Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 16 - Socioøkonomisk analyse

Bilag 16 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Generer PDF

Dette bilag beskriver de oplysninger, der kan behandles i en socioøkonomisk analyse, når en sådan indsendes sammen med ansøgningen om godkendelse som angivet i artikel 62, stk. 5, litra a), eller i forbindelse med en foreslået begrænsning som angivet i artikel 69, stk. 6, litra b).

Agenturet udarbejder en vejledning i udfærdigelse af socioøkonomiske analyser. Socioøkonomiske analyser og bidrag dertil skal forelægges i det format, der fastlægges af agenturet i henhold til artikel 111.

For den socioøkonomiske analyse og bidrag til den gælder, at ansvaret for detaljeringsgrad og område påhviler den, der søger godkendelsen, eller, når der foreslås en begrænsning, den berørte part. De givne oplysninger kan vedrøre de socioøkonomiske virkninger på ethvert plan.

En socioøkonomisk analyse kan omfatte følgende elementer:

  • Virkningerne for ansøgeren (ansøgerne) af, at en godkendelse meddeles eller nægtes, og virkningerne for industrien (f.eks. producenter og importører) af en foreslået begrænsning. Forretningsmæssige konsekvenser for alle andre aktører i leverandørkæden, downstream-brugere og tilknyttede virksomheder, bl.a. virkning på investeringer, forskning og udvikling, innovation, engangs- og driftsomkostninger (f.eks. efterlevelse, overgangsordninger, ændringer af eksisterende processer, indberetnings- og overvågningssystemer, indførelse af ny teknik mv.), under hensyntagen til generelle tendenser på markedet og inden for den teknologiske udvikling.
  • Virkninger for forbrugerne af, at en godkendelse meddeles eller nægtes, eller af en foreslået begrænsning. Som eksempel kan nævnes produktpriser, ændringer i produkters sammensætning, kvalitet og ydeevne, produkters tilgængelighed og forbrugernes valgmuligheder samt virkninger for menneskers sundhed og miljøet, i det omfang disse virkninger vedrører forbrugerne.
  • Sociale virkninger af, at en godkendelse meddeles eller nægtes, eller af en foreslået begrænsning, f.eks. jobsikkerhed og beskæftigelse.
  • Alternative stoffers og/eller teknologiers tilgængelighed, egnethed og tekniske gennemførlighed samt de økonomiske konsekvenser deraf og oplysninger om tempo og potentiale for den teknologiske udvikling i den eller de berørte sektorer. For ansøgninger om godkendelse, de sociale og/eller økonomiske konsekvenser af at anvende eventuelt foreliggende alternativer.
  • De bredere følgevirkninger for handel, konkurrence og økonomisk udvikling (navnlig for SMV'er og i forholdet til tredjelande) af, at en godkendelse meddeles eller nægtes, eller af en foreslået begrænsning. Heri kan indgå lokale, regionale, nationale og internationale aspekter.
  • For en foreslået begrænsning: forslag til forskriftsmæssige eller andre foranstaltninger, der kan opfylde formålet med den foreslåede begrænsning (idet eksisterende lovgivning tages i betragtning). Heri kan indgå en vurdering af alternative risikohåndteringsforanstaltningers effektivitet og omkostningerne ved dem.
  • For en foreslået begrænsning eller et afslag på godkendelse: fordele for menneskers sundhed og miljøet tillige med sociale og økonomiske fordele ved den foreslåede begrænsning, såsom fordele for arbejdstagernes sundhed, miljøresultater og disse fordeles fordeling på f.eks. geografiske områder og befolkningsgrupper.
  • En socioøkonomisk analyse kan desuden beskæftige sig med ethvert andet spørgsmål, som den eller de pågældende ansøgere eller interesserede parter anser for relevant.

Henter PDF