsesprojekterne, navnlig med hensyn til registrering af stoffer, der forekommer i naturen.

(36) Det er nødvendigt overveje anvendelsen af artikel 2, stk. 7, litra a) og b), samt bilag XI på stoffer afledt af mineralogiske processer, og der bør tages fuldt hensyn hertil ved revisionen af bilag IV og V.

(37) Hvis der udføres forsøg, bør disse opfylde de relevante krav til beskyttelse af laboratoriedyr, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, som anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål1, og, når der er tale om økotoksikologiske og toksikologiske forsøg, god laboratoriepraksis som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 2004 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelse af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer2.


EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/65/EF (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 32).
EUT L 50 af 20.2.2004, s. 44.


(38) Fremskaffelse af oplysninger med alternative metoder, der giver resultater svarende til de foreskrevne forsøg og forsøgsmetoder, bør også tillades, f.eks. når disse oplysninger kommer fra valide kvalitative eller kvantitative struktur-aktivitets-modeller eller fra strukturelt beslægtede stoffer. Med henblik herpå bør agenturet i samarbejde med medlemsstaterne og berørte parter udarbejde passende retningslinjer. Det bør også være muligt ikke at indsende visse oplysninger, hvis dette kan begrundes behørigt. På grundlag af erfaringerne med REACH-gennemførelsesprojekterne bør der udarbejdes kriterier for, hvad der er en behørig begrundelse.

(39) For at hjælpe virksomheder, navnlig SMV'er, med at opfylde kravene i denne forordning bør medlemsstaterne som supplement til de vejledende dokumenter, der leveres af agenturet, etablere nationale helpdeske.

(40) Kommissionen, medlemsstaterne, industrien og andre interessenter bør fortsætte med at bidrage til en øget anvendelse af alternative forsøgsmetoder på internationalt og nationalt plan, herunder computerstøttede metoder, in vitro-metoder, alt efter hvad der er relevant, samt toksikogenomiske og andre relevante metoder. Fællesskabets strategi for fremme af alternative forsøgsmetoder er en prioritet, og Kommissionen bør sikre, at dette spørgsmål fortsat prioriteres i forbindelse med de kommende rammeprogrammer for forskning og initiativer såsom Fællesskabets handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010. Deltagelse af interessenter bør tilstræbes, og der bør tages initiativer, der involverer alle berørte parter.

(41) Af praktiske grunde og på grund af deres særlige art bør der fastsættes særlige registreringskrav for mellemprodukter. Polymerer bør fritages for registrering og vurdering, indtil de, der skal registreres som følge af risici for menneskers sundhed eller miljøet, kan udvælges på en praktisk gennemførlig og omkostningseffektiv måde på grundlag af sunde tekniske og videnskabeligt anerkendte kriterier.

(42) For ikke at overbelaste myndighederne og fysiske eller juridiske personer med arbejde med registreringen af de indfasningsstoffer, der allerede findes på det indre marked, bør denne registrering fordeles over en passende periode, uden at der dog derved må skabes unødig forsinkelse. Der bør derfor fastsættes frister for registrering af disse stoffer.

(43) Data vedrørende stoffer, der allerede er anmeldt i henhold til direktiv 67/548/EØF, bør overføres til systemet og opgraderes, når den næste mængdetærskel nås.

(44) For at skabe et harmoniseret, enkelt system bør alle registreringer indsendes til agenturet. For at sikre en konsistent fremgangsmåde og en effektiv anvendelse af ressourcerne bør dette foretage en fuldstændighedskontrol af alle registreringer og tage ansvaret for eventuelle endelige afvisninger af registreringer.

(45) Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) (EINECS) lader visse komplekse stoffer indgå i én enkelt indgang. UVCB-stoffer (stoffer med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer) kan registreres som ét enkelt stof under denne forordning trods deres variable sammensætning, forudsat at de farlige egenskaber ikke er markant forskellige og sikrer samme klassifikation.

(46) For at sikre ajourføringen af de oplysninger, der er indsamlet via registreringen, bør der indføres en forpligtelse for registranter til at underrette agenturet om visse ændringer af oplysningerne.

(47) I henhold til direktiv 86/609/EØF er det nødvendigt at erstatte, begrænse eller raffinere forsøg med hvirveldyr. Gennemførelsen af denne forordning bør i størst muligt omfang være baseret på anvendelse af alternative forsøgsmetoder, som er egnede til at vurdere kemikaliers farlighed for sundheden eller miljøet. Brug af dyr bør undgås gennem anvendelse af alternative metoder, som er valideret af Kommissionen eller internationale organer eller anerkendt af Kommissionen eller agenturet, afhængigt af hvad der er relevant, med henblik på opfyldelse af informationskravene i denne forordning. Kommissionen bør med dette for øje, efter høring af de relevante interessenter, stille forslag til ændring af den fremtidige kommissionsforordning om forsøgsmetoder med henblik på i relevant omfang at erstatte, begrænse eller raffinere dyreforsøg. Kommissionen og agenturet bør sikre, at begrænsningen af dyreforsøg er et højt prioriteret hensyn i forbindelse med udviklingen og ajourføringen af vejledning for interessenter og i agenturets egne procedurer.

(48) Denne forordning bør ikke påvirke den fulde anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler.

(49) For at undgå dobbeltarbejde og især for at reducere omfanget af forsøg med hvirveldyr bør bestemmelserne om udarbejdelse og indsendelse af registreringer og ajourføringer kræve deling af oplysninger, når en registrant anmoder herom. Hvis oplysningerne vedrører hvirveldyr, bør det kræves, at registranten anmoder om disse data.

(50) Det er i almenhedens interesse at sikre, at forsøgsresultater vedrørende bestemte stoffers farlighed for menneskers sundhed eller miljøet hurtigst muligt videreformidles til de fysiske eller juridiske personer, der anvender dem, for at begrænse enhver risiko i forbindelse med deres anvendelse. Deling af oplysninger bør finde sted, hvis en registrant anmoder herom, navnlig i forbindelse med oplysninger, der omfatter forsøg med hvirveldyr, på betingelser, der sikrer en rimelig kompensation til den virksomhed, der har udført forsøgene.

(51) For at styrke Fællesskabets industris konkurrenceevne og for at sikre, at denne forordning anvendes så effektivt som muligt, er det hensigtsmæssigt at skabe grundlag for deling af data mellem registranter på grundlag af en rimelig kompensation.

(52) For at respektere de legitime ejendomsrettigheder for dem, der fremskaffer forsøgsdata, bør ejeren af disse data i en periode på tolv år have krav på kompensation fra de registranter, der drager fordel af disse data.

(53) For at gøre det muligt for en potentiel registrant af et indfasningsstof at gå videre med registreringen, selv om han ikke kan nå til enighed med en tidligere registrant, bør agenturet på anmodning tillade anvendelse af de resuméer eller fyldestgørende undersøgelsesresuméer vedrørende forsøg, der allerede er indsendt. Den registrant, der modtager disse data, bør være forpligtet til at betale dataejeren et bidrag til omkostningerne hertil. For så vidt angår ikke-indfasningsstoffer kan agenturet anmode en potentiel registrant om dokumentation for, at denne har betalt ejeren af en undersøgelse, inden agenturet giver den potentielle registrant tilladelse til anvendelse af oplysningerne i registreringen.

(54) For at undgå dobbeltarbejde og især for at undgå, at forsøg udføres flere gange, bør registranter af indfasningsstoffer så tidligt som muligt præregistrere disse stoffer i en database, der forvaltes af agenturet. Der bør etableres et system, der skal åbne mulighed for etablering af fora for informationsudveksling om stoffer (SIEF), der skal fremme udvekslingen af oplysninger om registrerede stoffer. Deltagerne i SIEF bør omfatte alle relevante aktører, der indgiver oplysninger til agenturet om det samme indfasningsstof. De bør omfatte både potentielle registranter, som skal indgive og modtage enhver oplysning af relevans for registreringen af deres stoffer, og andre deltagere, som eventuelt modtager økonomisk kompensation for undersøgelser, de har foretaget, men som ikke har ret til at anmode om oplysninger. For at sikre, at et sådant system fungerer godt, bør medlemmerne opfylde visse forpligtelser. Hvis et medlem af et SIEF ikke opfylder sine forpligtelser, bør han straffes herfor, men andre medlemmer bør kunne fortsætte udarbejdelsen af deres egen registrering. I tilfælde, hvor et stof ikke er blevet præregistreret, bør der træffes foranstaltninger til at hjælpe downstream-brugere med at finde alternative forsyningskilder.

(55) Producenter og importører af et stof som sådan eller i et kemisk produkt bør tilskyndes til at kommunikere med downstream-brugerne af stoffet med hensyn til, om de agter at registrere stoffet. Såfremt en producent eller importør ikke agter at registrere et stof, bør downstream-brugerne oplyses herom i så god tid inden den relevante registreringsfrists udløb, at de kan nå at lede efter alternative forsyningskilder.

(56) En del af producenters eller importørers ansvar for risikohåndtering i forbindelse med stoffer består i formidling af oplysninger om disse stoffer til andre fagfolk, bl.a. downstream-brugere eller distributører. Desuden bør producenter og importører af artikler give oplysninger om sikker anvendelse af artikler til industrielle og professionelle brugere, samt til forbrugere efter anmodning. Dette vigtige ansvar bør ligeledes gælde i hele leverandørkæden, så alle aktører kan opfylde deres forpligtelser med hensyn til håndtering af risiciene i forbindelse med anvendelse af stofferne.

(57) Da det eksisterende sikkerhedsdatablad allerede bruges som et kommunikationsværktøj i leverandørkæden for kemiske stoffer og produkter, er det hensigtsmæssigt at udvikle det yderligere og gøre det til en integreret del af det system, der etableres med denne forordning.

(58) For at opnå en "ansvarskæde" bør downstream-brugerne være ansvarlige for vurdering af risici i forbindelse med deres anvendelse af stoffer, hvis disse risici ikke er omfattet af et sikkerhedsdatablad modtaget fra deres leverandører, medmindre den pågældende downstream-bruger træffer mere vidtgående foranstaltninger end dem, hans leverandør har anbefalet, eller medmindre hans leverandør ikke var forpligtet til at vurdere disse risici eller levere ham oplysninger om disse risici. Af samme grund bør downstream-brugerne håndtere risiciene i forbindelse med deres anvendelse af disse stoffer. Det er endvidere hensigtsmæssigt, at alle producenter eller importører af en artikel, der indeholder et særligt problematisk stof, giver oplysninger, der er tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sikkert.

(59) Kravene til downstream-brugernes udførelse af kemikaliesikkerhedsvurderinger bør også beskrives udførligt for at sætte dem i stand til at opfylde deres forpligtelser. Disse krav bør kun finde anvendelse, når den samlede mængde er over 1 ton kemiske stoffer eller produkter. I alle tilfælde bør downstream-brugere imidlertid overveje anvendelsen samt identificere og anvende passende risikohåndteringsforanstaltninger. Downstream-brugerne bør meddele agenturet visse grundlæggende oplysninger om anvendelse.

(60) Med henblik på håndhævelse og vurdering bør downstream-brugere af stoffer være forpligtet til at indberette visse grundlæggende oplysninger til agenturet, hvis deres anvendelse ligger uden for betingelserne i det eksponeringsscenarie, der er beskrevet i det sikkerhedsdatablad, de har modtaget fra deres oprindelige producent eller importør, og til at holde sådanne indberettede oplysninger ajourført.

(61) Af hensyn til praktisk gennemførlighed og proportionalitet er det hensigtsmæssigt at fritage downstream-brugere, der anvender små mængder af et stof, for sådanne indberetninger.

(62) Kommunikationen opad og nedad i leverandørkæden bør gøres lettere. Kommissionen bør udvikle et system, der kategoriserer korte generelle beskrivelser af anvendelserne, under hensyntagen til resultaterne af REACH-gennemførelsesprojekterne.

(63) Det er også nødvendigt at sikre, at fremskaffelsen af oplysninger er tilpasset de reelle informationsbehov. Med henblik herpå bør vurderingen kræve, at agenturet træffer afgørelse om de forsøgsprogrammer, der foreslås af producenter og importører. I samarbejde med medlemsstaterne bør agenturet prioritere visse stoffer, f.eks. de stoffer, der kan være særligt problematiske.

(64) For at undgå unødige dyreforsøg bør de berørte parter have en periode på 45 dage, hvor de kan fremlægge videnskabeligt validerede oplysninger og undersøgelser vedrørende det stof og den fareegenskab, som forslaget til forsøg drejer sig om. Videnskabeligt validerede oplysninger og undersøgelser, som agenturet modtager, bør tages i betragtning i forbindelse med afgørelser om forslag til forsøg.

(65) Det er endvidere nødvendigt at skabe tillid til registreringernes generelle kvalitet og sikre, at offentligheden og alle interessenter i den kemiske industri har tillid til, at fysiske eller juridiske personer opfylder de forpligtelser, der er pålagt dem. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om registrering af, hvilke oplysninger der er blevet gennemgået af en person med passende erfaring, og at en procentandel af registreringerne kontrolleres af agenturet.

(66) Agenturet bør også have beføjelser til at kræve yderligere oplysninger fra producenter, importører eller downstream-brugere om stoffer, der på grundlag af foretagne vurderinger mistænkes for at udgøre en risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, bl.a. på grund af deres forekomst i det indre marked i store mængder. På grundlag af kriterier for prioritering af stoffer udarbejdet af agenturet i samarbejde med medlemsstaterne bør der udarbejdes en rullende fællesskabshandlingsplan for stofvurdering, der pålægger de kompetente myndigheder i medlemsstaterne at vurdere de stoffer, der er omfattet heraf. Hvis anvendelsen på produktionsstedet af isolerede mellemprodukter giver anledning til en risiko, der er problematisk i samme grad som brugen af stoffer, der kræver godkendelse, bør medlemsstaternes kompetente myndigheder også kunne kræve yderligere oplysninger, hvis det er begrundet.

(67) Kollektiv enighed i agenturets Medlemsstatsudvalg om dets udkast til afgørelser bør skabe grundlag for et effektivt system, der respekterer subsidiaritetsprincippet og samtidig opretholder det indre marked. Hvis en eller flere medlemsstater eller agenturet ikke kan tilslutte sig et udkast til afgørelse, bør denne underlægges en centraliseret procedure. Hvis der ikke opnås enighed i Medlemsstatsudvalget bør Kommissionen vedtage en afgørelse, der træffes i overensstemmelse med en udvalgsprocedure.

(68) En vurdering kan føre til den konklusion, at der bør træffes foranstaltninger i henhold til begrænsnings- eller godkendelsesprocedurerne, eller at der bør overvejes risikohåndteringstiltag inden for rammerne af anden relevant lovgivning. Oplysninger om behandlingen af vurderinger bør derfor offentliggøres.

(69) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed, herunder også af relevante befolkningsgrupper og eventuelt visse sårbare befolkningsgrupper, og af miljøet bør stoffer med særligt problematiske egenskaber i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet behandles med en særlig forsigtighed. Der bør gives godkendelse, når fysiske eller juridiske personer, der ansøger om godkendelse, over for den godkendende myndighed godtgør, at risiciene for menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med anvendelsen af stofferne er tilstrækkeligt kontrolleret. Der kan eventuelt også gives godkendelse til anvendelse, hvis det kan påvises, at de socioøkonomiske fordele ved brugen af stoffet mere end opvejer risiciene i den forbindelse, og at der ikke findes passende økonomisk og teknisk levedygtige alternative stoffer eller teknologier. Under hensyntagen til at det indre marked fungerer efter hensigten, er det hensigtsmæssigt, at Kommissionen er den godkendende myndighed.

(70) Særligt problematiske stoffers negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet bør forebygges gennem anvendelse af passende risikohåndteringsforanstaltninger for at sikre, at enhver risiko ved anvendelsen af et stof er tilstrækkeligt kontrolleret, og med henblik på gradvis at erstatte disse stoffer med et passende, mere sikkert stof. Der bør anvendes risikohåndteringsforanstaltninger for at sikre, at eksponeringen for disse stoffer i forbindelse med fremstillingen, markedsføringen og anvendelsen heraf, herunder i forbindelse med udledninger, emissioner og udslip, i hele deres livscyklus ligger under tærskelværdien for skadelige virkninger. For ethvert stof, der har opnået godkendelse, og for ethvert andet stof, for hvilket det ikke er muligt at fastlægge et sikkert eksponeringsniveau, bør der altid træffes foranstaltninger til, så vidt det er teknisk og praktisk muligt, at minimere eksponering og emissioner og nedbringe risikoen for negative virkninger til den lavest mulige. Enhver kemikaliesikkerhedsrapport bør indbefatte foranstaltninger til sikring af tilstrækkelig kontrol. Disse foranstaltninger bør anvendes og i relevant omfang anbefales til andre aktører længere nede i leverandørkæden.

(71) Der kan udvikles metoder til fastlæggelse af tærskler for kræftfremkaldende og mutagene stoffer under hensyntagen til resultaterne af REACH-gennemførelsesprojekterne. Det relevante bilag kan ændres på grundlag af disse metoder, således at der, når det er hensigtsmæssigt, kan anvendes tærskler, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

(72) For at støtte målet om at erstatte særligt problematiske stoffer med passende alternative stoffer eller teknologier, bør alle, der ansøger om godkendelse, fremlægge en analyse af alternativer, der tager hensyn til risiciene i forbindelse hermed, samt til de tekniske og økonomiske muligheder for en substitution, med oplysning om eventuelle forsknings- eller udviklingsaktiviteter, som ansøgeren har iværksat eller påtænker at iværksætte. Godkendelser bør desuden tages op til fornyet vurdering inden for en given frist, hvis længde fastlægges i hvert enkelt tilfælde, og de bør normalt være underlagt visse betingelser, herunder overvågning.

(73) Substitution af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel bør være påkrævet, hvis fremstillingen, anvendelsen eller markedsføringen af stoffet medfører en uacceptabelt høj risiko for menneskers sundhed eller miljøet, idet der tages hensyn til tilgængeligheden af passende, mere sikre alternative stoffer og teknologier og til de samfundsøkonomiske fordele ved anvendelsen af det stof, der indebærer en uacceptabelt høj risiko.

(74) Substitution af et særligt problematisk stof med passende sikrere alternative stoffer eller teknologier bør tages i betragtning af alle, der ansøger om godkendelser til anvendelse af sådanne stoffer som sådan, i kemiske produkter eller med henblik på inkorporering i artikler, i form af en analyse af alternativer, risici ved anvendelse af et alternativ og de tekniske og økonomiske muligheder for at foretage substitution.

(75) Muligheden for at fastlægge begrænsninger for fremstillingen, markedsføringen og anvendelsen af farlige stoffer, kemiske produkter og artikler gælder for alle de stoffer, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, med visse mindre undtagelser. Der bør fortsat indføres nye begrænsninger for markedsføring og anvendelse af stoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, for så vidt angår forbrugeres anvendelse af disse stoffer som sådan eller i kemiske produkter.

(76) Erfaringer på internationalt niveau viser, at stoffer med egenskaber, der gør dem persistente, potentielt bioakkumulerende og giftige eller meget persistente og meget potentielt bioakkumulerende, er særligt problematiske stoffer, og der er udarbejdet kriterier, der gør det muligt at identificere sådanne stoffer. Visse andre stoffer er tilstrækkeligt problematiske til, at de bør behandles på samme måde på grundlag af hvert enkelt tilfælde. Kriterierne i bilag XIII bør tages op til fornyet vurdering i lyset af såvel eksisterende som eventuelle nye erfaringer med identifikationen af sådanne stoffer og om fornødent ændres med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

(77) Af hensyn til gennemførligheden og af praktiske grunde for de fysiske eller juridiske personer, der skal udarbejde ansøgningerne og gennemføre passende risikohåndteringsforanstaltninger, og de myndigheder, der skal behandle ansøgningerne om godkendelse, bør kun et begrænset antal stoffer behandles i godkendelsesproceduren på samme tid, og der bør fastsættes realistiske frister for ansøgninger, samtidig med at det gøres muligt at undtage visse anvendelser. De stoffer, der anses for at opfylde kriterierne for godkendelse, bør optages på en kandidatliste med henblik på eventuelt at komme med i godkendelsesproceduren. Det bør af denne liste klart fremgå, hvilke stoffer der indgår i agenturets arbejdsprogram.

(78) Agenturet bør yde rådgivning om prioriteringen af stoffer, der skal behandles i godkendelsesproceduren, for at sikre, at afgørelserne er et udtryk for samfundets behov samt for den videnskabelige viden og udvikling.

(79) Et fuldstændigt forbud mod et stof vil betyde, at ingen af dets anvendelser vil kunne godkendes. Det vil derfor være meningsløst at tillade indsendelse af ansøgninger om godkendelse. I sådanne tilfælde bør stoffet fjernes fra listen over stoffer, for hvilke der kan indsendes ansøgninger, og føjes til listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger.

(80) Der bør sikres et korrekt samspil mellem bestemmelserne om godkendelse og begrænsning, for at det indre marked fortsat kan fungere effektivt, og for at bevare beskyttelsen af menneskers sundhed, sikkerhed og miljøet. Begrænsninger, som findes på det tidspunkt, hvor et stof føjes til listen over stoffer, for hvilke der kan indsendes ansøgninger, bør opretholdes for dette stofs vedkommende. Agenturet bør overveje, om risikoen i forbindelse med stoffer i artikler er tilstrækkeligt kontrolleret, og, hvis dette ikke er tilfældet, udarbejde et dossier i forbindelse med indførelsen af yderligere begrænsninger for stoffer, hvis anvendelse kræver godkendelse.

(81) For at skabe en harmoniseret fremgangsmåde med hensyn til godkendelse af anvendelser af bestemte stoffer bør agenturet afgive udtalelser om de risici, som disse anvendelser indebærer, herunder hvorvidt stoffet er tilstrækkeligt kontrolleret, og om eventuelle socioøkonomiske analyser, der indsendes af tredjeparter. Disse udtalelser bør Kommissionen tage i betragtning i forbindelse med dens overvejelser om, hvorvidt der skal meddeles en godkendelse eller ej.

(82) For at sikre en effektiv overvågning og håndhævelse af godkendelseskravet bør downstream-brugere, der nyder godt af en godkendelse, der er tildelt deres leverandør, informere agenturet om deres brug af stoffet.

(83) Det er hensigtsmæssigt under disse omstændigheder, at endelige afgørelser om meddelelse eller nægtelse af godkendelser træffes af Kommissionen efter en forskriftsprocedure for at muliggøre en undersøgelse af afgørelsernes videre konsekvenser i medlemsstaterne og i højere grad inddrage sidstnævnte i afgørelserne.

(84) For at gøre det nuværende system hurtigere bør begrænsningsproceduren omstruktureres og direktiv 76/769/EØF, der flere gange er blevet ændret og tilpasset i betydeligt omfang, bør erstattes. Af klarhedshensyn og som udgangspunkt for denne nye og hurtigere begrænsningsprocedure bør alle de begrænsninger, der er indført i henhold til ovennævnte direktiv, indarbejdes i denne forordning. Anvendelsen af denne forordnings bilag XVII bør i relevant omfang lettes via vejledninger udarbejdet af Kommissionen.

(85) I forbindelse med bilag XVII bør medlemsstaterne i en overgangsperiode kunne opretholde strengere begrænsninger, under forudsætning af at disse begrænsninger er blevet anmeldt i henhold til traktaten. Dette bør gælde stoffer som sådan, stoffer i kemiske produkter og stoffer i artikler, hvis fremstilling, markedsføring og anvendelse er underlagt begrænsninger. Kommissionen bør opstille og offentligere en fortegnelse over disse begrænsninger. Dette vil give Kommissionen lejlighed til at tage de pågældende foranstaltninger op til fornyet overvejelse med henblik på en eventuel harmonisering.

(86) Det bør være producentens, importørens og downstream-brugerens ansvar at finde frem til de risikohåndteringsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med fremstilling, markedsføring og anvendelse af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel. Hvis dette anses for utilstrækkeligt, og hvis fællesskabslovgivning er begrundet, bør der fastsættes passende begrænsninger.

(87) For at beskytte menneskers sundhed og miljøet kan begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring eller anvendelse af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel omfatte betingelser for eller forbud mod fremstilling, markedsføring eller anvendelse. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en fortegnelse over sådanne begrænsninger og ændringer heraf.

(88) For at der skal kunne udarbejdes forslag til begrænsninger, og for at en sådan lovgivning kan fungere effektivt, bør der være et godt samarbejde og en god koordinering og informationsudveksling mellem medlemsstaterne, agenturet, andre fællesskabsorganer, Kommissionen og de berørte parter.

(89) For at give medlemsstaterne mulighed for at indsende forslag vedrørende indgriben over for specifikke risici for menneskers sundhed eller miljøet bør de udarbejde et dossier i overensstemmelse med detaljerede krav. Dette dossier bør indeholde en begrundelse for en indsats på fællesskabsplan.

(90) For at skabe en harmoniseret fremgangsmåde med hensyn til begrænsninger bør agenturet spille en rolle som koordinator af denne procedure, f.eks. ved at udpege de relevante rapportører og kontrollere overensstemmelsen med kravene i de relevante bilag. Agenturet bør føre en liste over de stoffer, for hvilke et begrænsningsdossier er under udarbejdelse.

(91) For at give Kommissionen mulighed for at gribe ind over for en bestemt risiko for menneskers sundhed og miljøet, der kræver en indsats på fællesskabsplan, bør den kunne overdrage agenturet udarbejdelsen af et begrænsningsdossier.

(92) Af hensyn til åbenheden bør agenturet offentliggøre det relevante dossier, herunder de foreslåede begrænsninger, samtidig med at det anmoder om kommentarer.

(93) For at afslutte proceduren i rette tid bør agenturet fremsende sine udtalelser om de foreslåede tiltag og deres virkninger på grundlag af et udkast til en udtalelse udarbejdet af en rapportør.

(94) For at fremskynde begrænsningsproceduren bør Kommissionen udarbejde udkast til ændring inden for en særlig tidsfrist efter modtagelsen af agenturets udtalelser.

(95) Agenturet bør have en central rolle med hensyn til at sikre, at kemikalielovgivningen og beslutningsprocesserne samt det videnskabelige grundlag for disse nyder troværdighed hos alle interessenter og offentligheden. Agenturet bør også spille en central rolle i forbindelse med koordinationen af kommunikationen omkring denne forordning og dens gennemførelse. Det er derfor af afgørende betydning, at Fællesskabets institutioner, medlemsstaterne, offentligheden i almindelighed og de berørte parter har tillid til agenturet. Af denne grund er det afgørende at sikre, at det er uafhængigt, at det har en stor videnskabelig og teknisk kapacitet samt kapacitet med hensyn til regulering, og tillige at der er åbenhed, og at det er effektivt.

(96) Agenturets struktur bør være egnet til de arbejdsopgaver, som det skal udføre. Erfaringer med lignende fællesskabsagenturer giver nogle retningslinjer i denne henseende, men strukturen bør tilpasses for at opfylde de specifikke behov i forbindelse med denne forordning.

(97) Effektiv formidling af oplysninger om kemiske risici og om, hvordan de kan håndteres, er et væsentligt element i det system, der indføres med denne forordning. Agenturet bør ved udarbejdelsen af vejledninger til alle interessenter tage hensyn til bedste praksis i den kemiske sektor og andre sektorer.

(98) Af hensyn til effektiviteten bør personalet i agenturets sekretariat i det væsentligste udføre teknisk-administrative og videnskabelige arbejdsopgaver uden at trække på medlemsstaternes videnskabelige og tekniske ressourcer. Den administrerende direktør bør sikre en effektiv udførelse af agenturets arbejdsopgaver på uafhængig vis. For at sikre, at agenturet opfylder sin rolle, bør sammensætningen af bestyrelsen være således, at den repræsenterer hver medlemsstat, Kommissionen og andre berørte parter udpeget af Kommissionen med henblik på at sikre inddragelse af interessenterne og Europa-Parlamentet og sikre den højeste standard med hensyn til kompetence og en bred vifte af relevant ekspertise inden for kemikaliesikkerhed eller kemikalieregulering, samtidig med at det sikres, at der er relevant ekspertise til rådighed inden for generelle finansielle og juridiske spørgsmål.

(99) Agenturet bør råde over midler til at udføre alle de opgaver, der er nødvendige, for at det skal kunne opfylde sin rolle.

(100) En kommissionsforordning bør fastsætte gebyrernes struktur og størrelse, og herunder specificere, under hvilke omstændigheder en andel af gebyrerne vil blive overført til den relevante medlemsstats kompetente myndighed.

(101) Agenturets bestyrelse bør have de nødvendige beføjelser til at opstille budgettet, kontrollere dets gennemførelse, udarbejde en forretningsorden, vedtage finansielle bestemmelser og udpege den administrerende direktør.

(102) Gennem et udvalg for risikovurdering og et udvalg for socioøkonomisk analyse bør agenturet overtage den rolle, som nu udføres af de videnskabelige udvalg, der er tilknyttet Kommissionen, med hensyn til afgivelse af videnskabelige udtalelser inden for dets kompetenceområde.

(103) Gennem et medlemsstatsudvalg bør agenturet sigte mod opnåelse af enighed mellem medlemsstaternes myndigheder om specifikke spørgsmål, der kræver en harmoniseret tilgang.

(104) Det er nødvendigt at sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, således at de videnskabelige udtalelser fra Udvalget for Risikoanalyse og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse baseres på den bredest mulige relevante videnskabelige og tekniske ekspertise, der er til rådighed i Fællesskabet. Udvalgene bør med samme formål også kunne inddrage særlig ekspertise.

(105) På baggrund af fysiske eller juridiske personers øgede ansvar for at garantere sikker anvendelse af kemikalier er det nødvendigt at styrke håndhævelsen. Agenturet bør derfor skabe et forum, hvor medlemsstaterne kan udveksle oplysninger og koordinere deres aktiviteter med hensyn til håndhævelse af kemikalielovgivningen. Det nuværende uformelle samarbejde mellem medlemsstaterne på dette område vil kunne drage fordel af mere formelle rammer.

(106) Der bør oprettes et klageudvalg i agenturet for at sikre, at klager fra fysiske eller juridiske personer, der berøres af agenturets afgørelser, bliver behandlet. 

(107) Agenturet bør finansieres dels af gebyrer betalt af fysiske eller juridiske personer, dels over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Fællesskabets budgetprocedure bør finde anvendelse for så vidt angår ethvert tilskud, der kommer fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Desuden bør regnskaberne revideres af Revisionsretten i overensstemmelse med artikel 91 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1.


EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


(108) Hvis Kommissionen og agenturet anser det for hensigtsmæssigt, bør det være muligt for repræsentanter for tredjelande at deltage i agenturets arbejde.

(109) Agenturet bør gennem samarbejde med organisationer med interesse i harmonisering af internationale bestemmelser bidrage til Fællesskabets og medlemsstaternes rolle i et sådant harmoniseringsarbejde. For at fremme bred international enighed bør agenturet tage hensyn til gældende og fremtidige internationale standarder inden for kemikalieregulering såsom det globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS).

(110) Agenturet bør stille den nødvendige infrastruktur til rådighed for fysiske eller juridiske personer, så disse kan opfylde deres forpligtelser i henhold til bestemmelserne om datadeling.

(111) Det er vigtigt ikke at sammenblande agenturets opgaver og de opgaver, der udføres af henholdsvis Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur1, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed2, og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, der blev oprettet ved Rådets afgørelse af 22. juli 20033. Agenturet bør derfor opstille procedureregler for de tilfælde, hvor det er nødvendigt at samarbejde med EFSA eller Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen. Denne forordning bør i øvrigt ikke berøre de beføjelser, der i kraft af fællesskabslovgivningen er tillagt EMEA, EFSA og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.


EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.
EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).
EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1.


(112) For at få det indre marked til at fungere for stoffer som sådan eller i kemiske produkter og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet bør der fastlægges regler for en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger.

(113) Klassificeringen og mærkningen af ethvert stof, der enten er underlagt krav om registrering eller er omfattet af artikel 1 i direktiv 67/548/EØF og markedsføres, bør derfor anmeldes til agenturet med henblik på registrering i fortegnelsen.

(114) For at sikre en harmoniseret beskyttelse af befolkningen og i særdeleshed af personer, der kommer i berøring med bestemte stoffer, og sikre, at den øvrige fællesskabslovgivning, der bygger på klassificering og mærkning, fungerer tilfredsstillende, bør klassificeringerne efter direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF, om muligt efter opnåelse af enighed mellem producenter og importører af samme stof, registreres i en fortegnelse tillige med de afgørelser, der er truffet på fællesskabsniveau for at harmonisere klassificeringen og mærkningen af nogle stoffer. Der bør i den forbindelse fuldt ud tages hensyn til det arbejde, der er gjort, og den erfaring, der er indhøstet, i forbindelse med aktiviteter i henhold til direktiv 67/548/EØF, herunder klassificering og mærkning af særlige stoffer eller grupper af stoffer anført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.

(115) Ressourcerne bør koncentreres om de mest problematiske stoffer. Et stof bør derfor optages i bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis det opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1, 2 eller 3 eller som et stof, der kan give overfølsomhed ved indånding (luftvejsallergen), eller med hensyn til andre effekter på grundlag af en vurdering på ad hoc-basis. Der bør fastsættes bestemmelser, der giver de kompetente myndigheder mulighed for at fremsende forslag til agenturet. Agenturet bør afgive sin udtalelse om forslaget, og berørte parter bør have mulighed for at kommentere det. Kommissionen bør derefter træffe en afgørelse.

(116) Regelmæssige rapporter fra medlemsstaterne og agenturet om, hvorledes denne forordning fungerer, vil udgøre et absolut nødvendigt middel til at overvåge gennemførelsen af denne forordning samt udviklingstendenserne på området. Konklusioner på grundlag af rapporterne vil udgøre nyttige og praktiske værktøjer ved en revision af forordningen og udformningen af eventuelle forslag til ændringer af denne.

(117) EU-borgere bør havde adgang til oplysninger om kemikalier, som de kan blive eksponeret for, således at de kan træffe kvalificerede beslutninger om deres brug af kemikalier. En gennemskuelig metode til opnåelse af dette vil være at give dem fri og nem adgang til basisoplysninger i agenturets database, herunder kortfattede profiler af de farlige egenskaber, mærkningskrav og relevant fællesskabslovgivning, inklusive godkendte anvendelser og risikohåndteringsforanstaltninger. Det vil være på sin plads, at agenturet og medlemsstaterne tillader adgang til oplysningerne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenterog UNECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, som Det Europæiske Fællesskab er kontraherende part i.


1EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
2EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


(118) Spørgsmålet om videregivelse af oplysninger i henhold til denne forordning er omfattet af de særlige krav i forordning (EF) nr. 1049/2001. Den nævnte forordning indeholder bindende frister for frigivelse af oplysninger samt proceduremæssige garantier, herunder klageadgang. Bestyrelsen bør vedtage praktiske retningslinjer for anvendelse af disse krav på agenturet.

1EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
2EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(119) Ud over deres deltagelse i gennemførelsen af fællesskabslovgivningen bør medlemsstaternes kompetente myndigheder, fordi de er tættest på interessenterne i medlemsstaterne, spille en rolle i udvekslingen af oplysninger om stoffers risici og om naturlige eller juridiske personers forpligtelser ifølge kemikalielovgivningen. Samtidig er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem agenturet, Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder for at sikre sammenhæng og effektivitet i den samlede kommunikationsproces.

(120) For at det system, der etableres med denne forordning, kan fungere effektivt, bør der være et godt samarbejde, koordination og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, agenturet og Kommissionen med hensyn til håndhævelse.

(121) For at sikre overholdelsen af denne forordning bør medlemsstaterne træffe effektive overvågnings- og kontrolforanstaltninger. De nødvendige inspektioner bør planlægges og udføres, og deres resultater bør rapporteres.

(122) For at sikre åbenhed, upartiskhed og konsistens i medlemsstaternes håndhævelsesniveau er det nødvendigt, at medlemsstaterne etablerer en passende ramme for sanktioner med henblik på at kunne straffe overtrædelser med effektive og afskrækkende sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelserne, idet overtrædelser kan være til skade for menneskers sundhed og miljøet.

(123) De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, og visse ændringer af denne bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.


EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).


(124) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre bilagene i visse tilfælde, fastsætte regler for forsøgsmetoder, variere procentandelen af dossierer, der udvælges til overensstemmelseskontrol, og ændre kriterierne for udvælgelsen heraf, samt fastlægge kriterierne for, hvad der udgør en tilstrækkelig begrundelse for, at testning ikke er teknisk mulig. Da disse foranstaltninger er af generel karakter og har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning eller supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(125) Det er af afgørende betydning, at kemikalier reguleres effektivt og rettidigt i overgangsperioden, indtil bestemmelserne i denne forordning finder fuld anvendelse, og især i agenturets opstartfase. Der bør derfor fastsættes bestemmelser, hvorefter Kommissionen kan yde den nødvendige støtte til oprettelsen af agenturet, herunder indgåelse af kontrakter og udnævnelse af en midlertidig administrerende direktør, indtil agenturets bestyrelse selv kan udnævne en administrerende direktør.

(126) For fuldt ud at udnytte det arbejde, der er udført under forordning (EØF) nr. 793/93 samt under direktiv 76/769/EØF, og undgå, at noget af dette arbejde går tabt, bør Kommissionen have beføjelser til i opstartfasen at igangsætte begrænsninger baseret på dette arbejde uden fuldt ud at følge den begrænsningsprocedure, der er fastlagt i nærværende forordning. Alle disse elementer bør anvendes, så snart denne forordning træder i kraft, for at støtte risikobegrænsende foranstaltninger.

(127) Det er hensigtsmæssigt, at nærværende forordnings bestemmelser træder i kraft i flere trin for at lette overgangen til det nye system. En gradvis ikrafttrædelse af bestemmelserne burde også give alle involverede parter, myndighederne, fysiske eller juridiske personer såvel som interessenterne, mulighed for at anvende ressourcer til at forberede sig på at opfylde nye forpligtelser på de rette tidspunkter.

(128) Denne forordning erstatter direktiv 76/769/EØF, Kommissionens direktiv 91/155/EØF1, Kommissionens direktiv 93/67/EØF2, Kommissionens direktiv 93/105/EF3, Kommissionens direktiv 2000/21/EF4 , forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/945. Disse direktiver og forordninger bør derfor ophæves.


1 Kommissionens direktiv 91/155/EØF af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til artikel 10 i Rådets direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater (EFT L 76 af 22.3.1991, s. 35). Senest ændret ved direktiv 2001/58/EF (EFT L 212 af 7.8.2001, s. 24).
2 Kommissionens direktiv 93/67/EØF af 20. juli 1993 om fastsættelse af principperne for vurderingen af risikoen for mennesker og miljøet ved stoffer, der anmeldes i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EØF (EFT L 227 af 8.9.1993, s. 9).
3 Kommissionens direktiv 93/105/EF af 25. november 1993 om fastlæggelse af det tekniske oplysningsmateriale i bilag VII D, jf. artikel 12 i den syvende ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF (EFT L 294 af 30.11.1993, s. 21).
4 Kommissionens direktiv 2000/21/EF af 25. april 2000 om den fortegnelse over fællesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF (EFT L 103 af 28.4.2000, s. 70).
5 Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 af 28. juni 1994 om principperne for vurdering af risikoen for mennesker og miljø ved eksisterende stoffer, i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 (EFT L 161 af 29.6.1994, s. 3).


(129) Af konsekvenshensyn bør direktiv 1999/45/EF, som allerede dækker spørgsmål, der er omfattet af denne forordning, ændres.

(130) Målene for denne forordning, nemlig at fastlægge regler for stoffer og oprette et europæisk kemikaliekontor, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(131) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og principper, der bl.a. er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1. Navnlig søger den at sikre fuld overensstemmelse med principperne om miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling som omhandlet i chartrets artikel 37 — UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:


EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.


Afsnit I Generelle spørgsmål

Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og anvendelse

Artikel 1 Formål og anvendelsesområde

 1. Formålet med denne forordning er at sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, herunder fremme af alternative metoder til vurdering af stoffers farlighed, som fri bevægelighed for stoffer i det indre marked og samtidig styrke konkurrenceevne og innovation.
 2. Denne forordning fastlægger bestemmelser om kemiske stoffer og produkter som defineret i artikel 3. Disse bestemmelser finder anvendelse på fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler samt på markedsføring af kemiske produkter.
 3. Denne forordning bygger på princippet om, at det er producenter, importører og downstream-brugere, der skal sikre, at de fremstiller, markedsfører og anvender stoffer, der ikke skader menneskers sundhed eller miljøet. Bestemmelserne i forordningen bygger på forsigtighedsprincippet.

Artikel 2 Anvendelse

 1. Denne forordning gælder ikke for:
  • a) radioaktive stoffer, der falder ind under Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling1
  • b) stoffer som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, der er underkastet toldkontrol, forudsat at de ikke er genstand for nogen behandling eller forarbejdning, og som er midlertidigt oplagret eller befinder sig i en frizone eller på et frilager med henblik på reeksport eller i transit
  • c) ikke-isolerede mellemprodukter
  • d) transport af farlige stoffer og farlige stoffer i farlige kemiske produkter med jernbane, ad vej og indre vandveje eller ad sø- eller luftvejen.
 2. Affald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF2 er ikke et stof, et kemisk produkt eller en artikel i henhold til artikel 3 i denne forordning.
  EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.
  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
 3. Medlemsstaterne kan i specifikke tilfælde tillade undtagelser fra denne forordning for visse stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, hvis det er nødvendigt af forsvarshensyn.
 4. Denne forordning berører ikke anvendelsen af
  • a) Fællesskabets arbejdsmiljø- og miljølovgivning, herunder Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet1, Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening2, direktiv 98/24/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltningerog direktiv 2004/37/EF
  • b) direktiv 76/768/EØF for så vidt angår udførelse af forsøg med hvirveldyr inden for direktivets anvendelsesområde.
 5. Bestemmelserne i afsnit II, V, VI og VII finder ikke anvendelse, i det omfang et stof anvendes:
  • a) i human- og veterinærmedicinske lægemidler, der er omfattet af anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 726/2004, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidlerog Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler5
   EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
   EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1667/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).
   EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).
   EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).
   EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/27/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 34).
  • b) i fødevarer eller foder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002, herunder anvendt:
   • i) som tilsætningsstof i fødevarer i henhold til Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler1
   • ii) som aroma i fødevarer i henhold til Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disseog Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2332/963
   • iii) som fodertilsætningsstof i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer4
   • iv) i foderstoffer i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer5<
    1 EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
    2 EFT L 184 af 15.7.1988, s. 61. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
    3 EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2004/357/EF (EUT L 113 af 20.4.2004, s. 28).
    4 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).
    5 EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/116/EF (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 81).
 6. Bestemmelserne i afsnit IV finder ikke anvendelse på følgende kemiske produkter i brugsklar stand, der er bestemt til den endelige bruger:
  • a) human- og veterinærmedicinske lægemidler, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 726/2004 og direktiv 2001/82/EF, og som følger definitionen i direktiv 2001/83/EF
  • b) kosmetiske midler som defineret i direktiv 76/768/EØF
  • c) medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes i direkte kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at fællesskabslovgivningen fastsætter bestemmelser om klassificering og mærkning af farlige stoffer og kemiske produkter, der sikrer samme informations- og beskyttelsesniveau som direktiv 1999/45.
  • d) fødevarer eller foder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002, herunder anvendt:
   • i) som tilsætningsstof i fødevarer i henhold til direktiv 89/107/EØF
   • ii) som aroma i fødevarer i henhold til direktiv 88/388/EØF og afgørelse 1999/217/EF
   • iii) som fodertilsætningsstof i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003
   • iv) i foderstoffer i henhold til direktiv 82/471/EØF.
 7. Følgende undtages fra bestemmelserne i afsnit II, V og VI:
  • a) stoffer optaget i bilag IV, idet der om disse stoffer foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at de kan anses for at udgøre en minimal risiko på grund af deres iboende egenskaber
  • b) stoffer omfattet af bilag V, idet det skønnes uhensigtsmæssigt eller unødvendigt at registrere disse stoffer, og deres undtagelse fra bestemmelserne i disse afsnit ikke skader denne forordnings mål
  • c) stoffer som sådan eller i kemiske produkter, der er registreret i overensstemmelse med afsnit II og eksporteret fra Fællesskabet af en aktør i leverandørkæden og reimporteret til Fællesskabet af den samme eller en anden aktør i den samme leverandørkæde, som påviser, at:
   • i) det stof, der reimporteres, er det samme som det eksporterede stof
   • ii) han har modtaget oplysninger i henhold til artikel 31 eller 32 vedrørende det eksporterede stof
  • d) stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, der er registreret i overensstemmelse med afsnit II, og som nyttiggøres i Fællesskabet, hvis:
   • i) det stof, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, er det samme som det stof, der er registreret i overensstemmelse med afsnit II, og
   • ii) de i artikel 31 og 32 krævede oplysninger om det stof, der er registreret i overensstemmelse med afsnit II, er tilgængelige for den virksomhed, der foretager nyttiggørelsen.
 8. Isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet og isolerede mellemprodukter, der transporteres, undtages fra:
  • a) bestemmelserne i kapitel 1 i afsnit II, bortset fra artikel 8 og 9, og
  • b) bestemmelserne i afsnit VII.
 9. Bestemmelserne i afsnit II og VI finder ikke anvendelse på polymerer.

Kapitel 2 Definitioner og generel bestemmelse

Artikel 3 Definitioner

I denne forordning forstås ved:

 1. "stof": et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning
 2. "kemisk produkt": en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer
 3. "artikel": en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion
 4. "producent af en artikel": enhver fysisk eller juridisk person, der fremstiller eller samler en artikel inden for Fællesskabet
 5. "polymer": et stof bestående af molekyler, der er karakteriseret ved sammenkobling af en eller flere typer monomere enheder. Sådanne molekyler skal være fordelt på en række molekylvægte, inden for hvilken forskellene i molekylvægt hovedsagelig skyldes forskelle i antallet af monomere enheder. En polymer består af:
  • a) et simpelt vægtflertal af molekyler, der indeholder mindst tre monomere enheder, som er kovalent bundet til mindst en anden monomer enhed eller anden reaktant
  • b) mindre end et simpelt vægtflertal af molekyler med samme molekylvægt. I denne definition forstås ved en "monomer enhed" en monomers form i en polymer efter reaktionen.
 6. "monomer": et stof, der kan danne kovalente bindinger med en kæde af andre lignende eller ikke-lignende molekyler under de forhold, der karakteriserer den relevante polymerisationsreaktion, som anvendes til den specifikke proces
 7. "registrant": den producent eller importør af et stof eller en artikel, der indsender en registrering for et stof
 8. "fremstilling": produktion eller udvinding af stoffer på naturlig form
 9. "producent": enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der fremstiller et stof inden for Fællesskabet
 10. "import": fysisk indførelse til Fællesskabets toldområde
 11. "importør": enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der er ansvarlig for import
 12. "markedsføring": at levere til eller stille til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis. Import betragtes som markedsføring
 13. "downstream-bruger": enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, bortset fra producenten eller importøren, der anvender et stof, enten som sådan eller i et kemisk produkt, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. En distributør eller en forbruger er ikke en downstream-bruger. En reimportør, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 2, stk. 7, litra c), anses for at være en downstream-bruger
 14. "distributør": enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, herunder en detailhandler, der kun opbevarer og markedsfører et stof som sådan eller i et kemisk produkt for tredjeparter
 15. "mellemprodukt": et stof, der fremstilles til og forbruges i eller anvendes til kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof (herefter benævnt syntese):
  • a) "ikke-isoleret mellemprodukt": et mellemprodukt, der under syntesen ikke bevidst fjernes (bortset fra prøveudtagning) fra det udstyr, hvori syntesen finder sted. I sådant udstyr indgår reaktionsbeholderen, hjælpeudstyr hertil samt udstyr, som stoffet/stofferne passerer igennem i en ubrudt strøm eller batchproces, og rørsystemer til overførsel fra en beholder til en anden med henblik på næste reaktionstrin, men det omfatter ikke tanke eller andre beholdere, som stoffet/stofferne opbevares i efter fremstillingen
  • b) "isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet": et mellemprodukt, der ikke opfylder kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og hvor fremstillingen af mellemproduktet og syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt finder sted på samme produktionssted, der drives af en eller flere juridiske enheder
  • c) "isoleret mellemprodukt, der transporteres": et mellemprodukt, der ikke opfylder kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og som transporteres mellem eller leveres til andre produktionssteder
 16. "produktionssted": en enkelt lokalitet, hvor, såfremt der er mere end én producent af et eller flere stoffer, visse infrastrukturer og anlæg deles
 17. "aktører i leverandørkæden": alle producenter og/eller importører og/eller downstreambrugere i en leverandørkæde
 18. "agentur": Det Europæiske Kemikalieagentur, oprettet ved denne forordning
 19. "kompetent myndighed": den eller de myndigheder eller organer, der er oprettet af medlemsstaterne for at opfylde de forpligtelser, der følger af denne forordning
 20. "indfasningsstof": et stof, der opfylder mindst ét af følgende kriterier:
  • a) det indgår i den europæiske fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer (EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
  • b) det er mindst én gang i de seneste 15 år forud for denne forordnings ikrafttrædelse blevet fremstillet i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995 eller den 1. maj 2004, men har ikke været markedsført af producenten eller importøren, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette
  • c) det har før denne forordnings ikrafttrædelse været markedsført af producenten eller importøren i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995 eller den 1. maj 2004, og blev anset for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, men svarer ikke til definitionen af en polymer som fastsat i denne forordning, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette.
 21. "anmeldt stof": et stof, for hvilket der er indsendt en anmeldelse, og som kunne markedsføres i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF
 22. "produkt- og procesorienteret forskning og udvikling": enhver form for videnskabelig udvikling relateret til produktudvikling eller videreudvikling af et stof som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, hvorunder pilotanlæg eller fremstillingsforsøg anvendes til at udvikle produktionsprocessen og/eller teste stoffets anvendelsesområder
 23. "videnskabelig forskning og udvikling": enhver form for videnskabelige forsøg, analyser eller kemisk forskning udført under kontrollerede betingelser i mængder på mindre end 1 ton pr. år
 24. "anvendelse": enhver form for forarbejdning, anvendelse i kemiske produkter, forbrug, opbevaring, varetægt, behandling, påfyldning i beholdere, overførsel fra en beholder til en anden, blanding, fremstilling af en artikel eller enhver anden brug
 25. "registrantens egen anvendelse": registrantens industrielle eller erhvervsmæssige brug
 26. "identificeret anvendelse": en anvendelse af et stof som sådan eller i et kemisk produkt eller en anvendelse af et kemisk produkt, der tilsigtes af en aktør i leverandørkæden, herunder hans egen anvendelse, eller som han er blevet underrettet skriftligt om af en direkte downstream-bruger
 27. "fuldstændig undersøgelsesrapport": en udtømmende og omfattende beskrivelse af den aktivitet, der er udført for at fremskaffe oplysninger. Det omfatter den samlede videnskabelige publikation som offentliggjort i faglitteraturen med en beskrivelse af den gennemførte undersøgelse eller den fuldstændige rapport udarbejdet af prøvelaboratoriet med en beskrivelse af den gennemførte undersøgelse
 28. "fyldestgørende undersøgelsesresumé": et detaljeret resumé af en fuldstændig undersøgelsesrapports mål, metoder, resultater og konklusioner med tilstrækkelige oplysninger til, at man kan foretage en uafhængig vurdering af undersøgelsen og derved minimere behovet for at konsultere den fuldstændige undersøgelsesrapport
 29. "undersøgelsesresumé": et resumé af en fuldstændig undersøgelsesrapports mål, metoder, resultater og konklusioner med tilstrækkelige oplysninger til, at man kan foretage en vurdering af undersøgelsens relevans
 30. "pr. år": pr. kalenderår, medmindre andet er angivet: for indfasningsstoffer, der er blevet importeret eller fremstillet i mindst tre på hinanden følgende år, beregnes de årlige mængder på grundlag af den gennemsnitlige mængde, der er blevet importeret eller fremstillet i de tre foregående kalenderår.
 31. "begrænsning": enhver betingelse for eller ethvert forbud mod fremstilling, anvendelse eller markedsføring
 32. "leverandør af et stof eller et kemisk produkt": en producent, importør, downstream-bruger eller distributør, der markedsfører et stof, som sådan eller i et kemisk produkt, eller et kemisk produkt
 33. "leverandør af en artikel": en producent eller importør af en artikel, en distributør eller en anden aktør i leverandørkæden, der markedsfører en artikel
 34. "modtager af et stof eller et kemisk produkt": en downstream-bruger eller en distributør, der får leveret et stof eller et kemisk produkt
 35. "modtager af en artikel": en industriel eller erhvervsmæssig bruger eller en distributør, der får leveret en artikel, men ikke en forbruger
 36. "SMV": små og mellemstore virksomheder i henhold til definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder1
  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.
 37. "eksponeringsscenarie": de forhold, herunder anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, der beskriver, hvordan stoffet fremstilles eller anvendes gennem sin livscyklus, og hvordan producenten eller importøren styrer eller anbefaler downstream-brugere at styre eksponeringen af mennesker og miljø. Sådanne eksponeringsscenarier kan alt efter omstændighederne omfatte én specifik proces eller anvendelse eller flere processer og anvendelser
 38. "anvendelses- og eksponeringskategori": et eksponeringsscenarie, der omfatter en lang række processer eller anvendelser, hvorom der som minimum er givet meddelelse i den korte generelle beskrivelse af anvendelser
 39. "stof, der forekommer i naturen": et stof, der forekommer i naturen som sådant, og som er uforarbejdet eller kun forarbejdet ved manuel, mekanisk eller tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i vand, ved flotation, ved ekstraktion med vand, ved dampdestillation eller ved opvarmning med det ene formål at fjerne vand, eller som er udvundet af luft på en hvilken som helst måde
 40. "ikke kemisk modificeret stof": et stof, hvis kemiske struktur forbliver uændret, selv om det har gennemgået en kemisk proces eller behandling eller en fysisk mineralogisk omdannelse, f.eks. for at fjerne urenheder
 41. "legering": et metallisk materiale, der er homogent på en makroskopisk skala og består af to eller flere elementer, der er kombineret på en sådan måde, at de ikke let kan adskilles mekanisk.

Artikel 4 Generel bestemmelse

Producenter, importører, eller, når det er relevant, downstream-brugere kan, uden at de derved fritages for det fulde ansvar for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning, udpege en tredjepart til at repræsentere sig med henblik på alle procedurer i henhold til artikel 11 og artikel 19, afsnit III og artikel 53, der indebærer diskussioner med andre producenter, importører, eller, når det er relevant, downstream-brugere. I sådanne tilfælde må agenturet normalt ikke videregive identiteten på den producent, importør eller downstream-bruger, der har udpeget en repræsentant, til andre producenter, importører, eller, når det er relevant, downstream-brugere.

Afsnit II Registrering af stoffer

Kapitel 1 Generel forpligtelse til at foretage registrering samt oplysningskrav

Artikel 5 Ingen data, intet marked

Stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler må kun fremstilles eller markedsføres i Fællesskabet, hvis de er registreret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette afsnit, når dette kræves, jf. dog artikel 6, 7, 21 og 23.

Artikel 6 Generel forpligtelse til at registrere stoffer som sådan eller i kemiske produkter

 1. Medmindre andet er fastlagt i denne forordning, skal enhver producent eller importør, der fremstiller et stof som sådan eller i et eller flere kemiske produkter i mængder på 1 ton eller mere pr. år, indsende en registrering til agenturet.
 2. For monomerer, der anvendes som isolerede mellemprodukter på produktionsstedet eller transporteres som isolerede mellemprodukter, finder artikel 17 og 18 ikke anvendelse.
 3. Enhver producent eller importør af en polymer skal indsende en registrering til agenturet for det/de monomere stoffer eller enhver anden form for stoffer, der ikke allerede er registreret af en aktør højere oppe i leverandørkæden, hvis begge nedenstående betingelser er opfyldt:
  • a) polymeren består af 2 vægtprocent eller mere af et sådant/sådanne monomere stoffer eller et andet/andre stoffer i form af monomere enheder og kemisk bundne stoffer
  • b) den samlede mængde af et sådant/sådanne monomere stoffer eller et andet/andre stoffer udgør 1 ton eller mere pr. år.
 4. Registreringsansøgningen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Artikel 7 Registrering og anmeldelse af stoffer i artikler

 1. Enhver producent eller importør af artikler skal indsende en registrering til agenturet for ethvert stof indeholdt i disse artikler, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • a) stoffet er til stede i disse artikler i mængder på over 1 ton pr. producent eller importør pr. år
  • b) stoffet er beregnet til at blive frigivet under normal eller med rimelighed forventet anvendelse af artiklen. Registreringsansøgningen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til i afsnit IX.
 2. Enhver producent eller importør af artikler skal underrette agenturet i overensstemmelse med stk. 4, hvis et stof opfylder kriterierne i artikel 57 og er identificeret i henhold til artikel 59, stk. 1, og hvis begge følgende betingelser er opfyldt:
  • a) stoffet er til stede i disse artikler i mængder på over 1 ton pr. producent eller importør pr. år
  • b) stoffet er til stede i disse artikler i en koncentration på over 0,1 vægtprocent.
 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis producenten eller importøren kan udelukke eksponering af mennesker og miljø ved normal eller med rimelighed forventet anvendelse, herunder bortskaffelse. I sådanne tilfælde skal producenten eller importøren give modtageren af artiklen passende vejledning.
 4. De oplysninger, der anmeldes, skal omfatte følgende:
  • a) producentens eller importørens identitet og oplysninger om, hvorledes disse kan kontaktes, som angivet i punkt 1 i bilag VI, bortset fra de lokaliteter, hvor deres egne anvendelser finder sted
  • b) det eller de i artikel 20, stk. 1, omhandlede registreringsnumre, hvis et sådant eller sådanne foreligger
  • c) stoffets identitet som angivet i punkt 2.1–2.3.4 i bilag VI
  • d) stoffets/stoffernes klassificering som angivet i punkt 4.1 og 4.2 i bilag VI
  • e) en kort beskrivelse af anvendelsen/anvendelserne af stoffet/stofferne i artiklen som angivet i punkt 3.5 i bilag VI og af anvendelserne af artiklen/artiklerne
  • f) stoffets/stoffernes mængdeinterval, f.eks. 1-10 tons, 10-100 tons osv.
 5. Agenturet kan træffe afgørelse om, at producenter eller importører af artikler skal indsende en registrering i overensstemmelse med dette afsnit for ethvert stof i disse artikler, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • a) stoffet er til stede i disse artikler i mængder på over 1 ton pr. producent eller importør pr. år
  • b) agenturet har grund til at formode, at
   • i) stoffet vil blive frigivet fra artiklerne, og
   • ii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne indebærer en risiko for menneskers sundhed eller miljøet
  • c) stoffet er ikke omfattet af stk. 1.

  Registreringsansøgningen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til i afsnit IX.

 6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på stoffer, der allerede er registreret til den pågældende anvendelse.
 7. Fra 1. juni 2011 finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 anvendelse seks måneder efter, at et stof er identificeret i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1.
 8. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1-7 vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 133, stk. 3.

Artikel 8 Enerepræsentant for en producent fra et tredjeland

 1. En fysisk eller juridisk person etableret uden for Fællesskabet, der fremstiller et stof som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, formulerer et kemisk produkt eller producerer en artikel, der importeres til Fællesskabet, kan ved gensidig aftale udpege en fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet til som hans enerepræsentant at opfylde de forpligtelser, der er pålagt importører i henhold til dette afsnit.
 2. Denne repræsentant skal også opfylde alle andre forpligtelser pålagt importører i henhold til denne forordning. Med henblik herpå skal han have en tilstrækkelig baggrund med hensyn til håndtering af stoffer og de oplysninger, der vedrører dem, og han skal, uden at dette berører bestemmelserne i artikel 36, kunne stille ajourførte oplysninger til rådighed om de importerede mængder og de kunder, der er solgt til, samt oplysninger om levering af den seneste ajourføring af det sikkerhedsdatablad, der er nævnt i artikel 31.
 3. Hvis en repræsentant udpeges i henhold til stk. 1 og 2, underretter producenter fra tredjelandet importøren/importørerne i samme leverandørkæde om en sådan udpegelse. Disse importører betragtes for så vidt angår denne forordning som downstream-brugere.

Artikel 9 Undtagelser fra den generelle forpligtelse til at foretage registrering for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (Ppord)

 1. Artikel 5, 6, 7, 17, 18 og 21 finder i en periode på fem år ikke anvendelse på stoffer fremstillet i Fællesskabet eller importeret med henblik på anvendelse til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling af en producent eller importør af stoffer eller en producent af artikler alene eller i samarbejde med kunder, der er opført på en liste, og i en mængde, der er begrænset til anvendelsen til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.
 2. For så vidt angår stk. 1 skal producenten eller importøren af stoffer eller producenten af artikler anmelde følgende oplysninger til agenturet:
  • a) identiteten på producenten eller importøren af stoffer eller producenten af artikler som angivet i punkt 1 i bilag VI
  • b) stoffets identitet som angivet i punkt 2 i bilag VI
  • c) stoffets eventuelle klassificering som angivet i punkt 4 i bilag VI
  • d) den anslåede mængde som angivet i punkt 3.1 i bilag VI
  • e) listen over kunder som omhandlet i stk. 1, herunder deres navne og adresser. Anmeldelsen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX. Den periode, der er fastsat i stk. 1, begynder ved agenturets modtagelse af anmeldelsen.
 3. Agenturet skal kontrollere, at de oplysninger, der modtages fra anmelderen, er fuldstændige, og artikel 20, stk. 2, finder anvendelse med de fornødne tilpasninger. Agenturet skal tildele anmeldelsen et nummer og en anmeldelsesdato, der er den dato, hvor agenturet modtog anmeldelsen, og straks meddele den pågældende producent af stoffer, importør eller producent af artikler dette nummer og denne dato. Agenturet skal også videregive disse oplysninger til den kompetente myndighed i den eller de berørte medlemsstater.
 4. Agenturet kan beslutte at fastsætte betingelser med det formål at sikre, at stoffet eller det kemiske produkt eller den artikel, som stoffet indgår i, kun vil blive håndteret af personale hos kunder som omhandlet i stk. 2, litra e), under tilstrækkeligt kontrollerede forhold i overensstemmelse med kravene i lovgivningen vedrørende arbejdstager- og miljøbeskyttelse og ikke på noget tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt for almenheden, hverken som sådan eller i et kemisk produkt eller i en artikel, og at tiloversblevne mængder vil blive indsamlet til bortskaffelse efter undtagelsesperioden. Agenturet kan i sådanne tilfælde anmode anmelderen om at forelægge yderligere nødvendige oplysninger.
 5. Medmindre andet angives, kan stoffets eller artiklens producent eller importør tidligst fremstille eller importere stoffet eller artiklen to uger efter anmeldelsen.
 6. Producenten eller importøren af stoffer eller producenten af artikler skal overholde alle betingelser pålagt af agenturet i overensstemmelse med stk. 4.
 7. Agenturet kan beslutte at forlænge undtagelsesperioden på fem år med højst fem år mere, eller, hvis der er tale om stoffer, der udelukkende skal anvendes til udvikling af human- og veterinærmedicinske lægemidler, eller om stoffer, der ikke markedsføres, med højst ti år mere efter anmodning, hvis producenten eller importøren af stoffer eller producenten af artikler kan påvise, at en sådan forlængelse er berettiget ud fra forsknings- og udviklingsprogrammet.
 8. Agenturet skal straks fremsende eventuelle udkast til afgørelser til de kompetente myndigheder i hver af de medlemsstater, hvor fremstillingen, importen, produktionen eller den produkt- og procesorienterede forskning finder sted. Når agenturet træffer afgørelse i henhold til stk. 4 og 7, skal det tage eventuelle kommentarer fra sådanne kompetente myndigheder i betragtning.
 9. Agenturet og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater skal altid behandle oplysninger indsendt i henhold til stk. 1-8 fortroligt.
 10. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 4 og 7 kan påklages i henhold til bestemmelserne i artikel 91, 92 og 93.

Artikel 10 Oplysninger, der skal indsendes ved den generelle registrering

En registrering, der kræves i henhold til artikel 6 eller artikel 7, stk. 1 eller 5, skal omfatte alle følgende oplysninger:

 • a) Et teknisk dossier omfattende:
  • i) producentens/producenternes eller importørens/importørernes identitet som angivet i punkt 1 i bilag VI
  • ii) stoffets identitet som angivet i punkt 2 i bilag VI
  • iii) oplysninger om stoffets fremstilling og anvendelse/anvendelser som angivet i punkt 3 i bilag VI; disse oplysninger skal omfatte alle registrantens identificerede anvendelser. Disse oplysninger kan, hvis registranten skønner det hensigtsmæssigt, omfatte de relevante anvendelses- og eksponeringskategorier
  • iv) stoffets klassificering og mærkning som angivet i punkt 4 i bilag VI
  • v) vejledning i sikker brug af stoffet som nærmere angivet i punkt 5 i bilag VI
  • vi) undersøgelsesresuméer af de oplysninger, der stammer fra anvendelsen af bilag VII-XI
  • vii) fyldestgørende undersøgelsesresuméer af de oplysninger, der stammer fra anvendelsen af bilag VII-XI, hvis dette kræves i henhold til bilag I
  • viii) en angivelse af, hvilke af de oplysninger, der er indsendt i henhold til nr. iii), iv), vi) og vii), eller litra b), der er blevet gennemgået af en person med passende erfaring valgt af producenten eller importøren
  • ix) forslag til forsøg i henhold til bilag IX og X
  • x) for stoffer i mængder på 1–10 tons, eksponeringsoplysninger som angivet i punkt 6 i bilag VI.
  • xi) en angivelse af, hvilke af oplysningerne i artikel 119, stk. 2, producenten eller importøren ikke mener bør offentliggøres på internettet i overensstemmelse med artikel 77, stk. 2, litra e), herunder en begrundelse for, at en offentliggørelse kan være til skade for vedkommendes eller andre berørte parters kommercielle interesser. Undtagen i de tilfælde, der henhører under artikel 25, stk. 3, artikel 27, stk. 6, eller artikel 30, stk. 3, skal registranten være i retmæssig besiddelse af eller have tilladelse til at henvise til den fuldstændige undersøgelsesrapport, der ligger til grund for resuméerne i nr. vi) og vii), med henblik på registrering.
 • b) En kemikaliesikkerhedsrapport, når dette kræves i henhold til artikel 14, i det format, der er angivet i bilag I. De relevante afsnit i denne rapport kan, hvis registranten finder det hensigtsmæssigt, indeholde de relevante anvendelses- og eksponeringskategorier.

Artikel 11 Fælles indsendelse af data af flere registranter

 1. Når det er hensigten, at et stof skal fremstilles i Fællesskabet af en eller flere producenter og/eller importeres af en eller flere importører, og/eller når det er omfattet af registreringsforpligtelsen i artikel 7, finder følgende bestemmelser anvendelse:

  Oplysningerne som angivet i artikel 10, litra a), nr. iv), vi), vii) og ix), samt de relevante angivelser i henhold til artikel 10, litra a), nr. viii), skal først indsendes af én registrant, der handler med den eller de andre registranters samtykke (i det følgende benævnt "den ledende registrant"), jf. dog stk. 3. Hver registrant skal efterfølgende separat indsende de oplysninger, der er angivet i artikel 10, litra a), nr. i), ii), iii) og x), samt de relevante angivelser i henhold til artikel 10, litra a), nr. viii). Registranterne beslutter selv, om de vil indsende de oplysninger, der er angivet i artikel 10, litra a), nr. v), og litra b), samt de relevante angivelser i artikel 10, litra a), nr. viii), separat, eller om én registrant skal indsende disse oplysninger på de andres vegne.

 2. Hver registrant skal kun efterkomme stk. 1 for oplysninger angivet i artikel 10, litra a), nr. iv), vi), vii) og ix), der kræves med henblik på registrering inden for den pågældendes mængdeinterval i henhold til artikel 12.
 3. En registrant kan indsende de oplysninger, der er angivet i artikel 10, litra a), nr. iv), vi), vii) eller ix), separat, hvis:
  • a) en fælles indsendelse af oplysningerne vil påføre ham uforholdsmæssigt store udgifter, eller
  • b) en fælles indsendelse af oplysningerne vil medføre videregivelse af oplysninger, som han anser for kommercielt følsomme, og sandsynligvis vil påføre ham væsentlig kommerciel skade, eller
  • c) han er uenig med den ledende registrant om udvælgelsen af disse oplysninger.

  Hvis litra a), b) eller c) finder anvendelse, skal registranten sammen med dossieret indsende en forklaring på, hvorfor udgifterne vil være uforholdsmæssigt store, eller hvorfor videregivelse af oplysningerne sandsynligvis vil medføre væsentlig kommerciel skade, eller en nærmere redegørelse for uenigheden, afhængigt af hvad der er relevant.

 4. Registreringsansøgningen ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Artikel 12 Oplysninger, der skal indsendes afhængigt af mængde

 1. Det tekniske dossier, der er omhandlet i artikel 10, litra a), skal med hensyn til nr. vi) og vii) omfatte alle de fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger, der er relevante og tilgængelige, samt mindst:
  • a) de oplysninger, der er angivet i bilag VII, for ikke-indfasningsstoffer fremstillet eller importeret i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. producent eller importør, og for indfasningsstoffer, der opfylder et eller begge kriterier i bilag III, og fremstilles eller importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. producent eller importør
  • b) de oplysninger om fysisk-kemiske egenskaber, der er angivet i bilag VII, punkt 7, for indfasningsstoffer fremstillet eller importeret i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. producent eller importør, som ikke opfylder nogen af kriterierne i bilag III
  • c) de oplysninger, der er angivet i bilag VII og VIII, for stoffer fremstillet eller importeret i mængder på 10 tons eller mere pr. år pr. producent eller importør
  • d) de oplysninger, der er angivet i bilag VII og VIII, samt forslag til forsøg til fremskaffelse af de oplysninger, der er angivet i bilag IX, for stoffer fremstillet eller importeret i mængder på 100 tons eller mere pr. år pr. producent eller importør.
  • e) de oplysninger, der er angivet i bilag VII og VIII, samt forslag til forsøg til fremskaffelse af de oplysninger, der er angivet i bilag IX og X, for stoffer fremstillet eller importeret i mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. producent eller importør.
 2. Så snart den mængde af et stof pr. producent eller importør, der allerede er registreret, når den efterfølgende mængdetærskel, skal producenten eller importøren straks underrette agenturet om, hvilke yderligere oplysninger han har behov for i medfør af stk. 1. Artikel 26, stk. 3 og 4, finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.
 3. Denne artikel finder anvendelse på producenter af artikler med de fornødne tilpasninger.

Artikel 13 Generelle krav til fremskaffelse af oplysninger om stoffers iboende egenskaber

 1. Oplysninger om stoffers iboende egenskaber kan fremskaffes på anden måde end ved forsøg, forudsat at betingelserne i bilag XI er opfyldt. Navnlig oplysninger om toksicitet for mennesker skal så vidt muligt fremskaffes ved alternative metoder, der ikke omfatter forsøg med hvirveldyr, f.eks. in vitro-metoder eller modeller for kvantitative eller kvalitative struktur-aktivitets-relationer, eller på grundlag af oplysninger om strukturelt beslægtede stoffer (gruppering eller analogislutning),. Forsøg i henhold til bilag VIII, punkt 8.6 og 8.7, bilag IX og bilag X kan undlades, hvis det kan begrundes med oplysninger om eksponering og gennemførte risikohåndteringsforanstaltninger som angivet i punkt 3 i bilag XI.
 2. Disse metoder skal regelmæssigt tages op til fornyet vurdering og forbedres med det formål at begrænse forsøg med hvirveldyr og antallet af anvendte dyr. Kommissionen stiller i givet fald, efter høring af de berørte parter, hurtigst muligt forslag om ændring af Kommissionens forordning om forsøgsmetoder efter proceduren i artikel 133, stk. 4, og hvis det er relevant, af bilagene til denne forordning med henblik på at erstatte, begrænse eller raffinere dyreforsøg. Ændringer af den nævnte kommissionsforordning skal vedtages efter proceduren i stk. 3, og ændringer af bilagene til denne forordning skal vedtages efter proceduren i artikel 131.
 3. Hvis forsøg er påkrævet til fremskaffelse af oplysninger om stoffers iboende egenskaber, skal disse udføres i henhold til de forsøgsmetoder, der er fastlagt i en kommissionsforordning, eller i henhold til andre internationale forsøgsmetoder, som Kommissionen eller agenturet har anerkendt som værende hensigtsmæssige. Kommissionen vedtager denne forordning beregnet til at ændre de ikke-væsentlige bestemmelser i nærværende forordning ved at supplere den, efter proceduren i artikel 133,stk. 4. Oplysninger om stoffers iboende egenskaber kan fremskaffes i henhold til andre forsøgsmetoder, forudsat at betingelserne i bilag XI er opfyldt.
 4. Økotoksikologiske og toksikologiske forsøg og analyser skal udføres efter de principper for god laboratoriepraksis, der er fastsat i direktiv 2004/10/EF eller andre internationale standarder, som Kommissionen eller agenturet har anerkendt som ækvivalente, og efter bestemmelserne i direktiv 86/609/EØF, hvis det er relevant.
 5. Hvis et stof allerede er registreret, er en ny registrant berettiget til at henvise til tidligere indsendte undersøgelsesresuméer eller fyldestgørende undersøgelsesresuméer vedrørende samme stof, forudsat at han kan påvise, at det stof, som han nu registrerer, er det samme som det tidligere registrerede, herunder med hensyn til renhed og arten af urenheder, og forudsat at den tidligere registrant/de tidligere registranter har givet tilladelse til at henvise til de fuldstændige undersøgelsesrapporter med henblik på registrering. En ny registrant må ikke henvise til sådanne undersøgelser for at fremskaffe de oplysninger, der kræves i henhold til punkt 2 i bilag VI.

Artikel 14 Kemikaliesikkerhedsrapport og pligt til at anvende og anbefale risikobegrænsende foranstaltninger

 1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 98/24/EF udføres der en kemikaliesikkerhedsvurdering, og der udarbejdes en kemikaliesikkerhedsrapport, for alle stoffer, der skal registreres i henhold til dette kapitel, i mængder på 10 tons eller derover pr. år pr. registrant. Kemikaliesikkerhedsrapporten skal dokumentere den kemikaliesikkerhedsvurdering, der skal foretages i henhold til stk. 2-7 og bilag I, enten for hvert stof som sådan eller i et kemisk produkt eller en artikel eller for en gruppe af stoffer.
 2. En kemikaliesikkerhedsvurdering i henhold til stk. 1 er ikke påkrævet for stoffer, der er til stede i et kemisk produkt, hvis stoffets koncentration i produktet er mindre end det laveste af nedenstående:
  • a) de relevante koncentrationer, der er fastsat i tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 1999/45/EF
  • b) koncentrationsgrænserne i bilag I til direktiv 67/548/EØF
  • c) de koncentrationsgrænser, der er fastsat i del B i bilag II til direktiv 1999/45/EF
  • d) de koncentrationsgrænser, der er fastsat i del B i bilag III til direktiv 1999/45/EF
  • e) de koncentrationsgrænser, der er anført i en aftalt stofindgang i den fortegnelse over klassificeringer og mærkninger, der oprettes i henhold til denne forordnings afsnit XI
  • f) 0,1 vægtprocent, hvis stoffet opfylder kriterierne i bilag XIII til denne forordning.
 3. En kemikaliesikkerhedsvurdering af et stof skal omfatte følgende trin:
  • a) vurdering af farligheden for menneskers sundhed
  • b) fysisk-kemisk farlighedsvurdering
  • c) vurdering af farligheden for miljøet
  • d) vurdering af, om stoffet er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) (PBT- og vPvB-vurdering).
 4. Hvis registranten som et resultat af udførelsen af trin a)-d) i stk. 3 konkluderer, at stoffet opfylder kriterierne for klassificering som et farligt stof i henhold til direktiv 67/548/EØF eller vurderes at være et PBT- eller vPvB-stof, skal kemikaliesikkerhedsvurderingen også omfatte følgende yderligere trin:
  • a) eksponeringsvurdering med opstilling af eksponeringsscenarie/-scenarier (eller identifikation af relevante anvendelses- og eksponeringskategorier, hvis det er passende) og eksponeringsberegning
  • b) risikokarakterisering.

  Eksponeringsscenarierne (og hvor det er passende, anvendelses- og eksponeringskategorierne), eksponeringsvurderingen og risikokarakteriseringen skal vedrøre alle registrantens identificerede anvendelser.

 5. Det er ikke nødvendigt, at kemikaliesikkerhedsrapporten omfatter vurderinger af risiciene for menneskers sundhed i forbindelse med følgende anvendelser:
  • a) i materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer i betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
  • b) i kosmetiske produkter i betydningen i direktiv 76/768/EØF1.
   EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.
 6. Enhver registrant skal identificere og anvende passende foranstaltninger til på tilstrækkelig vis at håndtere de risici, der er identificeret i kemikaliesikkerhedsvurderingen, og hvor det er hensigtsmæssigt, skal han anbefale disse foranstaltninger i de sikkerhedsdatablade, som han leverer i henhold til artikel 31.
 7. Enhver registrant, der skal gennemføre en kemikaliesikkerhedsvurdering, skal gøre sin kemikaliesikkerhedsrapport tilgængelig og holde den ajourført.

Kapitel 2 Stoffer, der anses for at være registrerede

Artikel 15 Stoffer i plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter

 1. Aktive stoffer og hjælpestoffer, der er fremstillet eller importeret udelukkende til anvendelse i plantebeskyttelsesmidler, og som er optaget enten i bilag I til direktiv 91/414/EØF1 eller i forordning (EØF) nr. 3600/922, forordning (EF) nr. 703/20013, forordning (EF) nr. 1490/20024 eller beslutning 2003/565/EF5, og ethvert stof, for hvilket Kommissionen har truffet en afgørelse vedrørende dossierets fuldstændighed i henhold til artikel 6 i direktiv 91/414/EØF, anses for at være registrerede, og registreringen anses for at være afsluttet, for så vidt angår fremstilling eller import til anvendelse som plantebeskyttelsesmiddel, og derfor for at opfylde kravene i dette afsnits kapitel 1 og 5.
  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/19/EF (EUT L 44 af 15.2.2006, s.15).
  Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2266/2000 (EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27).
  Kommissionens forordning (EF) nr. 703/2001 af 6. april 2001 om fastlæggelse af de aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, som skal vurderes i anden fase af arbejdsprogrammet som omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF og om revision af listen over rapporterende medlemsstater for disse stoffer (EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6).
  Kommissionens forordning(EF) nr. 1490/2002 af 14. august 2002 om yderligere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og om ændring af forordning (EF) nr. 451/2000 (EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1744/2004 (EUT L 311 af 8.10.2004, s. 23).
  Kommissionens beslutning 2003/565/EF af 25. juli 2003 om forlængelse af det tidsrum, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 40).
 2. Aktive stoffer, der er fremstillet eller importeret udelukkende til anvendelse i biocidholdige produkter og er optaget enten i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter1 eller i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF2, inden datoen for den afgørelse, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 98/8/EF, anses for at være registrerede, og registreringen anses for at være afsluttet, for så vidt angår fremstilling eller import til anvendelse som biocidholdigt produkt, og derfor for at opfylde kravene i dette afsnits kapitel 1 og 5.
  EFT L 123 af 24.2.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
  EUT L 307 af 24.1.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1048/2005 (EUT L 178 af 9.7.2005, s. 1).

Artikel 16 Forpligtelser for Kommissionen, agenturet og registranter af stoffer, der anses for at være registrerede

 1. Kommissionen eller det relevante fællesskabsorgan skal gøre oplysninger svarende til de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 10, tilgængelige for agenturet for så vidt angår stoffer, der anses for registrerede i henhold til artikel 15. Agenturet skal optage disse oplysninger eller en henvisning dertil i sine databaser og underrette de kompetente myndigheder herom senest 1. december 2008.
 2. Anvendelser af stoffer, der anses for registrerede i henhold til artikel 15, er ikke omfattet af artikel 21, 22 og 25-28.

Kapitel 3 Forpligtelse til at foretage registrering samt oplysningskrav for bestemte typer af isolerede mellemprodukter

Artikel 17 Registrering af isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet

 1. Enhver producent, der fremstiller et isoleret mellemprodukt til anvendelse på produktionsstedet i mængder på 1 ton eller mere pr. år, skal indsende en registrering af dette isolerede mellemprodukt til agenturet.
 2. En registrering af et isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet skal omfatte alle følgende oplysninger, i det omfang producenten er i stand til at indsende dem uden at skulle udføre yderligere forsøg:
  • a) producentens identitet, som angivet i punkt 1 i bilag VI
  • b) mellemproduktets identitet, som angivet i punkt 2.1–2.3.4 i bilag VI
  • c) mellemproduktets klassificering, som angivet i punkt 4 i bilag VI
  • d) eventuelle eksisterende tilgængelige oplysninger om mellemproduktets fysiskkemiske egenskaber og egenskaber, der kan påvirke menneskers sundhed eller miljøet. Hvis der foreligger en fuldstændig undersøgelsesrapport, skal der indsendes et undersøgelsesresumé 
  • e) en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen, som angivet i punkt 3.5 i bilag VI
  • f) nærmere oplysninger om de anvendte risikohåndteringsforanstaltninger.

  Undtagen i de tilfælde, der henhører under artikel 25, stk. 3, artikel 27, stk. 6, eller artikel 30, stk. 3, skal registranten være i retmæssig besiddelse af eller have tilladelse til at henvise til den fuldstændige undersøgelsesrapport, der er omhandlet i litra d), med henblik på registrering. Registreringen ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

 3. Stk. 2 finder kun anvendelse på isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet, hvis producenten bekræfter, at stoffet kun fremstilles og anvendes under strengt kontrollerede forhold, således at det er strengt indesluttet ved hjælp af tekniske foranstaltninger i hele sin livscyklus. Der skal anvendes kontrolteknologier og -fremgangsmåder for at reducere emission og deraf følgende eksponering mest muligt. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal registreringen omfatte de oplysninger, der er angivet i artikel 10.

Artikel 18 Registrering af isolerede mellemprodukter, der transporteres

 1. Enhver producent eller importør af et transporteret isoleret mellemprodukt i mængder på 1 ton eller mere pr. år skal indsende en registrering af det transporterede isolerede mellemprodukt til agenturet.
 2. En registrering af et isoleret mellemprodukt, der transporteres, skal omfatte alle følgende oplysninger:
  • a) producentens eller importørens identitet, som angivet i punkt 1 i bilag VI
  • b) mellemproduktets identitet, som angivet i punkt 2.1–2.3.4 i bilag VI
  • c) mellemproduktets klassificering, som angivet i punkt 4 i bilag VI
  • d) alle eksisterende tilgængelige oplysninger om mellemproduktets fysisk-kemiske egenskaber og egenskaber, der kan påvirke menneskers sundhed eller miljøet. Hvis der foreligger en fuldstændig undersøgelsesrapport, skal der indsendes et undersøgelsesresumé
  • e) en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen, som angivet i punkt 3.5 i bilag VI
  • f) oplysninger om de risikohåndteringsforanstaltninger, der er anvendt og anbefalet over for brugeren i henhold til stk. 4.

  Undtagen i de tilfælde, der henhører under artikel 25, stk. 3, artikel 27, stk. 6, eller artikel 30, stk. 3, skal registranten være i retmæssig besiddelse af eller have tilladelse til at henvise til den fuldstændige undersøgelsesrapport, der er omhandlet i litra d), med henblik på registrering. Registreringen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

 3. En registrering af et transporteret isoleret mellemprodukt i mængder på mere end  000 tons pr. år pr. producent eller importør skal ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 2, omfatte de oplysninger, der er fastsat i bilag VII. For så vidt angår fremskaffelse af disse oplysninger finder artikel 13 anvendelse.
 4. Stk. 2 og 3 finder kun anvendelse på isolerede mellemprodukter, der transporteres, hvis producenten eller importøren selv bekræfter eller erklærer, at brugeren over for ham har bekræftet, at syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt foregår på andre produktionssteder under følgende nøje kontrollerede betingelser:
  • a) stoffet skal være strengt indesluttet ved hjælp af tekniske foranstaltninger i hele sin livscyklus, herunder fremstilling, oprensning, rengøring og vedligeholdelse af udstyr, prøveudtagning, analyse, påfyldning og tømning af udstyr eller beholdere, affaldsbortskaffelse eller rensning og oplagring
  • b) Der skal anvendes kontrolteknologier og -fremgangsmåder for at reducere emission og deraf følgende eksponering mest muligt
  • c) kun behørigt uddannet og autoriseret personale må håndtere stoffet
  • d) i tilfælde af rengørings- og vedligeholdelsesarbejder skal der anvendes særlige procedurer som f.eks. udrensning og udvaskning, før systemet åbnes, og nogen får adgang til det
  • e) i tilfælde af uheld, og hvor der frembringes affald, skal der anvendes kontrolteknologier og/eller -fremgangsmåder til at reducere emissioner og den deraf følgende eksponering mest muligt under rensnings- eller rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer
  • f) procedurerne for håndtering af stoffer skal være veldokumenterede og skal nøje overvåges af produktionsstedets operatør. Hvis betingelserne i første afsnit ikke er opfyldt, skal registreringen omfatte de oplysninger, der er angivet i artikel 10.

Artikel 19 Flere registranters fælles indsendelse af data vedrørende isolerede mellemprodukter

 1. Når det er hensigten, at et isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet eller et transporteret isoleret mellemprodukt skal fremstilles i Fællesskabet af en eller flere producenter og/eller importeres af en eller flere importører, finder følgende bestemmelser anvendelse: De oplysninger, der er angivet i artikel 17, stk. 2, litra c) og d), og i artikel 18, stk. 2), litra c) og d), skal først indsendes af én producent eller importør, der handler med den eller de andre producenters eller importørers samtykke (i det følgende benævnt "den ledende registrant"), jf. dog stk. 2. Hver registrant skal efterfølgende separat indsende de oplysninger, der er angivet i artikel 17, stk. 2, litra a), b), e) og f), og i artikel 18, stk. 2, litra a), b), e) og f).
 2. En producent eller importør kan indsende de oplysninger, der er angivet i artikel 17, stk. 2, litra c) eller d), og artikel 18, stk. 2, litra c) eller d), separat, hvis:
  • a) en fælles indsendelse af oplysningerne vil påføre ham uforholdsmæssigt store udgifter, eller
  • b) en fælles indsendelse af oplysningerne vil medføre videregivelse af oplysninger, som han anser for kommercielt følsomme, og sandsynligvis vil påføre ham væsentlig kommerciel skade, eller
  • c) han er uenig med den ledende registrant om udvælgelsen af disse oplysninger.

  Hvis litra a), b) eller c) finder anvendelse, skal producenten eller importøren sammen med dossieret indsende en forklaring på, hvorfor udgifterne vil være uforholdsmæssigt store, eller hvorfor videregivelse af oplysningerne sandsynligvis vil medføre væsentlig kommerciel skade, eller en nærmere redegørelse for uenigheden, afhængigt af hvad der er relevant.

 3. Registreringsansøgningen ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Kapitel 4 Fælles bestemmelser for alle registreringer

Artikel 20 Agenturets forpligtelser

 1. Agenturet tildeler hver registrering et indsendelsesnummer, der skal angives i al korrespondance vedrørende registreringen, indtil registreringen anses for at være fuldstændig, samt en indsendelsesdato, der er den dato, hvor agenturet modtog registreringen.
 2. Agenturet foretager en fuldstændighedskontrol af hver registrering for at sikre, at de elementer, der er påkrævet i henhold til artikel 10 og 12 eller 17 og 18, og registreringsgebyret i henhold til artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 1 og 5, artikel 17, stk. 2, eller artikel 18, stk. 2, foreligger. Fuldstændighedskontrollen omfatter ikke en vurdering af kvaliteten og rimeligheden af de indsendte data og begrundelser. Agenturet foretager fuldstændighedskontrollen inden for tre uger efter indsendelsesdatoen eller inden for tre måneder efter den relevante frist i artikel 23 for så vidt angår registreringer af indfasningsstoffer, der er indsendt i løbet af den tomånedersperiode, der ligger umiddelbart forud for den pågældende frist. Hvis en registrering er ufuldstændig, skal agenturet inden udløbet af ovennævnte treugers eller tremånedersperiode meddele registranten, hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige, for at registreringen er fuldstændig, og fastsætte en rimelig frist for indsendelse af disse. Registranten fuldstændiggør sin registrering og indsender den til agenturet inden for den fastsatte frist. Agenturet bekræfter modtagelsesdatoen for yderligere oplysninger over for registranten. Agenturet foretager endnu en fuldstændighedskontrol med de yderligere indsendte oplysninger. Agenturet afviser registreringen, hvis registranten ikke fuldstændiggør sin registrering inden for den fastsatte frist. Registreringsgebyret refunderes ikke i sådanne tilfælde.
 3. Når registreringen er fuldstændig, tildeler agenturet det pågældende stof et registreringsnummer og en registreringsdato, der skal være den samme som indsendelsesdatoen. Agenturet meddeler straks den pågældende registrant registreringsnummeret og registreringsdatoen. Registreringsnummeret skal angives i al efterfølgende korrespondance vedrørende registreringen.
 4. Agenturet meddeler inden 30 dage efter indsendelsesdatoen den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat, at følgende oplysninger er tilgængelige i agenturets database:
  • a) registreringsdossieret sammen med indsendelses- eller registreringsnummer
  • b) indsendelses- eller registreringsdato
  • c) resultatet af fuldstændighedskontrollen
  • d) eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger og en frist herfor i henhold til stk. 2, tredje afsnit.

  Den relevante medlemsstat er den medlemsstat, hvor fremstillingen finder sted, eller hvor importøren er etableret. Hvis producenten har produktionsanlæg i mere end en medlemsstat, er den relevante medlemsstat den, hvor producenten har sit hovedsæde. De andre medlemsstater, hvor produktionsanlæggene er etableret, skal ligeledes underrettes. Agenturet skal straks underrette den kompetente myndighed i den eller de relevante medlemsstater, når eventuelle yderligere oplysninger indsendt af registranten er tilgængelige i agenturets database.

 5. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 2 i denne artikel kan påklages i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 91, 92 og 93.
 6. Hvis en ny registrant indsender yderligere oplysninger vedrørende et særligt stof til agenturet, meddeler agenturet de eksisterende registranter, at disse oplysninger er tilgængelige i databasen, jf. artikel 22.

Artikel 21 Fremstilling og import af stoffer

 1. En registrant kan påbegynde eller fortsætte fremstillingen eller importen af et stof eller en artikel, hvis andet ikke angives af agenturet i henhold til artikel 20, stk. 2, inden for tre uger efter indsendelsesdatoen, jf. dog artikel 27, stk. 8. Ved registrering af indfasningsstoffer kan en sådan registrant fortsætte fremstillingen eller importen af stoffet eller artiklen, såfremt der ikke i henhold til artikel 20, stk. 2, er gjort indsigelse herimod fra agenturets side inden for tre uger efter indsendelsesdatoen, eller, hvis registreringen er indsendt inden for tomånedersperioden før den relevante frist i artikel 23, såfremt der ikke i henhold til artikel 20, stk. 2, er gjort indsigelse herimod fra agenturets side inden tre måneder fra denne frist, jf. dog artikel 27, stk. 8. Hvis der er tale om en ajourføring af registreringen i henhold til artikel 22, kan registranten fortsætte fremstillingen eller importen af stoffet eller artiklen, såfremt der ikke i henhold til artikel 20, stk. 2, er gjort indsigelse herimod fra agenturets side inden tre uger efter ajourføringsdatoen, jf. dog artikel 27, stk. 8.
 2. Hvis agenturet har meddelt registranten, at han skal indsende yderligere oplysninger i henhold til artikel 20, stk. 2, tredje afsnit, kan registranten påbegynde fremstillingen eller importen af et stof eller en artikel, hvis andet ikke angives af agenturet inden for tre uger efter, at agenturet har modtaget de yderligere oplysninger til fuldstændiggørelse af registreringen, jf. dog artikel 27, stk. 8.
 3. Hvis en ledende registrant indsender dele af registreringen på vegne af en eller flere andre registranter i henhold til bestemmelserne i artikel 11 eller 19, må disse andre registranter først fremstille eller importere stoffet eller artiklen efter udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i denne artikels stk. 1 eller 2, og under forudsætning af at andet ikke angives af agenturet for så vidt angår registreringen fra den ledende registrant, der handler på vegne af de andre, og hans egen registrering.

Artikel 22 Andre forpligtelser, der påhviler registranterne

 1. Efter registreringen er en registrant ansvarlig for på eget initiativ og uden unødige forsinkelser at ajourføre sin registrering med relevante nye oplysninger og indsende den til agenturet i følgende tilfælde:
  • a) enhver ændring i hans status, som f.eks. producent, importør eller producent af artikler, eller i hans identitet, som f.eks. navn eller adresse
  • b) enhver ændring i stoffets sammensætning, som anført i punkt 2 i bilag VI
  • c) ændringer i de årlige eller samlede mængder af stoffer, der fremstilles eller importeres af vedkommende, eller i mængderne af stoffer i artikler, der fremstilles eller importeres af ham, hvis disse medfører et ændret mængdeinterval, herunder ophør af produktion eller import
  • d) nye identificerede anvendelser og nye frarådede anvendelser som i punkt 3.7 i bilag VI, som stoffet fremstilles eller importeres til
  • e) ny viden om de risici, stoffet indebærer for menneskers sundhed og/eller miljøet, som han med rimelighed kan forventes at have fået kendskab til, og som medfører ændringer i sikkerhedsdatabladet eller kemikaliesikkerhedsrapporten
  • f) enhver ændring i stoffets klassificering og mærkning
  • g) enhver ajourføring eller ændring af kemikaliesikkerhedsrapporten eller punkt 5 i bilag VI;
  • h) registranten identificerer et behov for at udføre et forsøg, der er angivet i bilag IX eller X, og der skal udarbejdes et forslag til forsøg
  • i) enhver ændring i adgangen til oplysninger i registreringen.

  Agenturet skal videregive disse oplysninger til den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat.

 2. En registrant skal sende agenturet en ajourføring af registreringen, der indeholder de oplysninger, der er påkrævet i henhold til afgørelsen truffet i medfør af artikel 40, 41 eller 46, eller tager hensyn til en afgørelse truffet i medfør af artikel 60 og 73 inden for den frist, der er fastsat i den pågældende afgørelse. Agenturet skal meddele den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat, at oplysningerne er tilgængelige i agenturets database.
 3. Agenturet foretager i henhold til artikel 20, stk. 2, første og andet afsnit, en fuldstændighedskontrol af hver ajourført registrering. I de tilfælde, hvor ajourføringen er foretaget i henhold til artikel 12, stk. 2, og denne artikels stk. 1, litra c), kontrollerer agenturet fuldstændigheden af de oplysninger, som registranten har indsendt, og artikel 20, stk. 2, finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.
 4. I tilfælde omfattet af artikel 11 eller 19 fremsender hver registrant separat de i denne artikels stk. 1, litra c), angivne oplysninger.
 5. En ajourføring skal ledsages af den relevante del af gebyret i overensstemmelse med afsnit IX.

Kapitel 5 Overgangsbestemmelser for indfasningsstoffer og anmeldte stoffer

Artikel 23 Særlige bestemmelser for indfasningsstoffer

 1. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, artikel 17, artikel 18 og artikel 21 finder ikke anvendelse før den 1. december 2010 på følgende stoffer:
  • a) indfasningsstoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF, og som fremstilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst én gang efter den 1. juni 2007
  • b) indfasningsstoffer, der er klassificeret som meget giftige for vandlevende organismer, og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53) i henhold til direktiv 67/548/EØF, og som fremstilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst én gang efter den 1. juni 2007
  • c) indfasningsstoffer, der fremstilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst én gang efter den 1. juni 2007.
 2. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, artikel 17, artikel 18 og artikel 21 finder ikke anvendelse før den ... på indfasningsstoffer, der fremstilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst én gang efter den 1. juni 2007.
 3. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, artikel 17, artikel 18 og artikel 21 finder ikke anvendelse før den 1. juni 2018 på indfasningsstoffer, der fremstilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst én gang efter 1. juni 2007.
 4. En registrering kan indsendes på ethvert tidspunkt forud for den relevante frist, jf. dog stk. 1-3.
 5. Denne artikel finder endvidere anvendelse på stoffer, der er registreret efter artikel 7, med de fornødne tilpasninger.

Artikel 24 Anmeldte stoffer

 1. En anmeldelse i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF anses for en registrering for så vidt angår dette afsnit, og agenturet tildeler et registreringsnummer senest 1. december 2008.
 2. Hvis mængden af et anmeldt stof, der fremstilles eller importeres, pr. producent eller importør når den efterfølgende mængdetærskel i henhold til artikel 12, skal de yderligere oplysninger, der er påkrævet for denne højere mængdetærskel samt alle de lavere mængdetærskler i henhold til artikel 10 og 12, fremsendes, medmindre sådanne oplysninger allerede er indsendt i overensstemmelse med disse artikler.

Afsnit III Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg

Kapitel 1 Formål og generelle regler

Artikel 25 Formål og generelle regler

 1. For at undgå dyreforsøg må forsøg med hvirveldyr i forbindelse med denne forordning kun udføres som en sidste løsningsmulighed. Det er desuden nødvendigt at træffe foranstaltninger til begrænsning af gentagelse af andre forsøg.
 2. Deling og fælles indsendelse af oplysninger i overensstemmelse med denne forordning skal vedrøre tekniske data og især oplysninger vedrørende stoffernes iboende egenskaber. Registranterne skal afstå fra at udveksle oplysninger om deres markedsadfærd, især om produktionskapacitet, produktions- eller salgsmængden, importmængder eller markedsandele.
 3. Ethvert undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé vedrørende undersøgelser indsendt inden for rammerne af en registrering i henhold til denne forordning mindst 12 år tidligere kan med henblik på registrering anvendes af en anden producent eller importør.

Kapitel 2 Regler for ikke-indfasningsstoffer og registranter af indfasningsstoffer, der ikke har foretaget præregistrering

Artikel 26 Pligt til at forespørge før registrering

 1. Enhver potentiel registrant af et ikke-indfasningsstof eller en potentiel registrant af et indfasningsstof, der ikke har foretaget præregistrering efter artikel 28, skal forhøre sig hos agenturet om, hvorvidt der allerede er indsendt en registrering for det samme stof. Han skal sammen med forespørgslen indsende følgende oplysninger til agenturet:
  • a) sin egen identitet som angivet i punkt 1 i bilag VI, undtagen anvendelsessteder
  • b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2 i bilag VI
  • c) oplysninger om, hvilke oplysningskrav der vil kræve, at han udfører nye undersøgelser med hvirveldyr
  • d) oplysninger om, hvilke oplysningskrav der vil kræve, at han udfører andre nye undersøgelser.
 2. Hvis det samme stof ikke tidligere er blevet registreret, skal agenturet underrette den potentielle registrant om dette.
 3. Hvis det samme stof allerede er blevet registreret inden for de sidste 12 år, skal agenturet straks underrette den potentielle registrant om tidligere registranters navn og adresse samt oplyse, hvilke relevante resuméer eller fyldestgørende undersøgelsesresuméer det allerede har modtaget, afhængigt af det enkelte tilfælde. Undersøgelser, der involverer hvirveldyr, må ikke gentages. Agenturet skal samtidig underrette de tidligere registranter om den potentielle registrants navn og adresse. De tilgængelige undersøgelser skal deles med den potentielle registrant i henhold til artikel 27.
 4. Hvis flere potentielle registranter har rettet forespørgsel om det samme stof, skal agenturet straks informere samtlige potentielle registranter om de øvrige potentielle registranters navn og adresse.

Artikel 27 Deling af eksisterende data i tilfælde af registrerede stoffer

 1. Hvis et stof er blevet registreret inden for de sidste 12 år som nævnt i artikel 26, stk. 3:
  • a) skal den potentielle registrant i forbindelse med oplysninger, der omfatter forsøg med hvirveldyr, og
  • b) kan den potentielle registrant i forbindelse med oplysninger, der ikke omfatter forsøg med hvirveldyr, anmode tidligere registranter om de oplysninger, som han har behov for i medfør af artikel 10, litra a), nr. vi) og vii), for at kunne foretage en registrering.
 2. Når der er fremsat en anmodning om oplysninger i henhold til stk. 1, skal potentielle og tidligere registranter som nævnt i stk. 1 bestræbe sig på at indgå en aftale om deling af de oplysninger, som den eller de potentielle registranter har anmodet om i medfør af artikel 10, litra a), nr. vi) og vii). I stedet for at indgå en sådan aftale kan parterne forelægge sagen for en voldgiftsinstans, hvis afgørelse skal accepteres.
 3. Den tidligere registrant og den eller de potentielle registranter skal træffe enhver mulig foranstaltning for at sikre, at omkostningerne til deling af oplysningerne fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde. Dette kan fremmes ved at følge en omkostningsfordelingsvejledning baseret på disse principper og vedtaget af agenturet i henhold til artikel 77, stk. 2, litra g). Registranterne skal kun dele omkostningerne for de oplysninger, som de er forpligtet til at indsende for at opfylde registreringskravene.
 4. Når der er indgået en aftale om deling af oplysningerne, skal den tidligere registrant stille de oplysninger, der er omfattet af aftalen, til rådighed for den nye registrant og give denne tilladelse til at henvise til den tidligere registrants fuldstændige undersøgelsesrapport.
 5. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en sådan aftale, skal den eller de potentielle registranter underrette agenturet og den eller de tidligere registranter herom, tidligst én måned efter at de fra agenturet har modtaget navn og adresse på den eller de tidligere registranter.
 6. Senest én måned fra den i stk. 5 nævnte underretning skal agenturet give den potentielle registrant tilladelse til at henvise til de oplysninger, han har anmodet om, i sit registreringsdossier, dog således, at den potentielle registrant på agenturets anmodning skal dokumentere, at han til gengæld for disse oplysninger har betalt den eller de tidligere registranter en andel af de omkostninger, de har afholdt. Den eller de tidligere registranter har krav på en godtgørelse fra den potentielle registrant i form af en forholdsmæssig andel af de omkostninger, de har afholdt. Beregningen af den forholdsmæssige andel kan lettes med den vejledning, agenturet skal udarbejde i henhold til artikel 77, stk. 2, litra g. Forudsat at den eller de tidligere registranter stiller den fuldstændige undersøgelsesrapport til rådighed for den potentielle registrant, har de krav på en godtgørelse fra den potentielle registrant i forhold til de omkostninger, som de har afholdt, og dette krav skal kunne gøres gældende ved de nationale domstole.
 7. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 6 kan påklages i henhold til bestemmelserne i artikel 91, 92 og 93.
 8. Den frist for den nye registrant, der er fastsat i henhold til artikel 21, stk. 1, skal forlænges med en periode på fire måneder, hvis den tidligere registrant anmoder herom.

Kapitel 3 Regler for indfasningsstoffer

Artikel 28 Pligt til præregistrering af indfasningsstoffer

 1. For at kunne drage fordel af overgangsordningen i artikel 23 skal enhver potentiel registrant af et indfasningsstof i mængder på 1 ton eller mere pr. år, herunder mellemprodukter uden forbehold, indsende alle følgende oplysninger til agenturet:
  • a) stoffets navn som angivet i punkt 2 i bilag VI, herunder EINECS-nummer og CAS-nummer eller, hvis sådanne ikke foreligger, anden identitetskode
  • b) den potentielle registrants navn og adresse og navn på kontaktperson samt, når det er relevant, navn og adresse på vedkommendes repræsentant i henhold til artikel 4, som angivet i punkt 1 i bilag VI
  • c) den fastsatte frist for registrering og mængdeinterval
  • d) navnet på stofferne som angivet i punkt 2 i bilag VI, herunder EINECS-nummer og CAS-nummer eller, hvis sådanne ikke foreligger, anden identitetskode, som de tilgængelige oplysninger er relevante for i forbindelse med anvendelsen af punkt 1.3 og 1.5 i bilag XI
 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal indsendes inden for en periode, der begynder den 1. juni 2008 og slutter den 1. december 2008.
 3. Registranter, der ikke indsender de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i artikel 23.
 4. Agenturet skal senest den 1. januar 2009 offentliggøre en fortegnelse over de stoffer, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og d), på sin hjemmeside. Fortegnelsen skal kun indeholde stoffernes navn, herunder EINECS-nummer og CAS-nummer, hvis sådanne foreligger, samt andre identitetskoder og den første fastsatte registreringsfrist.
 5. Når fortegnelsen er offentliggjort, kan en downstream-bruger af et stof, der ikke står i denne, anmelde sin interesse i stoffet til agenturet sammen med oplysninger om, hvordan han kan kontaktes, og oplysninger om hans nuværende leverandør. Agenturet skal på sin hjemmeside offentliggøre navnet på stoffet og på anmodning fra en potentiel registrant oplyse, hvordan downstream-brugeren kan kontaktes.
 6. Potentielle registranter, der for første gang fremstiller eller importerer et indfasningsstof i mængder på 1 ton eller mere pr. år, for første gang bruger et indfasningsstof i forbindelse med fremstilling af artikler, eller for første gang importerer en artikel indeholdende et indfasningsstof, som kræver registrering, efter 1. december 2008, er berettiget til at anvende bestemmelserne i artikel 23, hvis de indsender de i stk. 1 nævnte oplysninger til agenturet inden seks måneder efter første fremstilling, import eller anvendelse af stoffet i mængder på 1 ton eller mere pr. år, dog ikke senere end 12 måneder før den relevante frist i artikel 23.
 7. Producenter og importører af indfasningsstoffer i mængder på mindre end 1 ton pr. år, der står i den fortegnelse, som agenturet offentliggør i henhold til denne artikels stk. 4, samt downstream-brugere af disse stoffer og tredjeparter, der har oplysninger om disse stoffer, kan indsende de i stk. 1 nævnte oplysninger eller andre relevante oplysninger om disse stoffer til agenturet med henblik på at deltage i det forum for informationsudveksling om stoffer, der er omhandlet i artikel 29.

Artikel 29 Fora for informationsudveksling om stoffer

 1. Alle potentielle registranter, downstream-brugere og tredjeparter, der i henhold til artikel 28 har indsendt oplysninger til agenturet, eller hvis oplysninger opbevares af agenturet i henhold til artikel 15, vedrørende samme indfasningsstof, eller registranter, der har indsendt en registrering vedrørende dette indfasningsstof forud for fristen i artikel 23, stk. 3, skal deltage i et forum for informationsudveksling om dette stof (SIEF - Substance Information Exchange Forum).
 2. Formålet med hvert SIEF er:
  • a) med henblik på registreringen at fremme udveksling af de i artikel 10, litra a), nr. vi) og vii), nævnte oplysninger mellem potentielle registranter og derved forhindre gentagelse af forsøg, og
  • b) at indgå aftaler om klassificering og mærkning mellem potentielle registranter, hvis stoffet er klassificeret og mærket forskelligt.
 3. Deltagerne i et SIEF skal udlevere allerede eksisterende undersøgelser til andre deltagere, efterkomme anmodninger fra andre deltagere om oplysninger, i fællesskab identificere behovene for yderligere undersøgelser til de i stk. 2, litra a, nævnte formål, og tilrettelægge sådanne undersøgelsers gennemførelse. Hvert SIEF forbliver aktivt indtil 1. juni 2018.

Artikel 30 Deling af data, hvori der indgår forsøg

 1. Før der udføres forsøg for at opfylde oplysningskravene i forbindelse med en registrering, skal en deltager i et SIEF høre, om der foreligger en relevant undersøgelse inden for det SIEF, som han deltager i. Hvis der inden for SIEF'et findes en relevant undersøgelse, der involverer forsøg med hvirveldyr, skal en deltager i det pågældende SIEF anmode om denne undersøgelse. Hvis der inden for SIEF'et findes en relevant undersøgelse, der ikke involverer forsøg med hvirveldyr, kan en deltager i det pågældende SIEF anmode om denne undersøgelse. Senest en måned efter anmodningens fremsættelse skal undersøgelsens ejer fremlægge dokumentation for undersøgelsens omkostninger over for den eller de deltagere, der anmoder om den. Deltageren/deltagerne og ejerne skal træffe enhver mulig foranstaltning for at sikre, at omkostningerne til deling af oplysningerne fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde. Dette kan fremmes ved at følge en omkostningsfordelingsvejledning baseret på disse principper og vedtaget af agenturet i henhold til artikel 77, stk. 2, litra g). Hvis de ikke kan nå til enighed, deles omkostningerne ligeligt. Ejeren giver tilladelse til at henvise til den fuldstændige undersøgelsesrapport med henblik på registrering senest to uger efter modtagelse af betaling herfor. Registranterne skal kun dele omkostningerne til de oplysninger, som de er forpligtet til at indsende for at opfylde registreringskravene.
 2. Hvis der ikke foreligger en relevant undersøgelse inden for SIEF'et, skal der kun udføres én undersøgelse for hver krævet oplysning i hvert enkelt SIEF af én deltager i SIEF'et på vegne af de andre deltagere. De skal inden for en af agenturet fastsat frist bestræbe sig på at opnå en aftale om, hvem der skal udføre undersøgelsen på vegne af de andre deltagere og indsende et resumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé til agenturet. Hvis der ikke opnås enighed, skal agenturet fastsætte, hvilken registrant eller downstream-bruger der skal udføre undersøgelsen. Alle deltagere i SIEF'et, der kræver en undersøgelse, skal bidrage til omkostningerne i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse med en andel svarende til det antal potentielle registranter, der deltager. Deltagere, der ikke selv har udført undersøgelsen, har ret til at modtage den fyldestgørende undersøgelsesrapport senest to uger efter, at den deltager, der gennemførte undersøgelsen, har modtaget betaling herfor.
 3. Hvis ejeren af en undersøgelse som omhandlet i stk. 1, hvori der indgår forsøg med hvirveldyr, nægter at dokumentere omkostningerne i forbindelse med den pågældende undersøgelse eller at udlevere selve undersøgelsen til andre deltagere, skal vedkommende ikke kunne gå videre med registreringen, før han har videregivet oplysningerne til den eller de andre deltagere. De andre deltagere går videre med registreringen uden at opfylde de relevante oplysningskrav med en begrundelse for dette i registreringsdossieret. Undersøgelsen skal ikke gentages, medmindre ejeren af oplysningerne ikke har udleveret oplysningerne til de andre deltagere senest 12 måneder efter datoen for deres registrering, og agenturet træffer afgørelse om, at de skal gentage undersøgelsen. Hvis en anden registrant allerede har indsendt en registrering, der omfatter disse oplysninger, skal agenturet dog give de andre deltagere tilladelse til at henvise til oplysningerne i dennes registreringsdossier/-dossierer. Den tidligere registrant har krav på godtgørelse af en ligelig andel af omkostningerne fra den anden eller de øvrige deltagere, forudsat at han stiller den fuldstændige undersøgelsesrapport til rådighed for den anden eller de øvrige deltagere, og dette krav skal kunne gøres gældende ved de nationale domstole.
 4. Hvis ejeren af en undersøgelse som omhandlet i stk. 1, hvori der ikke indgår forsøg med hvirveldyr, nægter at dokumentere omkostningerne i forbindelse med den pågældende undersøgelse eller at udlevere selve undersøgelsen til en anden eller andre deltagere, skal de andre deltagere i SIEF'et gå videre med registreringen, som om der ikke forelå en relevant undersøgelse inden for SIEF'et.
 5. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 2 eller 3 i denne artikel kan påklages i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 91, 92 og 93.
 6. Ejeren af undersøgelsen, der har afvist enten at dokumentere omkostningerne eller udlevere selve undersøgelsen, som omhandlet i stk. 3 eller 4, skal straffes i henhold til artikel 126.

Afsnit IV Oplysninger i leverandørkæden

Artikel 31 Krav til sikkerhedsdatablade

 1. Leverandøren af et stof eller et kemisk produkt skal forsyne modtageren af stoffet eller det kemiske produkt med et sikkerhedsdatablad udarbejdet i overensstemmelse med bilag II:
  • a) hvis et stof eller kemisk produkt opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF, eller
  • b) hvis et stof er persistent, bioakkumulerende og giftigt eller meget persistent og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII, eller.
  • c) hvis et stof af andre grunde end de i litra a) og b) nævnte er optaget på den liste, der oprettes i henhold til artikel 59, stk. 1.
 2. Enhver aktør i leverandørkæden, der skal udføre en kemikaliesikkerhedsvurdering af et stof i henhold til artikel 14 eller 37, skal sikre, at oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med oplysningerne i denne sikkerhedsvurdering. Hvis sikkerhedsdatabladet udarbejdes for et kemisk produkt, og aktøren i leverandørkæden har udarbejdet en kemikaliesikkerhedsvurdering for produktet, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med kemikaliesikkerhedsrapporten for produktet i stedet for med kemikaliesikkerhedsrapporten for hvert enkelt stof i produktet.
 3. Leverandøren skal på anmodning forsyne modtageren med et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med bilag II, hvis et kemisk produkt ikke opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til artikel 5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, men indeholder
  • a) mindst ét stof, der er farligt for menneskers sundhed eller miljøet, i individuelle koncentrationer på ≥1 vægtprocent for ikke-gasformige produkter og ≥ 0,2 volumenprocent for gasformige produkter
  • b) mindst ét stof, der er persistent, bioakkumulerende og giftigt eller meget persistent og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII, eller som af andre grunde end de i litra a nævnte er optaget på den liste, der oprettes i henhold til artikel 59, stk. 1, i individuelle koncentrationer på ≥ 0,1 vægtprocent for ikke-gasformige produkter eller
  • c) et stof, for hvilket der findes EF-grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.
 4. Medmindre en downstream-bruger eller distributør anmoder om det, er det ikke nødvendigt at levere et sikkerhedsdatablad for de farlige stoffer eller kemiske produkter, der udbydes eller sælges til offentligheden, hvis disse er forsynet med tilstrækkelige oplysninger til, at brugeren kan træffe de fornødne foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed, sikkerhed og miljøet.
 5. Sikkerhedsdatabladet skal leveres på et officielt sprog i den eller de medlemsstater, hvor stoffet eller det kemiske produkt markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de berørte medlemsstater.
 6. Sikkerhedsdatabladet skal være dateret og omfatte følgende punkter:
  1. identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden
  2. fareidentifikation
  3. sammensætning/oplysning om indholdsstoffer
  4. førstehjælpsforanstaltninger
  5. brandbekæmpelse
  6. forholdsregler over for udslip ved uheld
  7. håndtering og opbevaring
  8. eksponeringskontrol/personlige værnemidler
  9. fysisk-kemiske egenskaber
  10. stabilitet og reaktivitet
  11. toksikologiske oplysninger
  12. miljøoplysninger
  13. forhold vedrørende bortskaffelse
  14. transportoplysninger
  15. oplysninger om lovmæssig regulering
  16. andre oplysninger.
 7. Enhver aktør i leverandørkæden, der skal udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 eller 37, skal anføre de relevante eksponeringsscenarier (herunder anvendelses- og eksponeringskategorier, hvis det er relevant) i et bilag til sikkerhedsdatabladet, der skal dække de identificerede anvendelser og indeholde de specifikke betingelser, der følger af anvendelsen af punkt 3 i bilag XI. Enhver downstream-bruger skal medtage relevante eksponeringsscenarier og anvende andre relevante oplysninger fra det sikkerhedsdatablad, som han har modtaget, når han udarbejder sit eget sikkerhedsdatablad for sine identificerede anvendelser. Enhver distributør skal videregive relevante eksponeringsscenarier og anvende andre relevante oplysninger fra det sikkerhedsdatablad, som han har modtaget, når han udarbejder sit eget sikkerhedsdatablad for anvendelser, som han har videregivet oplysninger om i henhold til artikel 37, stk. 2.
 8. Et sikkerhedsdatablad skal leveres gratis i papirform eller elektronisk.
 9. Leverandørerne skal straks ajourføre sikkerhedsdatabladet i følgende tilfælde:
  • a) så snart der foreligger nye oplysninger, som kan påvirke risikohåndteringsforanstaltningerne, eller nye oplysninger om farer
  • b) når en godkendelse er blevet meddelt eller nægtet
  • c) når der er blevet vedtaget en begrænsning.
  Den nye, daterede version af oplysningerne, der mærkes "Revision (dato)", skal leveres gratis i papirform eller elektronisk til alle tidligere modtagere, som de har leveret stoffet eller det kemiske produkt til inden for de forudgående 12 måneder. Enhver ajourføring efter registreringen skal indeholde registreringsnummeret.

Artikel 32 Pligt til at videregive oplysninger nedad i leverandørkæden vedrørende stoffer som sådan eller i kemiske produkter, for hvilke der ikke kræves et sikkerhedsdatablad

 1. Enhver leverandør af et stof som sådan eller i et kemisk produkt, der ikke skal levere et sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31, skal give modtageren følgende oplysninger:
  • a) det eller de registreringsnumre, der er nævnt i artikel 20, stk. 3, hvis et sådant eller sådanne foreligger, for ethvert stof, der skal videregives oplysninger om i henhold til dette stykkes litra b), c) eller d)
  • b) oplysning om, hvorvidt stoffet kræver godkendelse, og detaljerede oplysninger om de godkendelser, der i henhold til afsnit VII er meddelt eller nægtet i denne leverandørkæde
  • c) nærmere oplysninger om enhver begrænsning, der er vedtaget i henhold til afsnit VIII
  • d) alle andre foreliggende og relevante oplysninger om stoffet, der er nødvendige for at gøre det muligt at fastlægge og gennemføre passende foranstaltninger til risikohåndtering, herunder de specifikke betingelser, der følger af anvendelsen af punkt 3 i bilag XI.
 2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal gratis videregives i papirform eller elektronisk senest ved den første leverance af et stof som sådan eller i et kemisk produkt efter den 1. juni 2007.
 3. Leverandørerne skal straks ajourføre disse oplysninger i følgende tilfælde:
  • a) så snart der foreligger nye oplysninger, som kan påvirke risikohåndteringsforanstaltningerne, eller nye oplysninger om farer
  • b) når en godkendelse er blevet meddelt eller nægtet
  • c) når der er blevet vedtaget en begrænsning.

  De ajourførte oplysninger skal leveres gratis i papirform eller elektronisk til alle de tidligere modtagere, som de har leveret stoffet eller det kemiske produkt til inden for de forudgående 12 måneder. Enhver ajourføring efter registreringen skal indeholde registreringsnummeret.

Artikel 33 Forpligtelse til at videregive oplysninger om stoffer i artikler

 1. Enhver leverandør af en artikel indeholdende et stof, der opfylder kriterierne i artikel 57 og er identificeret i henhold til artikel 59, stk. 1, i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, skal forsyne modtageren af artiklen med oplysninger, som leverandøren råder over, og som er tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sikkert, herunder som et minimum stoffets navn.
 2. På anmodning fra en forbruger skal enhver leverandør af en artikel indeholdende et stof, der opfylder kriterierne i artikel 57 og er identificeret i henhold til artikel 59, stk. 1, i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, forsyne forbrugeren med oplysninger, som leverandøren råder over, og som er tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sikkert, herunder som et minimum stoffets navn. De relevante oplysninger skal leveres gratis senest 45 dage efter modtagelsen af anmodning.

Artikel 34 Pligt til at videregive oplysninger om stoffer og kemiske produkter opad i leverandørkæden

Enhver aktør i leverandørkæden for et stof eller et kemisk produkt skal meddele følgende oplysninger til den næste aktør eller distributør opad i leverandørkæden:

 • a) nye oplysninger om farlige egenskaber, uanset hvilke anvendelser der er tale om 
 • b) alle andre oplysninger, der kan anfægte tilstrækkeligheden af de risikohåndteringsforanstaltninger, der er identificeret i et sikkerhedsdatablad leveret til ham, idet disse oplysninger kun skal meddeles for identificerede anvendelser.

Distributører skal videregive sådanne oplysninger til den efterfølgende aktør eller distributør opad i leverandørkæden.

Artikel 35 Arbejdstagernes adgang til oplysninger

Arbejdstagerne og deres repræsentanter skal af deres arbejdsgiver sikres adgang til de oplysninger, der leveres i henhold til artikel 31 og 32, vedrørende stoffer eller kemiske produkter, som de anvender eller kan blive eksponeret for under udførelsen af deres arbejde.

Artikel 36 Forpligtelse til at opbevare oplysninger

 1. Enhver producent, importør, downstream-bruger og distributør skal samle alle de oplysninger, som han har behov for for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til denne forordning, og have dem tilgængelige i en periode på mindst ti år efter det tidspunkt, hvor han sidst fremstillede, importerede, leverede eller anvendte stoffet eller det kemiske produkt. Den pågældende producent, importør, downstream-bruger eller distributør skal efter anmodning straks fremsende sådanne oplysninger til eller gøre dem tilgængelige for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han er etableret, eller agenturet, med forbehold af bestemmelserne i afsnit II og VI.
 2. Hvis en registrant, downstream-bruger eller distributør ophører med sin virksomhed eller overdrager en del af eller hele sin virksomhed til en tredjepart, binder forpligtelsen i stk. 1 den part, der står for afviklingen af registrantens, downstream-brugerens eller distributørens virksomhed eller overtager ansvaret for markedsføringen af det pågældende stof eller kemiske produkt, i stedet for registranten, downstream-brugeren eller distributøren.

Afsnit V Downstream-brugere

Artikel 37 Downstream-brugernes kemikaliesikkerhedsvurdering og pligt til at identificere, anvende og anbefale risikobegrænsende foranstaltninger

 1. En downstream-bruger eller distributør kan levere oplysninger for at hjælpe med udarbejdelsen af en registrering.
 2. Enhver downstream-bruger har ret til skriftligt (i papirformat eller elektronisk) at underrette den producent, importør, downstream-bruger eller distributør, der leverer et stof som sådan eller i et kemisk produkt til ham, om en anvendelse, der som minimum skal beskrives kort og generelt, med det formål at gøre denne anvendelse til en identificeret anvendelse. Når han underretter om en anvendelse, skal han levere tilstrækkelige oplysninger til at sætte den producent, importør eller downstream-bruger, der har leveret stoffet, i stand til at udarbejde et eksponeringsscenarie eller, hvis det er hensigtsmæssigt, en anvendelses- og eksponeringskategori for hans anvendelse i producentens, importørens eller downstream-brugerens kemikaliesikkerhedsvurdering. Distributørerne skal videregive sådanne oplysninger til den næste aktør eller distributør opad i leverandørkæden. Downstream-brugere, der har modtaget sådanne oplysninger, kan udarbejde et eksponeringsscenarie for den eller de identificerede anvendelser eller videregive oplysningerne til den næste aktør opad i leverandørkæden.
 3. Hvis der er tale om registrerede stoffer, skal producenten, importøren eller downstreambrugeren opfylde forpligtelserne i henhold til artikel 14, enten før han næste gang leverer stoffet som sådan eller i et kemisk produkt til den downstream-bruger, der har fremsat den anmodning, der er nævnt i denne artikels stk. 2, hvis anmodningen blev fremsat mindst en måned før leveringen, eller inden for en måned efter anmodningen, afhængigt af hvilket tidspunkt der er det seneste. Hvis der er tale om indfasningsstoffer, skal producenten, importøren eller downstreambrugeren efterkomme en sådan anmodning og opfylde forpligtelserne i henhold til artikel 14, før den relevante frist i artikel 23 er udløbet, under forudsætning af at downstream-brugeren har fremsat anmodningen mindst 12 måneder før den pågældende frist. Hvis producenten, importøren eller downstream-brugeren efter at have vurderet anvendelsen i overensstemmelse med artikel 14 af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet ikke kan medtage den som en identificeret anvendelse, skal han straks begrunde denne afgørelse skriftligt over for agenturet og downstream-brugeren og må ikke levere stoffet til downstream-brugeren/-brugerne uden at tilføje denne eller disse begrundelser til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 31 eller 32. Producenten eller importøren skal tilføje denne anvendelse under punkt 3.7 i bilag VI i sin ajourføring af registreringen i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, litra d).
 4. En downstream-bruger af et stof som sådan eller i et kemisk produkt skal udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport i overensstemmelse med bilag XII for enhver anvendelse, der falder uden for de betingelser, der er beskrevet i et eksponeringsscenarie eller, hvis det er hensigtsmæssigt, en anvendelses- og eksponeringskategori, som han har modtaget i et sikkerhedsdatablad, eller for enhver anvendelse, der frarådes af hans leverandør. En downstream-bruger behøver ikke at udarbejde en sådan kemikaliesikkerhedsrapport, hvis der er tale om et af følgende tilfælde:
  • a) der stilles ikke krav om, at der skal udleveres et sikkerhedsdatablad for stoffet eller det kemiske produkt i henhold til artikel 31
  • b) der stilles ikke krav om, at hans leverandør skal udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14
  • c) downstream-brugeren anvender stoffet eller det kemiske produkt i en samlet mængde på under 1 ton pr. år
  • d) downstream-brugeren opfylder eller anbefaler et eksponeringsscenarie, der mindst omfatter de betingelser, der er beskrevet i det eksponeringsscenarie, som han har modtaget i sikkerhedsdatabladet
  • e) stoffet er til stede i et kemisk produkt med en koncentration, der er mindre end de koncentrationer, der er nævnt i artikel 14, stk. 2
  • f) downstream-brugeren anvender stoffet til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling, forudsat at risiciene for menneskers sundhed og for miljøet er tilstrækkeligt kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningens krav vedrørende arbejdstager- og miljøbeskyttelse.
 5. Enhver downstream-bruger skal identificere, gennemføre og, hvis det er relevant, anbefale passende foranstaltninger for en tilfredsstillende håndtering af de risici, der er identificeret i enten:
  • a) det eller de sikkerhedsdatablade, som han har modtaget, eller
  • b) hans egen kemikaliesikkerhedsvurdering eller
  • c) de oplysninger om risikohåndteringsforanstaltninger, som han har modtaget i henhold til artikel 32.
 6. Hvis en downstream-bruger ikke udarbejder en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til stk. 4, litra c), skal han overveje stoffets anvendelse(r) og identificere og gennemføre de passende risikohåndteringsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at risiciene for menneskers sundhed og miljøet er tilstrækkeligt kontrolleret. Disse oplysninger skal, hvor det er nødvendigt, indføjes i ethvert sikkerhedsdatablad, som han udarbejder.
 7. Downstream-brugere skal holde deres kemikaliesikkerhedsrapport ajourført og stille den til rådighed.
 8. Det er ikke nødvendigt, at en kemikaliesikkerhedsrapport, der er udarbejdet i henhold til stk. 4, omfatter vurderinger af risikoen for menneskers sundhed i forbindelse med de endelige anvendelser, der er omhandlet i artikel 14, stk. 5.

Artikel 38 Forpligtelse for downstream-brugere til at fremsende oplysninger

 1. Før en downstream-bruger påbegynder eller fortsætter en bestemt anvendelse af et stof, der af en aktør længere opad i leverandørkæden er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 6 eller 18, skal han indsende de oplysninger, der er angivet i denne artikels stk. 2, til agenturet i følgende tilfælde:
  • a) downstream-brugeren skal udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 37, stk. 4, eller
  • b) downstream-brugeren påberåber sig undtagelsen i artikel 36, stk. 4, litra c) eller f).
 2. De oplysninger, der indberettes af downstream-brugeren, skal omfatte følgende:
  • a) hans identitet og oplysninger om, hvorledes han kan kontaktes, som angivet i punkt 1.1 i bilag VI
  • b) det eller de registreringsnumre, der er nævnt i artikel 20, stk. 3, hvis et sådant eller sådanne foreligger
  • c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i punkt 2.1–2.3.4 i bilag VI
  • d) producentens/producenternes eller importørens/importørernes eller en anden leverandørs identitet, som angivet i punkt 1.1 i bilag VI
  • e) en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen/anvendelserne, som angivet i punkt 3.5 i bilag VI, og af betingelserne for anvendelserne
  • f) undtagen hvis downstream-brugeren påberåber sig undtagelsen i artikel 37, stk. 4, litra c), et forslag til yderligere forsøg med hvirveldyr, hvis downstream-brugeren anser det for nødvendigt for, at han kan fuldføre sin kemikaliesikkerhedsvurdering.
 3. Downstream-brugeren skal straks ajourføre disse oplysninger, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1.
 4. En downstream-bruger skal underrette agenturet, hvis hans klassificering af et stof afviger fra leverandørens klassificering.
 5. Undtagen hvis en downstream-bruger påberåber sig undtagelsen i artikel 37, stk. 4, litra c), kræves der ikke indberetning i henhold til denne artikels stk. 1-4 for et stof, som sådan eller i et kemisk produkt, der anvendes af en downstream-bruger i mængder på under 1 ton pr. år til det specifikke formål.

Artikel 39 Anvendelse af bestemmelserne om downstream-brugernes forpligtelser

 1. Downstream-brugerne skal opfylde kravene i artikel 37 senest 12 måneder efter at have modtaget et registreringsnummer fra deres leverandører i et sikkerhedsdatablad.
 2. Downstream-brugerne skal opfylde kravene i artikel 38 senest seks måneder efter at have modtaget et registreringsnummer fra deres leverandører i et sikkerhedsdatablad.

Afsnit VI Vurdering

Kapitel 1 Dossiervurdering

Artikel 40 Behandling af forslag til udførelse af forsøg

 1. Agenturet skal behandle ethvert forslag til udførelse af forsøg, der er fremsat i en registrering eller i en indberetning fra en downstream-bruger for at fremskaffe de stofoplysninger, der er angivet i bilag IX og X. Der gives prioritet til registreringer af stoffer, der har eller kan have PBT- eller vPvB-egenskaber, sensibiliserende egenskaber og/eller kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-)egenskaber, eller af stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til direktiv 67/548/EØF, i mængder på over 100 tons pr. år og med anvendelser, der medfører omfattende og diffus eksponering.
 2. Agenturet skal på sin hjemmeside offentliggøre oplysninger om forslag til udførelse af forsøg, der indebærer forsøg med hvirveldyr. Oplysningerne skal omfatte stoffets navn, den farlige egenskab, som det foreslåede forsøg med hvirveldyr drejer sig om, og fristen for indsendelse af eventuelle tredjepartsoplysninger. Agenturet skal opfordre tredjeparter til, under anvendelse af det af agenturet angivne format og senest 45 dage efter offentliggørelsen, at indsende videnskabeligt validerede oplysninger og undersøgelser vedrørende det stof og den farlige egenskab, som forslaget til forsøg drejer sig om. Alle sådanne videnskabeligt validerede oplysninger og undersøgelser, som agenturet modtager, skal tages i betragtning i forbindelse med den afgørelse, det træffer i henhold til stk. 3.
 3. På grundlag af behandlingen i henhold til stk. 1 skal agenturet udarbejde et udkast til en af følgende afgørelser og træffe denne afgørelse efter proceduren i artikel 50 og 51:
  • a) en afgørelse, der pålægger registranten/registranterne eller downstream-brugeren/downstream-brugerne at udføre det foreslåede forsøg og fastsætter en frist for indsendelse af et undersøgelsesresumé eller et fyldestgørende undersøgelsesresumé, hvis dette er påkrævet i henhold til bilag I
  • b) en afgørelse i overensstemmelse med litra a), men med ændring af de betingelser, hvorunder forsøget skal udføres
  • c) en afgørelse i overensstemmelse med litra a), b) eller d), men som pålægger registranten/registranterne eller downstream-brugeren/downstream-brugerne at udføre et eller flere yderligere forsøg i de tilfælde, hvor forslaget til forsøg ikke er i overensstemmelse med bilag IX, X og XI
  • d) en afgørelse, der afviser forsøgsforslaget
  • e) en afgørelse i overensstemmelse med litra a), b) eller c), hvis flere registranter eller downstream-brugere af det samme stof har foreslået det samme forsøg, således at de får mulighed for at aftale, hvem der skal udføre forsøget på alles vegne, og at underrette agenturet herom inden for en frist på 90 dage. Hvis agenturet ikke får underretning om en sådan aftale i løbet af de 90 dage, udpeger det en af registranterne eller downstream-brugerne, alt efter hvad der er relevant, til at udføre forsøget på alles vegne.
 4. Registranten eller downstream-brugeren skal indsende de krævede oplysninger til agenturet inden for den fastsatte frist.

Artikel 41 Kontrol af registreringer

 1. Agenturet kan gennemgå enhver registrering for at kontrollere et eller flere af følgende forhold:
  • a) at oplysningerne i det tekniske dossier/de tekniske dossierer, der er indsendt i henhold til artikel 10, er i overensstemmelse med kravene i artikel 10, 12 og 13 og med bilag III og VI-X
  • b) at tilpasningerne af standardoplysningskravene og begrundelserne herfor, som indgivet i det tekniske dossier/de tekniske dossierer, er i overensstemmelse med reglerne for sådanne tilpasninger, som omhandlet i bilag VII - X, og med de generelle regler, som omhandlet i bilag XI
  • c) at enhver krævet kemikaliesikkerhedsvurdering og kemikaliesikkerhedsrapport er i overensstemmelse med kravene i bilag I, og at de foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger er tilstrækkelige
  • d) at alle forklaringer indsendt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, eller artikel 19, stk. 2, er objektivt funderet.
 2. Listen over dossierer, som agenturet er i færd med at kontrollere, skal stilles til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder.
 3. På grundlag af en gennemgang foretaget i henhold til stk. 1 kan agenturet inden for 12 måneder efter påbegyndelsen af kontrollen udarbejde et udkast til en afgørelse, der pålægger registranten/registranterne at fremsende enhver form for oplysninger, der er påkrævet for at bringe registreringen/registreringerne i overensstemmelse med de relevante oplysningskrav, og som fastsætter passende frister for fremsendelse af yderligere oplysninger. En sådan afgørelse skal træffes i overensstemmelse med den i artikel 50 og 51 fastsatte procedure.
 4. Registranten skal indsende de krævede oplysninger til agenturet inden for den fastsatte frist.
 5. For at sikre, at registreringsdossiererne er i overensstemmelse med forordningen, skal agenturet udvælge en andel på mindst 5% af det samlede antal dossierer, som agenturet har modtaget for hvert mængdeinterval, med henblik på kontrol. Agenturet skal først og fremmest, men ikke udelukkende, prioritere dossierer, der opfylder mindst et af følgende kriterier:
  • a) dossieret indeholder oplysninger i henhold til artikel 10, litra a), nr. iv), vi) og/eller vii), der er indsendt separat i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, eller
  • b) dossieret er for et stof, der fremstilles eller importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. år, og opfylder ikke de krav i bilag VII, der gælder ved anvendelse af artikel 12, stk. 1, litra a) eller litra b), alt efter omstændighederne, eller
  • c) dossieret er for et stof, der er opført i den rullende fællesskabshandlingsplan som nævnt i artikel 44, stk. 2.
 6. En tredjepart kan elektronisk indsende oplysninger til agenturet om de stoffer, der står på listen som omhandlet i artikel 28, stk. 5. Agenturet skal tage disse oplysninger i betragtning sammen med de oplysninger, der er indsendt i henhold til artikel 123, i forbindelse med kontrollen og udvælgelsen af dossierer.
 7. Kommissionen kan efter høring af agenturet træffe afgørelse om at ændre procentandelen af dossierer, der udvælges, og ændre eller tilføje yderligere kriterier i stk. 5 i overensstemmelse med proceduren i artikel 133, stk. 4.

Artikel 42 Kontrol af indsendte oplysninger og opfølgning af dossiervurderingen

 1. Agenturet skal gennemgå alle oplysninger indsendt som følge af en afgørelse truffet i henhold til artikel 40 eller 41, og om nødvendigt udarbejde udkast til passende afgørelser i overensstemmelse med disse artikler.
 2. Når dossiervurderingen er afsluttet, skal agenturet underrette Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder om de fremkomne oplysninger og eventuelle konklusioner. De kompetente myndigheder skal anvende oplysningerne fra denne vurdering i forbindelse med artikel 45, stk. 5, artikel 59, stk. 3, og artikel 69, stk. 4. Agenturet skal anvende oplysningerne fra denne vurdering i forbindelse med artikel 44.

Artikel 43 Procedure og frister for behandling af forslag til udførelse af forsøg

 1. Hvis der er tale om ikke-indfasningsstoffer, skal agenturet udarbejde et udkast til afgørelse i overensstemmelse med artikel 40, stk. 3, inden for en frist på 180 dage fra modtagelsen af en registrering eller en indberetning fra en downstream-bruger med et forslag til udførelse af forsøg.
 2. Hvis der er tale om indfasningsstoffer, skal agenturet udarbejde udkast til afgørelser i overensstemmelse med artikel 40, stk. 3:
  • a) senest den 1. december 2012 for alle registreringer, der modtages senest den 1 december 2010, og som indeholder forslag til forsøg med henblik på opfyldelse af oplysningskravene i bilag IX og X
  • b) senest den 1. juni 2016 for alle registreringer, der modtages senest den 1. juni 2013, og som indeholder forslag til forsøg med henblik på opfyldelse af oplysningskravene i bilag IX alene
  • c) senest den 1. juni 2022 for alle registreringer indeholdende forslag til forsøg, der modtages senest den 1. juni 2018.
 3. Den liste over registreringsdossierer, der vurderes i henhold til artikel 40, skal stilles til rådighed for medlemsstaterne.

Kapitel 2 Stofvurdering

Artikel 44 Kriterier for stofvurdering

 1. For at sikre en harmoniseret fremgangsmåde skal agenturet i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde kriterier for prioritering af stoffer med henblik på yderligere vurdering. Prioriteringen skal finde sted på grundlag af en risikobaseret fremgangsmåde. Kriterierne skal tage hensyn til:
  • a) fareoplysninger - f.eks. stoffets strukturelle ligheder med kendte problematiske stoffer eller med persistente eller potentielt bioakkumulerende stoffer - der tyder på, at stoffet eller et eller flere af dets omdannelsesprodukter har problematiske egenskaber eller er persistente og potentielt bioakkumulerende
  • b) eksponeringsoplysninger
  • c) mængde, inklusive den samlede mængde fra registreringer indsendt af flere registranter.
 2. Agenturet skal anvende kriterierne i stk. 1 til at udarbejde et udkast til en rullende fællesskabshandlingsplan, der skal dække en periode på tre år, og angive, hvilke stoffer der skal vurderes hvert enkelt år. Stoffer skal medtages, hvis der (enten på grundlag af en dossiervurdering foretaget af agenturet eller på grundlag af enhver anden relevant kilde, herunder oplysninger i registreringsdossieret) er grund til at mene, at et givet stof udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Agenturet skal fremsende det første udkast til en rullende handlingsplan til medlemsstaterne senest den 1. december 2011. Agenturet skal senest den 28. februar hvert år fremsende et udkast til årlig ajourføring af den rullende handlingsplan til medlemsstaterne. Agenturet skal vedtage den endelige rullende fællesskabshandlingsplan på grundlag af en udtalelse fra det medlemsstatsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 76, stk. 1, litra e), (i det følgende benævnt "Medlemsstatsudvalget"), og skal offentliggøre planen på sin hjemmeside samt angive, hvilken medlemsstat der skal foretage vurderingen af stofferne i planen som fastsat i henhold til artikel 45.

Artikel 45 Den kompetente myndighed

 1. Agenturet har ansvaret for at koordinere stofvurderingsprocessen og sikre, at stofferne i den rullende fællesskabshandlingsplan vurderes. Denne opgave gennemfører agenturet med hjælp fra medlemsstaternes kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder kan ved vurderingen af et stof udpege et andet organ, der handler på deres vegne.
 2. En medlemsstat kan vælge et eller flere stoffer fra udkastet til den rullende fællesskabshandlingsplan med henblik på at blive kompetent myndighed i forhold til artikel 46, 47 og 48. Hvis et stof i udkastet til den rullende fællesskabshandlingsplan ikke vælges af en medlemsstat, skal agenturet sikre, at stoffet vurderes.
 3. Hvis to eller flere medlemsstater har udtrykt interesse for at vurdere det samme stof, og de ikke kan blive enige om, hvem der skal være den kompetente myndighed, skal den kompetente myndighed i forhold til artikel 46, 47 og 48 udpeges efter følgende procedure:

  Agenturet skal forelægge sagen for Medlemsstatsudvalget for at opnå enighed om, hvilken myndighed der skal være den kompetente myndighed, idet der skal tages hensyn til, hvilken medlemsstat producenten/producenterne eller importøren/importørerne har hjemsted i, medlemsstaternes andel af Fællesskabets samlede bruttonationalprodukt, det antal stoffer, der allerede er under vurdering i medlemsstaten, samt den disponible ekspertise. Hvis der inden for en periode på 60 dage efter forelæggelsen opnås enstemmighed i Medlemsstatsudvalget, skal de berørte medlemsstater påtage sig vurderingen af stoffet i overensstemmelse hermed. Hvis der ikke opnås enstemmighed i Medlemsstatsudvalget, skal agenturet fremsende de modstridende holdninger til Kommissionen, der afgør, hvilken myndighed der skal være den kompetente myndighed, i overensstemmelse med proceduren i artikel 133, stk. 3, og de berørte medlemsstater skal påtage sig vurderingen af stoffet i overensstemmelse hermed.

 4. Den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 2 og 3, skal vurdere de tildelte stoffer i overensstemmelse med dette kapitel.
 5. En medlemsstat kan til enhver tid anmelde et stof, der ikke er optaget i den rullende fællesskabshandlingsplan, til agenturet, når den råder over oplysninger, der tyder på, at vurderingen af stoffet bør prioriteres. Agenturet træffer afgørelse om, hvorvidt dette stof skal optages i den rullende fællesskabshandlingsplan, på grundlag af en udtalelse fra Medlemsstatsudvalget. Hvis stoffet optages i den rullende fællesskabshandlingsplan, skal det vurderes af den medlemsstat, der har foreslået det, eller af en anden medlemsstat, der indvilliger.

Artikel 46 Anmodninger om yderligere oplysninger og kontrol af indsendte oplysninger

 1. Hvis den kompetente myndighed vurderer, at yderligere oplysninger er påkrævet, herunder eventuelt oplysninger, der ikke kræves i henhold til bilag VII-X, skal den udarbejde et begrundet udkast til en afgørelse, der kræver, at registranten eller registranterne indsender yderligere oplysninger, og som fastsætter en frist for indsendelsen. Et udkast til afgørelse skal udarbejdes inden 12 måneder efter offentliggørelsen på agenturets hjemmeside af den rullende fællesskabshandlingsplan for stoffer, der skal vurderes det pågældende år. Afgørelsen skal træffes efter proceduren i artikel 50 og 52.
 2. Registranten skal indsende de krævede oplysninger til agenturet inden den fastsatte frist.
 3. Den kompetente myndighed skal gennemgå alle indsendte oplysninger og om nødvendigt udarbejde udkast til relevante afgørelser i overensstemmelse med denne artikel inden 12 måneder efter indsendelsen af oplysningerne.
 4. Den kompetente myndighed skal afslutte sin vurdering inden 12 måneder efter påbegyndelsen af vurderingen af stoffet eller inden 12 måneder efter, at oplysningerne er indsendt i henhold til stk. 2, og skal underrette agenturet herom. Hvis denne frist overskrides, anses vurderingen for at være afsluttet.

Artikel 47 Sammenhæng med andre aktiviteter

 1. Vurderingen af et stof skal baseres på alle relevante oplysninger, der indsendes om det pågældende stof, og på eventuelt tidligere vurderinger i henhold til dette afsnit. Når oplysninger om et stofs iboende egenskaber er fremskaffet ud fra oplysninger om et eller flere strukturelt beslægtede stoffer, kan disse beslægtede stoffer også indgå i vurderingen. I tilfælde, hvor der tidligere er truffet en afgørelse om vurdering i henhold til artikel 51 eller artikel 52, kan et udkast til afgørelse, der kræver yderligere oplysninger i henhold til artikel 46, kun begrundes med ændrede forhold eller erhvervet viden.
 2. For at sikre en harmoniseret fremgangsmåde med hensyn til anmodninger om yderligere oplysninger, skal agenturet overvåge udkast til afgørelser efter artikel 46 og udvikle kriterier og prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, træffes der gennemførelsesforanstaltninger efter den i artikel 133, stk. 3, omhandlede procedure.

Artikel 48 Opfølgning af stofvurderingen

Når stofvurderingen er afsluttet, skal den kompetente myndighed overveje, hvordan oplysningerne fra denne vurdering kan anvendes i forbindelse med artikel 59, stk. 3, artikel 69, stk. 4, og artikel 115, stk. 1. Den kompetente myndighed skal underrette agenturet om sine konklusioner med hensyn til, hvorvidt og hvordan de fremkomne oplysninger kan anvendes. Agenturet skal derefter underrette Kommissionen, registranten og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.

Kapitel 3 Vurdering af mellemprodukter

Artikel 49 Yderligere oplysninger om isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet

Bestemmelserne om dossiervurdering og stofvurdering finder ikke anvendelse for isolerede mellemprodukter, der anvendes på produktionsstedet under nøje kontrollerede betingelser. Hvis den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område  produktionsstedet ligger, imidlertid mener, at anvendelsen af et isoleret mellemprodukt på produktionsstedet udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet i samme grad som brugen af stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, og at denne risiko ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, kan den:

 • a) kræve, at registranten indsender yderligere oplysninger med direkte relation til den påviste risiko. Dette krav skal ledsages af en skriftlig begrundelse.
 • b) undersøge alle indsendte oplysninger og om nødvendigt anbefale passende risikobegrænsende foranstaltninger for at imødegå de risici, der er påvist i forbindelse med det pågældende produktionssted. Den procedure, der er fastsat i første afsnit, må kun iværksættes af den deri nævnte kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal underrette agenturet om resultaterne af en sådan vurdering, og agenturet skal derefter underrette de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og give dem adgang til resultaterne.

Kapitel 4 Fælles bestemmelser

Artikel 50 Registranternes og downstream-brugernes rettigheder

 • Agenturet skal underrette den eller de berørte registranter eller downstream-brugere om ethvert udkast til afgørelse i henhold til artikel 40, 41 eller 46 og informere dem om, at de har ret til at fremsætte kommentarer inden for en frist på 30 dage efter modtagelsen. Hvis den eller de berørte registranter eller downstream-brugere ønsker at fremsætte kommentarer, skal de fremsende dem til agenturet. Agenturet skal derefter straks underrette den kompetente myndighed om fremsættelsen af kommentarer. Den kompetente myndighed (for afgørelser, der træffes i henhold til artikel 46) og agenturet (for afgørelser, der træffes i henhold til artikel 40 og 41) skal tage hensyn til alle modtagne kommentarer og kan ændre udkastet til afgørelse i overensstemmelse hermed.
 • Hvis en registrant er ophørt med at fremstille eller importere stoffet eller artiklen, eller en downstream-bruger er ophørt med at bruge stoffet, skal han underrette agenturet herom, hvilket medfører, at den registrerede mængde i hans registrering, i det omfang det er relevant, nulstilles, og at der ikke kan kræves yderligere oplysninger om det pågældende stof, medmindre registranten anmelder, at han genoptager fremstilling eller import af stoffet eller artiklen, eller downstream-brugeren anmelder, at han genoptager brugen af stoffet. Agenturet skal underrette den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor registranten eller downstream-brugeren har hjemsted.
 • Registranten kan ophøre med at fremstille eller importere stoffet eller artiklen, og downstream-brugeren med at bruge stoffet efter modtagelsen af udkastet til afgørelse. I sådanne tilfælde skal registranten eller downstream-brugeren underrette agenturet herom, hvilket medfører, at hans registrering eller rapport ikke længere er gyldig, og at der ikke kan kræves yderligere oplysninger om det pågældende stof, medmindre han indsender en ny registrering eller rapport. Agenturet skal underrette den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor registranten eller downstream-brugeren har hjemsted.
 • Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan der kræves yderligere oplysninger i henhold til artikel 46 i hvert af eller i begge følgende tilfælde:
  • a) hvis den kompetente myndighed udarbejder et dossier i overensstemmelse med bilag XV, hvori det konkluderes, at der er en potentiel risiko for menneskers sundhed eller miljøet på længere sigt, der begrunder behovet for yderligere oplysninger
  • b) hvis eksponeringen for det stof, der er fremstillet eller importeret af registranten/registranterne, eller for stoffet i den artikel, der er fremstillet eller importeret af registranten/registranterne, eller for det stof, der bruges af downstreambrugeren/brugerne, bidrager betydeligt til denne risiko. Proceduren i artikel 69-73 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 51 Procedure for afgørelser i forbindelse med dossiervurdering

 1. Agenturet skal fremsende et udkast til afgørelse udarbejdet i henhold til artikel 40 eller 41 sammen med kommentarer fra registranten til medlemsstaternes kompetente myndigheder.
 2. Inden for en frist på 30 dage efter rundsendelsen kan medlemsstaternes kompetente myndigheder foreslå ændringer af udkastet over for agenturet.
 3. Hvis agenturet ikke modtager nogen forslag, skal det træffe afgørelsen i den version, der er blevet fremsendt i henhold til stk. 1.
 4. Hvis agenturet modtager et forslag til ændring, kan det ændre udkastet til afgørelse. Agenturet skal forelægge Medlemsstatsudvalget et udkast til afgørelse sammen med eventuelle foreslåede ændringer inden 15 dage efter udløbet af den periode på 30 dage, der er nævnt i stk. 2.
 5. Agenturet skal straks fremsende ethvert forslag til ændring til alle berørte registranter eller downstream-brugere og give dem en frist på 30 dage til at fremsætte kommentarer. Medlemsstatsudvalget skal tage hensyn til eventuelle modtagne kommentarer.
 6. Hvis der i Medlemsstatsudvalget inden for en periode på 60 dage efter forelæggelsen opnås enstemmighed om udkastet til afgørelse, træffer agenturet afgørelse i overensstemmelse hermed.
 7. Hvis der ikke opnås enstemmighed i Medlemsstatsudvalget, udarbejder Kommissionen et udkast til en afgørelse, der skal træffes efter den i artikel 133, stk. 3, nævnte procedure.
 8. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 3 og 6 kan påklages i henhold til bestemmelserne i artikel 91, 92 og 93.

Artikel 52 Procedure for afgørelser i forbindelse med stofvurdering

 1. Den kompetente myndighed sender sit udkast til afgørelse i overensstemmelse med artikel 46 sammen med eventuelle kommentarer fra registranten eller downstreambrugeren til agenturet og til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.
 2. Artikel 51, stk. 2-8, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 53 Omkostningsdeling for forsøg uden indgået aftale mellem registranterne og/eller downstream-brugerne

 1. Hvis det som følge af en afgørelse truffet i henhold til dette afsnit kræves, at registranter eller downstream-brugere udfører et forsøg, skal disse registranter eller downstreambrugere gøre alle bestræbelser for at nå til enighed om, hvem der skal udføre forsøget på vegne af de andre registranter eller downstream-brugere, og de skal underrette agenturet om resultatet inden for 90 dage. Hvis agenturet ikke underrettes om en sådan aftale inden for de 90 dage, skal det udpege en af registranterne eller downstream-brugerne til at udføre forsøget på alles vegne.
 2. Hvis en registrant eller downstream-bruger udfører et forsøg på andres vegne, skal de alle bidrage ligeligt til omkostningerne til den pågældende undersøgelse.
 3. I tilfælde som nævnt i stk. 1 skal den registrant eller downstream-bruger, der udfører forsøget, levere en kopi af den fuldstændige undersøgelsesrapport til hver af de andre berørte parter.
 4. Den person, der udfører og indsender undersøgelsen, skal i den forbindelse kunne gøre et krav gældende over for de andre. Enhver berørt person skal kunne fremsætte et krav for at forbyde en anden person at fremstille, importere eller markedsføre stoffet, hvis den anden person enten ikke betaler sin del af omkostningerne eller ikke stiller sikkerhed for det pågældende beløb eller ikke udleverer en kopi af den fuldstændige undersøgelsesrapport om den gennemførte undersøgelse. Alle krav skal kunne gøres gældende ved de nationale domstole. Enhver person kan vælge at forelægge sit krav om godtgørelse for en voldgiftsinstans og skal acceptere denne instans' afgørelse.

Artikel 54 Offentliggørelse af vurderingsoplysninger

Senest den 28. februar hvert år skal agenturet offentliggøre en rapport på sin hjemmeside om de tiltag, der er gjort i det forudgående kalenderår for at varetage de forpligtelser, der påhviler det i forbindelse med vurdering. Denne rapport skal især omfatte anbefalinger til potentielle registranter for at forbedre kvaliteten af fremtidige registreringer.

Afsnit VII Godkendelse

Kapitel 1 Godkendelseskrav

Artikel 55 Formålet med godkendelse og overvejelser om substitution

Formålet med dette afsnit er at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten, samtidig med at det sikres, at risici i forbindelse med særligt problematiske stoffer er tilstrækkeligt kontrolleret, og at disse stoffer efterhånden erstattes af egnede alternative stoffer eller teknologier, hvis disse er økonomisk og teknisk levedygtige. Alle producenter, importører og downstream-brugere, der ansøger om godkendelse, skal med henblik herpå analysere tilgængeligheden af alternativer samt overveje de hermed forbundne risici og de tekniske og økonomiske muligheder for substitution.

Artikel 56 Generelle bestemmelser

 1. En producent, importør eller downstream-bruger må ikke markedsføre et stof til en anvendelse eller selv anvende det, hvis det pågældende stof er optaget i bilag XIV, medmindre:
  • a) den anvendelse af stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller inkorporeret i en artikel, hvortil stoffet markedsføres, eller hvortil han selv anvender stoffet, er blevet godkendt i henhold til artikel 60-64, eller
  • b) den anvendelse af stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller inkorporeret i en artikel, hvortil stoffet markedsføres, eller hvortil han selv anvender stoffet, er blevet undtaget fra godkendelseskravet i bilag XIV i henhold til artikel 58, stk. 2, eller
  • c) den i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i), omhandlede dato ikke er indtrådt, eller
  • d) den dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i), er indtrådt, og han har indsendt en ansøgning 18 måneder forud for denne dato, men der endnu ikke er truffet en afgørelse vedrørende ansøgningen om godkendelse, eller
  • e) der, såfremt stoffet markedsføres, er givet godkendelse til den pågældende anvendelse til hans umiddelbare downstream-bruger.
 2. En downstream-bruger kan anvende et stof, der opfylder kriterierne i stk. 1, hvis den pågældende anvendelse er i overensstemmelse med betingelserne i en godkendelse til den pågældende anvendelse, der er givet til en aktør opad i hans leverandørkæde.
 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på brugen af stoffer til videnskabelig forskning og udvikling. Det angives i bilag XIV, om stk. 1 og 2 finder anvendelse på produkt- og procesorienteret forskning og udvikling, og hvilken maksimumsmængde der er undtaget.
 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på følgende anvendelser af stoffer:
  • a) anvendelser i plantebeskyttelsesmidler, der falder ind under direktiv 91/414/EØF
  • b) anvendelser i biocidholdige produkter, der falder ind under direktiv 98/8/EF
  • c) anvendelse som motorbrændstof omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie1
   EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
  • d) anvendelser som brændstof i mobile eller faste forbrændingsanlæg til mineralske olieprodukter og anvendelse som brændstoffer i lukkede systemer.
 5. For stoffer, der kræver godkendelse, alene fordi de opfylder kriterierne i artikel 57, litra a), b) eller c), eller fordi de er identificeret i overensstemmelse med artikel 57, litra f), alene på grund af fare for menneskers sundhed, finder denne artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse på følgende anvendelser:
  • a) anvendelser i kosmetiske produkter, der falder ind under direktiv 76/768/EØF
  • b) anvendelser i materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer, der falder ind under forordning (EF) nr. 1935/2004.
 6. Stk. 1 og 2 gælder ikke for anvendelse af stoffer, når de er til stede i kemiske produkter:
  • a) under en koncentrationsgrænse på 0,1vægtprocent for så vidt angår stoffer omhandlet i artikel 57, litra d), e) og f)
  • b) under de laveste koncentrationsgrænser, der er fastsat i direktiv 1999/45/EF eller i bilag I til direktiv 67/548/EØF, som fører til klassificering af det kemiske produkt som et farligt produkt, for så vidt angår alle andre stoffer.

Artikel 57 Stoffer til optagelse i bilag XIV

Følgende stoffer kan optages i bilag XIV i henhold til proceduren i artikel 58:

 • a) stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF
 • b) stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som mutagene i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF
 • c) stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF
 • d) stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske i henhold til kriterierne i denne forordnings bilag XIII
 • e) stoffer, der er meget persistente og meget bioakkumulerende i henhold til kriterierne i denne forordnings bilag XIII
 • f) stoffer - som f.eks. stoffer med hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer med persistente, bioakkumulerende og toksiske eller meget persistente og meget bioakkumulerende egenskaber, der ikke opfylder kriterierne i litra d) eller e) - for hvilke der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, der er problematiske i samme grad som virkningerne af de andre stoffer, der er anført i litra a)-e); disse stoffer identificeres enkeltvis i overensstemmelse med den i artikel 59 fastlagte procedure.

Artikel 58 Optagelse af stoffer i bilag XIV

 1. Når der træffes en afgørelse om optagelse i bilag XIV af stoffer som nævnt i artikel 57, træffes denne afgørelse i overensstemmelse med den procedure, der er nævnt i artikel 133, stk. 4. I afgørelser herom specificeres for hvert stof:
  • a) stoffets identitet som angivet i punkt 2 i bilag VI
  • b) stoffets iboende egenskab/egenskaber som omhandlet i artikel 57
  • c) overgangsordninger:
   • i) den eller de datoer, fra hvilke markedsføringen og anvendelsen af stoffet forbydes, medmindre der er udstedt en godkendelse, (herefter benævnt "solnedgangsdatoen"), der om nødvendigt bør tage hensyn til den produktionscyklus, der er angivet for denne anvendelse
   • ii) en eller flere datoer mindst 18 måneder før solnedgangsdatoen/-datoerne, inden hvilken ansøgninger skal være modtaget, hvis ansøgeren ønsker at fortsætte med at anvende stoffet eller markedsføre det til bestemte anvendelser efter solnedgangsdatoen/-datoerne. Disse fortsatte anvendelser tillades efter solnedgangsdatoen, indtil der er truffet en afgørelse vedrørende ansøgningen om godkendelse
  • d) frister for fornyet vurdering af bestemte anvendelser, hvis dette er relevant
  • e) eventuelle anvendelser eller kategorier af anvendelser undtaget fra godkendelseskravet og eventuelle betingelser for sådanne undtagelser.
 2. Anvendelser eller kategorier af anvendelser kan undtages fra godkendelseskravet, forudsat at risikoen kontrolleres tilfredsstillende på grundlag af eksisterende specifik fællesskabslovgivning, der pålægger mindstekrav vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet i forbindelse med anvendelsen af det pågældende stof. Ved fastsættelsen af sådanne undtagelser skal der navnlig tages hensyn til den grad af risiko for menneskers sundhed og miljøet, der er knyttet til stoffets natur, såsom når risikoen ændres af den fysiske form.
 3. Forud for en afgørelse om optagelse af stoffer i bilag XIV skal agenturet under hensyn til Medlemsstatsudvalgets udtalelse anbefale prioritetsstoffer til optagelse, og for hvert stof specificeres de punkter, der er nævnt i stk. 1. Der skal normalt gives prioritet til stoffer:
  • a) med PBT- eller vPvB-egenskaber eller
  • b) med en vidt udbredt anvendelse eller
  • c) med anvendelse i store mængder.

  Antallet af stoffer optaget i bilag XIV og de datoer, der fastlægges i henhold til stk. 1, skal også tage hensyn til agenturets kapacitet til behandle ansøgninger inden for de fastlagte frister. Agenturet skal fremlægge sin første anbefaling om de prioritetsstoffer, der skal optages i bilag XIV, senest den 1. juni 2009. Agenturet skal fremlægge yderligere anbefalinger mindst hvert andet år med henblik på at medtage flere stoffer i bilag XIV.

 4. Før agenturet fremsender sin anbefaling til Kommissionen, skal det gøre den offentligt tilgængelig på agenturets hjemmeside med tydelig angivelse af datoen for offentliggørelsen, idet det tager hensyn til artikel 118 og 119 om adgang til oplysninger. Agenturet skal opfordre alle berørte parter til at fremsende kommentarer inden tre måneder efter datoen for offentliggørelsen, navnlig vedrørende anvendelser, der bør undtages fra kravet om godkendelse. Agenturet skal ajourføre sin anbefaling under hensyntagen til de modtagne kommentarer.
 5. Efter optagelse af et stof i bilag XIV kan dette stof ikke underlægges nye begrænsninger efter den procedure i afsnit VIII, der omfatter risici for menneskers sundhed eller miljøet ved anvendelse af stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller inkorporeret i en artikel som følge af de iboende egenskaber, der er specificeret i bilag XIV, jf. dog stk. 6.
 6. Et stof, der er opført i bilag XIV, kan underlægges nye begrænsninger efter den procedure i afsnit VIII, der omfatter risici for menneskers sundhed og miljøet ved stoffets tilstedeværelse i en artikel/artikler.
 7. Stoffer, for hvilke alle anvendelser er blevet forbudt i henhold til afsnit VIII eller gennem anden fællesskabslovgivning, må ikke optages i bilag XIV eller skal fjernes fra dette bilag.
 8. Stoffer, der efter fremkomsten af nye oplysninger ikke længere opfylder kriterierne i artikel 57, skal fjernes fra bilag XIV i overensstemmelse med den i artikel 133, stk. 4, nævnte procedure.

Artikel 59 Identifikation af de stoffer, der er nævnt i artikel 56

 1. Proceduren i stk. 2-10 finder anvendelse med henblik på identifikation af stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, og udarbejdelse af en liste over stoffer, der senere skal optages i bilag XIV. Agenturet angiver i denne liste de stoffer, der er opført på dets arbejdsprogram i henhold til artikel 83, stk. 3, litra e).
 2. Kommissionen kan anmode agenturet om at udarbejde et dossier i overensstemmelse med de relevante punkter i bilag XV for stoffer, der efter dens opfattelse opfylder kriterierne i artikel 57. Dossieret kan om fornødent begrænses til en henvisning til en indgang i bilag I til direktiv 67/548/EØF. Agenturet gør dette dossier tilgængeligt for medlemsstaterne.
 3. Enhver medlemsstat kan udarbejde et dossier i overensstemmelse med bilag XV for stoffer, der efter dens opfattelse opfylder kriterierne i artikel 57, og fremsende dette til agenturet. Dossieret kan om fornødent begrænses til en henvisning til en indgang i bilag I til direktiv 67/548/EØF. Agenturet gør dette dossier tilgængeligt for de andre medlemsstater inden for 30 dage efter modtagelsen.
 4. Agenturet skal på sin hjemmeside offentliggøre en meddelelse om, at der er blevet udarbejdet et bilag XV-dossier for et stof. Agenturet skal opfordre alle berørte parter til at fremsætte kommentarer over for agenturet inden en bestemt frist.
 5. Senest 60 dage efter rundsendelsen kan de andre medlemsstater eller agenturet i relation til kriterierne i artikel 57 kommentere identifikationen af stoffet i dossieret over for agenturet.
 6. Hvis agenturet ikke modtager eller selv fremsætter kommentarer, skal det optage stoffet på den i stk. 1 omhandlede liste. Agenturet kan optage det pågældende stof i sine anbefalinger i henhold til artikel 58, stk. 3.
 7. Agenturet skal, når det har modtaget eller fremsat kommentarer, forelægge dossieret for Medlemsstatsudvalget senest 15 dage efter udløbet af den periode på 60 dage, der er nævnt i stk. 5.
 8. Hvis der i Medlemsstatsudvalget inden for en periode på 30 dage efter forelæggelsen opnås enstemmighed om identifikationen, skal agenturet optage stoffet på den i stk. 1 nævnte liste. Agenturet kan optage det pågældende stof i sine anbefalinger i henhold til artikel 58, stk. 3.
 9. Hvis der ikke opnås enstemmighed i Medlemsstatsudvalget, skal Kommissionen udarbejde et udkast til forslag om identifikation af stoffet inden tre måneder efter modtagelsen af Medlemsstatsudvalgets udtalelse. Der træffes endelig afgørelse om identifikation af stoffet i henhold til den i artikel 133, stk. 3, nævnte procedure.
 10. Agenturet skal offentliggøre og ajourføre den i stk. 1 nævnte liste på sin hjemmeside, så snart der er truffet afgørelse om at optage stoffet.

Kapitel 2 Meddelelse af godkendelser

Artikel 60 Meddelelse af godkendelser

 1. Kommissionen er ansvarlig for at træffe afgørelser om ansøgninger om godkendelser i henhold til dette afsnit.
 2. Der skal tildeles en godkendelse, hvis risikoen for menneskers sundhed eller miljøet ved anvendelsen af et stof som følge af de iboende egenskaber, der er specificeret i bilag XIV, er tilstrækkeligt kontrolleret i overensstemmelse med bilag I, punkt 6.4, og som dokumenteret i ansøgerens kemikaliesikkerhedsrapport, jf. dog stk. 3, idet der skal tages hensyn til udtalelsen fra Udvalget for Risikovurdering, jf. artikel 64, stk. 4, litra a. Ved tildelingen af en godkendelse samt fastsættelsen af eventuelle betingelser i forbindelse hermed skal Kommissionen tage hensyn til samtlige udledninger, emissioner og udslip, herunder risici i forbindelse med diffuse eller udbredte anvendelser, der er kendt på tidspunktet for afgørelsen. Kommissionen skal ikke tage hensyn til risiciene for menneskers sundhed som følge af anvendelse af stoffet i medicinsk udstyr omfattet af Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger1, Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger2 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik3.
  EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
  EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
  EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på:
  • a) stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra a), b), c) eller f), for hvilke det ikke er muligt at fastsætte en tærskel i overensstemmelse med bilag I, punkt 6.4
  • b) stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra d) eller e).
  • c) stoffer, der i henhold til artikel 57, litra f) er identificeret som havende persistente, bioakkumulerende og toksiske egenskaber eller meget persistente og meget bioakkumulerende egenskaber.
 4. Hvis der ikke kan udstedes en godkendelse i henhold til stk. 2 eller for stoffer omfattet af stk. 3, kan der kun udstedes en godkendelse, hvis det påvises, at de socioøkonomiske fordele opvejer de risici for menneskers sundhed eller miljøet, der følger af anvendelsen af stoffet, og hvis der ikke findes passende alternative stoffer eller teknologier. Afgørelse herom træffes og under hensyntagen til udtalelserne fra Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse, jf. artikel 64, stk. 4, litra a) og b), efter at der er taget hensyn til alle af følgende elementer:
  • a) de risici, som stoffets anvendelser indebærer, herunder de foreslåede risikohåndteringsforanstaltningers egnethed og effektivitet
  • b) de socioøkonomiske fordele ved dets anvendelse og de socioøkonomiske konsekvenser af en nægtelse af godkendelse, som påvist af ansøgeren eller andre berørte parter
  • c) analysen af alternativer fremsendt af ansøgeren i henhold til artikel 62, stk. 4, litra e) eller en eventuel substitutionsplan fremsendt af ansøgeren i henhold til artikel 62, stk. 4, litra f), og eventuelle bidrag fra tredjeparter indsendt i henhold til artikel 64, stk. 2
  • d) foreliggende oplysninger om risici for menneskers sundhed eller miljøet ved eventuelle alternative stoffer eller teknologier.
 5. Kommissionen skal ved sin vurdering af, om der findes egnede alternative stoffer eller teknologier tage alle relevante aspekter i betragtning, herunder
  • a) spørgsmålet om, hvorvidt en overgang til alternativer vil medføre en samlet nedsat risiko for menneskers sundhed og miljøet under hensyntagen til risikohåndteringsforanstaltningernes egnethed og effektivitet
  • b) ansøgerens tekniske og økonomiske mulighed for at gå over til alternativer
 6. En anvendelse må ikke godkendes, hvis dette vil betyde en lempelse af en begrænsning fastsat i bilag XVII.
 7. Der kan kun udstedes en godkendelse, hvis ansøgningen er udfærdiget i overensstemmelse med kravene i artikel 62.
 8. Godkendelser skal tages op til fornyet vurdering inden for en given frist, uden at dette berører en eventuel afgørelse om fremtidige frister for fornyet vurdering, og er normalt underlagt visse betingelser, herunder overvågning. Længden af fristen for fornyet vurdering af en godkendelse skal fastlægges i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til alle relevante oplysninger, herunder elementerne i stk. 4, litra a)-d) i relevant omfang.
 9. I godkendelsen angives:
  • a) den eller de personer, til hvilke godkendelsen udstedes
  • b) stoffets eller stoffernes identitet
  • c) den eller de anvendelser, som godkendelsen udstedes for
  • d) eventuelle betingelser, som godkendelsen er underlagt
  • e) fristen for fornyet vurdering
  • f) eventuel overvågningsordning.
 10. Uanset eventuelle betingelser for en godkendelse skal indehaveren af godkendelsen sikre, at eksponeringen reduceres til et så lavt niveau, som er teknisk og praktisk muligt.

Artikel 61 Fornyet vurdering af godkendelser

 1. Godkendelser udstedt i henhold til artikel 60 anses for gyldige, indtil Kommissionen i forbindelse med en fornyet vurdering træffer afgørelse om at ændre en godkendelse eller trække den tilbage, forudsat at indehaveren af godkendelsen indsender en revurderingsrapport senest 18 måneder før udløbet af fristen for den fornyede vurdering. I stedet for at genindsende alle elementer af den oprindelige ansøgning kan indehaveren af godkendelsen blot indsende nummeret på den nuværende godkendelse, jf. dog andet, tredje og fjerde afsnit. En indehaver af en godkendelse, der er givet i henhold til artikel 60, skal indsende en ajourføring af analysen af alternativer, jf. artikel 62, stk. 4, litra e), herunder i relevant omfang oplysninger om eventuelle forsknings- og udviklingsaktiviteter fra ansøgerens side, samt en eventuel substitutionsplan indsendt i henhold til artikel 62, stk. 4, litra f). Hvis det af den ajourførte analyse af alternativer fremgår, at der findes egnede alternativer under hensyntagen til elementerne i artikel 60, stk. 5, skal han indsende en substitutionsplan sammen med en tidsplan for ansøgerens foreslåede tiltag. Hvis indehaveren ikke kan godtgøre, at risikoen er tilstrækkeligt kontrolleret, skal han endvidere indsende en ajourføring af den socioøkonomiske analyse, der indgik i den oprindelige ansøgning. Hvis han herefter kan godtgøre, at risikoen er tilstrækkeligt kontrolleret, skal han indsende en ajourføring af kemikaliesikkerhedsrapporten. Hvis andre elementer i den oprindelige ansøgning er ændret, skal han også indsende en ajourføring af disse elementer. Hvis der indsendes ajourførte oplysninger i henhold til dette stykke, skal en afgørelse om ændring eller tilbagetrækning af godkendelsen i forbindelse med den fornyede vurdering træffes efter proceduren i artikel 64 med de fornødne tilpasninger.
 2. Godkendelser kan på ethvert tidspunkt tages op til fornyet vurdering, hvis:
  • a) forholdene for den oprindelige godkendelse er ændret, således at dette påvirker menneskers sundhed eller miljøet, eller hvis de socioøkonomiske konsekvenser har ændret sig eller
  • b) der fremkommer nye oplysninger om mulige substitutter.

  Kommissionen skal fastsætte en rimelig frist, inden for hvilken indehaveren eller indehaverne af godkendelsen kan indsende yderligere oplysninger, der er nødvendige for den fornyede vurdering, og den skal angive, hvornår den agter at træffe en afgørelse i henhold til artikel 64.

 3. I afgørelsen om den fornyede vurdering kan Kommissionen, såfremt forholdene har ændret sig og under hensyntagen til proportionalitetsprincippet ændre godkendelsen eller trække godkendelsen tilbage, hvis den ikke ville være blevet udstedt under de ændrede forhold, eller hvis egnede alternativer, jf. artikel 60, stk. 5, er blevet tilgængelige. I sidstnævnte tilfælde skal Kommissionen anmode godkendelsens indehaver om at indsende en substitutionsplan, hvis han ikke allerede har gjort det som led i sin ansøgning eller ajourføring. I tilfælde, hvor der er en alvorlig og umiddelbar risiko for menneskers sundhed eller miljøet, kan Kommissionen under hensyntagen til proportionalitetsprincippet midlertidigt ophæve godkendelsen, indtil den fornyede vurdering er foretaget.
 4. Hvis en miljøkvalitetsnorm omhandlet i direktiv 96/61/EF ikke er opfyldt, kan godkendelser udstedt for det pågældende stof tages op til fornyet overvejelse.
 5. Hvis de miljømål, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, ikke er opfyldt, kan godkendelser udstedt for anvendelse af det pågældende stof i det relevante vandløbsopland tages op til fornyet overvejelse.
 6. Hvis en anvendelse af et stof efterfølgende forbydes eller begrænses på anden måde i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte1, skal Kommissionen trække godkendelsen for den pågældende anvendelse tilbage.
  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5.

Artikel 62 Ansøgninger om godkendelse

 1. En ansøgning om godkendelse skal indgives til agenturet.
 2. Ansøgninger om godkendelse kan indgives af producenten/producenterne, importøren/importørerne og/eller downstream-brugeren/-brugerne af et stof. Ansøgninger kan indgives af en eller flere personer.
 3. Ansøgninger kan indgives for et eller flere stoffer, der svarer til definitionen på en gruppe af stoffer i punkt 1.5 i bilag XI, og for en eller flere anvendelser. Ansøgninger kan indgives for ansøgerens egen anvendelse/egne anvendelser og/eller for anvendelser, som han agter at markedsføre stoffet til.
 4. En ansøgning om godkendelse skal omfatte følgende oplysninger:
  • a) stoffets/stoffernes identitet, som omhandlet i punkt 2 i bilag VI
  • b) ansøgerens navn/ansøgernes navne og oplysninger om, hvorledes han/de kan kontaktes
  • c) en anmodning om godkendelse, der angiver, hvilken eller hvilke anvendelser der søges godkendelse til, og omfatter anvendelse af stoffet i kemiske produkter og/eller inkorporering af stoffet i artikler, hvis dette er relevant
  • d) en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til bilag I, der omfatter risiciene for menneskers sundhed og/eller miljøet ved anvendelsen af stoffet som følge af de iboende egenskaber, der er nærmere angivet i bilag XIV, medmindre en sådan allerede er indsendt som en del af registreringen
  • e) en analyse af alternativer, der tager hensyn til risiciene i forbindelse hermed, samt til de tekniske og økonomiske muligheder for en substitution, herunder i relevant omfang oplysninger om eventuelle forsknings- og udviklingsaktiviteter fra ansøgerens side
  • f) såfremt den i litra e) omhandlede analyse viser, at der findes egnede alternativer under hensyntagen til elementerne i artikel 60, stk. 5, en substitutionsplan og en tidsplan for ansøgerens foreslåede tiltag.
 5. Ansøgningen kan omfatte:
  • a) en socioøkonomisk analyse gennemført i overensstemmelses med bilag XVI
  • b) en begrundelse for ikke at tage hensyn til de risici for menneskers sundhed og miljøet, der enten skyldes
   • i) emissioner af stoffet fra et anlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 96/61/EF eller
   • ii) udledning af stoffet fra en punktkilde underlagt kravet om forudgående regulering som nævnt i artikel 11, stk. 3, litra g), i direktiv 2000/60/EF og lovgivning vedtaget i henhold til artikel 16 i samme direktiv
 6. Ansøgningen skal ikke omfatte de risici for menneskers sundhed, der følger af anvendelse af stoffet i medicinsk udstyr omfattet af direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF eller 98/79/EF.
 7. En ansøgning om godkendelse skal indsendes til agenturet sammen med det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Artikel 63 Efterfølgende ansøgninger om godkendelse

 1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en anvendelse af et stof, kan en efterfølgende ansøger henvise til de relevante dele af den tidligere ansøgning, der er indsendt i overensstemmelse med artikel 62, stk. 4, litra d), e) og f), og stk. 5, litra a), forudsat at den efterfølgende ansøger har tilladelse fra den tidligere ansøger til at henvise til disse dele af ansøgningen.
 2. Hvis der er udstedt godkendelse for en anvendelse af et stof, kan en efterfølgende ansøger henvise til de relevante dele af indehaverens ansøgning, der er indsendt i overensstemmelse med artikel 62, stk. 4, litra d), e) og f), og stk. 5, litra a), forudsat at den efterfølgende ansøger har tilladelse fra godkendelsens indehaver til at henvise til disse dele af ansøgningen.
 3. Inden den efterfølgende ansøger henviser til en tidligere ansøgning i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal han i fornødent omfang ajourføre oplysningerne i den oprindelige ansøgning.

Artikel 64 Procedure for afgørelser om godkendelser

 1. Agenturet skal bekræfte datoen for modtagelse af ansøgningen. Udvalgene for Risikovurdering og Socioøkonomisk Analyse under agenturet fremlægger deres udkast til udtalelser inden 10 måneder efter modtagelse af ansøgningen.
 2. Agenturet skal, idet det tager hensyn til artikel 118 og 119 om adgang til oplysninger, på sin hjemmeside offentliggøre generel information om anvendelser, som det har modtaget ansøgninger om, og om fornyede vurderinger af godkendelser, tillige med en frist, inden for hvilken interesserede tredjeparter kan indsende oplysninger om alternative stoffer eller teknologier.
 3. Ved udarbejdelsen af udtalelser skal de i stk. 1 nævnte udvalg først kontrollere, at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, der er angivet i artikel 62, for så vidt angår det pågældende udvalgs kompetenceområde. Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalgene, efter at have rådført sig med hinanden, i fællesskab ansøgeren om yderligere oplysninger for at bringe ansøgningen i overensstemmelse med kravene i artikel 62. Udvalget for Socioøkonomisk Analyse kan, hvis det skønner det nødvendigt, kræve, at ansøgeren inden for en given frist indsender yderligere oplysninger om mulige alternative stoffer eller teknologier, eller anmode tredjeparter om at gøre det. De to udvalg skal også tage hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af tredjeparter.
 4. Udkastet til udtalelse skal omfatte følgende elementer:
  • a) Udvalget for Risikovurdering: en vurdering af de risici for menneskers sundhed eller miljøet, der følger af anvendelsen/anvendelserne af stoffet, herunder risikohåndteringsforanstaltningers egnethed og effektivitet, som beskrevet i ansøgningen, og, hvis det er relevant, en vurdering af risiciene i forbindelse med mulige alternativer
  • b) Udvalget for Socioøkonomisk Analyse: en vurdering af de socioøkonomiske faktorer og af, om der findes disponible, hensigtsmæssige og teknisk gennemførlige alternativer i forbindelse med anvendelsen/anvendelserne af stoffet som beskrevet i ansøgningen, når der udfærdiges en ansøgning i overensstemmelse med artikel 62 og af eventuelle oplysninger indsendt af tredjepart i henhold til denne artikels stk. 2.
 5. Agenturet skal sende disse udkast til udtalelser til ansøgeren inden udløbet af den frist, der er fastsat i stk. 1. Inden en måned efter modtagelse af udkastet til udtalelse, kan ansøgeren indsende et skriftligt varsel om, at han ønsker at fremsætte kommentarer.  Modtagelse af udkast til udtalelse anses for at have fundet sted syv dage efter afsendelse fra agenturet. Hvis ansøgeren ikke ønsker at fremsætte kommentarer, skal agenturet fremsende disse udtalelser til Kommissionen, medlemsstaterne og ansøgeren inden 15 dage efter udløbet af den periode, i hvilken ansøgeren kan fremsætte kommentarer, eller inden 15 dage efter modtagelse af meddelelse fra ansøgeren om, at han ikke har til hensigt at fremsætte kommentarer. Hvis ansøgeren ønsker at fremsætte kommentarer, skal han sende en skriftlig argumentation til agenturet inden to måneder efter modtagelse af udkastet til udtalelse. Udvalgene skal behandle kommentarerne og vedtage deres endelige udtalelser inden to måneder efter modtagelse af de skriftlige argumenter, idet de, hvor det er relevant, skal tage hensyn til sådan argumentation. Inden for en frist på yderligere 15 dage skal agenturet fremsende udtalelserne, med den skriftlige argumentation vedlagt, til Kommissionen, medlemsstaterne og ansøgeren.
 6. Agenturet skal i overensstemmelse med artikel 118 og 119 fastlægge, hvilke dele af dets udtalelser og af eventuelle bilag hertil der bør gøres offentligt tilgængelige på dets hjemmeside.
 7. I tilfælde omfattet af artikel 63, stk. 1, skal agenturet behandle ansøgningerne samlet, forudsat at fristen for den første ansøgning kan overholdes.
 8. Kommissionen skal udarbejde et udkast til afgørelse om godkendelse inden for en frist på tre måneder efter modtagelsen af agenturets udtalelser. Den endelige afgørelse om meddelelse eller nægtelse af godkendelse træffes efter proceduren i artikel 133, stk. 2.
 9. Kortfattede oplysninger om Kommissionens afgørelser, herunder godkendelsesnummer, og begrundelserne for afgørelsen, navnlig når der findes egnede alternativer, skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og gøres offentligt tilgængelige i en database, der oprettes og ajourføres af agenturet.
 10. I tilfælde omfattet af artikel 63, stk. 2, afkortes fristen i denne artikels stk. 1 til fem måneder.

Kapitel 3 Godkendelser i leverandørkæden

Artikel 65 Godkendelsesindehavernes forpligtelser

Indehavere af en godkendelse og downstream-brugere som nævnt i artikel 56, stk. 2, der lader stofferne indgå i et kemisk produkt, skal anføre godkendelsesnummeret på etiketten, før de markedsfører stoffet eller det kemiske produkt, der indeholder stoffet, til en godkendt anvendelse, jf. dog direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF. Dette skal gøres, så snart godkendelsesnummeret er gjort offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med artikel 64, stk. 9.

Artikel 66 Downstream-brugere

 1. Downstream-brugere, der anvender et stof i overensstemmelse med artikel 56, stk. 2, skal underrette agenturet herom inden tre måneder efter modtagelsen af den første leverance af stoffet.
 2. Agenturet skal oprette og ajourføre en fortegnelse over downstream-brugere, der har underrettet agenturet i overensstemmelse med stk. 1. Agenturet skal give de kompetente myndigheder i medlemsstaterne adgang til denne fortegnelse.

Afsnit VIII Begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

Kapitel 1 Generelle spørgsmål

Artikel 67 Generelle bestemmelser

 1. Et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, for hvilket bilag XVII indeholder en begrænsning, må ikke fremstilles, markedsføres eller anvendes, medmindre det opfylder betingelserne i den pågældende begrænsning. Dette gælder ikke fremstilling, markedsføring eller anvendelse af et stof til videnskabelig forskning og udvikling. Det skal angives i bilag XVII, hvis begrænsningen ikke finder anvendelse på produkt- og procesorienteret forskning og udvikling, tillige med den maksimalt undtagne mængde.
 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på brugen af stoffer i kosmetiske produkter som defineret i direktiv 76/768/EØF for så vidt angår begrænsninger af hensyn til menneskers sundhed inden for dette direktivs anvendelsesområde.
 3. En medlemsstat kan indtil den 1. juni 2013 opretholde eksisterende og strengere begrænsninger i forhold til bilag XVII for fremstilling, markedsføring eller anvendelse af et stof, hvis disse begrænsninger er blevet meddelt i overensstemmelse med traktaten. Kommissionen udarbejder og offentliggør en oversigt over disse begrænsninger senest den 1. juni 2009.

Kapitel 2 Begrænsningsprocessen

Artikel 68 Indførelse af nye og ændring af gældende begrænsninger

 1. Når der som følge af fremstilling, anvendelse eller markedsføring af stoffer er en uacceptabel risiko for menneskers sundhed eller miljøet, som det er nødvendigt at imødegå på fællesskabsplan, ændres bilag XVII efter den procedure, der er nævnt i artikel 133, stk. 4, ved vedtagelse af nye begrænsninger eller ved ændring af gældende begrænsninger i bilag XVII for fremstilling, anvendelse eller markedsføring af stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler efter proceduren i artikel 69-73. Alle sådanne afgørelser tager hensyn til de socioøkonomiske konsekvenser af begrænsningen, herunder eventuelle disponible alternativer. Første afsnit finder ikke anvendelse på et stof, der anvendes som isoleret mellemprodukt på produktionsstedet.
 2. For et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1 eller 2 og kan anvendes af forbrugerne, og for hvilket Kommissionen foreslår begrænsninger for forbrugeranvendelsen, ændres bilag XVII efter den procedure, der er nævnt i artikel 133, stk. 4. Artikel 69-73 finder ikke anvendelse.

Artikel 69 Udarbejdelse af et forslag

 1. Hvis Kommissionen mener, at fremstillingen, markedsføringen eller anvendelsen af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, og som det er nødvendigt at imødegå, skal den anmode agenturet om at udarbejde et dossier, der er i overensstemmelse med kravene i bilag XV.
 2. For et stof opført i bilag XIV skal agenturet efter datoen i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i), overveje, om anvendelsen heraf i artikler udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret. Hvis agenturet skønner, at risikoen ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, skal det udarbejde et dossier herom, der opfylder kravene i bilag XV.
 3. Hvis dette dossier viser, at det er nødvendigt med tiltag på fællesskabsplan ud over allerede eksisterende foranstaltninger, skal agenturet inden 12 måneder efter modtagelsen af anmodningen fra Kommissionen, jf. stk. 1, foreslå begrænsninger med henblik på igangsættelse af begrænsningsprocessen.
 4. Hvis en medlemsstat mener, at fremstillingen, markedsføringen eller anvendelsen af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, og som det er nødvendigt at imødegå, skal den meddele agenturet, at den foreslår, at der udarbejdes et dossier, der opfylder kravene i de relevante punkter i bilag XV. Hvis stoffet ikke findes på den liste, der føres af agenturet, jf. stk. 5, skal medlemsstaten udarbejde et dossier, der er i overensstemmelse med kravene i bilag XV, senest 12 måneder efter dens meddelelse til agenturet. Hvis dette dossier viser, at det er nødvendigt med tiltag på fællesskabsplan ud over allerede eksisterende foranstaltninger, fremsender medlemsstaten det til agenturet i det format, der er omhandlet i bilag XV, med henblik på igangsættelse af begrænsningsprocessen. Agenturet eller medlemsstaterne skal henvise til ethvert dossier, enhver kemikaliesikkerhedsrapport eller enhver risikovurdering indsendt til agenturet eller medlemsstaten i henhold til denne forordning. Agenturet eller medlemsstaterne skal også henvise til enhver relevant risikovurdering indsendt i forbindelse med andre fællesskabsforordninger eller -direktiver. Med henblik herpå skal andre organer, som f.eks. agenturer, der er oprettet af Fællesskabet og udøver tilsvarende opgaver, på anmodning videregive oplysninger til agenturet eller den pågældende medlemsstat. Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse skal kontrollere, at det indsendte dossier er i overensstemmelse med kravene i bilag XV. Det pågældende udvalg skal inden for en frist på 30 dage efter modtagelsen meddele agenturet eller den medlemsstat, der foreslår begrænsninger, om dossieret er i overensstemmelse med kravene. Hvis det ikke er tilfældet, angives grundene herfor skriftligt til agenturet eller til medlemsstaten inden for en frist på 45 dage fra modtagelsen. Agenturet eller medlemsstaten skal bringe dossieret i overensstemmelse med kravene inden 60 dage efter modtagelsen af grundene fra udvalgene, og hvis ikke dette sker, afsluttes proceduren i dette afsnit. Agenturet skal straks offentliggøre, at Kommissionen eller en medlemsstat har til hensigt at indlede en begrænsningsprocedure for et stof, og underrette dem, der har indsendt en registrering af dette stof.
 5. Agenturet skal føre en liste over stoffer, for hvilke enten agenturet eller en medlemsstat med henblik på en foreslået begrænsning har planlagt eller igangsat et dossier, der opfylder kravene i bilag XV. Hvis et stof er opført på listen, må der ikke udarbejdes andre dossierer af denne type. Hvis enten en medlemsstat eller agenturet foreslår en ny undersøgelse af en gældende begrænsning, der er opført i bilag XVII, skal afgørelsen herom træffes i overensstemmelse med proceduren i artikel 133, stk. 2, og baseres på dokumentation fremlagt af enten medlemsstaten eller agenturet.
 6. Agenturet skal straks på sin hjemmeside give offentlig adgang til alle dossierer, der er i overensstemmelse med bilag XV, herunder til foreslåede begrænsninger i henhold til stk. 3 og 4, idet offentliggørelsesdatoen klart angives, jf. dog artikel 118 og 119. Agenturet skal opfordre alle berørte parter til inden seks måneder efter datoen for offentliggørelsen individuelt eller samlet at fremsende:
  • a) kommentarer til dossierer og de foreslåede begrænsninger
  • b) en socioøkonomisk analyse af de foreslåede begrænsninger, eller oplysninger, der kan bidrage til en sådan, hvori fordele og ulemper ved de foreslåede begrænsninger behandles. Den skal være i overensstemmelse med kravene i bilag XVI.

Artikel 70 Agenturets udtalelse: Udvalget for Risikovurdering

Inden ni måneder efter den offentliggørelsesdato, der er omhandlet i artikel 69, stk. 6, skal Udvalget for Risikovurdering på grundlag af sin gennemgang af de relevante dele af dossieret udarbejde en udtalelse om, hvorvidt de foreslåede begrænsninger er egnede til at nedbringe risikoen for menneskers sundhed og/eller miljøet. I denne udtalelse skal der tages hensyn til medlemsstatens dossier eller til det dossier, som agenturet har udarbejdet på Kommissionens anmodning, og til de berørte parters synspunkter, som omhandlet i artikel 69, stk. 6, litra a).

Artikel 71 Agenturets udtalelse: Udvalget for Socioøkonomisk Analyse

 1. Inden 12 måneder efter den offentliggørelsesdato, der er nævnt i artikel 69, stk. 6, skal Udvalget for Socioøkonomisk Analyse udarbejde en udtalelse om de foreslåede begrænsninger på grundlag af sin gennemgang af de relevante dele af dossieret og de socioøkonomiske konsekvenser. Det skal udarbejde et udkast til udtalelse om de foreslåede begrænsninger og de relaterede socioøkonomiske konsekvenser, idet det tager hensyn til eventuelle analyser eller oplysninger i henhold til artikel 69, stk. 6, litra b). Agenturet skal straks offentliggøre udkastet til udtalelse på sin hjemmeside. Agenturet skal opfordre de berørte parter til at fremsætte kommentarer til udkastet til udtalelse inden for 60 dage efter offentliggørelsen af udkastet til udtalelse.
 2. Udvalget for Socioøkonomisk Analyse skal straks vedtage sin udtalelse, idet det tager hensyn til yderligere relevante kommentarer modtaget inden for den fastsatte frist. I udtalelsen skal der tages hensyn til de berørte parters kommentarer og socioøkonomiske analyser, der er indsendt i henhold til artikel 69, stk. 6, litra b), og denne artikels stk. 1.
 3. Hvis udtalelsen fra Udvalget for Risikovurdering afviger væsentligt fra de begrænsninger, der er foreslået, kan agenturet forlænge fristen for udtalelsen fra Udvalget for Socioøkonomisk Analyse med indtil 90 dage.

Artikel 72 Fremsendelse af en udtalelse til Kommissionen

 1. Agenturet skal straks sende Kommissionen udtalelserne fra Udvalgene for Risikovurdering og Socioøkonomisk Analyse om de foreslåede begrænsninger for stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler. Hvis et eller begge udvalg ikke fremsætter en udtalelse inden for den i artikel 70 og artikel 71, stk. 1, fastsatte frist, skal agenturet underrette Kommissionen herom og angive grundene hertil.
 2. Agenturet skal straks offentliggøre de to udvalgs udtalelser på sin hjemmeside, jf. dog artikel 118 og 119.
 3. På anmodning skal agenturet udlevere alle dokumenter og dokumentation, som det har fået tilsendt, eller som det har gennemgået, til Kommissionen og/eller medlemsstaten.

Artikel 73 Kommissionens afgørelse

 1. Hvis de i artikel 68 fastsatte betingelser er opfyldt, skal Kommissionen udarbejde et udkast til ændring af bilag XVII inden tre måneder efter modtagelsen af udtalelsen fra Udvalget for Socioøkonomisk Analyse eller inden udløbet af den frist, der er fastsat i henhold til artikel 71, hvis dette udvalg ikke fremsætter en udtalelse, afhængigt af hvilket tidspunkt der indtræder først. Hvis udkastet til ændring afviger fra det oprindelige forslag eller ikke tager hensyn til agenturets udtalelser, vedlægger Kommissionen som bilag en detaljeret redegørelse for grundene til forskellene.
 2. Den endelige afgørelse træffes efter proceduren i artikel 133, stk. 4. Kommissionen sender udkastet til ændring til medlemsstaterne mindst 45 dage inden afstemningen.

Afsnit IX Gebyrer og afgifter

Artikel 74 Gebyrer og afgifter

 1. De gebyrer, der kræves i henhold til artikel 6, stk. 4 artikel 7, stk. 1 og 5, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 4, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2, artikel 19, stk. 3, artikel 22, stk. 5, artikel 62, stk. 7, og artikel 92, stk. 3, skal angives nærmere i en kommissionsforordning, der vedtages i henhold til proceduren i artikel 133, stk. 3, senest den 1. juni 2008.
 2. Der betales ikke gebyr for registrering af et stof i en mængde på mellem 1 og 10 tons, når registreringsdossieret indeholder alle oplysningerne i bilag VII.
 3. Strukturen og størrelsen af de i stk. 1 nævnte gebyrer skal tage hensyn til de opgaver, som agenturet og den kompetente myndighed skal udføre i henhold til denne forordning, og fastsættes således, at gebyrindtægterne sammen med andre kilder til agenturets indtægter i henhold til artikel 96, stk. 1, er tilstrækkelige til at dække omkostningerne ved de tjenester, der leveres. Gebyrerne for registrering skal tage hensyn til det arbejde, der eventuelt udføres inden for rammerne af afsnit VI. For så vidt angår artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 1 og 5, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 4, artikel 17, stk. 2 og artikel 18, stk. 2, skal gebyrernes struktur og størrelse tage hensyn til mængdeintervallet for det stof, der registreres. Der fastsættes i alle tilfælde et reduceret gebyr for SMV'er. For så vidt angår artikel 11, stk. 4, skal gebyrernes struktur og størrelse tage hensyn til, om der er foretaget fælles eller separat indsendelse af oplysninger. I forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 10, litra a), nr. xi), skal gebyrernes struktur og størrelse tage hensyn til det arbejde, agenturet skal foretage for at vurdere begrundelsen.
 4. Den i stk. 1 nævnte forordning skal fastsætte, under hvilke omstændigheder en andel af gebyrerne overføres til den relevante medlemsstats kompetente myndighed.
 5. Agenturet kan opkræve afgifter for andre tjenester, som det leverer. 

Afsnit X Agenturet

Artikel 75 Oprettelse og revurdering

 1. Der oprettes et Europæisk Kemikalieagentur, der skal forvalte og i nogle tilfælde udføre de tekniske, videnskabelige og administrative aspekter af denne forordning og sikre konsekvens på fællesskabsplan for så vidt angår disse aspekter.
 2. Agenturet vil blive revurderet den 1. juni 2012.

Artikel 76 Sammensætning

 1. Agenturet består af:
  • a) en bestyrelse, der skal udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 78
  • b) en administrerende direktør, der skal udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 83
  • c) et Udvalg for Risikovurdering, der er ansvarligt for at udarbejde agenturets udtalelser om vurderinger, ansøgninger om godkendelser, forslag til begrænsninger, forslag til klassificering og mærkning i henhold til afsnit XI og alle andre spørgsmål i forbindelse med denne forordning, der vedrører risici for menneskers sundhed eller miljøet
  • d) et Udvalg for Socioøkonomisk Analyse, der er ansvarligt for at udarbejde agenturets udtalelser om ansøgninger om godkendelser, forslag til begrænsninger og alle andre spørgsmål i forbindelse med denne forordning, der vedrører de socioøkonomiske konsekvenser af eventuelle lovgivningstiltag vedrørende stoffer
  • e) et Medlemsstatsudvalg, der er ansvarligt for at løse eventuelle meningsforskelle med hensyn til udkast til afgørelser foreslået af agenturet eller medlemsstaterne i henhold til afsnit VI samt forslag til identifikation af særligt problematiske stoffer, der skal underlægges godkendelsesproceduren i afsnit VII
  • f) et forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter (herefter benævnt "forummet"), der skal koordinere et netværk af de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for håndhævelsen af denne forordning
  • g) et sekretariat, der skal arbejde under den administrerende direktørs ledelse og yde udvalgene og forummet teknisk, videnskabelig og administrativ bistand samt sørge for passende samordning af deres arbejde. Det skal desuden varetage det arbejde, der påhviler agenturet i forbindelse med procedurerne for præregistrering, registrering og vurderinger, samt udarbejde vejledninger og foretage databasevedligeholdelse og informationssøgning
  • h) et klageudvalg, der skal træffe afgørelser om eventuelle indsigelser mod afgørelser truffet af agenturet.
 2. De udvalg, der er omhandlet i stk. 1, litra c), d) og e), (herefter benævnt "udvalgene") og forummet kan nedsætte arbejdsgrupper. I forbindelse med deres forretningsordener skal de i dette øjemed vedtage nærmere bestemmelser for uddelegering af visse opgaver til disse arbejdsgrupper.
 3. Udvalgene og forummet kan, hvis de anser det for hensigtsmæssigt, søge rådgivning fra passende ekspertisekilder om vigtige spørgsmål af generel videnskabelig eller etisk art.

Artikel 77 Opgaver

 1. Agenturet skal yde medlemsstaterne og Fællesskabets institutioner den bedst mulige videnskabelige og tekniske rådgivning i spørgsmål vedrørende kemikalier, der falder ind under dets referenceområde, og som det får forelagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.
 2. Sekretariatet skal udføre følgende opgaver:
  • a) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit II, herunder fremme af en effektiv registrering af importerede stoffer på en måde, der er i overensstemmelse med Fællesskabets internationale handelsforpligtelser over for tredjelande
  • b) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit III 
  • c) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit VI
  • d) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit VIII
  • e) oprettelse og vedligeholdelse af database/databaser med oplysninger om alle registrerede stoffer, fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger og den harmoniserede klassificerings- og mærkningsfortegnelse. Det offentliggør vederlagsfrit de oplysninger, der er angivet i artikel 119, stk. 1 og 2, i databasen/databaserne via internettet, undtagen hvis der i henhold til artikel 10, litra) a), nr. xi), er fremsat en anmodning, der betragtes som velbegrundet. Agenturet skal stille andre oplysninger i databaserne til rådighed på anmodning i overensstemmelse med artikel 118
  • f) offentliggørelse af oplysninger om, hvilke stoffer der er under vurdering eller er blevet vurderet, inden 90 dage efter agenturets modtagelse af oplysningerne i overensstemmelse med artikel 119, stk. 1
  • g) levering af tekniske og videnskabelige værktøjer og vejledning, hvor dette er hensigtsmæssigt for opgaverne i henhold til denne forordning, navnlig for at hjælpe med industriens og især SMV'ers udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter (i overensstemmelse med artikel 14, artikel 31, stk. 1, og artikel 37, stk. 4, samt med anvendelse af artikel 10, litra a), nr. viii), artikel 11, stk. 3, og artikel 19, stk. 2, samt teknisk og videnskabelig vejledning i anvendelsen af artikel 7 for producenter og importører af artikler
  • h) levering af teknisk og videnskabelig vejledning om opgaverne i henhold til denne forordning til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og assistance til de helpdeske, der oprettes af medlemsstaterne i henhold til afsnit XIII 
  • i) levering af vejledning til interessenter, herunder medlemsstaternes kompetente myndigheder, i formidling af oplysninger til offentligheden om risici ved og sikker anvendelse af stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler.
  • j) levering af rådgivning og bistand til fabrikanter og importører, der registrerer et stof i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1
  • k) udarbejdelse af forklarende information om denne forordning for andre interessenter
  • l) på Kommissionens anmodning levering af teknisk og videnskabelig støtte til tiltag til forbedring af samarbejdet mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, internationale organisationer og tredjelande med hensyn til videnskabelige og tekniske spørgsmål vedrørende stoffers sikkerhed samt aktiv deltagelse i teknisk bistand og kapacitetsopbyggende aktiviteter vedrørende forsvarlig håndtering af kemikalier i udviklingslandene
  • m) udarbejdelse af en håndbog over afgørelser og udtalelser baseret på konklusioner fra Medlemsstatsudvalget vedrørende fortolkning og gennemførelse af denne forordning
  • n) meddelelse af afgørelser truffet af agenturet
  • o) levering af formater for indsendelse af oplysninger til agenturet.
 3. Udvalgene skal udføre følgende opgaver:
  • a) de opgaver, der er tildelt dem i henhold til afsnit VI-XI
  • b) på den administrerende direktørs anmodning levering af teknisk og videnskabelig støtte til tiltag til forbedring af samarbejdet mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, internationale organisationer og tredjelande med hensyn til videnskabelige og tekniske spørgsmål vedrørende stoffers sikkerhed samt aktiv deltagelse i teknisk bistand og kapacitetsopbyggende aktiviteter vedrørende forsvarlig håndtering af kemikalier i udviklingslandene
  • c) på den administrerende direktørs anmodning udarbejdelse af en udtalelse om alle andre aspekter vedrørende sikkerheden af stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler.
 4. Forummet skal udføre følgende opgaver:
  • a) udbredelse af god praksis og fremhævelse af problemer på fællesskabsplan
  • b) fremsættelse af forslag om samt koordinering og evaluering af harmoniserede håndhævelsesprojekter og fælles inspektioner
  • c) koordinering af udvekslingen af inspektører
  • d) identifikation af håndhævelsesstrategier og god praksis for håndhævelse
  • e) udvikling af arbejdsmetoder og værktøjer til brug for lokale inspektører
  • f) udvikling af en procedure for elektronisk informationsudveksling
  • g) kontakt til industrien, under særlig hensyntagen til SMV’ers specifikke behov, og andre interessenter, herunder relevante internationale organisationer, i nødvendigt omfang
  • h) undersøgelse af forslag om begrænsninger med henblik på rådgivning om håndhævelse.

Artikel 78 Bestyrelsens beføjelser

Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør i henhold til artikel 83 samt en regnskabsfører som omhandlet i artikel 43 i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002. Den vedtager:

 • a) senest den 30. april hvert år agenturets almindelige beretning for det forudgående år
 • b) senest den 31. oktober hvert år agenturets arbejdsprogram for det kommende år
 • c) agenturets endelige budget i henhold til artikel 96 inden regnskabsårets begyndelse, idet den om nødvendigt justerer det i overensstemmelse med Fællesskabets tilskud og agenturets øvrige indtægter
 • d) et flerårigt arbejdsprogram, der regelmæssigt revideres.

Den vedtager agenturets forretningsorden. Forretningsordenen skal offentliggøres.

Den udfører sine opgaver i forbindelse med agenturets budget i overensstemmelse med artikel 96, 97 og 103.

Den har disciplinærmyndighed over den administrerende direktør.

Den vedtager selv sin forretningsorden.

Den udpeger Klageudvalgets formand samt medlemmer og suppleanter i overensstemmelse med artikel 89.

Den udpeger medlemmerne af agenturets udvalg som omhandlet i artikel 85.

Den fremsender hvert år alle oplysninger med relevans for resultatet af vurderingsprocedurerne i overensstemmelse med artikel 96, stk. 6.

Artikel 79 Bestyrelsens sammensætning

 1. Bestyrelsen består af én repræsentant for hver medlemsstat og højst seks repræsentanter udnævnt af Kommissionen, inklusive tre enkeltpersoner uden stemmeret fra interesserede parter, samt to uafhængige personer udpeget af Europa-Parlamentet. Hver medlemsstat udpeger et medlem af bestyrelsen. De således udpegede medlemmer udnævnes af Rådet.
 2. Medlemmerne udpeges på grundlag af deres relevante erfaring og ekspertise inden for kemikaliesikkerhed eller kemikalieregulering, idet det sikres, at der blandt bestyrelsens medlemmer findes den relevante ekspertise med hensyn til generelle, økonomiske og juridiske spørgsmål.
 3. Mandatperioden er fire år. Den kan fornyes én gang. For det første mandat udpeger Kommissionen dog halvdelen af sine medlemmer, og Rådet udpeger 12 af sine medlemmer, for hvem mandatperioden skal være seks år.

Artikel 80 Bestyrelsens formandskab

 1. Bestyrelsen vælger blandt de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand. Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.
 2. Formandens og næstformandens mandatperiode er to år og udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører. Denne mandatperiode kan fornyes én gang.

Artikel 81 Bestyrelsens møder

 1. Bestyrelsen indkaldes til møde på formandens anmodning eller på anmodning af mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer.
 2. Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
 3. Formændene for udvalgene og formanden for forummet, som omhandlet i artikel 76, stk. 1, litra c)–f), har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Artikel 82 Bestyrelsens afstemningsregler

Bestyrelsen vedtager afstemningsregler, herunder betingelser for, hvornår et medlem kan stemme på vegne af et andet medlem. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.

Artikel 83 Den administrerende direktørs opgaver og beføjelser

 1. Agenturet ledes af den administrerende direktør, der udfører sine opgaver i Fællesskabets interesse, uafhængigt af særinteresser.
 2. Den administrerende direktør er agenturets retlige repræsentant. Han er ansvarlig for:
  • a) den daglige ledelse af agenturet
  • b) administration af agenturets nødvendige ressourcer til udførelse af dets opgaver
  • c) overholdelse af de i fællesskabsretten fastsatte tidsfrister for agenturets afgivelse af udtalelser
  • d) sikring af passende og rettidig koordinering mellem udvalgene og forummet
  • e) indgåelse og forvaltning af de nødvendige kontrakter med tjenesteleverandører
  • f) udarbejdelse af oversigten over indtægter og udgifter og gennemførelse af agenturets budget i henhold til artikel 96 og 97
  • g) alle personalespørgsmål
  • h) tilvejebringelse af en sekretariatsfunktion for bestyrelsen
  • i) udarbejdelse af udkast til bestyrelsens udtalelser om forslag til udvalgenes og forummets forretningsordener
  • j) tilrettelæggelse på bestyrelsens anmodning af udførelsen af alle andre funktioner (jf. kravene i artikel 77), som Kommissionen måtte uddelegere til agenturet
  • k) etablering og opretholdelse af en løbende dialog med Europa-Parlamentet
  • l) fastlæggelse af vilkår og betingelser for brug af software-pakker.
  • m) berigtigelse af en afgørelse truffet af agenturet efter påklage og efter høring af Klageudvalgets formand.
 3. Hvert år forelægger den administrerende direktør bestyrelsen følgende til godkendelse:
  • a) et udkast til beretning om agenturets aktiviteter det forudgående år, herunder oplysninger om antallet af modtagne registreringsdossierer, antal vurderede stoffer, antal modtagne ansøgninger om godkendelse, antal forslag til begrænsninger modtaget af agenturet, som det har afgivet udtalelse om, tid medgået til gennemførelse af de dermed forbundne procedurer samt godkendte stoffer, afviste dossierer og stoffer, for hvilke der er indført begrænsninger; modtagne klager og behandling af disse; en oversigt over forummets aktiviteter
  • b) et udkast til arbejdsprogram for det kommende år
  • c) et udkast til årsregnskab
  • d) et udkast til budgetforslag for det kommende år
  • e) et udkast til et flerårigt arbejdsprogram.

  Den administrerende direktør fremsender efter godkendelse i bestyrelsen arbejdsprogrammet for det kommende år og det flerårige arbejdsprogram til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og sørger for, at de offentliggøres.

  Den administrerende direktør fremsender efter godkendelse i bestyrelsen agenturets almindelige beretning til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten og sørger for, at den offentliggøres.

Artikel 84 Udnævnelse af den administrerende direktør

 1. Agenturets administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste af kandidater, som Kommissionen foreslår efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre tidsskrifter eller på internettet.

  Den administrerende direktør udnævnes på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kompetencer samt relevant erfaring inden for kemikaliesikkerhed eller kemikalieregulering. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige den administrerende direktør efter samme procedure. Forud for udnævnelsen skal den kandidat, bestyrelsen har valgt, anmodes om hurtigst muligt at afgive en erklæring over for Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra Parlamentets medlemmer.

 2. Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år. Den periode kan af bestyrelsen forlænges én gang med endnu en periode på indtil fem år.

Artikel 85 Nedsættelse af udvalgene

 1. Hver medlemsstat kan indstille kandidater til medlemskab af Udvalget for Risikovurdering. Den administrerende direktør udarbejder en liste over indstillede personer, der offentliggøres på agenturets hjemmeside, jf. dog artikel 88, stk. 1. Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer fra denne liste, herunder mindst ét, men højst to medlemmer blandt de indstillede personer fra hver medlemsstat, der har indstillet kandidater. Medlemmerne udpeges ud fra deres rolle og erfaring i forbindelse med udførelsen af opgaverne i artikel 77, stk. 3.
 2. Hver medlemsstat kan indstille kandidater til medlemskab af Udvalget for Socioøkonomisk Analyse. Den administrerende direktør udarbejder en liste over indstillede personer, der offentliggøres på agenturets hjemmeside, jf. dog artikel 88, stk. 1. Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer fra denne liste, herunder mindst ét, men højst to medlemmer blandt de indstillede personer fra hver medlemsstat, der har indstillet kandidater. Medlemmerne udpeges ud fra deres rolle og erfaring i forbindelse med udførelsen af opgaverne i artikel 77, stk. 3.
 3. Medlemsstaterne udpeger hver ét medlem til Medlemsstatsudvalget.
 4. Udvalgene skal bestræbe sig på at have en bred vifte af relevant ekspertise blandt medlemmerne. Med henblik herpå kan hvert udvalg ved selvsupplering udpege op til fem medlemmer mere, der udvælges på grundlag af deres særlige kvalifikationer. Udvalgenes medlemmer udpeges for en treårig periode, der kan fornyes. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlemmer af udvalgene.

  Udvalgenes medlemmer kan lade sig ledsage af videnskabelige, tekniske eller lovgivningsmæssige rådgivere. Den administrerende direktør eller dennes repræsentant samt repræsentanter for Kommissionen har ret til at overvære alle møder i udvalgene og i arbejdsgrupper oprettet af agenturet eller dets udvalg som observatører. Interessenter kan også inviteres til at deltage i møder som observatører på anmodning af udvalgsmedlemmer eller bestyrelsen.

 5. De medlemmer i udvalgene, der er udpeget efter at være indstillet af en medlemsstat, skal sikre, at der foregår en passende koordinering mellem agenturets opgaver og arbejdet i den kompetente myndighed i deres medlemsstat.
 6. Udvalgsmedlemmerne støttes af de videnskabelige og tekniske ressourcer, der er til rådighed for medlemsstaterne. Med henblik herpå skal medlemsstaterne stille tilstrækkelige videnskabelige og tekniske ressourcer til rådighed for de udvalgsmedlemmer, som de har udpeget. Alle de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal fremme udvalgenes og deres arbejdsgruppers aktiviteter.
 7. Medlemsstaterne må ikke give medlemmer af Udvalget for Risikovurdering eller Udvalget for Socioøkonomisk Analyse eller deres videnskabelige og tekniske rådgivere og eksperter instrukser, der er uforenelige med disse personers individuelle opgaver eller med agenturets opgaver, ansvar og uafhængighed.
 8. Under udarbejdelsen af en udtalelse skal hvert udvalg gøre sit yderste for at nå til enighed. Hvis en sådan enighed ikke kan opnås, består udtalelsen af flertallet af medlemmernes holdning, herunder begrundelserne herfor. Mindretalsholdningen/-holdningerne og begrundelserne herfor skal også offentliggøres.
 9. Hvert udvalg skal selv udarbejde et forslag til forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen senest seks måneder efter, at udvalgene er nedsat. Denne forretningsorden skal navnlig omfatte procedurer for udpegelse af efterfølger for medlemmer, procedurer for uddelegering af visse opgaver til arbejdsgrupper, nedsættelse af arbejdsgrupper samt etablering af en procedure for hastevedtagelse af udtalelser. Formanden for hvert udvalg skal være en ansat i agenturet.

Artikel 86 Oprettelse af forummet

 1. Hver medlemsstat udpeger et medlem til forummet for en periode på tre år. Denne periode kan fornyes. Medlemmerne vælges ud fra deres rolle og erfaring med håndhævelse af kemikalielovgivning, og de skal opretholde relevante kontakter til de kompetente myndigheder i medlemsstaten. Forummet skal bestræbe sig på at have en bred vifte af relevant ekspertise blandt medlemmerne. Med henblik herpå kan forummet ved selvsupplering udpege op til fem medlemmer mere, der vælges på grundlag af deres særlige kvalifikationer. Disse medlemmer udpeges for en treårig periode, der kan fornyes. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være medlemmer af forummet. Forummets medlemmer kan lade sig ledsage af videnskabelige og tekniske rådgivere. Agenturets administrerende direktør eller dennes repræsentant samt repræsentanter for Kommissionen har ret til at overvære alle møder i forummet og dets arbejdsgrupper. Interessenter kan også inviteres til at deltage i møder som observatører på anmodning af medlemmer af forummet eller bestyrelsen.
 2. De medlemmer af forummet, der er udpeget af en medlemsstat, skal sikre, at der foregår en passende koordinering mellem forummets opgaver og arbejdet i den kompetente myndighed i deres medlemsstat.
 3. Medlemmerne af forummet støttes af de videnskabelige og tekniske ressourcer, der er til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Alle de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal fremme forummets og dets arbejdsgruppers aktiviteter. Medlemsstaterne må ikke give forummets medlemmer eller deres videnskabelige og tekniske rådgivere og eksperter instrukser, der er uforenelige med disse personers individuelle opgaver eller med forummets opgaver og ansvar.
 4. Forummet udarbejder selv et forslag til forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen senest seks måneder efter forummets oprettelse. Denne forretningsorden skal navnlig fastsætte procedurer for udpegelse af formand og efterfølger for formand, udpegelse af efterfølger for medlemmer samt procedurer for uddelegering af visse opgaver til arbejdsgrupper. 

Artikel 87 Udvalgenes rapportører og brug af eksperter

 1. Når et udvalg i henhold til artikel 77 skal afgive en udtalelse eller tage stilling til, om et medlemsstatsdossier er i overensstemmelse med kravene i bilag XV, udpeger det et af medlemmerne som rapportør. Det pågældende udvalg kan udpege et andet medlem til medrapportør. I begge tilfælde forpligter rapportører og medrapportører sig til at handle i Fællesskabets interesse, og de skal afgive en skriftlig erklæring om, at de forpligter sig til at udføre deres opgaver, samt en skriftlig interesseerklæring. Et medlem af et udvalg må ikke udpeges til rapportør for en bestemt sag, hvis vedkommende angiver interesser, der kan have indflydelse på en uafhængig behandling af den pågældende sag. Det pågældende udvalg kan på ethvert tidspunkt udskifte rapportøren eller medrapportøren med et andet af udvalgets medlemmer, hvis f.eks. vedkommende ikke er i stand til at udføre sine opgaver inden for de fastsatte tidsfrister, eller hvis man konstaterer en interesse, der potentielt kan have en skadelig indvirkning.
 2. Medlemsstaterne skal sende agenturet navne på eksperter med dokumenteret erfaring i opgaverne i artikel 77, der vil kunne deltage i udvalgenes arbejdsgrupper, og angiver deres kvalifikationer og særlige ekspertiseområder. Agenturet skal føre en ajourført liste over eksperter. Listen omfatter de eksperter, der er omhandlet i første afsnit, samt andre eksperter, der er identificeret direkte af sekretariatet. 
 3. Når udvalgsmedlemmer eller eventuelle eksperter i udvalgenes arbejdsgrupper eller i forummet leverer tjenesteydelser eller udfører andre opgaver for agenturet, skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem agenturet og den pågældende person eller, hvor dette er relevant, mellem agenturet og den pågældende persons arbejdsgiver. Den pågældende person eller dennes arbejdsgiver aflønnes af agenturet efter en gebyrskala, der indgår i de af bestyrelsen vedtagne finansieringsbestemmelser. Hvis den pågældende person ikke opfylder sine forpligtelser, er den administrerende direktør berettiget til at afslutte eller ophæve kontrakten eller tilbageholde betaling.
 4. For tjenesteydelser, hvor der er flere potentielle leverandører, kan der kræves en indkaldelse af interessetilkendegivelser:
  • a) hvis de videnskabelige og tekniske forhold taler til fordel herfor, og
  • b) hvis det er i overensstemmelse med agenturets opgaver, navnlig nødvendigheden af at sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

  Bestyrelsen vedtager efter forslag fra den administrerende direktør procedurerne i den forbindelse.

 5. Agenturet kan anvende eksperter til udførelse af andre særlige opgaver, som det er ansvarligt for.

Artikel 88 Kvalifikationer og interesseforhold

 1. Medlemskab af udvalgene og forummet skal offentliggøres. Enkeltmedlemmer kan anmode om, at deres navne ikke offentliggøres, hvis de mener, at en sådan offentliggørelse kan indebære en risiko for dem. Den administrerende direktør afgør, om en sådan anmodning skal efterkommes. Ved offentliggørelsen af de enkelte udnævnelser angives hvert enkelt medlems faglige kvalifikationer.
 2. Bestyrelsens medlemmer, den administrerende direktør og medlemmerne af udvalgene og forummet skal afgive en erklæring om, at de forpligter sig til at udføre deres opgaver, samt en erklæring om interesseforhold, der kan være til skade for deres uafhængighed. Disse erklæringer, der skal være skriftlige, afgives hvert år og indføres i et register, der administreres af agenturet og som på anmodning skal være tilgængeligt for offentligheden på agenturets kontorer, jf. dog stk. 1.
 3. På hvert møde skal medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, medlemmer af udvalgene og forummet samt eventuelle eksperter, der deltager i mødet, oplyse om ethvert interesseforhold, der kan anses for at være skadeligt for deres uafhængighed med hensyn til et punkt på dagsordenen. Enhver, der oplyser om et sådant interesseforhold, deltager ikke i afstemningen om det pågældende dagsordenspunkt.

Artikel 89 Oprettelse af Klageudvalget

 1. Klageudvalget består af en formand og to andre medlemmer.
 2. Formanden og de to medlemmer skal have suppleanter, der repræsenterer dem, hvis de er fraværende.
 3. Formanden, de andre medlemmer og suppleanterne udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste af kandidater, som Kommissionen foreslår efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre tidsskrifter eller på internettet. De pågældende skal udnævnes på grundlag af deres relevante erfaring og ekspertise inden for kemikaliesikkerhed, naturvidenskab eller reguleringsmæssige og juridiske områder ud fra en liste af kvalificerede kandidater vedtaget af Kommissionen. Bestyrelsen kan efter samme procedure udnævne yderligere medlemmer og suppleanter for dem efter henstilling fra den administrerende direktør, hvis det er nødvendigt for at sikre, at klagerne kan behandles i et tilfredsstillende tempo.
 4. De kvalifikationer, der kræves af medlemmerne af Klageudvalget, fastlægges af Kommissionen i henhold til den i artikel 133, stk. 3, omhandlede procedure.
 5. Formanden og medlemmerne har samme stemmerettigheder.

Artikel 90 Medlemmer af Klageudvalget

 1. Medlemmerne af Klageudvalget, herunder formanden og suppleanterne, har en mandatperiode på fem år. Denne periode kan forlænges én gang.
 2.  Medlemmerne af Klageudvalget skal være uafhængige. Når de træffer afgørelser, må de ikke være bundet af instrukser.
 3. Medlemmerne af Klageudvalget må ikke udføre andre opgaver i agenturet.
 4. Medlemmerne af Klageudvalget kan hverken fjernes fra deres hverv eller fra listen i løbet af deres mandatperiode, medmindre der er alvorlige grunde til en sådan fjernelse, og Kommissionen efter indhentelse af bestyrelsens udtalelse træffer afgørelse herom.
 5. Medlemmerne af Klageudvalget må ikke deltage i behandlingen af en klage, hvis de har en personlig interesse i denne, eller hvis de tidligere har været involveret som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den afgørelse, som klagen vedrører.
 6. Hvis et medlem af Klageudvalget af de grunde, der er nævnt i stk. 5, mener at han ikke kan deltage i behandlingen af en konkret klage, underretter han Klageudvalget herom. Der kan af enhver part i en klagesag gøres indsigelse mod udvalgsmedlemmerne med henvisning til en hvilken som helst af de grunde, der er nævnt i stk. 5, eller hvis udvalgsmedlemmerne mistænkes for partiskhed. Indsigelser kan ikke begrundes med medlemmernes nationalitet.
 7. Klageudvalget afgør uden deltagelse af det berørte medlem, hvad der skal foretages i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 5 og 6. Med henblik på denne afgørelse erstattes det pågældende medlem i Klageudvalget af en suppleant.

Artikel 91 Afgørelser, der kan påklages

 1. Afgørelser truffet af agenturet i henhold til artikel 9, artikel 20, artikel 27, stk. 6, artikel 30, stk. 2 og 3, og artikel 51 kan påklages.
 2. En klage indgivet i henhold til stk. 1 har opsættende virkning.

Artikel 92 Klageberettigede samt frister, gebyrer og formkrav

 1. Enhver fysisk eller juridisk person kan påklage en afgørelse, der er stilet til den pågældende person, eller en afgørelse, der berører den pågældende umiddelbart og individuelt, selv om den er stilet til en anden person.
 2. Klagen samt angivelse af grundene til denne skal indgives skriftligt til agenturet, inden tre måneder efter at den berørte person er blevet underrettet om afgørelsen, eller hvis han ikke er blevet dette, efter den dag, hvor han fik kendskab til den, medmindre andet er fastsat i denne forordning.
 3. Personer, der påklager en af agenturets afgørelser, vil eventuelt skulle betale et gebyr i overensstemmelse med afsnit IX.

Artikel 93 Behandling og afgørelse af klagesager

 1. Hvis den administrerende direktør efter høring af Klageudvalgets formand finder, at klagen kan behandles og er berettiget, kan han berigtige afgørelsen inden 30 dage efter klagens indgivelse i overensstemmelse med artikel 92, stk. 2.
 2. I andre end de i stk. 1 omhandlede tilfælde tager formanden for Klageudvalget inden 30 dage efter klagens indgivelse i overensstemmelse med artikel 92, stk. 2, stilling til, om den kan behandles. Hvis det er tilfældet, forelægges klagen for Klageudvalget med henblik på gennemgang af begrundelsen. Parterne i klagesagen er berettigede til at komme med et mundtligt indlæg i denne procedure.
 3. Klageudvalget kan udøve enhver beføjelse, der ligger inden for agenturets kompetenceområde, eller henvise sagen til det kompetente organ i agenturet med henblik på videre skridt.
 4. Klageudvalgets procedurer fastsættes af Kommissionen efter proceduren i artikel 133, stk. 3.

Artikel 94 Indbringelse af sager for Retten i Første Instans og Domstolen

 1. En sag kan indbringes for Retten i Første Instans eller Domstolen i henhold til artikel 230 i traktaten for at anfægte en afgørelse truffet af Klageudvalget eller i tilfælde, hvor der ikke kan påklages til udvalget, af agenturet.
 2. Hvis agenturet ikke træffer en afgørelse, kan der anlægges et passivitetssøgsmål ved Retten i Første Instans eller Domstolen i henhold til traktatens artikel 232.
 3. Agenturet træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme den afgørelse, der træffes af Retten i Første Instans eller Domstolen.

Artikel 95 Interessekonflikter med andre organer

 1. Agenturet bestræber sig på tidligt at identificere mulige kilder til konflikt mellem dets udtalelser og udtalelser fra andre organer oprettet i medfør af fællesskabsretten, herunder fællesskabsagenturer, der udfører lignende opgaver i forbindelse med spørgsmål af fælles interesse.
 2. Hvis agenturet identificerer en mulig kilde til uoverensstemmelse, retter det henvendelse til det pågældende organ for at sikre, at alle relevante videnskabelige eller tekniske oplysninger udveksles, og at de videnskabelige eller tekniske spørgsmål, der kan give anledning til strid, identificeres.
 3. Hvis der er en grundlæggende konflikt om videnskabelige eller tekniske spørgsmål, og det pågældende organ er et fællesskabsagentur eller et videnskabeligt udvalg, samarbejder agenturet og det pågældende organ med henblik på enten at løse konflikten eller at forelægge Kommissionen et fælles dokument, hvori der redegøres nærmere for de omtvistede videnskabelige og/eller tekniske spørgsmål.

Artikel 96 Agenturets budget

 1. Agenturets indtægter består af:
  • a) et tilskud fra Fællesskabet opført i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)
  • b) de gebyrer, som virksomhederne betaler
  • c) eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne.
 2. Agenturets udgifter omfatter personaleudgifter, administrative udgifter, infrastrukturudgifter og driftsomkostninger.
 3. Senest den 15. februar hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt budgetudkast vedrørende driftsudgifterne og det planlagte arbejdsprogram for det følgende regnskabsår og forelægger dette foreløbige udkast for bestyrelsen sammen med en stillingsoversigt og en foreløbig liste over stillinger.
 4. Indtægter og udgifter skal balancere.
 5. Hvert år udarbejder bestyrelsen på grundlag af et udkast opstillet af den administrerende direktør et overslag over agenturets indtægter og udgifter det følgende regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette overslag, der skal omfatte et udkast til stillingsoversigt, til Kommissionen senest den 31. marts.
 6. Overslaget fremsendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter benævnt "budgetmyndigheden") sammen med De Europæiske Fællesskabers foreløbige budgetforslag.
 7. På grundlag af overslaget opstiller Kommissionen i budgetforslaget for De Europæiske Fællesskaber de overslag, som den anser for nødvendige for stillingsoversigten, og det tilskudsbeløb, der skal afholdes over det almindelige budget, og dette forelægges budgetmyndigheden i henhold til traktatens artikel 272.
 8. Bevillingerne til tilskuddet til agenturet godkendes af budgetmyndigheden. Agenturets stillingsoversigt vedtages af budgetmyndigheden.
 9. Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når De Europæiske Fællesskabers almindelige budget vedtages endeligt. Det justeres om nødvendigt i overensstemmelse med dette.
 10. Enhver ændring af budgettet, herunder stillingsoversigten, foretages efter ovennævnte procedure.
 11. Bestyrelsen underretter straks budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af dens budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger. Den underretter Kommissionen herom. Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen denne inden for en frist på seks uger regnet fra datoen for underretningen om projektet.

Artikel 97 Gennemførelsen af agenturets budget

 1. Den administrerende direktør varetager pligterne som anvisningsberettiget og gennemfører agenturets budget.
 2. Agenturets regnskabsfører kontrollerer indgåelse af alle agenturets udgiftsforpligtelser og betaling af alle dets udgifter samt fastlæggelse og inkassering af alle agenturets indtægter.
 3. Senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår sender agenturets regnskabsfører det foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.
 4. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes også til Europa-Parlamentet og Rådet.
 5. Efter modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til agenturets foreløbige regnskaber i henhold til artikel 129 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 opstiller den administrerende direktør under eget ansvar agenturets endelige regnskaber og fremsender dem til bestyrelsen til udtalelse.
 6. Bestyrelsen afgiver en udtalelse om agenturets endelige regnskaber.
 7. Senest den 1. juli i det efterfølgende år fremsender den administrerende direktør det endelige årsregnskab tillige med bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
 8. Det endelige regnskab skal offentliggøres.
 9. Den administrerende direktør fremsender Revisionsretten et svar på dens bemærkninger senest den 30. september. Dette svar sendes også til bestyrelsen.
 10. Europa-Parlamentet giver efter Rådets indstilling inden den 30. april i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for år N.

Artikel 98 Bekæmpelse af svig

 1. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for bekæmpelse af Svig (OLAF)1, finder ubegrænset anvendelse på agenturet i forbindelse med bekæmpelse af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.
  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
 2. Agenturet er underlagt den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaberom de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og skal straks fastsætte passende bestemmelser, der finder anvendelse på hele dets personale.
  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.
 3. I finansieringsbestemmelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de organer, der fordeler disse.

Artikel 99 Finansielle regler

De finansielle regler, der skal gælde for agenturet, vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke fravige forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, medmindre det specifikt er nødvendigt for agenturets drift, og kun med forudgående accept fra Kommissionens side.

Artikel 100 Agenturets retlige status

 1. Agenturet er et fællesskabsorgan og har status som juridisk person. Det har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.
 2. Agenturet repræsenteres af sin administrerende direktør.

Artikel 101 Agenturets erstatningsansvar

 1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende aftale. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse, der indgår i en af agenturet indgået aftale.
 2. For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader, der er forvoldt af agenturet selv eller af dets ansatte under udøvelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i enhver retstvist, der vedrører erstatning for sådanne skader.
 3. De ansattes personlige økonomiske og disciplinære ansvar over for agenturet fastsættes i de ansættelsesvilkår, der gælder for agenturets personale.

Artikel 102 Agenturets privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 103 Personalevedtægt og -bestemmelser

 1. Agenturets personale er omfattet af de regler og forskrifter, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Agenturet udøver over for personalet de beføjelser, der er overdraget til ansættelsesmyndigheden.
 2. Bestyrelsen vedtager de nødvendige gennemførelsesbestemmelser i samråd med Kommissionen.
 3. Agenturets personale består af embedsmænd, der midlertidigt udpeges eller på midlertidigt grundlag stilles til rådighed af Kommissionen eller medlemsstaterne, samt af andre ansatte, som agenturet efter behov ansætter til udførelse af sine opgaver. Agenturet ansætter sit personale på grundlag af en personaleplan, der medtages i det flerårige arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 78, litra d).

Artikel 104 Sprog

 1. Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område1, finder anvendelse på agenturet.
  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 (EUT L 156 af 18.6.2005, s. 3).
 2. De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 105 Fortrolighedspligt

Medlemmerne af bestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og medlemmerne af forummet, eksperterne samt agenturets embedsmænd og øvrige ansatte har, selv efter at deres hverv er ophørt, pligt til ikke at videregive oplysninger om forhold, der ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt.

Artikel 106 Tredjelandes deltagelse

Bestyrelsen kan efter aftale med det relevante udvalg eller forummet indbyde repræsentanter for tredjelande til at deltage i agenturets arbejde.

Artikel 107 Internationale organisationers deltagelse

Bestyrelsen kan efter aftale med det relevante udvalg eller forummet indbyde repræsentanter for internationale organisationer med interesser i kemikalieregulering til at deltage som observatører i agenturets arbejde.

Artikel 108 Kontakt til interessentorganisationer

Bestyrelsen udvikler efter aftale med Kommissionen hensigtsmæssige kontakter mellem agenturet og relevante interessentorganisationer.

Artikel 109 Åbenhed

For at sikre åbenhed vedtager bestyrelsen efter forslag fra den administrerende direktør og efter aftale med Kommissionen regler om offentlig adgang til ikke-fortrolige retlige, videnskabelige eller tekniske oplysninger om sikkerheden af stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler.

Artikel 110 Relationer til relevante fællesskabsorganer

 1. Agenturet samarbejder med andre fællesskabsorganer for at sikre gensidig støtte med hensyn til udførelsen af deres respektive opgaver, især for at undgå dobbeltarbejde.
 2. Efter høring af Udvalget for Risikovurdering og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fastsætter den administrerende direktør procedureregler for stoffer, hvor der er indhentet udtalelse i tilknytning til fødevaresikkerheden. Denne procedure vedtages af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Dette afsnit påvirker ikke på anden måde de beføjelser, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har fået overdraget.
 3. Dette afsnit påvirker ikke de beføjelser, som Det Europæiske Lægemiddelagentur har fået overdraget.
 4. Efter at have rådført sig med Udvalget for Risikovurdering, Udvalget for Socioøkonomisk Analyse og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen fastlægger den administrerende direktør en procedure med hensyn til spørgsmål, der vedrører arbejdstagerbeskyttelse. Denne procedure vedtages af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Dette afsnit påvirker ikke de beføjelser, som Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har fået tillagt.

Artikel 111 Formater og software til indsendelse af oplysninger til agenturet

Agenturet fastlægger formater, som det gør gratis tilgængelige, og software-pakker, som det giver adgang til på sin hjemmeside, til brug ved indsendelser til agenturet. Medlemsstater, producenter, importører, distributører eller downstream-brugere anvender disse formater og pakker ved deres indsendelser til agenturet i henhold til denne forordning. Agenturet skal navnlig give adgang til software-redskaber, der skal gøre det lettere at indsende alle oplysninger vedrørende stoffer, der er registreret i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1. I forbindelse med registrering anvendes IUCLID som format på det tekniske dossier, der er omhandlet i artikel 10, litra a). Agenturet samordner den videre udvikling af dette format med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) for at sikre størst mulig harmonisering.

Afsnit XI Fortegnelse over klassificeringer og mærkninger

Artikel 112 Anvendelsesområde

Dette afsnit finder anvendelse på:

 • a) stoffer, der skal registreres
 • b) de af artikel 1 i direktiv 67/548/EØF omfattede stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige i henhold til nævnte direktiv, og som markedsføres enten som sådan eller i et kemisk produkt i en koncentration, der er højere end de grænser, der er fastsat i direktiv 1999/45/EF, hvor dette er relevant, og som gør, at produktet skal klassificeres som farligt.

Artikel 113 Forpligtelse til at underrette agenturet

 1. Enhver producent eller importør af stoffer eller artikler, eller gruppe af producenter eller importører af stoffer eller artikler eller importører, der markedsfører et stof, der falder ind under artikel 112, skal meddele agenturet følgende oplysninger, således at de kan optages i fortegnelsen i overensstemmelse med artikel 114, medmindre de er indsendt som del af registreringen:
  • a) identiteten af den eller de producenter af stoffer eller artikler eller af den eller de importører, der er ansvarlig for at markedsføre stoffet/stofferne, som angivet i punkt 1 i bilag VI
  • b) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i punkt 2.1-2.3.4 i bilag VI
  • c) stoffets/stoffernes fareklassifikation, jf. artikel 4 og 6 i direktiv 67/548/EØF
  • d) stoffets/stoffernes faremærkning i henhold til artikel 23, litra c)-f), i direktiv 67/548/EØF
  • e) specifikke koncentrationsgrænser, hvis dette er relevant, i henhold til artikel 4, stk. 4, i direktiv 67/548/EØF og artikel 4-7 i direktiv 1999/45/EF.
 2. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i forskellige indgange for det samme stof i fortegnelsen, skal anmeldere og registranter gøre deres bedste for at nå til enighed om, hvordan stoffet skal indføres i fortegnelsen.
 3. De oplysninger, der er anført i stk. 1, ajourføres af anmelderen/anmelderne, når
  • a) der frembringes nye videnskabelige eller tekniske oplysninger, der fører til en ændring af stoffets klassificering og mærkning
  • b) anmeldere og registranter af forskellige indgange for et enkelt stof når til enighed i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 114 Fortegnelse over klassificeringer og mærkninger

 1. Agenturet opretter og vedligeholder i form af en database en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger med angivelse af de oplysninger, der er nævnt i artikel 113, stk. 1, både for oplysninger meddelt i henhold til artikel 113, stk. 1, og for oplysninger indsendt som del af en registrering. Oplysningerne, jf. artikel 119, stk. 1, i denne database skal være offentligt tilgængelige. Agenturet skal sikre anmeldere og registranter, der i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, har indsendt oplysninger om et stof, adgang til andre data om samme stof i fortegnelsen. Agenturet skal opdatere fortegnelsen, når det modtager opdaterede oplysninger i overensstemmelse med artikel 113, stk. 3.
 2. Ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, registrerer agenturet, når det er relevant, ud for hver stofindgang:
  • a) om der for denne indgangs vedkommende findes en harmoniseret klassificering og mærkning på fællesskabsplan ved optagelse i bilag I til direktiv 67/548/EØF
  • b) om det er en indgang, der er en fælles indgang for registranter af det samme stof, jf. artikel 11, stk. 1
  • c) om denne indgang adskiller sig fra en anden indgang i fortegnelsen for det samme stof
  • d) registreringsnummeret/-numrene, hvis et sådant eller sådanne foreligger.

Artikel 115 Harmonisering af klassificering og mærkning

 1. Harmoniseret klassificering og mærkning af stoffer på fællesskabsniveau skal fra den 1. juni 2007 normalt tilføjes i bilag I til direktiv 67/548/EØF for stoffer, der klassificeres som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som et stof, der kan give overfølsomhed ved indånding (luftvejsallergen). Der kan endvidere på ad hoc-basis i bilag I til direktiv 67/548/EØF tilføjes harmoniseret klassificering og mærkning for andre effekter, hvis der foreligger en begrundelse for, at der er behov for en indsats på fællesskabsplan. Med henblik herpå kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne fremsende forslag til agenturet om harmoniseret klassificering og mærkning i overensstemmelse med bilag XV.
 2. Udvalget for Risikovurdering vedtager en udtalelse om forslaget og giver de berørte parter mulighed for at kommentere det. Agenturet skal fremsende denne udtalelse og eventuelle kommentarer til Kommissionen, der træffer afgørelse i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i direktiv 67/548/EØF.

Artikel 116 Overgangsordninger

Forpligtelserne i artikel 113 finder anvendelse fra den 1. december 2010.

Afsnit XII Information

Artikel 117 Rapporter

 1. Hvert femte år fremsender medlemsstaterne til Kommissionen en rapport om, hvorledes denne forordning fungerer på deres respektive områder, herunder med hensyn til vurderinger og håndhævelse, jf. artikel 127. Den første rapport fremsendes senest den 1. juni 2010.
 2. Hvert femte år fremsender agenturet en rapport til Kommissionen om, hvorledes denne forordning fungerer. I rapporten medtager agenturet oplysninger om fælles indsendelse af oplysninger i overensstemmelse med artikel 11 og en oversigt over de forklaringer, der er givet i forbindelse med separate indsendelser af oplysninger. Den første rapport fremsendes senest den 1. juni 2011.
 3. Hvert tredje år fremsender agenturet i overensstemmelse med målsætningen om fremme af forsøgsmetoder uden brug af dyr en statusrapport til Kommissionen om indførelsen og anvendelsen af forsøgsmetoder uden brug af dyr og om de teststrategier, der anvendes for at fremskaffe oplysninger om iboende egenskaber og sikre, at risikovurderingen opfylder denne forordnings krav. Den første rapport fremsendes senest den 1. juni 2011.
 4. Hvert femte år offentliggør Kommissionen en generel rapport om
  • a) de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af denne forordning, herunder de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, og
  • b) det beløb, Kommissionen har stillet til rådighed til støtte for udvikling og evaluering af alternative forsøgsmetoder, og fordelingen heraf. Den første rapport offentliggøres senest den 1. juni 2012.

Artikel 118 Adgang til oplysninger

 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på de dokumenter, der er i agenturets besiddelse.
 2. Videregivelse af følgende oplysninger anses normalt for at undergrave beskyttelsen af den berørte persons kommercielle interesser:
  • a) detaljerede oplysninger om et kemisk produkts fulde sammensætning
  • b) med forbehold af artikel 7, stk. 6, og artikel 64, stk. 2, et stofs eller et kemisk produkts nøjagtige anvendelse eller funktion, herunder detaljerede oplysninger om dets anvendelse som mellemprodukt
  • c) den nøjagtige mængde af det stof eller kemiske produkt, der fremstilles eller markedsføres
  • d) forbindelserne mellem en producent eller importør og hans distributører eller downstream-brugere. Hvis en øjeblikkelig indsats er vigtig for at beskytte menneskers sundhed eller sikkerhed eller miljøet, som f.eks. i nødsituationer, kan agenturet frigive de i dette stykke omhandlede oplysninger.
 3. Bestyrelsen vedtager de praktiske ordninger for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001, herunder om klagemuligheder og andre muligheder for domstolsprøvelse i forbindelse med et fuldstændigt eller delvist afslag på en anmodning om fortrolig behandling senest den 1. juni 2008.
 4. Beslutninger truffet af agenturet i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001 kan gøres til genstand for en klage til ombudsmanden eller en sag for Domstolen på de betingelser, der er fastsat i traktatens artikel 195 og 230.

Artikel 119 Elektronisk offentlig adgang

 1. Følgende oplysninger om stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, der er i agenturets besiddelse, offentliggøres vederlagsfrit via internettet i overensstemmelse med artikel 77, stk. 2, litra d):
  • a) navn i IUPAC-nomenklaturen for farlige stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF, jf. dog stk. 2, litra f) og g)
  • b) stoffets betegnelse i EINECS, hvis det er relevant
  • c) stoffets klassificering og mærkning
  • d) de fysisk-kemiske data om stoffet samt data om stoffets nedbrydning og skæbne i miljøet
  • e) resultaterne af samtlige toksikologiske og økotoksikologiske undersøgelser
  • f) enhver DNEL-værdi (derived no-effect level) eller PNEC-værdi (predicted no-effect concentration) fastsat i overensstemmelse med bilag I
  • g) vejledning i sikker anvendelse i overensstemmelse med punkt 4 og 5 i bilag VI
  • h) hvis påkrævet i henhold til bilag IX eller X, de analysemetoder, der gør det muligt at spore et farligt stof efter dets udledning til miljøet såvel som at bestemme menneskers direkte eksponering for dette stof.
 2. Følgende oplysninger om stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler offentliggøres vederlagsfrit via internettet i overensstemmelse med artikel 77, stk. 2, litra e), undtagen hvis den part, der har indsendt oplysningerne, også har indsendt en begrundelse i overensstemmelse med artikel 10, litra a), nr. xi), godtaget af agenturet, hvori det forklares, hvorfor en offentliggørelse vil være potentielt skadelig for registrantens eller en anden berørt parts kommercielle interesser:
  • a) hvis det er væsentligt for klassificeringen og mærkningen, stoffernes renhedsgrad og identiteten af urenheder og/eller tilsætningsstoffer, som man ved er farlige 
  • b) det samlede mængdeinterval (dvs. 1-10 tons, 10-100 tons, 100-1 000 tons eller over 1 000 tons), inden for hvilket et bestemt stof er registreret
  • c) undersøgelsesresuméer og fyldestgørende undersøgelsesresuméer af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra e) og f)
  • d) andre oplysninger end dem, der er anført i stk. 1, som findes i sikkerhedsdatabladet.
  • e) stoffets handelsnavn/handelsnavne
  • f) navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningssstoffer, som er farlige i henhold til direktiv 67/548/EØF, for en periode på seks år
  • g) navn i IUPAC-nomenklaturen for farlige stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF, som har en eller flere af følgende anvendelser:
   • i) som mellemprodukt
   • ii) inden for videnskabelig forskning og udvikling
   • iii) inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.

Artikel 120 Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer

Uanset artikel 118 og 119 kan oplysninger modtaget af agenturet i medfør af denne forordning videregives til regeringen eller en national myndighed i et tredjeland eller til en international organisation i henhold til en aftale indgået mellem Fællesskabet og den pågældende tredjepart under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af farlige kemikaliereller under traktatens artikel 181A, stk. 3, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • a) formålet med aftalen er samarbejde om gennemførelse eller forvaltning af lovgivning vedrørende kemikalier, der er omfattet af denne forordning
 • b) den pågældende tredjepart beskytter de fortrolige oplysninger i henhold til en gensidig aftale.

EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 27).

Afsnit XIII Kompetente myndigheder

Artikel 121 Udpegelse

Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, der skal være ansvarlige for at udføre de opgaver, som de kompetente myndigheder tildeles i henhold til denne forordning, og for samarbejdet med Kommissionen og agenturet om gennemførelsen af denne forordning.

Medlemsstaterne stiller tilstrækkelige ressourcer til rådighed for de kompetente myndigheder, og disse ressourcer skal sammen med andre til rådighed værende ressourcer sætte dem i stand til at udføre deres opgaver i henhold til denne forordning rettidigt og effektivt.

Artikel 122 Samarbejde mellem de kompetente myndigheder

De kompetente myndigheder skal samarbejde med hinanden om udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning og yde de kompetente myndigheder i andre medlemsstater al nødvendig og nyttig støtte med henblik herpå.

Artikel 123 Formidling af oplysninger til offentligheden om stoffers risici

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal informere offentligheden om de risici, som stoffer medfører, hvis dette anses for nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed eller miljøet. Agenturet udarbejder, i samråd med de kompetente myndigheder og interessenter og eventuelt på basis af relevant bedste praksis, retningslinjer for formidlingen af oplysninger om risici og sikker anvendelse af kemiske stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, med henblik på samordning af medlemsstaternes aktiviteter inden for dette område.

Artikel 124 Andre opgaver

De kompetente myndigheder skal elektronisk til agenturet fremsende alle tilgængelige oplysninger, som de ligger inde med, om stoffer registreret i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, hvis dossierer ikke indeholder alle de oplysninger, der er nævnt i bilag VII, navnlig om, hvorvidt håndhævelses- og overvågningsaktiviteterne har afsløret mistanke om risiko. Den kompetente myndighed ajourfører løbende disse oplysninger. Medlemsstaterne skal som supplement til de vejledende dokumenter, der leveres af agenturet i henhold til artikel 77, stk. 2, litra g), etablere nationale helpdeske, der skal yde rådgivning til producenter, importører, downstream-brugere og alle andre berørte parter med hensyn til deres respektive ansvar og forpligtelser i henhold til denne forordning, især i relation til registreringen af stoffer i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

Afsnit XIV Håndhævelse

Artikel 125 Medlemsstaternes opgaver

Medlemsstaterne opretholder en ordning med officiel kontrol og andre aktiviteter, der er hensigtsmæssige under hensyntagen til forholdene.

Artikel 126 Sanktioner ved overtrædelse af bestemmelserne

Medlemsstaterne skal fastsætte sanktionsbestemmelser for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne anmelder disse sanktionsbestemmelser til Kommissionen senest den 1. december 2008 og giver den omgående besked om enhver ændring, der berører dem.

Artikel 127 Rapportering

Den rapport, der er nævnt i artikel 117, stk. 1, skal for så vidt angår håndhævelse omfatte resultaterne af de officielle inspektioner, den overvågning, der har fundet sted, de fastsatte sanktioner og de øvrige foranstaltninger, der er truffet i rapporteringsperioden i henhold til artikel 125 og artikel 126. Forummet fastsætter de fælles emner, som rapporterne skal omfatte. Kommissionen stiller disse rapporter til rådighed for agenturet og forummet.

Afsnit XV Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 128 Fri bevægelighed

 1. Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller forhindre fremstilling, import, markedsføring eller anvendelse af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde og opfylder kravene i denne forordning, og, hvis det er relevant, fællesskabsretsakter vedtaget til gennemførelse af denne forordning, jf. dog stk. 2.
 2. Intet i denne forordning er til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller fastsætter nationale regler om beskyttelse af arbejdstagere, menneskers sundhed og miljøet, der finder anvendelse i de tilfælde, hvor denne forordning ikke harmoniserer kravene vedrørende fremstilling, markedsføring eller anvendelse.

Artikel 129 Sikkerhedsklausul

 1. Hvis en medlemsstat har berettiget grund til at mene, at en øjeblikkelig indsats er vigtig for at beskytte menneskers sundhed eller miljøet mod et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, selv om det opfylder kravene i denne forordning, kan den træffe passende foreløbige foranstaltninger. Medlemsstaten underretter omgående Kommissionen, agenturet og de øvrige medlemsstater herom, idet den begrunder sin afgørelse og fremsender de videnskabelige eller tekniske oplysninger, som de foreløbige foranstaltninger er baseret på.
 2. Kommissionen træffer afgørelse efter proceduren i artikel 133, stk. 3, inden 60 dage efter modtagelsen af underretningen fra medlemsstaten. Denne afgørelse skal enten:
  • a) godkende de foreløbige foranstaltninger i en periode, der er nærmere angivet i afgørelsen, eller
  • b) kræve, at medlemsstaten ophæver den foreløbige foranstaltning.
 3. Hvis den foreløbige foranstaltning i tilfælde af en afgørelse som omhandlet i stk. 2, litra a), består i en begrænsning af markedsføringen eller anvendelsen af et stof, indleder den pågældende medlemsstat Fællesskabets begrænsningsprocedure ved at fremsende et dossier til agenturet i overensstemmelse med bilag XV inden tre måneder efter datoen for Kommissionens afgørelse.
 4. I tilfælde af en afgørelse som omhandlet i stk. 2, litra a), tager Kommissionen stilling til, om det er nødvendigt at tilpasse denne forordning.

Artikel 130 Begrundelse for afgørelser

De kompetente myndigheder, agenturet og Kommissionen angiver en begrundelse for alle afgørelser, som de træffer i henhold til denne forordning.

Artikel 131 Ændring af bilagene

Bilagene kan ændres efter proceduren i artikel 133, stk. 4.

Artikel 132 Gennemførelsesbestemmelser

De foranstaltninger, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af denne forordnings bestemmelser, vedtages efter proceduren i artikel 133, stk. 3.

Artikel 133 Udvalgsprocedure

 1. Kommissionen bistås af et udvalg.
 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.
 4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
 5. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 134 Forberedelse til agenturets oprettelse

 1. Kommissionen yder den nødvendige støtte til med henblik på oprettelsen af agenturet.
 2. Med henblik herpå og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 84, kan Kommissionen på agenturets vegne og med anvendelse af det budget, der er afsat til dette,
  • a) udnævne personale, herunder en person, der midlertidigt skal varetage den administrerende direktørs administrative funktioner, og
  • b) indgå andre kontrakter.

Artikel 135 Overgangsbestemmelser vedrørende anmeldte stoffer

 1. Anmodninger til anmeldere om at give den kompetente myndighed yderligere oplysninger i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 67/548/EØF anses for at være afgørelser vedtaget i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 51.
 2. Anmodninger til anmeldere om yderligere oplysninger om et stof i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 67/548/EØF anses for at være afgørelser vedtaget i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 52. Sådanne stoffer anses for at indgå i den rullende fællesskabshandlingsplan i overensstemmelse med artikel 44, stk. 2, og anses for at være valgt i henhold til artikel 45, stk. 2, af den medlemsstat, hvis kompetente myndighed har anmodet om yderligere oplysninger i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2 og artikel 16, stk. 1, i direktiv 67/548/EØF.

Artikel 136 Overgangsforanstaltninger vedrørende eksisterende stoffer

 1. Anmodninger til producenter og importører om at give Kommissionen oplysninger, der fremsættes i en kommissionsforordning i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 793/93, anses for at være afgørelser vedtaget i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 52. Den kompetente myndighed for stoffet er den kompetente myndighed i den medlemsstat, der er udpeget som referent i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 793/93, og skal udføre opgaverne i artikel 46, stk. 3, og artikel 48 i denne forordning.
 2. Anmodninger til producenter og importører om at give Kommissionen oplysninger, der fremsættes i en kommissionsforordning i medfør af artikel 12, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 793/93, anses for at være afgørelser vedtaget i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 52. Agenturet udpeger den kompetente myndighed for stoffet, der skal udføre opgaverne i artikel 46, stk. 3, og artikel 48 i nærværende forordning.
 3. En medlemsstat, hvis referent ikke senest den 1. juni 2008 har indsendt risikovurderingen og, når det er relevant, en strategi for begrænsning af disse risici i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 793/93, skal:
  • a) dokumentere oplysninger om farer eller risici i overensstemmelse med bilag XV, del B, i denne forordning
  • b) anvende artikel 69, stk. 4, i nærværende forordning på grundlag af de oplysninger, der er nævnt i litra a), og c) udarbejde dokumentation om, hvordan den mener, at alle andre identificerede risici vil kunne imødegås på andre måder end ved ændring af bilag XVII i nærværende forordning.

  Ovennævnte oplysninger sendes til agenturet senest den 1. december 2008.

Artikel 137 Overgangsbestemmelser vedrørende begrænsninger

 1. Senest den 1. juni 2010 udarbejder Kommissionen om nødvendigt et udkast til ændring af bilag XVII i overensstemmelse med en af følgende muligheder:
  • a) enhver risikovurdering og anbefalet strategi for risikobegrænsning, der er vedtaget på fællesskabsplan i henhold til artikel 11 i forordning (EØF) nr. 793/93, for så vidt den indeholder forslag til begrænsninger i overensstemmelse med afsnit VIII i denne forordning, men for hvilken der endnu ikke er truffet nogen afgørelse i henhold til direktiv 76/769/EØF
  • b) ethvert forslag, der er fremsendt til de relevante institutioner, men som endnu ikke er vedtaget, vedrørende indførelse eller ændring af begrænsninger i henhold til direktiv 76/769/EØF.
 2. Indtil den 1. juni 2010 skal ethvert dossier som nævnt i artikel 129, stk. 3, sendes til Kommissionen. Kommissionen udarbejder om nødvendigt et udkast til ændring af bilag XVII.
 3. Enhver ændring af begrænsninger i henhold til direktiv 76/69/EØF, der vedtages efter den 1. juni 2007, skal inkorporeres i bilag XVII med virkning fra 1. juni 2009.

Artikel 138 Revision

 1. Kommissionen foretager senest den 1. juni 2019 en revision, hvor den vurderer, om forpligtelsen til at foretage en kemikaliesikkerhedsvurdering og dokumentere den i en kemikaliesikkerhedsrapport bør udvides til også at omfatte stoffer, der ikke er omfattet af denne forpligtelse, fordi de ikke er underlagt kravet om registrering, eller er underlagt dette krav, men fremstilles eller importeres i mængder på under 10 tons pr. år. For så vidt angår stoffer, der opfylder kriterierne for klassifikation som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i klasse 1 eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF, skal revisionen dog foretages senest den 1. juni 2014. Ved revisionen skal Kommissionen tage alle relevante faktorer i betragtning, herunder
  • a) producenternes og importørernes omkostninger ved udarbejdelsen af kemikaliesikkerhedsrapporter
  • b) omkostningsfordelingen mellem aktørerne i leverandørkæden og downstreambrugeren
  • c) fordelene for menneskers sundhed og miljøet.

  På grundlag af denne revision kan Kommissionen om nødvendigt forelægge forslag til lovgivning med henblik på at udvide denne forpligtelse.

 2. Kommissionen kan forelægge forslag til lovgivning, så snart der kan fastlægges en praktisk og omkostningseffektiv måde til udvælgelse af polymerer til registrering på grundlag af solide tekniske og anerkendte videnskabelige kriterier, og efter offentliggørelse af en rapport om følgende:
  • a) de risici, som polymerer indebærer sammenlignet med andre stoffer
  • b) et eventuelt behov for at registrere visse typer af polymerer under hensyntagen til på den ene side konkurrenceevne og innovation og på den anden side beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.
 3. Den i artikel 117, stk. 3, omhandlede rapport om de erfaringer, der er gjort med denne forordning, skal omfatte en gennemgang af kravene i forbindelse med registrering af stoffer, der kun fremstilles eller importeres i mængder fra 1-10 tons pr. år pr. producent eller importør. På grundlag af denne gennemgang kan Kommissionen forelægge forslag til lovgivning med henblik på at ændre oplysningskravene for stoffer fremstillet eller importeret i mængder på fra 1-10 tons pr. år pr. producent eller importør, idet den tager hensyn til den seneste udvikling, f.eks. med hensyn til alternative forsøg og ((Q)SARs — (quantitative) structure activity relationships).
 4. Kommissionen foretager en revision af bilag I, IV og V senest den 1. juni 2008 med henblik på, hvis det er hensigtsmæssigt, at foreslå ændringer heraf efter den procedure, der er nævnt i artikel 131.
 5. Kommissionen foretager en revision af bilag XIII senest den 1. december 2008 for at vurdere tilstrækkeligheden af kriterierne for identifikation af stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske eller meget persistente og meget bioakkumulerende med henblik på i givet fald at foreslå en ændring heraf efter proceduren i artikel 133, stk. 4.
 6. Inden 1. juni 2012 foretager Kommissionen en vurdering af om anvendelsesområdet for denne forordning skal ændres eller ej for at undgå overlapning med andre relevante fællesskabsbestemmelser. På baggrund af denne vurdering kan Kommissionen om fornødent forelægge et lovgivningsmæssigt forslag.
 7. Inden 1. juni 2013 foretager Kommissionen, under hensyntagen til den seneste udvikling i den videnskabelige viden, en vurdering af om anvendelsesområdet for artikel 60, stk. 3, skal udvides til at omfatte stoffer, der i henhold til artikel 57, litra f), er identificerede som havende hormonforstyrrende egenskaber. På baggrund af denne vurdering kan Kommissionen om fornødent forelægge lovgivningsmæssige forslag.
 8. Inden 1. juni 2019 foretager Kommissionen en vurdering af om anvendelsesområdet for artikel 33 skal udvides til at omfatte andre farlige stoffer på baggrund af de praktiske erfaringer med anvendelsen af nævnte artikel. På baggrund af denne vurdering kan Kommissionen om fornødent forelægge lovgivningsmæssige forslag med henblik på at udvide denne forpligtelse.
 9. I overensstemmelse med målet om at fremme forsøg uden brug af dyr og kravet i denne forordning om at erstatte, begrænse eller raffinere dyreforsøg, vurderer Kommissionen inden den 1. juni 2019 kravene til forsøg i bilag VIII, del 8.7. På baggrund af denne vurdering, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, kan Kommissionen foreslå en ændring efter proceduren i artikel 133, stk. 4.

Artikel 139 Ophævelse

Direktiv 76/769/EØF og 91/155/EØF ophæves.

Direktiv 93/105/EF og 2000/21/EF samt forordning (EØF) nr. 793/93 og (EF) nr. 1488/94 ophæves med virkning fra den 1. juni 2008.

Direktiv 93/67/EØF ophæves med virkning fra den 1. august 2008.

Direktiv 76/769/EØF ophæves med virkning fra den 1. juni 2009.

Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 140 Ændring af direktiv 1999/45/EF

Artikel 14 i direktiv 1999/45/EF ophæves.

Artikel 141 Ikrafttrædelse og anvendelse

 1. Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2007.
 2. Afsnit II, III, V, VI, VII, XI og XII samt artikel 128 og 136 finder anvendelse fra den 1. juni 2008.
 3. Artikel 135 finder anvendelse fra den 1. august 2008.
 4. Afsnit VIII og bilag XVII finder anvendelse fra den 1. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

M. VANHANEN

Formand

Bilag

1 - Almindelige bestemmelser om vurdering af stoffer og udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter

2 - Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

3 - Kriterier for stoffer registreret i en mængde på mellem 1 og 10 tons

4 - Undtagelser fra registreringspligten efter artikel 2, stk. 7, litra a)

5 - Undtagelser fra registreringspligten efter artikel 2, stk. 7, litra b)

6 - Oplysningskrav omhandlet i artikel 10

7 - Standardoplysningskrav for stoffer, der produceres eller importeres i mængder på 1 ton eller derover

8 - Standardoplysningskrav for stoffer, der produceres eller importeres i mængder på 10 tons eller derover

9 - Standardoplysningskrav for stoffer, der produceres eller importeres i mængder på 100 tons eller derover

10 - Standardoplysningskrav for stoffer, der produceres eller importeres i mængder på 1000 tons eller derover

11 - Generelle regler for tilpasning af standardtestprogrammet i bilag VII-X

12 - Almindelige bestemmelser om downstream-brugeres vurdering af stoffer og udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter

13 - Kriterier for identifikation af persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer samt stoffer, der er meget persistente og meget bioakkumulerende

14 - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

15 - Dossierer

16 - Socioøkonomisk analyse

17 - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

Indhold

Indhold

Henter PDF