Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 17 - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

Bilag 17 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Generer PDF

Kolonne 1
Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen

Kolonne 2
Begrænsninger

1.  Polychlorerede triphenyler (PCT)

Må ikke markedsføres eller anvendes

 • som stoffer
 • i blandinger, herunder olieaffald, eller i udstyr i koncentrationer på over 50 mg/kg (0,005 vægtprocent).

2.  Chlorethen (vinylchlorid)

CAS-nr. 75-01-4

EF-nr. 200-831-0

Må ikke anvendes som drivmiddel i aerosoler, uanset til hvilke formål.

Aerosoler, der indeholder stoffet som drivstof, må ikke markedsføres.

 
3.  Flydende stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008:

 • a)  fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F
 • b)  fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10
 • c)  fareklasse 4.1
 • d)  fareklasse 5.1.
 1. Må ikke anvendes i:
  • dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
  • spøg og skæmt-artikler
  • spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
 3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
  • kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
  • indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
 4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
 5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandører inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
  • a)  lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«
  • b)  tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader«
  • c)  lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.

4.  Triphosphat (2,3-dibromopropyl)

CAS-nr. 126-72-7

 1. Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.
 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

5.  Benzen

CAS-nr. 71-43-2

EF-nr. 200-753-7

 1. Må ikke anvendes i legetøj eller dele af legetøj, når indholdet af benzen i fri form overstiger 5 mg/kg (0,0005 %) af vægten af legetøjet eller legetøjsdelen.
 2. Legetøj og dele af legetøj, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
 3. Må ikke markedsføres eller anvendes
  • som et stof
  • som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.
 4. 4.  Stk. 3 gælder dog ikke for:
  • a)  motorbrændstoffer, som er omfattet af direktiv 98/70/EF
  • b)  stoffer og blandinger, som er bestemt til anvendelse i industriprocesser, hvor benzenemissioner i større mængder end fastsat i gældende lovgivning ikke er tilladt.   
  • c)  naturgas, der markedsføres til forbrugerne, forudsat at koncentrationen af benzen forbliver under 0,1 volumenprocent.

6.  Asbestfibre

a)  Crocidolit
CAS-nr. 12001-28-4
b)  Amosit
CAS-nr. 12172-73-5  
c)  Anthofyllit
CAS-nr. 77536-67-5
d)  Actinolit
CAS-nr. 77536-66-4
e)  Tremolit
CAS-nr. 77536-68-6
f)  Chrysotil
CAS-nr. 12001-29-5
CAS-nr. 132207-32-0

 1. Fremstilling, markedsføring og anvendelse af disse fibre og af artikler og blandinger med indhold af sådanne fibre, der bevidst er tilsat, er forbudt.
  Hvis anvendelsen af diafragmer indeholdende chrysotil til eksisterende elektrolyseanlæg, der er i brug den 13. juli 2016, er blevet undtaget af en medlemsstat i overensstemmelse med den gældende udgave af dette stykke frem til denne dato, finder første afsnit ikke anvendelse indtil den 1. juli 2025 på anvendelsen i de anlæg med sådanne diafragmer eller af chrysotil, der udelukkende anvendes til vedligeholdelsen af disse diafragmer, forudsat at anvendelsen sker i overensstemmelse med betingelserne i en tilladelse, der er fastsat i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (*17).
  Alle downstream-brugere, der er omfattet af en sådan undtagelse, skal senest den 31. januar i hvert kalenderår sende en rapport med angivelse af den mængde af chrysotil, der anvendes i diafragmer, i henhold til undtagelsen, til den medlemsstat, hvor de relevante elektrolyseanlæg er beliggende. Medlemsstaten skal fremsende en kopi til Europa-Kommissionen.
  Hvis en medlemsstat kræver overvågning af chrysotil i luften for downstream-brugere for at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, skal resultaterne indføres i rapporten.
 2. Anvendelse af artikler, som indeholder de i stk. 1 nævnte asbestfibre, og som allerede var installeret og/eller i drift inden den 1. januar 2005, er fortsat tilladt, indtil indehaveren skiller sig af med dem, eller indtil de er udtjent. Medlemsstaterne kan imidlertid af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed begrænse eller forbyde anvendelsen af sådanne artikler eller underlægge den særlige betingelser, inden de bortskaffes, eller inden de er udtjent.
  Medlemsstaterne kan tillade markedsføring af hele artikler, som indeholder de i stk. 1 nævnte asbestfibre, og som allerede var installeret og/eller i drift inden den 1. januar 2005, under særlige betingelser, der sikrer et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed. Medlemsstaterne skal indberette sådanne nationale foranstaltninger til Kommissionen inden den 1. juni 2011. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige.
 3. Med forbehold for anvendelse af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, kan markedsføring og anvendelse af artikler med indhold af disse fibre, som er godkendt i henhold til ovennævnte undtagelsesbestemmelser, kun tillades, hvis leverandørerne inden markedsføringen sikrer, at artiklerne er forsynet med en etiket, der er i overensstemmelse med tillæg 7 til dette bilag.

7.  Tris(aziridinyl)phosphinoxid

CAS-nr. 545-55-1

EF-nr. 208-892-5

 1. Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.
 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

8.  Polybrombiphenyler Polybromerede biphenyler (PBB)

CAS-nr. 59536-65-1

 1. Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.
 2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
9.  

a)  Pulver af kvillajabark

(Quillaja saponaria) og dets forbindelser, som indeholder saponin

CAS-nr. 68990-67-0

EF-nr. 273-620-4

b)  Pulver af henholdsvis Helleborus viridisrod og Helleborus nigerrod

c)  Pulver af henholdsvis hvid og sort nyserod (Veratrum album og Veratrum nigrum)

d)  Benzidin og/eller dets forbindelser

CAS-nr. 92-87-5

EF-nr. 202-199-1

e)  o-Nitrobenzaldehyd

CAS-nr. 552-89-6

EF-nr. 209-025-3

f)  Træstøv

 1. Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.
 2. Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
 3. Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.
10.  

a)  Ammoniumsulfid

CAS-nr. 12135-76-1

EF-nr. 235-223-4

b)  Ammoniumhydrogensulfid

CAS-nr. 12124-99-1

EF-nr. 235-184-3

c)  Ammoniumpolysulfid

CAS-nr. 9080-17-5

EF-nr. 232-989-1

 1. Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.
 2. Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
 3. Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.

11.  Flygtige estere af bromacetat:

a)  Methylbromacetat

CAS-nr. 96-32-2

EF-nr. 202-499-2

b)  Ethylbromacetat

CAS-nr. 105-36-2

EF-nr. 203-290-9

c)  Propylbromacetat

CAS-nr. 35223-80-4

d)   Butylbromacetat

CAS-nr. 18991-98-5

EF-nr. 242-729-9

 1. Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.
 2. Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
 3. Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.

12.  2-Naphthylamin

CAS-nr. 91-59-8

EF-nr. 202-080-4

samt salte heraf.

13.  Benzidin

CAS-nr. 92-87-5

EF-nr. 202-199-1 samt salte heraf

14.  4-nitrobiphenyl

CAS-nr. 92-93-3

Einecs EF-nr. 202-204-7

15.  4-aminodiphenyl xenylamin

CAS-nr. 92-67-1

Einecs EF-nr. 202-177-1 samt salte heraf

Følgende gælder for punkt 12 til 15:

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent.

16.  Blycarbonater:

a)  Vandfrit neutralt carbonat (PbCO3)

CAS-nr. 598-63-0

EF-nr. 209-943-4.

b)  Tribly-bis(carbonat)-dihydroxid 2Pb CO3-Pb(OH)2

CAS-nr. 1319-46-6

EF-nr. 215-290-6

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til anvendelse som maling.  
Medlemsstaterne kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i ILO-konvention nr. 13 tillade anvendelsen af stoffet eller blandingen inden for deres eget geografiske område til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse, og markedsføring med henblik på en sådan anvendelse. Når en medlemsstat anvender denne undtagelse, underretter den Kommissionen herom.

17.  Blysulfater

a)  PbSO4

CAS-nr. 7446-14-2

EF-nr. 231-198-9

b)  Pbx SO4

CAS-nr. 15739-80-7

EF-nr. 239-831-0

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til anvendelse som maling.  
Medlemsstaterne kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i ILO-konvention nr. 13 tillade anvendelsen af stoffet eller blandingen inden for deres eget geografiske område til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse, og markedsføring med henblik på en sådan anvendelse. Når en medlemsstat anvender denne undtagelse, underretter den Kommissionen herom.

18.  Kviksølvforbindelser

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til:

 • a)  at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på
  • skibsskrog
  • bure, flåd, net samt andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug
  • apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand
 • b)  træbeskyttelse
 • c)  imprægnering af svære industritekstiler og garn bestemt til fremstilling heraf
 • d)  behandling af industrivand, uanset dettes anvendelse.

18a.  Kviksølv

CAS-nr. 7439-97-6

EF-nr. 231-106-7

 1. Må ikke markedsføres:
  • a)  i lægetermometre
  • b)  i andre måleinstrumenter, der er beregnet til at blive solgt til den brede offentlighed (f.eks. manometre, barometre, blodtryksmålere, andre termometre end lægetermometre).
 2. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke måleinstrumenter, der var taget i brug i Fællesskabet før den 3. april 2009. Medlemsstaterne kan dog indføre begrænsninger for eller forbyde markedsføringen af sådanne måleinstrumenter.
 3. Begrænsningen i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på:
  • a)  måleinstrumenter, der var mere end 50 år gamle den 3. oktober 2007
  • b)  barometre (undtagen barometre, der er omfattet af litra a)) indtil den 3. oktober 2009.   
 4. Følgende måleinstrumenter indeholdende kviksølv, som er bestemt til industriel og erhvervsmæssig brug, må ikke bringes i omsætning efter den 10. april 2014:
  • a)  barometre
  • b)  hygrometre
  • c)  manometre
  • d)  blodtryksmålere
  • e)  trykmålere, der anvendes med plethysmografer
  • f)  tensiometre
  • g)  termometre og andet ikke-elektrisk termometrisk materiel.

  Begrænsningen finder også anvendelse på måleinstrumenter under litra a) til g), som bringes i omsætning tomme, hvis de er beregnet til at blive fyldt med kviksølv.

 5. Begrænsningen i stk. 5 finder ikke anvendelse på:
  • a)  blodtryksmålere, der anvendes:
   • i)  i epidemiologiske undersøgelser, som er i gang den 10. oktober 2012
   • ii)  som referencestandard i kliniske valideringsundersøgelser af kviksølvfrie blodtryksmålere
  • b)  termometre udelukkende bestemt til udførsel af prøvninger i henhold til standarder, der kræver anvendelse af termometre indeholdende kviksølv, indtil 10. oktober 2017
  • c)  kviksølvbatterier med tre poler, der anvendes til kalibrering af platinmodstandstermometre.
 6. Følgende måleinstrumenter indeholdende kviksølv, som er bestemt til industriel og erhvervsmæssig brug, må ikke bringes i omsætning efter den 10. april 2014:
  • a)  kviksølvpyknometre
  • b)  måleudstyr indeholdende kviksølv til bestemmelse af blødgøringspunktet.
 7. Begrænsningerne i stk. 5 og 7 finder ikke anvendelse på:
  • a)  måleinstrumenter, der var mere end 50 år gamle den 3. oktober 2007
  • b)  måleinstrumenter, der udstilles af kulturelle og historiske årsager.

19.  Arsenforbindelser

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på
  • skibsskrog
  • bure, flåd, net samt andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug
  • apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand.
 2. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til behandling af industrivand, uanset dettes anvendelse.
 3. Må ikke anvendes til træbeskyttelse. Endvidere må træ behandlet hermed ikke markedsføres.
 4. Som undtagelse fra stk. 3:
  • a)  hvad angår stoffer og blandinger til træbeskyttelse: stoffer og præparater til træbeskyttelse må kun anvendes i industrianlæg, som anvender vakuum eller tryk ved imprægnering af træ, hvis det drejer sig om opløsninger af uorganiske forbindelser af kobber, chrom og arsen (CCA), af C-typen, og hvis de godkendes i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Således behandlet træ må ikke markedsføres, før beskyttelsesmidlet er fuldstændig fikseret
  • b)  træ behandlet med CCA-opløsninger i overensstemmelse med litra a) kan
   • forudsat at træets holdbarhed er nødvendig for menneskers eller kvægets sikkerhed, og at det er usandsynligt, at den almene befolkning kommer i hudkontakt hermed i dets levetid — markedsføres til erhvervsmæssig (professionel) og industriel brug
   • som konstruktionstræ i offentlige bygninger og landbrugsbygninger, kontorbygninger og industribygninger
   • i broer og brokonstruktioner
   • som tømmerkonstruktioner i ferskvandsområder og brakvand, f.eks. anløbsbroer og andre broer
   • som støjvolde
   • til beskyttelse mod lavineskred
   • til sikkerhedsrækværk og autoværn på motorveje
   • som hegnspæle af rundt, afbarket nåletræ til indhegning af kvæg
   • til konstruktioner til jordafstivning
   • til pæle til eltransmission og telekommunikation
   • som sveller i undergrundsjernbaner
  • c)  med forbehold for anvendelse af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at alt behandlet træ, der markedsføres, er mærket individuelt med påskriften »Udelukkende til erhvervsmæssig (professionel) og industriel anvendelse, indeholder arsen«. Desuden skal træ, der markedsføres i emballage, være forsynet med en etiket med påskriften »Brug handsker, når træet håndteres. Brug en støvmaske og øjenværn, når træet skæres op eller bearbejdes på anden måde. Affald fra dette træ skal behandles som farligt affald af en virksomhed, som er godkendt til dette«
  • d)  behandlet træ som anført under litra a) må ikke anvendes
   • i boligbyggeri, uanset formålet
   • på steder, hvor der er risiko for gentagen kontakt med huden
   • i havvand
   • til landbrugsmæssige formål bortset fra hegnspæle til indhegning af kvæg og anvendelse til konstruktion i overensstemmelse med litra b)
   • på steder, hvor det behandlede træ kan komme i kontakt med mellemprodukter eller færdigvarer beregnet til føde for mennesker og/eller dyr.
 5. Træ, der er behandlet med arsenforbindelser, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007, eller som blev markedsført i henhold til reglerne i stk. 4, kan forblive på markedet og fortsat anvendes, indtil dets levetid udløber.
 6. Træ, der er behandlet med CCA-opløsninger af C-typen, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007, eller som blev markedsført i henhold til reglerne i stk. 4
  • kan anvendes eller genanvendes på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d)
  • kan markedsføres på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d).
 7. Medlemsstaterne kan tillade, at træ, der er behandlet med CCA-opløsninger af andre typer, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007:
  • kan anvendes eller genanvendes på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d)
  • kan markedsføres på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d).

20.  Organiske tinforbindelser

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen fungerer som biocid i maling, hvor der ikke er nogen kemisk binding mellem malingens forskellige bestanddele (også kaldet »free association paint«).
 2. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til fungere som biocid for at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på:
  • a)  alle fartøjer, uanset længde, bestemt til anvendelse på havet, langs kysterne, i flodmundinger og på indre vandveje og søer
  • b)  bure, flåd, net samt alle andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug
  • c)  apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand.
 3. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til behandling af industrivand.  
 4. Trisubstituerede organiske tinforbindelser:
  • a)  Trisubstituerede organiske tinforbindelser som tributyltinforbindelser (TBT-forbindelser) og triphenyltinforbindelser (TPT-forbindelser) må efter den 1. juli 2010 ikke anvendes i artikler, hvis koncentrationen i artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin.
  • b)  Artikler, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. juli 2010, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato.
 5. Dibutyltinforbindelser (DBT-forbindelser):
  • a)  Dibutyltinforbindelser (DBT-forbindelser) må efter den 1. januar 2012 ikke anvendes i blandinger og artikler, der leveres til privat brug, hvis koncentrationen i blandingen eller artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin.
  • b)  Artikler og blandinger, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. januar 2012, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato.
  • c)  Som undtagelse finder litra a) og b), først anvendelse fra den 1. januar 2015 for så vidt angår følgende artikler og blandinger bestemt til levering til privat brug:
   • enkomponent og tokomponent fugemasse og tape med vulkanisering ved stuetemperatur (RTV 1 og RTV 2-fugemasse og -tape)
   • malinger og overfladebehandlingsmidler indeholdende DBT-forbindelser som katalysatorer, der påføres artikler
   • bløde PVC-profiler, enten alene eller coekstruderet med hårdt PVC
   • stof med PVC-coating indeholdende DBT-forbindelser som stabilisatorer, når det er beregnet til udendørs anvendelser
   • udendørs nedløbsrør, tagrender og fittings samt beklædningsmateriale til tag og facader.
  • d)  Som undtagelse finder litra a) og b) ikke anvendelse på materialer og artikler, der er reguleret i henhold til forordning 1935/2004.
 6. Dioctyltinforbindelser (DOT-forbindelser):
  • a)  Dioctyltinforbindelser (DOT-forbindelser) må efter den 1. januar 2012 ikke anvendes i følgende artikler bestemt til levering til eller brug af private, hvis koncentrationen i blandingen eller artiklen eller en del heraf er større end ækvivalenten af 0,1 vægtprocent tin:
   • tekstilartikler, der er beregnet til at komme i berøring med huden
   • handsker
   • skotøj eller dele af skotøj, der beregnet til at komme i berøring med huden
   • væg- og guldbeklædninger
   • småbørnsartikler
   • hygiejneprodukter til kvinder
   • bleer
   • tokomponent støbesæt med vulkanisering ved stuetemperatur (RTV 2-støbesæt).
  • b)  Artikler, der ikke opfylder litra a), må ikke markedsføres efter den 1. januar 2012, bortset fra artikler, der allerede var i brug i Fællesskabet før nævnte dato.

21.  Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboran/ dibutyltinhydrogenborat C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nr. 75113-37-0

EF-nr. 401-040-5

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

Stk. 1 gælder dog ikke for dette stof (DBB) eller blandinger med indhold heraf, der udelukkende er beregnet til omdannelse til artikler, hvor stoffet ikke længere vil være til stede i en koncentration på 0,1 procent eller derover.

23.  Cadmium

CAS-nr. 7440-43-9

EF-nr. 231-152-8 og forbindelser heraf

For så vidt angår dette punkt, henviser de koder og kapitler, der er angivet i firkantede parenteser, til koder og kapitler i told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif som fastlagt ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (*1).  

 1. Må ikke anvendes i blandinger og artikler fremstillet af følgende syntetiske organiske polymerer (i det følgende benævnt plastmateriale):
  • polymerer eller copolymerer af vinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21]
  • polyurethaner (PUR) [3909 50]
  • polyethylen med lav densitet (LDPE) bortset fra polyethylen med lav densitet anvendt til fremstilling af farvet masterbatch [3901 10]
  • celluloseacetat (CA) [3912 11]
  • celluloseacetobutyrat (CAB) [3912 11]
  • epoxyharpikser [3907 30]
  • melaminformaldehyd-harpikser (MF) [3909 20]
  • carbamidplast (UF) [3909 10]
  • umættede polyestre (UP) [3907 91]
  • polyethylenterephthalat (PET) [3907 60]
  • polybutylenterephthalat (PBT)
  • almindelig/transparent polystyren [3903 11]
  • acrylonitrilmethylmethacrylat (AMMA)
  • tværbunden polyethylen (VPE)
  • slagfast polystyren
  • polypropylen (PP) [3902 10]

  Blandinger og artikler fremstillet af plastmateriale som anført ovenfor må ikke markedsføres, hvis indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,01 vægtprocent eller derover af plastmaterialet.
  Andet afsnit finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. december 2011.
  Første og andet afsnit finder anvendelse, uden at Rådets direktiv 94/62/EF (*13) og retsakter udstedt i medfør heraf derved tilsidesættes.
  Senest den 19. november 2012 anmoder Kommissionen i overensstemmelse med artikel 69 Det Europæiske Kemikalieagentur om at udarbejde et dossier, der er i overensstemmelse med kravene i bilag XV med henblik på at vurdere, om brugen af cadmium og cadmiumforbindelser i plastmateriale, dog ikke plastmateriale, der er angivet i første afsnit, bør begrænses.

 2. Må ikke anvendes eller markedsføres i malinger/lakker med koderne [3208 ] [3209 ] i en koncentration (udtrykt som frit Cd) på 0,01 vægtprocent eller derover.
  For malinger/lakker med koderne [3208 ] [3209 ] med et zinkindhold på over 10 vægtprocent af malingen/lakken må indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) ikke være på 0,1 vægtprocent eller derover.
  Malede/lakerede artikler må ikke markedsføres, hvis indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,1 vægtprocent eller derover af malingen/lakken på den malede/lakerede artikel.
 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på artikler farvet med blandinger, der indeholder cadmium af sikkerhedsmæssige grunde.
 4. Stk. 1, andet afsnit, finder ikke anvendelse på:
  • blandinger fremstillet af PVC-affald, i det følgende benævnt »genanvendt PVC«
  • blandinger og artikler, der indeholder genanvendt PVC, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) ikke overstiger 0,1 vægtprocent af plastmaterialet i følgende anvendelser af hård PVC:
   • a)  profiler og stive plader til anvendelse i byggeri
   • b)  døre, vinduer, skodder, vægge, persienner, hegn og tagrender
   • c)  verandaer og terrasser
   • d)  kabelrør
   • e)  rør, der ikke anvendes til drikkevand, hvis den genanvendte PVC, anvendes i det midterste lag af et flerlagsrør og er helt dækket af et lag af nyproduceret PVC, jf. stk. 1.

   Leverandørerne skal forud for første markedsføring af blandinger og artikler, der indeholder genanvendt PVC, sikre, at de er tydeligt, læseligt og uudsletteligt mærket med: »Indeholder genanvendt PVC« eller med følgende piktogram:
   Piktogram for Indeholder genanvendt pvc
   I overensstemmelse med artikel 69 i denne forordning tages undtagelsen i stk. 4 op til revision, navnlig med henblik på at nedsætte grænseværdien for cadmium og for at revurdere undtagelsen for anvendelserne i litra a) til e), senest den 31. december 2017.

 5. I dette punkt forstås ved overfladebehandling med cadmium (cadmiering) enhver påføring eller dækning af en metaloverflade med metallisk cadmium.
  Må ikke anvendes til cadmiering af metalartikler eller bestanddele af sådanne artikler, som anvendes i nedennævnte sektorer eller til nedennævnte formål:
  • a)  udstyr og maskiner til:
   • levnedsmiddelproduktion [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]
   • landbrug [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]
   • køling og frysning [8418]
   • trykning og bogbinderi [8440] [8442] [8443]
  • b)  udstyr og maskiner til produktion af:
   • husholdningsredskaber [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]
   • møbler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]
   • sanitære installationer [7324]
   • centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg [7322] [8403] [8404] [8415]

   Under alle omstændigheder må cadmierede færdigvarer eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er anført i litra a) og b) ovenfor, samt artikler fremstillet i de i litra b) ovenfor omhandlede sektorer, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres.

 6. De i stk. 5 omhandlede bestemmelser finder ligeledes anvendelse på cadmierede artikler eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er nævnt i litra a) og b) nedenfor, samt på artikler fremstillet i de i litra b) nedenfor omhandlede sektorer:
  • a)  udstyr og maskiner til produktion af:
   • papir og karton [8419 32] [8439] [8441] tekstil og beklædning [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]
  • b)  udstyr og maskiner til produktion af:
   • redskaber til industriel håndtering [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]
   • landevejs- og landbrugskøretøjer [kapitel 87]
   • rullende jernbanemateriel [kapitel 86]
   • skibe [kapitel 89].
 7. Begrænsningerne i stk. 5 og 6 finder dog ikke anvendelse på:
  • artikler og bestanddele af artikler, som anvendes i luftfarts- og rumfartssektoren, til minedrift, i offshoreindustrien og den nukleare sektor, hvor der kræves en høj grad af sikkerhed, samt i sikkerhedsudstyr i landevejs- og landbrugskøretøjer, i rullende jernbanemateriel og i skibe
  • elektriske kontakter, uanset anvendelsesområde, når dette er nødvendigt for at sikre pålideligheden af det apparatur, hvori de installeres.
 8. Må ikke anvendes i loddemidler i koncentrationer på 0,01 vægtprocent eller derover.
  Loddemidler må ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,01 vægtprocent eller derover.
  Ved anvendelsen af dette stykke forstås ved lodning en sammenføjningsmetode, hvor der anvendes legeringer, og som foregår ved temperaturer over 450 °C.
 9. Stk. 8 finder dog ikke anvendelse på loddemidler, der bruges i forsvars- og luftfartsanvendelser, eller på loddemidler, der anvendes af sikkerhedsmæssige årsager.
 10. Må ikke anvendes eller markedsføres i koncentrationer på 0,01 vægtprocent eller derover af metallet i
  • i)  metalperler og andre metaldele til smykkefremstilling
  • ii)  metaldele af smykker og bijouteri og hårpynt, herunder
   • armbånd, halskæder og ringe
   • piercingsmykker
   • armbåndsure
   • brocher og manchetknapper.
 11. Stk. 10 finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. december 2011, eller smykker, der er mere end 50 år gamle den 10. december 2011.

24.  Monomethyltetrachloro-diphenylmethan

Handelsnavn: Ugilec 141

CAS-nr. 76253-60-6

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.
  Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.
 2. Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.
  • a)  for anlæg og maskiner, som allerede var i brug den 18. juni 1994, indtil disse anlæg og maskiner kasseres
  • b)  for vedligeholdelse af anlæg og maskiner, som allerede var i brug i en medlemsstat den 18. juni 1994.

  For så vidt angår litra a) kan medlemsstaterne dog af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet på deres område forbyde anvendelsen af disse anlæg og maskiner, inden de kasseres.

25.  Monomethyldichloro-diphenylmethan

Handelsnavn: Ugilec 121

Ugilec 21

Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

26.  Monomethyldibromo-diphenylmethan bromobenzylbromotoluen, blanding af isomerer

Handelsnavn: DBBT

CAS-nr. 99688-47-8

Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

27.  Nikkel

CAS-nr. 7440-02-0

EF-nr. 231-111-4 og forbindelser heraf

 1. Må ikke anvendes:
  • a)  i stikkere, som indsættes i hullede ører og andre piercede legemsdele, medmindre nikkelafgivelsen fra sådanne stikkere er mindre end 0,2 μg/cm2/uge (migrationsgrænse)
  • b)  i artikler, der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden, som f.eks.
   • øreringe
   • halskæder, armbånd og lænker, fodlænker og fingerringe
   • bagkapsler på armbåndsure, urremme og spænder
   • nittede knapper, spænder, nitter, lynlåse og metalmærker i beklædningsgenstande

   såfremt nikkelafgivelsen fra de dele deraf, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden, er større end 0,5 μg/cm2/uge

  • c)  i de i litra b) omhandlede artikler, hvor disse er forsynet med en nikkelfri belægning, medmindre denne belægning er tilstrækkelig til at sikre, at nikkelafgivelsen fra de dele af disse artikler, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden, ikke er større end 0,5 μg/cm2/uge i en periode på mindst to år ved normal anvendelse.
 2. Artikler, som er omfattet af ovenstående stk. 1, må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med kravene i nævnte stykke.
 3. De standarder, der vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), anvendes som analysemetode til kontrol af artiklers overensstemmelse med stk. 1 og 2.

 28.  Stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, og som er opført i tillæg 1 eller tillæg 2.

29.  Stoffer, der er klassificeret som kimcellemutagene i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, og som er opført i tillæg 3 eller tillæg 4.

30.  Stoffer, der er klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, og som er opført i tillæg 5 eller tillæg 6.

Med forbehold for at andet er fastsat i andre dele i dette bilag, finder følgende anvendelse på punkt 28-30:

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes
  • som stoffer
  • som bestanddele i andre stoffer, eller
  • i blandinger der leveres til privat brug, når koncentrationen i stoffet eller blandingen er lig med eller større end:
   • enten den relevante specifikke koncentrationsgrænse fastsat i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller
   • de relevante specifikke koncentrationsgrænser, der er fastsat i del 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008.

   Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:
   »Udelukkende til erhvervsmæssig brug«.

 2. Som undtagelse gælder stk. 1 ikke for:
  • a)  lægemidler til mennesker eller dyr, som defineret i direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF
  • b)  kosmetiske midler som defineret i direktiv 76/768/EØF
  • c)  følgende brændstoffer og olieprodukter:
   • motorbrændstoffer, som er omfattet af direktiv 98/70/EF
   • mineraloliederivater, der er bestemt til at anvendes som brændsel eller brændstof i mobile eller faste fyringsanlæg
   • brændsel solgt i lukkede systemer (f.eks. gasflasker med flydende gas)
  • d)  kunstnerfarver, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1272/2008  
  • e)  stoffer anført i tillæg 11, kolonne 1, for så vidt angår de anvendelser, der er anført i tillæg 11, kolonne 2. Når der er angivet en dato i tillæg 11, kolonne 2, er undtagelsen gældende indtil nævnte dato.  
  • f)  udstyr, der er omfattet af forordning (EU) 2017/745.
31.  

a)  Creosot; vaskeolie

CAS-nr. 8001-58-9

EF-nr. 232-287-5

b)  Creosotolie; vaskeolie

CAS-nr. 61789-28-4

EF-nr. 263-047-8

c)  Destillater (stenkulstjære), naphthalenolier naphtalenolie

CAS-nr. 84650-04-4

EF-nr. 283-484-8

d)  Creosotolie, acenaphthenfraktion; vaskeolie

CAS-nr. 90640-84-9

EF-nr. 292-605-3

e)  Destillater (stenkulstjære), øvre; tung antracenolie

CAS-nr. 65996-91-0

EF-nr. 266-026-1

f)  Anthracenolie

CAS-nr. 90640-80-5

EF-nr. 292-602-7

g)  Tjæresyrer, stenkuls-, rå; råfenol

CAS-nr. 65996-85-2

EF-nr. 266-019-3

h)  Creosot, træ

CAS-nr. 8021-39-4

EF-nr. 232-419-1

i)  Lavtemperaturstjæreolie, alkaliekstraheret; ekstraktionsrester (kul), lavtemperatursstenkulstjære, alkaliekstraheret

CAS-nr. 122384-78-5

EF-nr. 310-191-5

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til træbehandling. Endvidere må træ behandlet hermed ikke markedsføres.
 2. Som undtagelse fra stk. 1:
  • a)  Stoffer og blandinger må kun anvendes til træbeskyttelse i industrianlæg eller til erhvervsmæssig udført behandling af træ, der udføres på stedet, og som er omfattet af Fællesskabets bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere, hvis de indeholder:
   • i)  en koncentration af benzo[a]pyren på under 50 mg/kg (0,005 vægtprocent) og
   • ii)  en koncentration af vandekstraherbar tjæresyre på under 3 vægtprocent.

   Sådanne stoffer og blandinger til træbehandling i industrianlæg eller til erhvervsmæssigt udført træbehandling

   • må kun markedsføres i emballager med et rumfang på 20 liter og derover
   • må ikke sælges til private forbrugere.

   Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:
   »Udelukkende til brug i industrianlæg og til erhvervsmæssig brug«.

  • b)  Træ behandlet i industrianlæg eller erhvervsmæssigt som nævnt i litra a), som markedsføres for første gang, eller som behandles på stedet, må kun anvendes til erhvervsmæssig og industriel brug, f.eks. til jernbaner, i forbindelse med el- og teletransmission, til hegn, til landbrugsformål (f.eks. støttepæle til træer) og i havne og indre vandveje.
  • c)  Markedsføringsforbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på træ, der inden den 31. december 2002 er blevet behandlet med de under punkt 31, litra a)-i), nævnte stoffer, og som markedsføres på brugtmarkedet til genanvendelse.
 3. Behandlet træ som nævnt i stk. 2, litra b) og c), må ikke anvendes
  • inde i bygninger, uanset formål
  • i legetøj
  • på legepladser
  • i parker, haver og til udendørs faciliteter til rekreative formål, hvis der er risiko for hyppig hudkontakt
  • til fremstilling af havemøbler, f.eks. picnicborde
  • til fremstilling og anvendelse og eventuel genbehandling af:
   • beholdere, der skal anvendes til dyrkning
   • emballage, som kan komme i berøring med råvarer, mellemprodukter eller færdigvarer, som er bestemt til føde for mennesker og/eller dyr
   • andre materialer, der kan kontaminere ovennævnte artikler.

32.  Chloroform

CAS-nr. 67-66-3

EF-nr. 200-663-8

34.  1,1,2-trichlorethan

CAS-nr. 79-00-5

EF-nr. 201-166-9

35.  1,1,2,2-tetrachlorethan

CAS-nr. 79-34-5

EF-nr. 201-197-8

36.  1,1,1,2-tetrachlorethan

CAS-nr. 630-20-6

37.  Pentachlorethan

CAS-nr. 76-01-7

EF-nr. 200-925-1

38.  1,1-dichlorethylen

CAS-nr. 75-35-4

EF-nr. 200-864-0

Medmindre andet er fastsat i andre dele i dette bilag, finder følgende anvendelse på punkt 32-38.

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes
  • som stoffer
  • som bestanddele i andre stoffer eller i blandinger i koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover

  hvis stoffet eller blandingen er beregnet til levering til privat brug og/eller til brug i åbne systemer såsom overfladerensning og rensning af vævede stoffer.

 2. Medmindre andet gælder ifølge Fællesskabets bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger, som indeholder dem i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:
  »Udelukkende til brug i industrianlæg«.
  Som undtagelse gælder denne bestemmelse ikke for:
  • a)  lægemidler til mennesker eller dyr, som defineret i direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF
  • b)  kosmetiske midler som defineret i direktiv 76/768/EØF.

 40.  Stoffer klassificeret som brandfarlige gasarter i kategori 1 eller 2, brandfarlige væsker i kategori 1, 2 eller 3, brandfarlige faste stoffer i kategori 1 eller 2, stoffer og blandinger, der i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser i kategori 1, 2 eller 3, pyrofore væsker i kategori 1 eller pyrofore faste stoffer i kategori 1, uanset om de optræder i del 3 i bilag VI  til forordning (EF) nr. 1272/2008.

 1. Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.
  • metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
  • kunstig sne og is
  • pruttepuder
  • spaghettispray
  • ekskrementimitationer
  • tågehorn
  • konfetti og dekorationsskum
  • kunstigt spindelvæv
  • stinkbomber.
 2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:
  »Kun til erhvervsmæssig brug«.
 3. Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (*2).
 4. De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

41.  Hexachlorethan

CAS-nr. 67-72-1

EF-nr. 200-666-4

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til fremstilling eller forarbejdning af non-ferrometaller.

43.  Azofarvestoffer

 1. Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning af en eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de aromatiske aminer i tillæg 8 i påviselige koncentrationer, dvs. over 30 mg/kg (0,003 vægtprocent), i artiklerne eller i de farvede dele heraf målt efter de analysemetoder, der er anført i tillæg 10, må ikke benyttes i tekstil- og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule hos mennesker i længere tid, f.eks.
  • beklædningsgenstande, sengelinned, håndklæder, toupéer og parykker, hatte, bleer og andre hygiejneartikler, soveposer
  • fodtøj, handsker, remme til armbåndsure, håndtasker, punge og tegnebøger, dokumentmapper, stolebetræk, pengekatte
  • legetøj af tekstil eller læder og legetøj, hvori indgår beklædningsgenstande af tekstil eller læder
  • garn og stoffer bestemt til den endelige forbruger.
 2. Endvidere må tekstil- og lædervarer, der er omhandlet i stk. 1, ikke markedsføres, hvis de ikke opfylder kravene i samme stykke.
 3. Azofarvestoffer, som er indeholdt i »Liste over azofarvestoffer« i tillæg 9, må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent, hvis stoffet eller blandingen er beregnet til farvning af tekstil- og lædervarer.

45.  Octabromderivat af diphenylether

C12H2Br8O

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes
  • som et stof
  • som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent.
 2. Artikler må ikke markedsføres, hvis de eller flammehæmmende dele af dem indeholder dette stof i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent.
 3. Som en undtagelse gælder stk. 2 ikke
  • for artikler, der var i brug i Fællesskabet før den 15. august 2004
  • for elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.
46.  

a)  Nonylphenol

C6H4(OH)C9H19

b)  Nonylphenolethoxylater

(C2H4O)nC15H24O

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover til følgende formål:

 1. erhvervsmæssig rensning, bortset fra:
  • kontrollerede lukkede systemer til kemisk rensning, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes
  • rensningssystemer, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes
 2. rensning i private hjem
 3. tekstil- og læderforarbejdning, bortset fra:
  • forarbejdning uden udledning af spildevand
  • systemer, hvor procesvandet forbehandles ved en særlig proces, der helt fjerner den organiske del forud for biologisk spildevandsbehandling (affedtning af fåreskind)
 4. emulgator i pattedyp i landbruget
 5. metalforarbejdning, bortset fra:
  kontrollerede lukkede systemer, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes
 6. fremstilling af papir og papirmasse
 7. kosmetiske produkter
 8. andre produkter til personlig pleje, bortset fra:
  spermicider
 9. hjælpestoffer i pesticider og biocider. Nationale godkendelser af pesticid- og biocidprodukter indeholdende nonylphenolethoxylater som hjælpestof, der er udstedt inden den 17. juli 2003, berøres indtil deres udløbsdato dog ikke af denne begrænsning.

46a.  Nonylphenoletoxylater (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

 1. Må ikke markedsføres efter den. 3. februar 2021 i tekstilvarer, der med rimelighed kan forventes at blive vasket i vand i løbet af deres normale levetid, i koncentrationer på 0,01 vægtprocent eller derover af pågældende tekstilvare eller af hver del af tekstilvaren.
 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på markedsføringen af brugte tekstilvarer eller nye tekstilvarer produceret, uden brug af NPE, udelukkende af genanvendte tekstiler.
 3. Med henblik på punkt 1 og 2 forstås ved »tekstilvarer« enhver ufærdig, halvfærdig eller færdig vare, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre, eller enhver anden vare, der omfatter en del, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre herunder varer såsom beklædning, tilbehør, boligtekstiler, fibre, tråd, stoffer og strikvarer.

47.  Chrom(VI)-forbindelser

 1. Cement og blandinger, som indeholder cement, må ikke markedsføres eller anvendes, hvis de i hydreret form indeholder mere end 2 mg/kg (0,0002 %) opløseligt chrom VI i forhold til den samlede tørvægt af cementen.
 2. Hvis der anvendes reduktionsmidler, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til cement og præparater, som indeholder cement, med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, er mærket med synlige, let læselige og uudslettelige oplysninger om emballeringsdato og om de lagerbetingelser og den lagringsperiode, der er hensigtsmæssige for at sikre, at reduktionsmidlet stadig er aktivt, og holde indholdet af opløseligt chrom VI under den grænse, der er anført i stk. 1.
 3. Som undtagelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for markedsføring og anvendelse i forbindelse med kontrollerede lukkede og fuldautomatiserede processer, hvor cement og blandinger, som indeholder cement, udelukkende behandles maskinelt, og hvor der ikke er nogen mulighed for kontakt med huden.  
 4. Standarden, vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) til bestemmelse af indholdet af vandopløseligt chrom (VI) i cement og cementholdige blandinger, anvendes som analysemetode til kontrol af overensstemmelse med stk. 1.  
 5. Lædervarer, der kommer i kontakt med huden, må ikke markedsføres, hvis de indeholder chrom(VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg (0,0003 vægtprocent) af den samlede tørvægt af læderet.
 6. Genstande, der indeholder læderdele, som kommer i kontakt med huden, må ikke markedsføres, hvis en eller flere af disse læderdele indeholder chrom(VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg (0,0003 vægtprocent) af den samlede tørvægt af læderdelen.
 7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på markedsføringen af brugte varer i slutanvendelse i Unionen før den 1. maj 2015.

48.  Toluen

CAS-nr. 108-88-3

EF-nr. 203-625-9

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover i klæbestoffer eller sprøjtemaling bestemt til levering til privat brug.

49.  Trichlorbenzen

CAS-nr. 120-82-1

EF-nr. 204-428-0

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover til nogen anvendelse, undtagen

 • som mellemprodukt, der er opstået ved syntese, eller
 • som opløsningsmiddel til processer i lukkede kemiske systemer med henblik på kloreringsreaktioner, eller
 • ved fremstilling af 1,3,5-triamino — 2,4,6-trinitrobenzen (TATB).

50.  Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

a)  Benzo[a]pyren (BaP)

CAS-nr. 50-32-8

b)  Benzo[e]pyren (BeP)

CAS-nr. 192-97-2

c)  Benzo[a]anthracen (BaA)

CAS-nr. 56-55-3

d)  Chrysen (CHR)

CAS-nr. 218-01-9

e)  Benzo[b]fluoranthen (BbFA)

CAS-nr. 205-99-2

f)  Benzo[j]fluoranthen (BjFA)

CAS-nr. 205-82-3

g)  Benzo[k]fluoranthen (BkFA)

CAS-nr. 207-08-9

h)  Dibenzo[a,h]anthracen (DBAhA)

CAS-nr. 53-70-3

 1. 1.  Fra den 1. januar 2010 må blødgøringsolier til gummi hverken markedsføres eller anvendes til fremstilling af dæk eller dækdele, hvis de indeholder:
  • mere end 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent) BaP, eller
  • mere end 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) af alle opregnede PAH'er tilsammen.

  Standarden EN 16143:2013 (Olieprodukter — Bestemmelse af indholdet af benzo[a]pyrene (BaP) og udvalgte polyaromatiske kulbringer (PAH) i blødgøringsolier — Procedure med dobbelt LC-rensning og GC/MS-analyse) anvendes som prøvningsmetode med henblik på at påvise overensstemmelse med de grænser, der er omhandlet i første afsnit.

  Indtil den 23. september 2016 kan de grænser, der er omhandlet i første afsnit, anses for at være overholdt, hvis ekstraktet af polycykliske aromatiske stoffer (PCA) er på under 3 vægtprocent som målt efter Institute of Petroleum-standard IP 346:1998 (Determination of PCA in unused lubrication base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method), forudsat at overholdelsen af grænserne for BaP og de opregnede PAH'er samt korrelationen mellem de målte værdier og PCA-ekstraktet måles af fabrikanten eller importøren hver 6. måned eller efter hver større operationsændring, alt efter hvad der kommer først.

 2. Endvidere må dæk og slidbaner til regummiering, der er fremstillet efter den 1. januar 2010, ikke markedsføres, hvis de indeholder blødgøringsolier, der ligger over grænseværdierne i stk. 1.
  Disse grænser anses for at være overholdt, hvis de regummierede gummiforbindelser ikke overstiger grænsen på 0,35 % Bay-protoner som målt og beregnet efter ISO 21461 (Rubber vulcanized — Determination of aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds).
 3. Som undtagelse er regummierede dæk ikke omfattet af stk. 2, hvis deres slidbane ikke indeholder blødgøringsolier ud over de grænser, der er angivet i punkt 1.
 4. Ved »dæk« forstås i dette punkt dæk til køretøjer, der er omfattet af:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (*4),
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder (*5), og
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (*6).
 5. Artikler må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug, hvis de indeholder gummi- eller plastbestanddele, der kommer i direkte enten langvarig eller gentagen kortvarig berøring med hud eller mundhule hos mennesker under normale eller med rimelighed forventelige anvendelsesbetingelser, og som indeholder mere end 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent af den pågældende bestanddel) af en eller flere af de angivne PAH'er.
  Sådanne artikler omfatter bl.a.:
  • sportsudstyr, såsom cykler, golfkøller, ketsjere
  • husholdningsartikler, indkøbstasker og lignende på hjul, gangstativer
  • redskaber og værktøj til brug i hjemmet
  • beklædningsgenstande, fodtøj, handsker, sportsudstyr
  • urremme, håndledsbånd, masker, svederemme.
 6. Legetøj, herunder aktivitetslegetøj, og småbørnsartikler må ikke markedsføres, hvis de indeholder gummi- eller plastbestanddele, der kommer i direkte enten langvarig eller gentagen kortvarig berøring med hud eller mundhule hos mennesker under normale eller med rimelighed forventelige anvendelsesbetingelser, og som indeholder mere end 0,5 mg/kg (0,00005 vægtprocent af den pågældende bestanddel) af en eller flere af de angivne PAH'er.
 7. Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på artikler markedsført første gang før den 27. december 2015.
 8. Senest 27. december 2017 revurderer Kommissionen grænseværdierne i stk. 5 og 6 på baggrund af nye videnskabelige oplysninger, herunder om migration af PAH'er fra de i samme stykke nævnte artikler, og oplysninger om alternative råmaterialer og ændrer om nødvendigt stk. 5 og 6 i overensstemmelse hermed.  
 9. Granulater eller flis må ikke markedsføres til anvendelse som fyldmateriale i syntetiske kunstgræsbaner eller i løs form på legepladser eller til sportsbrug, hvis de indeholder mere end 20 mg/kg (0,002 % af vægten) af summen af alle anførte PAH'er.
 10. Granulater eller flis må ikke anvendes som fyldmateriale i syntetiske kunstgræsbaner eller i løs form på legepladser eller til sportsbrug, hvis de indeholder mere end 20 mg/kg (0,002 % af vægten) af summen af alle anførte PAH'er.
 11. Granulater eller flis, der markedsføres til anvendelse som fyldmateriale i syntetiske kunstgræsbaner eller i løs form på legepladser eller til sportsbrug, mærkes med et unikt partinummer.
 12. Punkt 9-11 finder anvendelse fra den 10. august 2022.
 13. Granulater eller flis, der er i brug i Unionen den 9. august 2022 som fyldmateriale i syntetiske kunstgræsbaner eller i løs form på legepladser eller til sportsbrug, kan forblive på plads og fortsat anvendes dér til samme formål.
 14. I punkt 9-13 forstås ved:
  • a)  »granulater«: blandinger, der forekommer som faste partikler i størrelsesintervallet 1-4 mm, og som er fremstillet af gummi eller andet vulkaniseret eller polymerisk materiale af genanvendt eller ny oprindelse, eller som stammer fra en naturlig kilde
  • b)  »flis«: blandinger, der forekommer som flageformede faste partikler i størrelsesintervallet 4-130 mm i længden og 10-15 mm i bredden, og som er fremstillet af gummi eller andet vulkaniseret eller polymerisk materiale af genanvendt eller ny oprindelse, eller som stammer fra en naturlig kilde
  • c)  »fyldmateriale i syntetiske kunstgræsbaner« består af granulater, der anvendes i syntetiske kunstgræsbaner for at forbedre kunstgræssystemets sportstekniske ydeevne
  • d)  »anvendelse i løs form på legepladser eller til sportsbrug«: enhver anvendelse af granulater eller flis i løs form på legepladser eller til sportsbrug, bortset fra anvendelse som fyldmateriale i syntetiske kunstgræsbaner.

51.

Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

CAS-nr.: 117-81-7

EF-nr.: 204-211-0

Dibutylphthalat (DBP)

CAS-nr.: 84-74-2

EF-nr.: 201-557-4

Benzylbutylphthalat (BBP)

CAS-nr.: 85-68-7

EF-nr.: 201-622-7

Diisobutylphthalat (DIBP)

CAS-nr.: 84-69-5

EF-nr.: 201-553-2

 1. Må ikke anvendes som stoffer eller i blandinger, enkeltvis eller i nogen kombination af de phthalater, der er opført i kolonne 1 i denne række, i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover af det blødgjorte materiale i legetøj og småbørnsartikler.
 2. Må ikke markedsføres i legetøj eller småbørnsartikler, enkeltvis eller i nogen  kombination af de første tre phthalater, der er opført i kolonne 1 i denne række, i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover af det blødgjorte materiale.
  Endvidere må DIBP ikke markedsføres efter den 7. juli 2020 i legetøj eller småbørnsartikler, enkeltvis eller i nogen  kombination med de første tre phthalater, der er opført i kolonne 1 i denne række, i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover af det blødgjorte materiale.
 3. Må ikke markedsføres efter den 7. juli 2020 i artikler, enkeltvis eller i nogen kombination af de phthalater, der er opført i kolonne 1 i denne række, i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover af det blødgjorte materiale i den pågældende artikel.
 4. Punkt 3 finder ikke anvendelse på:
  • a)  artikler, der udelukkende er beregnet til brug i industrien eller landbruget, eller artikler, der udelukkende er beregnet til udendørs brug, forudsat at det blødgjorte materiale ikke kommer i kontakt med menneskers slimhinder eller i langvarig kontakt med menneskers hud
  • b)  luftfartøjer, der er bragt i omsætning inden den 7. januar 2024, eller artikler, der, uanset hvornår de er bragt i omsætning, udelukkende anvendes til vedligeholdelse eller reparation af disse luftfartøjer, såfremt de pågældende artikler er afgørende for sikkerheden og luftdygtigheden
  • c)  motorkøretøjer, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, og som er bragt i omsætning inden den 7. januar 2024, eller artikler, der, uanset hvornår de er bragt i omsætning, udelukkende anvendes til vedligeholdelse eller reparation af disse køretøjer, såfremt køretøjerne ikke kan fungere efter hensigten uden de pågældende artikler
  • d)  artikler, der er bragt i omsætning inden den 7. juli 2020
  • e)  måleinstrumenter til laboratoriebrug, eller komponenter hertil
  • f)  materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1935/2004 eller forordning (EU) nr. 10/2011 (*21)
  • g)  medicinsk udstyr, som er omfattet af direktiv 90/385/EØF, direktiv 93/42/EØF eller direktiv 98/79/EF, eller komponenter hertil
  • h)  elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af direktiv 2011/65/EU
  • i)  indre emballage til lægemidler, som er omfattet af forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF eller direktiv 2001/83/EF
  • j)  legetøj og småbørnsartikler, som er omfattet af punkt 1 eller 2.
 5. Med henblik på punkt 1-3 samt punkt 4, litra a), forstås ved:
  • a)»blødgjort materiale«:
   et eller flere af følgende homogene materialer:
   • polyvinylchlorid (PVC), polyvinylidenchlorid (PVDC), polyvinylacetat (PVA), polyurethaner
   • enhver anden polymer (bl.a. polymerskum og gummimateriale), undtagen silikonegummi og belægninger af naturlatex
   • overfladebelægninger, skridsikre belægninger, appreturmidler, mærkater og påtryk
   • klæbestof, fugemasse, maling og trykfarver.
  • b)»langvarig kontakt med menneskers hud«: vedvarende kontakt af mere end 10 minutters varighed eller intermitterende kontakt over en periode på 30 minutter pr. døgn
  • c)»småbørnsartikel«: ethvert produkt, der har til formål at gøre det lettere for børn at sove eller slappe af, som anvendes til børns hygiejne, eller som børn kan spise med eller sutte på.
 6. Med henblik på punkt 4, litra b), forstås ved »luftfartøj« ét af følgende:
  • a)  et civilt luftfartøj, der er fremstillet i overensstemmelse med et typecertifikat udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 eller i overensstemmelse med en konstruktionsgodkendelse udstedt i henhold til de nationale bestemmelser i en kontraherende stat i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), eller for hvilket der er udstedt et luftdygtighedsbevis af en kontraherende stat i ICAO i henhold til bilag 8 til konventionen angående international civil luftfart, der blev undertegnet i Chicago den 7. december 1944
  • b)  et militært luftfartøj.

52.  Følgende phthalater (eller andre CAS- eller EF-numre, der omfatter følgende stoffer):

a)  di-»isononyl«phthalat (DINP)

CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0

EF-nr. 249-079-5 og 271-090-9

b)  di-»isodecyl«phthalat (DIDP)

CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1

EF-nr. 247-977-1 og 271-091-4

c)  di-n-octylphthalat (DNOP)

CAS nr. 117-84-0

EF-nr. 204-214-7

 1. Må ikke anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale i legetøj og småbørnsartikler, som børn vil kunne putte i munden.
 2. Sådant legetøj og småbørnsartikler, der indeholder disse phthalater i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale, må ikke markedsføres.  
 3. [Ophørt]
 4. I dette punkt betyder »småbørnsartikel« ethvert produkt, der har til formål at gøre det lettere for børn at sove eller slappe af, som anvendes til børns hygiejne, eller som børn kan mades med eller kan sutte på.

54.  2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

CAS-nr. 111-77-3

EF-nr. 203-906-6

Må efter den 27. juni 2010 ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug som bestanddel i maling, malingfjerner, rengøringsmidler, selvblankende emulsioner og produkter til overfladebehandling af gulve i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

55.  2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)

CAS-nr. 112-34-5

EF-nr. 203-961-6

 1. Må ikke markedsføres for første gang efter den 27. juni 2010 med henblik på levering til privat brug som bestanddel i sprøjtemaling eller rengøringsspray i aerosolbeholdere i koncentrationer på 3 vægtprocent eller derover.
 2. Sprøjtemaling og rengøringsspray i aerosolbeholdere, der indeholder DEGBE, og som ikke overholder stk. 1, må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010.
 3. Med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at anden maling end sprøjtemaling med et DEGBE-indhold på 3 vægtprocent eller derover, der markedsføres med henblik på levering til privat brug, senest den 27. december 2010 er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:
  »Må ikke anvendes i sprøjtemalingudstyr«.

56.  Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)
CAS-nr. 26447-40-5
EF-nr. 247-714-0
herunder følgende specifikke isomerer:
a)  4,4'-methylendiphenyldiisocyanat:
CAS-nr. 101-68-8
EF-nr. 202-966-0
b)  2,4'-methylendiphenyldiisocyanat:
CAS-nr. 5873-54-1
EF-nr. 227-534-9
c)  2,2'-methylendiphenyldiisocyanat:
CAS-nr. 2536-05-2
EF-nr. 219-799-4

 1. Må efter den 27. december 2010 kun markedsføres med henblik på levering til privat brug som bestanddel i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent af MDI eller derover, hvis leverandørerne inden markedsføringen sikrer, at pakningen:
  • a)  indeholder beskyttelseshandsker, der opfylder kravene i Rådets direktiv 89/686/EØF (*9);
  • b)  med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:
   • »Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater.
   • Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt.
   • Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387).«
 2. Som en undtagelse finder stk. 1), litra a), ikke anvendelse på hotmelt-lime.

57.  Cyclohexan

CAS-nr. 110-82-7

EF-nr. 203-806-2

 1. Må ikke markedsføres for første gang efter den 27. juni 2010 med henblik på levering til privat brug som bestanddel i neoprenbaserede kontaktklæbemidler i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover i pakninger over 350 g.
 2. Neoprenbaserede cyclohexanholdige kontaktlime, der ikke overholder stk. 1, må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010.
 3. Med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at neoprenbaserede cyclohexanholdige kontaktlime i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, der markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010, er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:
  • »Dette produkt må ikke anvendes under dårlige udluftningsforhold.
  • Dette produkt må ikke anvendes til pålægning af gulvtæpper.«

58.  Ammoniumnitrat (AN)

CAS-nr. 6484-52-2

EF-nr. 229-347-8

 1. Må efter den 27. juni 2010 ikke markedsføres for første gang som et stof eller i blandinger indeholdende over 28 vægtprocent nitrogen hidrørende fra ammoniumnitrat, til brug som fast gødning, enkeltgødning eller sammensat gødning, medmindre gødningen opfylder de tekniske forskrifter for ammoniumnitratgødning med højnitrogenindhold i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 (*10).  

59.  Dichlormethan

CAS-nr. 75-09-2

EF nr. 200-838-9

 1. Malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, må ikke:
  • a)  markedsføres for første gang med henblik på levering til private eller erhvervsmæssige brugere efter den 6. december 2010
  • b)  markedsføres med henblik på levering til private eller erhvervsmæssige brugere efter den 6. december 2011
  • c)  anvendes af erhvervsmæssige brugere efter den 6. juni 2012.
   I dette punkt forstås ved:
   • i)  »erhvervsmæssige brugere« alle fysiske eller juridiske personer, herunder arbejdstagere og selvstændige, der som led i deres erhvervsaktivitet anvender malingfjernere uden for industrianlæg
   • ii)  »industrianlæg« et anlæg, der anvendes til fjernelse af maling.
 2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne inden for deres område og til visse aktiviteter tillade anvendelse af malingfjernere, som indeholder dichlormethan, såfremt arbejdet udføres af specialuddannede erhvervsmæssige brugere, og medlemsstaterne kan tillade markedsføring af sådanne malingfjernere med henblik på levering til sådanne erhvervsmæssige brugere.
  Medlemsstater, der bruger denne undtagelse, skal fastsætte hensigtsmæssige bestemmelser til beskyttelse af sundheden og sikkerheden for erhvervsmæssige brugere, som anvender dichlormethanholdige malingfjernere og skal give Kommissionen meddelelse herom.
  Disse bestemmelser skal indeholde krav om, at erhvervsmæssige brugere som dokumentation for, at de er korrekt uddannede og kvalificerede til sikkert at anvende dichlormethanholdige malingfjernere, skal være i besiddelse af et certifikat, som er godkendt i den medlemsstat, i hvilken de udøver deres erhverv, eller skal kunne fremlægge anden dokumentation herfor eller skal på anden måde være godkendt af denne medlemsstat.
  Kommissionen udarbejder en liste over medlemsstater, der har gjort brug af denne undtagelse, og gør den offentligt tilgængelig på internettet.
 3. Erhvervsmæssige brugere, der er omfattet af den i stk. 2 nævnte undtagelse, må kun udøve dette erhverv i medlemsstater, der har gjort brug af denne undtagelse. Den i stk. 2 nævnte uddannelse skal mindst omfatte:
  • a)  viden om, evaluering og håndtering af sundhedsrisici, herunder information om eksisterende substitutionsmuligheder eller processer, som under de pågældende anvendelsesbetingelser er mindre farlige for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed
  • b)  anvendelse af tilstrækkelig ventilation
  • c)  anvendelse af egnede personlige værnemidler, der opfylder kravene i direktiv 89/686/EØF.

  Arbejdsgivere og selvstændige skal så vidt muligt substituere dichlormethan med en kemisk agens eller proces, som under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke indebærer en risiko eller indebærer en lavere risiko for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.
  Den erhvervsmæssige skal anvende alle relevante sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af personlige værnemidler.

 4. Uden at det berører anvendelsen af anden fællesskabslovgivning om beskyttelse af arbejdstagere, må malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, kun anvendes i industrianlæg, når følgende minimumsbetingelser er opfyldt:
  • a)  effektiv ventilation i alle produktionsområder, navnlig ved vådbehandling og tørring af artikler, der er behandlet med malingfjerner: lokal udsugning ved beholdere med malingfjerner suppleret med mekanisk ventilation i sådanne områder for at minimere eksponeringen og sikre overholdelse af de relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, hvor det er teknisk muligt
  • b)  foranstaltninger for at mindske fordampning fra beholdere med malingfjerner, herunder: låg til tildækning af beholdere, undtagen ved påfyldning og tømning heraf; hensigtsmæssige metoder til påfyldning og tømning af beholdere; og vask af beholdere med vand eller saltlage for at fjerne overskydende opløsningsmiddel efter tømning
  • c)  foranstaltninger til sikker håndtering af dichlormethan i beholdere til malingfjerner, herunder: pumper og rør til transport af malingfjerner til og fra beholdere og hensigtsmæssige metoder til sikker rengøring af beholdere og fjernelse af slam
  • d)  personlige værnemidler, der opfylder kravene i direktiv 89/686/EØF, herunder: egnede handsker, øjenværn og beskyttelsesdragt samt egnet åndedrætsværn, hvor det ikke er muligt på anden vis at sikre, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes
  • e)  tilstrækkelig information, instruktion og uddannelse af brugerne i brug af sådant udstyr.
 5. Uden at dette berører anvendelsen af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, skal malingfjernere, der indeholder dichlormethan i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, fra 6. december 2011 forsynes med følgende synlige, tydelige og ikke-sletbare tekst:
  »Må kun anvendes i industrianlæg og af erhvervsmæssige brugere, der er godkendt i visse EU-medlemsstater — kontroller, hvor sidstnævnte anvendelse er tilladt.«

60.  Acrylamid

CAS-nr. 79-06-1

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som en bestanddel i blandinger i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover til alle anvendelser af injektions- og fugemidler efter 5. november 2012.

61.  Dimethylfumarat (DMF)

CAS-nr. 624-49-7

EC 210-849-0

Må ikke anvendes i artikler eller dele af artikler i koncentrationer på over 0,1 mg/kg.

Artikler eller dele af artikler, der indeholder DMF i koncentrationer på over 0,1 mg/kg, må ikke markedsføres.

62.  

а)  phenylkviksølvacetat

EF-nr. 200-532-5

CAS-nr. 62-38-4

b)  phenylkviksølvpropionat

EF-nr. 203-094-3

CAS-nr. 103-27-5

c)  phenylkviksølv-2-ethylhexanoat

EF-nr. 236-326-7

CAS-nr. 13302-00-6

d)  phenylkviksølvoctanoat

EF-nr. —

CAS-nr. 13864-38-5

e)  phenylkviksølvneodecanoat

EF-nr. 247-783-7

CAS-nr. 26545-49-3

 1. Må ikke fremstilles, markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger efter den 10. oktober 2017, hvis kviksølvkoncentrationen i blandingerne er på 0,01 vægtprocent eller derover.
 2. Artikler eller dele heraf, der indeholder et eller flere af disse stoffer, må ikke markedsføres efter den 10. oktober 2017, hvis kviksølvkoncentrationen i artiklerne eller en del heraf er på 0,01 vægtprocent eller derover.

63.  Bly

CAS-nr. 7439-92-1

EF-nr. 231-100-4

og dets forbindelser

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes i de enkeltdele af smykker, hvis koncentrationen af bly (udtrykt som metal) i den pågældende del er 0,05 vægtprocent eller derover.
 2. For så vidt angår punkt 1 forstås ved:
  • i)  »smykker«: smykker, bijouterivarer og hårpynt, herunder:
   • a)  armbånd, halskæder og ringe
   • b)  piercingsmykker
   • c)  armbåndsure og lign.
   • d)  brocher og manchetknapper
  • ii)  »enkeltdel«: de materialer, som smykket er fremstillet af samt smykkets individuelle bestanddele.
 3. Punkt 1 finder også anvendelse på enkeltdele, når de markedsføres eller anvendes til fremstilling af smykker.
 4. Som undtagelse gælder punkt 1 ikke for:
  • a)  krystalglas som defineret i bilag I (kategori 1, 2, 3 og 4) i Rådets direktiv 69/943/EØF (*14)
  • b)  indre bestanddele i urværker, som forbrugerne ikke har adgang til
  • c)  ikke-syntetiske eller rekonstruerede ædelstene og halvædelstene (KN-kode 7103 , som fastlagt i forordning (EØF) nr. 2658/87), medmindre de er behandlet med bly eller dets forbindelser eller blandinger indeholdende disse stoffer
  • d)  emalje, defineret som blandinger, der kan forglasses som resultat af fusion, vitrificering eller sintring af mineraler smeltet ved en temperatur på mindst 500 °C.
 5. Som undtagelse finder punkt 1 ikke anvendelse på smykker markedsført første gang før 9. oktober 2013 og smykker fremstillet før den 10. december 1961.  
 6. Senest den 9. oktober 2017 foretager Kommissionen en ny vurdering af punkt 1-5 i dette nr. i lyset af nye videnskabelige oplysninger, herunder adgangen til alternativer og migration af bly fra de artikler, der er henvist til i punkt 1, og ændrer dette nr. i overensstemmelse hermed, hvis det er hensigtsmæssigt.  
 7. Må ikke markedsføres eller anvendes i artikler, der leveres til offentligheden, hvis blykoncentrationen (udtrykt som metal) i disse artikler eller berørbare dele deraf er lig med eller større end 0,05 vægtprocent, og disse artikler eller berørbare dele deraf under normale eller med rimelighed forudsigelige anvendelsesbetingelser kan puttes i munden af børn.
  Grænsen finder ikke anvendelse, hvis det kan dokumenteres, at blys frigivelsesgrad fra en sådan artikel eller enhver sådan berørbar del af en artikel, uanset om den er overfladebehandlet eller ej, ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t), og for overfladebehandlede artikler at overfladebehandlingen er tilstrækkelig til at sikre, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normale eller med rimelighed forudsigelige betingelser for anvendelse af artiklen.
  For så vidt angår dette punkt anses en artikel eller en berørbar del af en artikel for at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.
 8. Som undtagelse gælder punkt 7 ikke for:
  • a)  smykker omfattet af punkt 1
  • b)  krystalglas som defineret i bilag I (kategori 1, 2, 3 og 4) i direktiv 69/493/EØF
  • c)  ikke-syntetiske eller rekonstruerede ædelstene og halvædelstene (KN-kode 7103 , som fastlagt i forordning (EØF) nr. 2658/87), medmindre de er behandlet med bly eller dets forbindelser eller blandinger indeholdende disse stoffer
  • d)  emalje, defineret som blandinger, der kan forglasses som resultat af fusion, vitrificering eller sintring af mineraler smeltet ved en temperatur på mindst 500 °C
  • e)  nøgler og låse, herunder hængelåse
  • f)  musikinstrumenter
  • g)  artikler og dele af artikler, der omfatter messinglegeringer, hvis blykoncentrationen (udtrykt som metal) i messinglegeringen ikke overskrider 0,5 vægtprocent
  • h)  spidsen af skriveinstrumenter
  • i)  religiøse artikler
  • j)  bærbare zink-kul-tørbatterier og knapcellebatterier
  • k)  artikler, som falder ind under:
   • i)  direktiv 94/62/EF
   • ii)  forordning (EF) nr. 1935/2004
   • iii)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF (*15)
   • iv)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU (*16).
 9. Senest den 1. juli 2019 foretager Kommissionen en ny vurdering af punkt 7 og punkt 8, litra e), f), i) og j), i dette nr. i lyset af nye videnskabelige oplysninger, herunder adgangen til alternativer og migration af bly fra de artikler, der er henvist til i punkt 7, herunder kravene om overfladebehandlingens integritet, og ændrer dette nr. i overensstemmelse hermed, hvis det er hensigtsmæssigt.
 10. Som undtagelse gælder punkt 7 ikke for artikler, der markedsføres for første gang inden den 1. juni 2016.  
 11. Det er forbudt at foretage en af følgende handlinger efter den 15. februar 2023 i eller inden for 100 meter fra vådområder:
  • a)  affyre hagl, der indeholder en koncentration af bly (udtrykt som metal), der er lig med eller større end 1 vægtprocent
  • b)  bære sådanne hagl på sig, hvis dette forekommer under skydning i vådområder eller som en del af at tage ud og skyde i et vådområde.
   Med henblik på første afsnit fastsættes følgende:
   • a)  »inden for en afstand af 100 meter fra vådområder«: inden for 100 meter fra enhver ydre grænse af et vådområde
   • b)  »skydning i vådområder«: skydning i eller inden for 100 meter fra vådområder
   • c)  hvis en person er fundet bærende hagl på sig i eller inden for 100 meter fra et vådområde, mens vedkommende er ude at skyde eller som en del af at tage ud og skyde, formodes den pågældende skydning at være skydning i et vådområde, medmindre den pågældende person kan påvise, at der er tale om en anden form for skydning.
    Den i første afsnit fastsatte begrænsning finder ikke anvendelse i en medlemsstat, hvis den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med stk. 12 underretter Kommissionen om, at den agter at gøre brug af den i nævnte stykke omhandlede mulighed.
 12. Hvis mindst 20 % af en medlemsstats samlede territorium, bortset fra territorialfarvandene, er vådområder, kan denne medlemsstat i stedet for at gøre brug af begrænsningen fastsat i stk. 11, første afsnit, forbyde følgende handlinger på hele sit territorium fra den 15. februar 2024:
  • a)  markedsføring af hagl, der indeholder en koncentration af bly (udtrykt som metal), der er lig med eller større end 1 vægtprocent
  • b)  affyring af sådanne hagl
  • c)  at bære sådanne hagl på sig under skydning eller som en del af at tage ud og skyde.
   Enhver medlemsstat, der har til hensigt at gøre brug af den i første afsnit omhandlede mulighed, meddeler Kommissionen denne hensigt senest den 15. august 2021. Medlemsstaten meddeler straks og under alle omstændigheder senest den 15. august 2023 teksten til de nationale foranstaltninger, som den har vedtaget, til Kommissionen. Kommissionen offentliggør straks sådanne meddelelser om hensigt og tekster til de nationale foranstaltninger, som den har modtaget.
 13. I stk. 11 og 12 forstås ved:
  • »vådområder«: områder med marsk, kærmose, tørveområder eller vandområder, hvad enten de er naturlige eller kunstige, permanente eller midlertidige, med vand, der er stillestående eller strømmende, fersk-, brak- eller saltvand, herunder havområder, hvis dybde ved lavvande ikke overstiger seks meter
  • b)  »hagl«: hagl, der anvendes eller er bestemt til anvendelse i en enkeltladning eller patron i et haglgevær
  • c)  »haglgevær«: et skydevåben med glat løb bortset fra luftgeværer
  • d)  »skydning«: enhver skydning med et haglgevær
  • e)  »bære på sig«: enhver form for udførelse af handlingen at bære på sig foretaget af en person, eller enhver anden form for udførelse af handlingen at bære på sig eller at transportere
  • f)  for at afgøre, om en person, der antræffes med hagl, bærer hagl på sig »som en del af at tage ud og skyde«:
   • i)  skal der tages hensyn til alle sagens omstændigheder
   • ii)  behøver den person, der antræffes med hagl, ikke nødvendigvis være den samme person, som skyder.
 14. Medlemsstaterne kan opretholde nationale bestemmelser om beskyttelse af miljøet eller menneskers sundhed, der er gældende den 15. februar 2021, og som begrænser bly i hagl i strengere grad end stk. 11.
  Medlemsstaten meddeler straks Kommissionen teksten til disse nationale bestemmelser. Kommissionen offentliggør straks sådanne tekster til nationale bestemmelser, som den har modtaget.

64.  1,4-dichlorbenzen

CAS-nr.: 106-46-7

EF-nr. 203-400-5

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som en bestanddel i blandinger i en koncentration på 1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet eller blandingen markedsføres til anvendelse eller anvendes som luftfrisker eller deodoriseringsmiddel på toiletter, i hjem, på kontorer eller i andre indendørs offentlige områder.

65.  Uorganiske ammoniumsalte

 1. Må ikke markedsføres eller anvendes i blandinger eller artikler af celluloseisolationsmateriale efter den 14. juli 2018, medmindre udledningen af ammoniak fra disse blandinger eller artikler resulterer i en koncentration, der er mindre end 3 ppm på volumenbasis (2,12 mg/m3) under de i punkt 4 angivne prøvningsbetingelser.
  En leverandør af blandinger af celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte skal oplyse modtageren eller forbrugeren, om det maksimalt tilladte belastningsniveau for blandinger af celluloseisolationsmateriale, udtrykt i tykkelse og massefylde.
  En downstreambruger af blandinger af celluloseisolationsmateriale indeholdende uorganiske ammoniumsalte skal sikre, at den maksimalt tilladte belastning, som den blev formidlet af leverandøren, ikke er overskredet.
 2. Som undtagelse finder stk. 1 ikke anvendelse på markedsføring af blandinger af celluloseisolationsmateriale, som udelukkende er beregnet til fremstilling af artikler af celluloseisolationsmateriale, eller på anvendelsen af disse blandinger til fremstilling af artikler af celluloseisolationsmateriale.
 3. I tilfælde af at en medlemsstat har nationale midlertidige foranstaltninger, der er gældende den 14. juli 2016, som er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 129, stk. 2, litra a), finder bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendelse fra denne dato.
 4. Overholdelse af den maksimale grænseværdi for udledning, som er fastsat i stk. 1, første afsnit, skal påvises i overensstemmelse med den tekniske specifikation CEN/TS 16516, som er tilpasset på følgende måde:
  • a)  testens varighed skal være mindst 14 dage i stedet for 28 dage
  • b)  udledningen af ammoniakgas skal måles mindst én gang om dagen under testen
  • c)  den maksimale udledning må ikke nås eller overstiges i nogen måling, der foretages under testen
  • d)  den relative fugtighed skal være på 90 % i stedet for 50 %
  • e)  der skal anvendes en passende metode til at måle udledningen af ammoniakgas
  • f)  det maksimale belastningsniveau, udtrykt i tykkelse og massefylde, skal registreres under stikprøveudtagningen af de blandinger eller artikler af celluloseisolationsmaterialet, der skal testes.

66.  Bisphenol A

CAS nr. 80-05-7

EF-nr. 201-245-8

Må ikke markedsføres i termopapir i koncentrationer på 0,02 vægtprocent eller derover efter den 2. januar 2020.

69.  Methanol

CAS-nr. 67-56-1

EF-nr. 200-659-6

Må ikke markedsføres til offentligheden efter den 9. maj 2019 i sprinklervæsker eller afisningsvæsker, i en koncentration på 0,6 vægtprocent eller derover.

70.  Octamethylcyclotetrasiloxan (D4)

CAS-nr. 556-67-2

EF-nr. 209-136-7

Decamethylcyclopentasiloxan (D5)

CAS-nr. 541-02-6

EF-nr. 208-764-9

 1. Må ikke markedsføres i kosmetiske produkter, der vaskes af i en koncentration på eller over 0,1 % ud fra vægten af hvert stof efter den 31. januar 2020
 2. I denne forbindelse forstås ved »kosmetiske produkter, der vaskes af« kosmetiske produkter, som de er defineret i artikel 2, stk. 1, litra a) i forordning (EF) nr. 1223/2009, der under normale anvendelsesbetingelser vaskes af med vand efter påføring.

71.  1-methyl-2-pyrrolidon

(NMP)

CAS-nr. 872-50-4

EF-nr. 212-828-1

 1. Må ikke markedsføres som et stof som sådan eller i blandinger i en koncentration på eller over 0,3 % efter den 9. maj 2020, medmindre producenterne, importørerne og downstreambrugerne i de relevante kemikaliesikkerhedsrapporter og sikkerhedsdatablade har medtaget afledte nuleffektniveauer (Derived No-Effect Levels (DNEL-værdier)) ved eksponering af arbejdstagerne for 14,4 mg/m3 ved indånding og 4,8 mg/kg/dag ved eksponering gennem huden.
 2. Må ikke markedsføres eller anvendes som stof som sådan eller i blandinger i en koncentration på eller over 0,3 % efter den 9. maj 2020, medmindre producenterne og downstreambrugerne iværksætter passende risikohåndteringsforanstaltninger og sørger for passende anvendelsesforhold for at sikre, at eksponeringen af arbejdstagerne er under de DNEL-værdier, der er fastsat i stykke 1.
 3. Uanset stk.1 and 2 skal kravene, som fastsat deri, gælde fra den 9. maj 2024 med hensyn til markedsføring af anvendelse eller anvendelse som opløsningsmiddel eller reaktant i trådbeklædningsprocessen.

72.  De i kolonne 1 i tabellen i tillæg 12 opførte stoffer

 1. Må ikke markedsføres efter 1. november 2020 i nogen af følgende:
  • a)  beklædningsgenstande og tilbehør dertil
  • b)  andre tekstiler end beklædningsgenstande, der, når de anvendes på normale betingelser eller på betingelser, som med rimelighed kan forudses, kommer i kontakt med menneskers hud i et lignende omfang som beklædningsgenstande
  • c)  fodtøj

  hvis beklædningsgenstanden, tilbehøret dertil, de andre tekstiler end beklædningsgenstande eller fodtøjet er bestemt til anvendelse af forbrugerne og stoffet er til stede i en koncentration, der, målt i homogent materiale, er lig med eller større end den, der er angivet for det pågældende stof i tillæg 12.

 2. Som en undtagelse for så vidt angår markedsføringen af formaldehyd [CAS-nr. 50-00-0] i jakker, frakker eller møbelpolstring er den relevante koncentration med henblik på punkt 1 300 mg/kg i perioden mellem 1. november 2020-1. november 2023. Den i tillæg 12 angivne koncentration gælder derefter.
 3. Punkt 1 finder ikke anvendelse for:
  • a)  beklædningsgenstande, tilbehør dertil eller fodtøj, eller dele af beklædningsgenstande, tilbehør dertil eller fodtøj, der udelukkende er fremstillet af naturlæder, pels eller skind
  • b)  lukkeanordninger og dekorative påsætninger, der ikke er fremstillet af tekstiler
  • c)  brugte beklædningsgenstande, tilbehør dertil og andre tekstiler end beklædningsgenstande eller fodtøj
  • d)  væg til væg-tæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer til indendørs brug, tæpper og løbere.
 4. Punkt 1 finder ikke anvendelse for beklædningsgenstande, tilbehør dertil, andre tekstiler end beklædningsgenstande eller fodtøj, der er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 (*) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 (**).
 5. Punkt 1, litra b), finder ikke anvendelse for tekstiler til engangsbrug. Ved »tekstiler til engangsbrug« forstås tekstiler, der er udformet til kun at blive anvendt én gang eller i en begrænset periode, og som ikke er beregnet til efterfølgende anvendelse til samme eller et lignende formål.
 6. Punkt 1 og 2 finder anvendelse, uden at anvendelse af eventuelle strengere begrænsninger fastsat i bilaget eller i anden gældende EU-lovgivning tilsidesættes derved.
 7. Kommissionen skal tage undtagelsen i punkt 3, litra d), op til fornyet overvejelse og ændre punktet, hvis det er relevant.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EUT L 81 af 31.3.2016, s. 51).

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1).

73.  (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol

Ethvert af dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivater (TDFA'er)

 1. Må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 2. januar 2021 enkeltvis eller i kombination i en koncentration på eller over 2 μg/kg af blandinger, der indeholder organiske opløsningsmidler, i sprayprodukter.
 2. Med henblik på denne punkt forstås ved »sprayprodukter« aerosolbeholdere, pumpespray og udløserspray, der markedsføres til præparerings- og imprægneringsanvendelser.
 3. Emballagen til sprayprodukter, der indeholder (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og/eller TDFA'er kombineret med organiske opløsningsmidler, jf. afsnit 1, skal, uden at gennemførelsen af andre EU-bestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger tilsidesættes derved, være klart og uudsletteligt mærket: »Kun til professionel brug« og »Livsfarlig ved indånding« med piktogrammet GHS06.
 4. Afsnit 2.3 i sikkerhedsdatabladene skal indeholde følgende oplysninger: »Blandinger af (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og/eller ethvert af dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivater i en koncentration på eller over 2 μg/kg og organiske oplysningsmidler i sprayprodukter er kun til professionel brug og er mærket »Livsfarlig ved indånding«.
 5. Organiske opløsningsmidler, jf. afsnit 1, 3 og 4, omfatter organiske opløsningsmidler, der anvendes som aerosoldrivmidler.

74.  Diisocyanater, O = C=N-R-N = C=O, hvor R er en alifatisk eller aromatisk kulbrinteenhed af uspecificeret længde

 1. Må ikke anvendes som stoffer som sådan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til industriel og erhvervsmæssig brug efter den 24.august 2023 medmindre:
  • a)  koncentrationen af diisocyanater enkeltvis og i kombination er mindre end 0,1 vægtprocent, eller
  • b)  arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende sikrer, at industrielle eller erhvervsmæssige brugere har gennemført uddannelse i sikker anvendelse af diisocyanater forud for anvendelsen af stoffet/stofferne eller blandingen/blandingerne.
 2. Må ikke markedsføres som stoffer som sådan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til industriel og erhvervsmæssig anvendelse efter den 24. februar 2022, medmindre:
  • a)  koncentrationen af diisocyanater enkeltvis og i kombination er mindre end 0,1 vægtprocent, eller
  • b)  leverandøren sikrer, at modtageren af stoffet/stofferne eller blandingen/blandingerne oplyses om kravene omhandlet i punkt 1, litra b), og at følgende angivelse er anbragt på emballagen, således at den er klart adskilt visuelt fra resten af oplysningerne på etiketten: »Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug.«
 3. I dette punkt forstås der ved »industrielle og erhvervsmæssige brugere« arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der håndterer diisocyanater som sådan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til industriel og erhvervsmæssig anvendelse, eller overvåger disse opgaver.
 4. Uddannelsen omhandlet i punkt 1, litra b) skal omfatte vejledning i kontrol af hudeksponering eller eksponering ved indånding for diisocyanater på arbejdsstedet, uden at det berører eventuelle nationale grænseværdier for eksponering eller andre relevante risikohåndteringsforanstaltninger på nationalt plan. Uddannelsen skal udføres af en ekspert inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der har tilegnet sig kompetencer ved relevant erhvervsuddannelse. Uddannelsen skal som minimum omfatte:
  • a)  uddannelseselementerne i punkt 5, litra a), om alle industrielle og erhvervsmæssige anvendelser
  • b)  uddannelseselementerne i punkt 5, litra a) og b), om følgende anvendelser:
   • håndtering af åbne blandinger ved omgivelsestemperatur (herunder skumtunneler)
   • sprøjtning i en ventileret kabine
   • påføring med rulle
   • påføring med pensel
   • påføring ved dypning og overhældning
   • mekanisk efterbehandling (f.eks. tilskæring) af ufuldstændigt hærdede artikler, der ikke længere er varme
   • rengøring og affald
   • andre anvendelser med samme eksponering gennem huden og/eller ved indånding
  • c)  uddannelseselementerne i punkt 5, litra a), b) og c), om følgende anvendelser:
   • håndtering af ufuldstændigt hærdede artikler (f.eks. nyligt hærdet, stadig varm)
   • støbeanvendelser
   • vedligeholdelse og reparation, der kræver adgang til udstyr
   • åben håndtering af varme eller meget varme formuleringer (> 45 °C)
   • sprøjtning i fri luft med begrænset eller kun naturlig ventilation (herunder store industriarbejdshaller) og sprøjtning med højenergi (f.eks. skum, elastomerer)
   • og andre anvendelser med samme eksponering gennem huden og/eller ved indånding.
 5. Uddannelseselementer:
  • a)  generel uddannelse, herunder online-uddannelse, om:
   • diisocyanaters kemi
   • toksicitetsfarer (herunder akut toksicitet)
   • eksponering for diisocyanater
   • grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
   • hvordan man kan udvikle sensibilisering
   • lugt som indikation på fare
   • vigtigheden af volatilitet for risiko
   • diisocyanaters viskositet, temperatur og molekylvægt
   • personlig hygiejne
   • de fornødne personlige værnemidler, herunder praktiske anvisninger om korrekt anvendelse og deres begrænsninger
   • risiko for hudkontakt og eksponering ved indånding
   • risiko i forbindelse med den anvendte påføringsproces
   • hud- og inhalationsbeskyttelsessystem
   • ventilation
   • rengøring, lækager, vedligeholdelse
   • bortskaffelse af tom emballage
   • beskyttelse af andre tilstedeværende
   • identifikation af kritiske håndteringsfaser
   • specifikke nationale kodesystemer (hvis relevant)
   • adfærdsbaseret sikkerhed
   • certificering eller dokumenteret bevis for, at der er gennemført en uddannelse
  • b)  uddannelse på mellemniveau, herunder online-uddannelse, om:
   • supplerende adfærdsbaserede aspekter
   • vedligeholdelse
   • ændringshåndtering
   • evaluering af eksisterende sikkerhedsinstrukser
   • risiko i forbindelse med den anvendte påføringsproces
   • certificering eller dokumenteret bevis for, at der er gennemført en uddannelse
  • c)  avanceret uddannelse, herunder online-uddannelse, om:
   • yderligere fornødne certificeringskrav vedrørende de omfattede anvendelser
   • sprøjtning uden for en sprøjtekabine
   • åben håndtering af meget varme eller varme formuleringer (> 45 °C)
   • certificering eller dokumenteret bevis for, at der er gennemført en uddannelse
 6. Uddannelsen skal være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af den medlemsstat, hvori de industrielle eller erhvervsmæssige brugere opererer. Medlemsstaterne kan gennemføre eller fortsætte med at anvende deres egne nationale krav til anvendelsen af det/den/de pågældende stof(fer) eller blanding(er), så længe minimumskravene, der er fastsat i punkt 4 og 5, bliver overholdt.
 7. Den i punkt 2, litra b), omhandlede leverandør skal sikre, at modtageren får uddannelsesmateriale og kurser i henhold til punkt 4 og 5 på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstat(er), hvor det/den/de pågældende stof(fer) eller blanding(er) leveres. Uddannelsen skal tage de leverede produkters karakteristika i betragtning, herunder sammensætning, emballage og udformning.
 8. Arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende skal dokumenterer, at uddannelsen omhandlet i punkt 4 og 5 er gennemført med tilfredsstillende resultat. Uddannelsen skal fornyes mindst hvert femte år.
 9. Medlemsstaterne medtager følgende oplysninger i deres rapporter i henhold til artikel 117, stk. 1:
  • a)  fastsatte uddannelseskrav og andre risikostyringsforanstaltninger vedrørende industriel og erhvervsmæssig anvendelse af diisocyanater, der er fastsat i den nationale lovgivning
  • b)  antallet af indberettede og anerkendte tilfælde af erhvervsbetinget astma og erhvervsbetingede luftvejs- og hudsygdomme i forbindelse med diisocyanater
  • c)  nationale eksponeringsgrænser for diisocyanater, hvis sådanne findes
  • d)  oplysninger om håndhævelsesaktiviteter vedrørende denne begrænsning.
 10. Denne begrænsning finder anvendelse, uden at det berører anden EU-lovgivning om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

75. Stoffer, der henhører under ét eller flere af følgende litraer:

a)  stoffer, der er klassificeret som et af følgende stoffer i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008:

 • kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagene i kategori 1A, 1B eller 2, dog ikke stoffer, der er klassificeret på grund af virkninger af eksponering udelukkende ved indånding
 • reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1A, 1B eller 2, dog ikke reproduktionstoksiske stoffer, der er klassificeret på grund af virkninger af eksponering udelukkende ved indånding
 • hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B
 • hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C eller hudirriterende i kategori 2
 • alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2

b)  stoffer, der er opført i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 (*22)

c)  stoffer, der er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, for hvilke en betingelse er angivet i mindst én af kolonnerne g, h og i i tabellen i nævnte bilag

d)  stoffer, der er opført i tillæg 13 til dette bilag.

De supplerende krav i stk. 7 og 8 i kolonne 2 i dette punkt finder anvendelse på alle blandinger til tatovering, uanset om de indeholder et stof, der er omfattet af litra a) til d) i denne kolonne, eller ej.

 1. Må ikke markedsføres i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer, må ikke anvendes til tatovering efter den 4. januar 2022, hvis det pågældende stof eller de pågældende stoffer er til stede under følgende omstændigheder:
  • a)  hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagent i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
  • b)  hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
  • c)  hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
  • d)  hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på:
   • i)  0,1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator
   • ii)  0,01 vægtprocent eller derover i alle andre tilfælde
  • e)  hvis der er tale om et stof, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*22), og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
  • f)  hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af følgende arter er angivet i kolonne g (Produkttype, kropsdele) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover:
   • i)  »Produkter, som afrenses«
   • ii)  »Må ikke anvendes i produkter til slimhinder«
   • iii)  »Må ikke anvendes i øjenprodukter«
  • g)  hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Højeste koncentration i det brugsklare produkt), eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration eller på en anden måde, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pågældende kolonne
  • h)  hvis der er tale om et stof, der er opført i tillæg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration, der er lig med eller højere end den koncentrationsgrænse, der er fastsat for det pågældende stof i nævnte tillæg.
 2. I dette punkt forstås ved anvendelse af en blanding »med henblik på tatovering« en injektion eller indføring af blandingen i en persons hud, slimhinde- eller øjeæblet ved hjælp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik på at lave et mærke eller design på vedkommendes krop.
 3. Hvis et stof, der ikke er opført i tillæg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den strengeste koncentrationsgrænse fastsat i de pågældende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opført i tillæg 13, også er omfattet af ét eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den koncentrationsgrænse, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.
 4. Som en undtagelse gælder stk. 1 ikke for følgende stoffer indtil den 4. januar 2023:
  • a)  Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)
  • b)  Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
 5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at klassificere eller omklassificere et stof, således at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassificering er efter den i stk. 1 nævnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.
 6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at opføre eller ændre opførelsen af et stof, således at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og ændringen træder i kraft efter den i stk. 1 nævnte dato eller i givet fald stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra den dato, der falder 18 måneder efter ikrafttrædelsen for den retsakt, hvorved ændringen blev foretaget.
 7. Leverandører, der markedsfører en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen mærkes med følgende oplysninger:
  • a)  angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«
  • b)  et referencenummer til entydig identifikation af partiet
  • c)  listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fælles betegnelse for ingredienser, IUPAC-navnet. I mangel af en fælles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredienserne skal i forbindelse med formuleringen anføres i rækkefølge efter ingrediensernes faldende vægt eller mængde. Ved »ingrediens« forstås ethvert stof, der tilsættes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Urenheder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet på et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i forvejen skal angives på etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendigt at angive denne ingrediens i mærkningen i overensstemmelse med denne forordning
  • d)  den supplerende erklæring »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)
  • e)  angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncentrationsgrænse, der er anført i tillæg 13
  • f)  angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den koncentrationsgrænse, der er angivet i tillæg 13
  • g)  sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kræves på etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008.

  Oplysningerne skal være klart synlige, let læselige og mærket på en sådan måde, at de ikke kan slettes.
  Oplysningerne skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de berørte medlemsstater.
  De oplysninger, der er anført i første afsnit, med undtagelse af litra a), anføres i stedet i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt på grund af pakkens størrelse.
  Før den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal vedkommende give den person, der undergår proceduren, de oplysninger, der er angivet på emballagen, eller som findes i brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

 8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, må ikke anvendes til tatovering.
 9. Dette punkt finder ikke anvendelse på stoffer, der er gasser ved en temperatur på 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptryk på over 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).
 10. Dette punkt finder ikke anvendelse på markedsføringen af en blanding til tatovering eller på anvendelse af en blanding til tatovering, når den udelukkende markedsføres som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU) 2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis markedsføringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, finder kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

76. N,N-dimethylformamid

CAS-nr.: 68-12-2

EF- nr. 200-679-5

 1. Må ikke markedsføres som et stof som sådan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i en koncentration på eller over 0,3 % efter den 12. december 2023, medmindre producenterne, importørerne og downstreambrugerne i de relevante kemikaliesikkerhedsrapporter og sikkerhedsdatablade har medtaget afledte nuleffektniveauer (Derived No-Effect Levels (DNEL-værdier)) ved eksponering af arbejdstagerne på 6 mg/m3 ved indånding og 1,1 mg/kg/dag ved eksponering gennem huden.
 2. Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof som sådan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i en koncentration på eller over 0,3 % efter den 12. december 2023, medmindre producenterne, importørerne og downstreambrugerne træffer de relevante risikostyringsforanstaltninger og giver passende driftsmæssige betingelser for at sikre, at arbejdstagernes eksponering er under de i stk. 1 specificerede DNEL-værdier.
 3. Uanset punkt 1 og 2 finder forpligtelserne deri anvendelse fra den 12. december 2024 for så vidt angår markedsføring med henblik på anvendelse eller anvendelse som opløsningsmiddel i processer med direkte eller overførbar polyurethanbelægning på tekstiler og papirmateriale eller til fremstilling af polyurethanmembraner og fra den 12. december 2025 for så vidt angår markedsføring med henblik på anvendelse eller anvendelse som opløsningsmiddel i processer med tør- og vådspinding af syntetiske fibre.
(*1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 42.
(*2) EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40.
(*3) EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.
(*4) EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.
(*5) EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.
(*6) EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.
(*7) EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
(*8) EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.
(*9) EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18.
(*10) EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.
(*11) EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.
(*12) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.
(*13) EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.
(*14) EFT L 326 af 29.12.1969, s. 36.
(*15) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj (EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1).
(*16) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88).
(*17) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
(*18) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).
(*19) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24).
(*20) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1).
(*21) Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1).
(*22) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59).

 

Henter PDF