Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 14 - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

Bilag 14 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Generer PDF
Løbenr. Stof Iboende egenskab(er) omhandlet i artikel 57 Overgangsordninger Undtagne (kategorier af) anvendelsesformål Undersøgelses-fristen
Ansøgningsfrist (1) Solnedgangsdato (2)

1.

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen
(Moskusxylen)
EF-nr.: 201-329-4
CAS-nr.: 81-15-2

vPvB

21.2.2013

21.8.2014

2.

4,4’-diaminodiphenylmethan

(MDA)

EF-nr.: 202-974-4

CAS-nr.: 101-77-9

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

21.2.2013

21.8.2014

3.

Hexabromcyclododecan

(HBCDD)

EF-nr.:

221-695-9

247-148-4

CAS-nr.:

3194-55-6

25637-99-4

alpha-hexabromocyclododecan

CAS-nr.: 134237-50-6

beta-hexabromocyclododecan

CAS-nr.: 134237-51-7

gamma-hexabromocyclododecan

CAS-nr.: 134237-52-8

PBT

21.2.2014

21.8.2015

4.

Bis-(2-ethylhexyl)phthalat

(DEHP)

EF-nr.: 204-211-0

CAS-nr.: 117-81-7

Reproduktionstoksisk (kategori 1B)

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f) — menneskers sundhed)

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f) — miljøet)

a)  21. august 2013 (*)

b)  Uanset litra a):

14. juni 2023 til følgende anvendelser:

 • anvendelser i materialer bestemt til kontakt med fødevarer, der falder ind under forordning (EF) nr. 1935/2004
 • indre emballage til lægemidler omfattet af forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF og/eller direktiv 2001/83/EF
 • blandinger, der indeholder mindst 0,1 vægtprocent eller derover og under 0,3 vægtprocent DEHP

c)  Uanset litra a):

27. november 2023 for anvendelser i medicinsk udstyr, der falder ind under direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF.

a)  21. februar 2015 (**)

b)  Uanset litra a):

14. december 2024 til følgende anvendelser:

 • materialer bestemt til kontakt med fødevarer, der falder ind under forordning (EF) nr. 1935/2004
 • indre emballage til lægemidler omfattet af forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF og/eller direktiv 2001/83/EF
 • blandinger, der indeholder mindst 0,1 vægtprocent eller derover og under 0,3 vægtprocent DEHP

c)  Uanset litra a):

27. maj 2025 for anvendelser i medicinsk udstyr, der falder ind under direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF.

5.

Benzylbutylphthalat

(BBP)

EF-nr.: 201-622-7

CAS-nr.: 85-68-7

Reproduktionstoksisk (kategori 1B)

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f) — menneskers sundhed)

a)  21. august 2013 (*)

b)  Uanset litra a):

14. juni 2023 til følgende anvendelser:

 • indre emballage til lægemidler omfattet af forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF og/eller direktiv 2001/83/EF
 • blandinger, der indeholder mindst 0,1 vægtprocent eller derover og under 0,3 vægtprocent BBP.

a)  21. februar 2015 (**)

b)  Uanset litra a):

14. december 2024 til følgende anvendelser:

 • indre emballage til lægemidler omfattet af forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF og/eller direktiv 2001/83/EF
 • blandinger, der indeholder mindst 0,1 vægtprocent eller derover og under 0,3 vægtprocent BBP.

6.

Dibutylphthalat

(DBP)

EF-nr.: 201-557-4

CAS-nr.: 84-74-2

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f) — menneskers sundhed)

a)  21. august 2013 (*)

b)  Uanset litra a):

14. juni 2023 til følgende anvendelser:

 • indre emballage til lægemidler omfattet af forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF og/eller direktiv 2001/83/EF
 • blandinger, der indeholder mindst 0,1 vægtprocent eller derover og under 0,3 vægtprocent DBP.

a)  21. februar 2015 (**)

b)  Uanset litra a):

14. december 2024] til følgende anvendelser:

 • indre emballage til lægemidler omfattet af forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF og/eller direktiv 2001/83/EF
 • blandinger, der indeholder mindst 0,1 vægtprocent eller derover og under 0,3 vægtprocent DBP.

7.

Diisobutylphthalat

(DIBP)

EF-nr.: 201-553-2

CAS-nr.: 84-69-5

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f) — menneskers sundhed)

a)  21. august 2013 (*)

b)  Uanset litra a):

14. juni 2023 for anvendelser i blandinger, der indeholder mindst 0,1 vægtprocent eller derover og under 0,3 vægtprocent DIBP.

a)  21. februar 2015 (**)

b)  Uanset litra a):

14. december 2024 for anvendelser i blandinger, der indeholder mindst 0,1 vægtprocent eller derover og under 0,3 vægtprocent DIBP.

8.

Diarsentrioxid

EF-nr.: 215-481-4

CAS-nr.: 1327-53-3

Kræftfremkaldende

(kategori 1A)

21. november 2013

21. maj 2015

9.

Diarsenpentaoxid

EF-nr.: 215-116-9

CAS-nr.: 1303-28-2

Kræftfremkaldende

(kategori 1A)

21. november 2013

21. maj 2015

10.

Blychromat

EF-nr.: 231-846-0

CAS-nr.: 7758-97-6

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

Reproduktionstoksisk

(kategori 1A)

21. november 2013(*1)

21. maj 2015(*2)

11.

Blysulfochromatgul

(C.I. Pigment Yellow 34)

EF-nr.: 215-693-7

CAS-nr.: 1344-37-2

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

Reproduktionstoksisk

(kategori 1A)

21. november 2013(*1)

21. maj 2015(*2

12.

Blychromatmolybdatsulfatrød

(C. I. Pigment Red 104)

EF-nr.: 235-759-9

CAS-nr.: 12656-85-8

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

Reproduktionstoksisk

(kategori 1A)

21. november 2013(*1

21. maj 2015(*2

 

 

13.

Tris(2-chlorethyl)phosphat

(TCEP)

EF-nr.: 204-118-5

CAS-nr.: 115-96-8

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

21. februar 2014

21. august 2015

 

 

14.

2,4-Dinitrotoluen (2,4-DNT)

EF-nr.: 204-450-0

CAS-nr.: 121-14-2

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

21. februar 2014(*1)

21. august 2015(*2)

 

 

15.

Trichlorethylen

EF-nr.: 201-167-4

CAS-nr.: 79-01-6

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

21. oktober 2014(*1)

21. april 2016(*2)

16.

Chromtrioxid

EF-nr.: 215-607-8

CAS-nr.: 1333-82-0

Kræftfremkaldende

(kategori 1A)

Mutagent

(kategori 1B)

21. marts 2016(*1)

21. september 2017(*2)

17.

Syrer genereret fra chromtrioxid og oligomerer

Gruppe, der indeholder:

Chromsyre

EF-nr.: 231-801-5

CAS-nr.: 7738-94-5

Dichromsyre

EF-nr.: 236-881-5

CAS-nr.: 13530-68-2

Oligomerer af chromsyre og dichromsyre

EF-nr.: endnu ikke tildelt

CAS-nr.: endnu ikke tildelt

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

21. marts 2016(*1)

21. september 2017(*2)

18.

Natriumdichromat

EF-nr.: 234-190-3

CAS-nr.: 7789-12-0

10588-01-9

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

Mutagent

(kategori 1B)

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

21. marts 2016(*1)

21. september 2017(*2)

19.

Kaliumdichromat

EF-nr.: 231-906-6

CAS-nr.: 7778-50-9

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

Mutagent

(kategori 1B)

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

21. marts 2016(*1)

21. september 2017(*2)

20.

Ammoniumdichromat

EF-nr.: 232-143-1

CAS-nr.: 7789-09-5

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

Mutagent

(kategori 1B)

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

21. marts 2016(*1)

21. september 2017(*2)

 

 

21.

Kaliumchromat

EF-nr.: 232-140-5

CAS-nr.: 7789-00-6

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

Mutagent

(kategori 1B)

21. marts 2016(*1)

21. september 2017(*2)

   

22.

Natriumchromat

EF-nr.: 231-889-5

CAS-nr.: 7775-11-3

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

Mutagent

(kategori 1B)

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

21. marts 2016(*1)

21. september 2017(*2)

 

 

23.

Formaldehyd, oligomere reaktionsprodukter med anilin (teknisk MDA)

EC-nr.: 500-036-1

CAS-nr.: 25214-70-4

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

22. februar 2016(*1)

22. august 2017(*2)

24.

Arsensyre

EC-nr.: 231-901-9

CAS-nr.: 7778-39-4

Kræftfremkaldende

(kategori 1 A)

22. februar 2016

22. august 2017

25.

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)

EC-nr.: 203-924-4

CAS-nr.: 111-96-6

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

22. februar 2016(*1)

22. august 2017(*2)

26.

1,2-dichlorethan (DCE)

EC-nr.: 203-458-1

CAS-nr.: 107-06-2

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

22. maj 2016

22. november 2017

27.

2,2′-dichlor-4,4′-methylendianilin (MOCA)

EC-nr.: 202-918-9

CAS-nr.: 101-14-4

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

22. maj 2016   (*1)

22. november 2017   (*2)

28.

Dichromtris(chromat)

EC-nr.: 246-356-2

CAS-nr.: 24613-89-6

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

22. juli 2017(*1)

22. januar 2019(*2)

29.

Strontiumchromat

EC-nr.: 232-142-6

CAS-nr.: 7789-06-2

Kræftfremkaldende

(kategori 1B)

22. juli 2017(*1)

22. januar 2019(*2)

30.

Kaliumhydroxyoctaoxodizinkatdichromat

EC-nr.: 234-329-8

CAS-nr.: 11103-86-9

Kræftfremkaldende

(kategori 1 A)

22. juli 2017(*1)

22. januar 2019(*2)

31.

Pentazinkchromatoctahydroxid

EC-nr.: 256-418-0

CAS-nr.: 49663-84-5

Kræftfremkaldende

(kategori 1 A)

22. juli 2017(*1)

22. januar 2019(*2)

32.

1-Brompropan (n-propylbromid)

EF-nr.: 203-445-0

CAS-nr.: 106-94-5

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019(*1)

4. juli 2020(*2)

33.

Diisopentylphthalat

EF-nr.: 210-088-4

CAS-nr.: 605-50-5

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019   (*1)

4. juli 2020(*2)

34.

1,2-Benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige

EF-nr.: 276-158-1

CAS-nr.: 71888-89-6

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019(*1)

4. juli 2020(*2)

35.

1,2-Benzendicarboxylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere

EF-nr.: 271-084-6

CAS-nr.: 68515-42-4

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019(*1)

4. juli 2020>(*2)

36.

1,2-Benzendicarboxylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær

EF-nr.: 284-032-2

CAS-nr.: 84777-06-0

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019(*1)

4. juli 2020(*2)

37.

Bis(2-methoxyethyl)phthalat

EF-nr.: 204-212-6

CAS-nr.: 117-82-8

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019(*1)

4. juli 2020(*2)

38.

Dipentylphthalat

EF-nr.: 205-017-9

CAS-nr.: 131-18-0

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019<(*1)

4. juli 2020(*2)

39.

N-pentyl-isopentylphthalat

EF-nr.: —

CAS-nr.: 776297-69-9

Reproduktionstoksisk

(kategori 1B)

4. januar 2019(*1)

4. juli 2020(*2)

40.

Anthracenolie

EF-nr.: 292-602-7

CAS-nr.: 90640-80-5

Kræftfremkaldende

(kategori 1B) (*3), PBT, vPvB

4. april 2019(*1)

4. oktober 2020(*2)

41.

Beg, kultjære, højtemperaturs-

EF-nr.: 266-028-2

CAS-nr.: 65996-93-2

Kræftfremkaldende

(kategori 1B), PBT, vPvB

4. april 2019   (*1)

4. oktober 2020   <(*2)

42.

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret

[der dækker veldefinerede stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer]

EF-nr.: —

CAS-nr.: —

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f)) — miljøet

a)  4. juli 2019 (*1)
b)  Uanset litra a) 22. juni 2022 til følgende anvendelser:

 • til forskning om samt udvikling og fremstilling af lægemidler, der er omfattet af direktiv 2001/83/EF, eller medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, der er omfattet af direktiv 93/42/EØF, forordning (EU) 2017/745, direktiv 98/79/EF eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 (*4, med henblik på anvendelse heraf til diagnosticering, behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom (covid-19)
 • i medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, der er omfattet af direktiv 93/42/EØF, forordning (EU) 2017/745, direktiv 98/79/EF eller forordning (EU) 2017/746, med henblik på diagnosticering, behandling eller forebyggelse af covid-19.

 

a)  4. januar 2021 (*2)
b)  Uanset litra a) 22. december 2023 til følgende anvendelser:

 • til forskning om samt udvikling og fremstilling af lægemidler, der er omfattet af direktiv 2001/83/EF, eller medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, der er omfattet af direktiv 93/42/EØF, forordning (EU) 2017/745, direktiv 98/79/EF eller forordning (EU) 2017/746, med henblik på anvendelse heraf til diagnosticering, behandling eller forebyggelse af covid-19
 • i medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, der er omfattet af direktiv 93/42/EØF, forordning (EU) 2017/745, direktiv 98/79/EF eller forordning (EU) 2017/746, med henblik på diagnosticering, behandling eller forebyggelse af covid-19.

 

43.

4-Nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret

[stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkæde med et kulstofantal på 9 kovalent bundet i position 4 til phenol, ethoxyleret, der dækker UVCB-stoffer og veldefinerede stoffer, polymerer og homologer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer og/eller kombinationer heraf]

EF-nr.: —

CAS-nr.: —

Hormonforstyrrende egenskaber (artikel 57, litra f)) — miljøet

4. juli 2019(*1)

4. januar 2021(*2)

44.

1,2-Benzendicarboxylsyredihexylester, forgrenet og ligekædet

EF-nr.: 271-093-5

CAS-nr.: 68515-50-4

Reproduktionstoksisk (kategori 1B)

27. august 2021(*1)

27. februar 2023 (*2)

45.

Dihexylphthalat

EF-nr.: 201-559-5

CAS-nr.: 84-75-3

Reproduktionstoksisk (kategori 1B)

27. august 2021 (*1)

27. februar 2023 (*2)

46.

1,2-Benzendicarboxylsyre, di-C6-10-alkylestere, 1,2-benzendicarboxylsyre, blandede decyl- og hexyl- og octyldiestere med ≥ 0,3 % dihexylphthalat (EF-nr. 201-559-5)

EF-nr.: 271-094-0; 272-013-1

CAS-nr.: 68515-51-5; 68648-93-1

Reproduktionstoksisk (kategori 1B)

27. august 2021 (*1)

27. februar 2023 (*2)

47.

Trixylylphosphat

EF-nr.: 246-677-8

CAS-nr.: 25155-23-1

Reproduktionstoksisk (kategori 1B)

27. november 2021

27. maj 2023

48.

Natriumperborat, perborsyre, natriumsalt

EF-nr.: 239-172-9; 234-390-0

CAS-nr.: —

Reproduktionstoksisk (kategori 1B)

27. november 2021

27. maj 2023

49.

Natriumperoxometaborat

EF-nr.: 231-556-4

CAS-nr.: 7632-04-4

Reproduktionstoksisk (kategori 1B)

27. november 2021

27. maj 2023

50.

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxan [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxan [2] (som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle stereoisomerer i [1] og [2] eller kombinationer heraf)

EF-nr.: —

CAS-nr.: —

vPvB

27. februar 2022

27. august 2023

51.

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)

EF-nr.: 247-384-8

CAS-nr.: 25973-55-1

PBT, vPvB

27. maj 2022

27. november 2023

52.

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)

EF-nr.: 223-383-8

CAS-nr.: 3864-99-1

vPvB

27. maj 2022

27. november 2023

53.

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)

EF-nr.: 253-037-1

CAS-nr.: 36437-37-3

vPvB

27. maj 2022

27. november 2023

54.

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)

EF-nr.: 223-346-6

CAS-nr.: 3846-71-7

PBT, vPvB

27. maj 2022

27. november 2023


(1) Dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006.
(2) Dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006.
(*1) Den 1. september 2021 for anvendelsen af stoffet til produktion af reservedele som artikler eller som sammensatte produkter til reparation af sådanne artikler eller sammensatte produkter, hvis produktion er ophørt eller vil ophøre før den solnedgangsdato, der er angivet i bilag XIV for dette stof, hvis dette stof blev anvendt til produktion af sådanne artikler eller sammensatte produkter, og disse ikke kan fungere efter hensigten uden den pågældende reservedel, og reservedelen ikke kan produceres uden stoffet, og for anvendelsen af stoffet (som sådan eller i en blanding) til reparation af sådanne artikler eller sammensatte produkter, hvis stoffet som sådan eller i en blanding blev anvendt til produktion af de pågældende artikler eller sammensatte produkter og ikke kan repareres på anden måde end ved at anvende det pågældende stof.
(*2) Den 1. marts 2023 for anvendelsen af stoffet til produktion af reservedele som artikler eller som sammensatte produkter til reparation af sådanne artikler eller sammensatte produkter, hvis produktion er ophørt eller vil ophøre før den solnedgangsdato, der er angivet i bilag XIV for dette stof, hvis dette stof blev anvendt til produktion af sådanne artikler eller sammensatte produkter, og disse ikke kan fungere efter hensigten uden de pågældende reservedele, og reservedelene ikke kan produceres uden stoffet, og for anvendelsen af stoffet (som sådan eller i en blanding) til reparation af sådanne artikler eller sammensatte produkter, hvis stoffet som sådan eller i en blanding blev anvendt til produktion af de pågældende artikler eller sammensatte produkter og ikke kan repareres på anden måde end ved at anvende det pågældende stof.
(*3) Opfylder ikke kriterierne for identifikation som et kræftfremkaldende stof, hvis det indeholder < 0,005 % (w/w) benzo[a]pyren (Einecs-nr. 200-028-5).
(*4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176).

Henter PDF