Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 02 - Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Bilag 2 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Generer PDF

Dette bilag indeholder kravene til de sikkerhedsdatablade, der udleveres for et stof eller et kemisk produkt i henhold til artikel 31. Sikkerhedsdatabladet udgør et redskab, hvormed passende sikkerhedsoplysninger om klassificerede stoffer og kemiske produkter, herunder oplysninger fra den eller de relevante kemikaliesikkerhedsrapporter, formidles ned gennem leverandørkæden til den eller de umiddelbare downstream-brugere. De oplysninger, der gives i sikkerhedsdatabladet, skal være i overensstemmelse med oplysningerne i kemikaliesikkerhedsrapporten, når en sådan kræves. Er der udarbejdet en kemikaliesikkerhedsrapport, skal det eller de relevante eksponeringsscenarier angives i et bilag til sikkerhedsdatabladet, for at man lettere kan henvise til dem under de relevante punkter i sikkerhedsdatabladet.

Formålet med dette bilag er at sikre sammenhæng og præcision i indholdet under de enkelte obligatoriske punkter i artikel 31, således at de resulterende sikkerhedsdatablade vil sætte brugeren i stand til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte menneskers sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt miljøet.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene skal endvidere opfylde forskrifterne i direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser. Sikkerhedsdatabladet skal navnlig gøre det muligt for arbejdsgiveren at fastslå, om der findes farlige kemiske agenser på arbejdspladsen, og at vurdere eventuelle risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med anvendelsen af sådanne agenser.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet skal være klare og kortfattede. Sikkerhedsdatabladet skal udarbejdes af en kvalificeret person, der tager hensyn til brugernes særlige behov, i det omfang disse kendes. Personer, der markedsfører kemiske stoffer og produkter, skal sørge for, at de pågældende kvalificerede personer har modtaget den nødvendige uddannelse, herunder genopfriskningskurser.

For kemiske produkter, der ikke er klassificeret som farlige, men for hvilke der kræves et sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31, gives der i hvert punkt de oplysninger, der er relevante for produktet.

I betragtning af de kemiske stoffers og produkters mange egenskaber kan supplerende oplysninger i visse tilfælde være nødvendige. Hvis det i andre tilfælde viser sig, at oplysninger om visse egenskaber ikke er relevante, eller det er teknisk umuligt at give dem, skal grundene hertil klart anføres i hvert punkt. Der skal gives oplysninger for hver farlig egenskab. Hvis det anføres, at en given fare ikke er til stede, skal der klart skelnes mellem de tilfælde, hvor den, der foretager klassificeringen, ikke råder over nogen oplysninger, og dem, hvor der foreligger negative forsøgsresultater.

Sikkerhedsdatabladets udstedelsesdato anføres på første side. Når et sikkerhedsdatablad er blevet ændret, skal modtageren gøres opmærksom på de pågældende ændringer, og det skal identificeres som "Revision: (dato)".

Bemærkning

Der kræves tillige sikkerhedsdatablade for visse særlige kemiske stoffer og produkter (f.eks. massive metaller, legeringer, komprimerede gasser osv.), der er opført i kapitel 8 og 9 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF, og for hvilke der er undtagelser for mærkning. 

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

1.1. Identifikation af stof eller kemisk produkt

Den anvendte identifikationsbetegnelse skal være identisk med den, der er anført på emballagens etiket som fastlagt i bilag VI til direktiv 67/548/EØF.

For registreringspligtige stoffer skal betegnelsen være i overensstemmelse med den, der er angivet ved registreringen, og der angives det registreringsnummer, der er tildelt i henhold til artikel 20, stk. 1, i denne forordning.

Andre muligheder for identifikation kan ligeledes anføres.

1.2. Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Anvendelserne af stoffet eller det kemiske produkt anføres, i det omfang de kendes. Er der mange mulige anvendelse, anføres kun de vigtigste eller almindeligste anvendelser. Der skal indgå en kortfattet beskrivelse af stoffets faktiske funktion, f.eks. flammehæmmende
middel, antioxidant osv.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, skal sikkerhedsdatabladet indeholde oplysninger om alle de identificerede anvendelser, der er relevante for modtageren af sikkerhedsdatabladet. Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med de identificerede anvendelser og eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

1.3. Identifikation af selskab/virksomhed

Navnet på den ansvarlige for markedsføring i Fællesskabet, det være sig producenten, importøren eller leverandøren, angives. Der angives fuldstændig adresse og telefonnummer for denne ansvarlige samt e-mail-adresse for den kompetente person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet.

Er den pågældende person ikke bosiddende i den medlemsstat, hvor stoffet eller det kemiske produkt markedsføres, angives desuden om muligt fuldstændig adresse og telefonnummer på den person, der er ansvarlig i den pågældende medlemsstat.

For registranter skal den angivne person svare til de oplysninger om producentens eller importørens identitet, der er givet i registreringen.

1.4. Nødtelefon

Ovennævnte oplysninger suppleres med nødopkaldsnummer på virksomheden og/eller det relevante officielle rådgivende organ (som kan være det organ, der er ansvarligt for modtagelse af oplysninger om sundhedsmæssige virkninger, jf. artikel 17 i direktiv 1999/45/EF). Det præciseres, om dette telefonnummer kun kan anvendes i arbejdstiden.

2. Fareidentifikation

Her angives den klassifikation af stoffet eller det kemiske produkt, der fremkommer ved anvendelse af klassificeringsreglerne i direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. Det anføres kort og klart, hvilke farer stoffet eller det kemiske produkt frembyder for mennesker og miljø.

Der skal klart skelnes mellem kemiske produkter, der er klassificeret som farlige, og kemiske produkter, der ikke er klassificeret som farlige efter direktiv 1999/45/EF.

Der gives en beskrivelse af de vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer, der med rimelighed kan forudses at ville kunne opstå ved brug og eventuel misbrug af stoffet eller det kemiske produkt.

Det kan være nødvendigt at nævne andre farer - som f.eks. støvafgivelse, krydssensibilisering, kvælning, forfrysning, stor sandsynlighed for udvikling af lugt eller smag eller miljøvirkninger som f.eks. farer for jordboende organismer, ozonnedbrydning, potentiale for fotokemisk ozondannelse osv. - der ikke fører til klassificering, men kan bidrage til de samlede farer ved stoffet.

Oplysningerne på etiketten skal anføres i punkt 15.

Stoffets klassificering skal være i overensstemmelse med fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger i henhold til afsnit XI.

3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Oplysningerne skal give modtageren mulighed for hurtigt at kunne fastslå, hvilke farer der er knyttet til det kemiske produkts indholdsstoffer. De farer, der er knyttet til selve det kemiske produkt, anføres i punkt 2.

3.1. Det er ikke nødvendigt at angive fuldstændig sammensætning (indholdsstoffernes art og koncentration), men en generel beskrivelse af indholdsstofferne og deres koncentration kan være nyttig.

3.2. For et kemisk produkt, der er klassificeret som farligt efter direktiv 1999/45/EF, skal følgende stoffer angives tillige med deres koncentration eller koncentrationsinterval i produktet:

 • a) stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare som defineret i direktiv 67/548/EØF, når de er til stede i koncentrationer, der mindst svarer til de laveste:
  • værdier i tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 1999/45/EF eller
  • koncentrationsgrænser i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller
  • koncentrationsgrænser i del B i bilag II til direktiv 1999/45/EF eller
  • koncentrationsgrænser i del B i bilag III til direktiv 1999/45/EF eller
  • koncentrationsgrænser i bilag V til direktiv 1999/45/EF eller
  • koncentrationsgrænser i en aftalt stofindgang i den fortegnelse over klassificeringer og mærkninger, der oprettes i henhold til afsnit XI i denne forordning,
 • b) stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, og som ikke allerede er omfattet af litra a),
 • c) stoffer, der er persistente, bioakkumulative og toksiske eller meget persistente og meget bioakkumulative efter kriterierne i bilag XIII, hvis koncentrationen af et enkelt stof er mindst 0,1%.

3.3. For kemiske produkter, der ikke er klassificeret som farlige efter direktiv 1999/45/EF, skal stofferne angives tillige med deres koncentration eller koncentrationsinterval, når det enkelte stof findes i en koncentration på enten

 • a) ≥ 1 vægtprocent for ikke-gasformige kemiske produkter og ≥ 0,2 volumenprocent for gasformige kemiske produkter, og
  • stofferne udgør en sundheds- eller miljøfare som defineret i direktiv 67/548/EØF1, eller
   Såfremt den, der er ansvarlig for markedsføringen af det kemiske produkt, kan godtgøre, at angivelse i sikkerhedsdatabladet af den kemiske identitet af et stof, der udelukkende er klassificeret som lokalirriterende, med undtagelse af de kemiske produkter, der er forsynet med risikosætning R 41, eller lokalirriterende i kombination med en eller flere af de øvrige i artikel 10, stk. 2.3.4, i direktiv 1999/43/EF nævnte egenskaber, eller sundhedsskadeligt eller sundhedsskadeligt i kombination med en eller flere af de i artikel 10, stk. 2.3.4, i direktiv 1999/45/EF nævnte egenskaber og med akut dødelige virkninger i sig selv, vil skade hans intellektuelle ejendomsrets fortrolige karakter, kan han i henhold til bestemmelserne i del B af bilag VI til direktiv 1999/45/EF i stedet angive det pågældende stof med en betegnelse, hvoraf de væsentligste funktionelle kemiske grupper fremgår, eller med en alternativ betegnelse.
  • der for stofferne er fastsat EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering,
  eller
 • b) ≥ 0,1 vægtprocent, og stofferne er persistente, bioakkumulerende og toksiske eller meget persistente og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII.

3.4. For ovennævnte stoffer anføres klassificering (afledt af enten artikel 4 og 6 i direktiv 67/548/EØF, bilag I til direktiv 67/548/EØF eller en aftalt stofindgang i den fortegnelse over klassificeringer og mærkninger, der oprettes i henhold til afsnit XI i denne forordning), dvs. de bogstavsymboler og R-sætninger, de har fået tildelt alt efter de fysiskkemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, de frembyder. Det er ikke nødvendigt at angive R-sætningerne i deres fulde ordlyd, idet der skal henvises til punkt 16, hvor den fulde tekst til hver af de relevante R-sætninger skal være angivet. Hvis stoffet ikke opfylder klassificeringskriterierne, angives årsagen til, at stoffet er medtaget i punkt 3, såsom "PBT-stof" eller "stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering".

3.5. For ovennævnte stoffer angives navn og registreringsnummer, der er tildelt i henhold til artikel 20, stk. 1, i denne forordning, og EINECS- eller ELINCS-nummer, hvis et sådant foreligger, i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF. CAS-nummer og IUPAC-navn
(hvis et sådant foreligger) kan ligeledes være nyttige. For stoffer, der benævnes med et generisk navn i henhold til artikel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fodnoten til punkt 3.3 i dette bilag, er det nøjagtige kemiske navn ikke nødvendigt.

3.6. Hvis nogle stoffers identitet skal fortroligholdes i henhold til artikel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fodnoten til punkt 3.3 i dette bilag, skal deres kemiske natur beskrives med henblik på at sikre en forsvarlig håndtering. Der skal anvendes samme navn som det, der fremkommer ved anvendelsen af ovennævnte procedurer.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltningerne beskrives.

Det angives, om øjeblikkelig lægehjælp er påkrævet.

Oplysningerne om førstehjælp skal være kortfattede og letforståelige for den tilskadekomne, de omkringstående og de personer, der skal yde førstehjælp. Symptomer og virkninger angives kortfattet. Af instruktionerne skal det fremgå, hvad der i tilfælde af uheld skal gøres på stedet, og om der kan forventes forsinkede virkninger efter eksponering.

Oplysningerne anføres i underpunkter efter de forskellige eksponeringsveje, dvs. indånding, kontakt med hud og øjne samt indtagelse.

Det anføres, om lægehjælp er påkrævet eller tilrådes.

For visse kemiske stoffer eller produkter kan det være vigtigt at fremhæve, at der skal være særlige midler til specifik og øjeblikkelig behandling til rådighed på arbejdspladsen.

5. Brandbekæmpelse

Med henblik på bekæmpelse af brand, der er forårsaget af det pågældende stof/kemiske produkt eller er opstået i dets nærhed, angives:

 • passende slukningsmidler
 • slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes
 • særlige eksponeringsfarer hidrørende fra selve det pågældende stof/kemiske produkt,forbrændingsprodukter eller udviklede luftarter
 • særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet.

6. Forholdsregler ved udslip

Afhængigt af, hvilket stof/kemisk produkt der er tale om, kan det være nødvendigt at give oplysninger om:

sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer såsom:

 • fjernelse af antændelseskilder, tilstrækkelig ventilation, egnet åndedrætsværn, begrænsning af støvudvikling, forebyggelse af kontakt med hud og øjne,

miljøbeskyttelsesforanstaltninger såsom:

 • forhindring af udslip til afløb, overflade- og grundvand samt jord, eventuelt behov for at alarmere omgivelserne,

metoder til oprydning såsom:

 • brug af absorberende materiale (f.eks. sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld osv.), begrænsning af gas-/røgudvikling ved hjælp af vand, fortynding.

Det overvejes også, om der er behov for anvisninger som: "Brug aldrig, neutraliseres med ...".

Bemærkning

Hvis det er hensigtsmæssigt, henvises der til punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Bemærkning

Oplysningerne i dette punkt skal vedrøre beskyttelse af menneskers sundhed og sikkerhed samt miljøet. Det skal hjælpe arbejdsgiveren til at udforme hensigtsmæssige arbejdsmetoder og organisatoriske foranstaltninger i henhold til artikel 5 i direktiv 98/24/EF.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport eller registrering, skal oplysningerne i dette punkt være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet med henblik på de identificerede anvendelser og eksponeringsscenarier i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

7.1. Håndtering

Der anføres forholdsregler for sikker håndtering, herunder anvisning af tekniske foranstaltninger, såsom:

 • indkapsling, lokal og almen ventilation, forholdsregler til hindring af aerosol- og støvdannelse samt brand, særlige miljøbeskyttelsesforanstaltninger (f.eks. brug af filtre eller scrubbere på udsugningen, anvendelse på inddæmmet areal, forskrifter for
  indsamling og bortskaffelse af spild osv.) samt eventuelle særlige krav eller regler for det pågældende stof/kemiske produkt (f.eks. fremgangsmåder eller udstyr, der er forbudt eller anbefales), om muligt med en kort beskrivelse.

7.2. Opbevaring

Der anføres sikre opbevaringsforhold såsom:

 • særlig indretning af lagerlokaler eller -beholdere (herunder inddæmning og ventilation), uforenelige materialer, opbevaringsbetingelser (temperatur- og fugtighedsgrænser/intervaller, lys, inaktiv luftart osv.), særligt elektrisk udstyr og forebyggelse af statisk elektricitet.

Når det er relevant, gives der information om mængdegrænser ved opbevaring. Der skal bl.a. gøres opmærksom på eventuelle særlige krav til de materialer, der anvendes som emballage/beholdere for stoffet eller det kemiske produkt.

7.3. Særlige anvendelser

For slutprodukter til nærmere bestemte anvendelser skal der være detaljerede, operationelle anbefalinger vedrørende de identificerede anvendelser. Om muligt henvises der til godkendte retningslinjer for den pågældende branche eller sektor.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Grænseværdier for eksponering

Der angives de specifikke kontrolparametre, der finder anvendelse, herunder grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og/eller biologiske grænseværdier. Der anføres værdier for den medlemsstat, hvor stoffet eller det kemiske produkt markedsføres.

Der gives oplysninger om gældende anbefalede overvågningsmetoder.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal relevante DNEL- og PNEC-værdier for stoffet anføres for de eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

For kemiske produkter er det nyttigt at angive værdier for de bestanddele, der skal være angivet i sikkerhedsdatabladet i henhold til punkt 3.

8.2. Eksponeringskontrol

Ved eksponeringskontrol forstås i dette dokument alle de specifikke risikohåndteringsforanstaltninger, der skal træffes under brugen for at begrænse eksponeringen af arbejdstagere og miljø mest muligt. Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal punkt 8 i sikkerhedsdatabladet indeholde en sammenfatning af risikohåndteringsforanstaltningerne med henblik på de anvendelser, der er anført i sikkerhedsdatabladet.

8.2.1. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering

Disse oplysninger benyttes af arbejdsgiveren ved vurdering af risikoen for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med det pågældende stof eller kemiske produkt i henhold til artikel 4 i direktiv 98/24/EF, der i prioriteret rækkefølge kræver:

 • udformning af passende arbejdsprocesser og teknisk kontrol, brug af egnet udstyr og egnede materialer,
 • brug af kollektive beskyttelsesforanstaltninger ved risikokilden, såsom tilstrækkelig ventilation og passende organisatoriske foranstaltninger, samt,
 • hvor eksponering ikke kan undgås på andre måder, brug af individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler.

Der skal derfor gives passende og tilstrækkelige oplysninger om disse foranstaltninger, således at der kan foretages en behørig risikovurdering i henhold til artikel 4 i direktiv 98/24/EF. Oplysningerne skal supplere dem, der allerede er givet i punkt 7.1.

Er individuelle beskyttelsesforanstaltninger nødvendige, angives det i detaljer, hvilket udstyr der yder tilstrækkelig og hensigtsmæssig beskyttelse. Der tages hensyn til Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidlerog henvises til de relevante CEN-standarder:


EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

 • a) Beskyttelse af åndedrætsorganer
  For farlige luftarter, dampe eller støv angives, hvilken type personlige værnemidler der skal anvendes, såsom
  • luftforsynet åndedrætsværn, passende masker og filtre.
 • b) Beskyttelse af hænder
  Det angives klart, hvilken type handsker der skal benyttes ved håndtering af stoffet eller det kemiske produkt, herunder:
  • handskematerialets art,
  • handskematerialets gennembrudstid sammenholdt med omfanget og varigheden af eksponeringen af huden.
  Om nødvendigt anføres eventuelle supplerende midler til beskyttelse af hænderne.
 • c) Beskyttelse af øjne
  Det angives, hvilken type øjenværn der kræves, såsom:
  • beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.
 • d) Beskyttelse af hud
  Hvis andre dele af kroppen end hænderne skal beskyttes med personlige værnemidler, anføres art og krav hertil såsom:
  • forklæde, støvler og fuld beskyttelsesdragt.
  Om nødvendigt anføres eventuelle supplerende foranstaltninger til beskyttelse af huden og særlige hygiejniske foranstaltninger.

8.2.2. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Her gives de oplysninger, som arbejdsgiveren har brug for til opfyldelse af sine forpligtelser efter fællesskabslovgivningen om miljøbeskyttelse.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, gives der en sammenfatning af de risikohåndteringsforanstaltninger, der giver en tilstrækkelig kontrol med eksponeringen af miljøet for stoffet ved de eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

For at der kan træffes de fornødne kontrolforanstaltninger, gives alle relevante oplysninger om stoffet eller det kemiske produkt, navnlig oplysningerne i punkt 9.2. Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med oplysningerne i registreringen, når en sådan
kræves.

9.1. Generel information

Udseende

Der angives tilstandsform (fast, flydende, luftformig) og farve af stoffet eller det kemiske produkt ved levering.

Lugt

Hvis stoffet har en lugt, gives en kort beskrivelse af denne.

9.2. Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

pH

Der anføres pH-værdi af stoffet eller det kemiske produkt ved levering eller af en vandig opløsning; i sidstnævnte tilfælde angives koncentrationen.

Kogepunkt/kogepunktsinterval

Flammepunkt

Antændelighed (fast stof, luftart)

Eksplosive egenskaber

Oxiderende egenskaber

Damptryk

Relativ massefylde

Opløselighed

Vandopløselighed

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Viskositet

Dampmassefylde

Fordampningshastighed

9.3. Andre oplysninger

Andre vigtige sikkerhedsparametre anføres såsom blandbarhed, fedtopløselighed (opløsningsmidlet skal angives), ledningsevne, smeltepunkt/smeltepunktsinterval, gasgruppe (nyttigt med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære1), selvantændelsestemperatur osv.


EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

Bemærkning 1

Ovennævnte egenskaber bestemmes efter forskrifterne i den i artikel 13, stk. 3, omhandlede kommissionsforordning om forsøgsmetoder, eller efter en anden tilsvarende metode.

Bemærkning 2

For kemiske produkter skal oplysningerne normalt gives for selve produktet. Hvis det anføres, at en given fare ikke er til stede, skal der dog klart skelnes mellem de tilfælde, hvor den, der foretager klassificeringen, ikke råder over nogen oplysninger, og dem, hvor der foreligger negative forsøgsresultater. Anses det for nødvendigt at give oplysninger om de enkelte indholdsstoffers egenskaber, skal det tydeligt angives, hvad disse data henviser til.

10. Stabilitet og reaktivitet

Angiv stoffets eller det kemiske produkts stabilitet og muligheden for, at der kan opstå farlige reaktioner under visse anvendelsesforhold og ved frigivelse til omgivelserne.

10.1. Forhold, der skal undgås

Anfør de forhold såsom temperatur, tryk, lys og stød, der kan fremkalde en farlig reaktion, og giv om muligt en kort beskrivelse.

10.2. Materialer, der skal undgås

Anfør materialer såsom vand, luft, syrer, baser, oxidationsmidler eller andre nærmere angivne stoffer, der kan fremkalde en farlig reaktion, og giv om muligt en kort beskrivelse.

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

Det anføres, hvilke farlige stoffer der dannes i farlige mængder ved nedbrydning.

Bemærkning

Specielt vurderes:

 • behovet for og tilstedeværelsen af stabilisatorer
 • muligheden for farlige eksoterme reaktioner
 • eventuel sikkerhedsmæssig betydning af en ændring i stoffets eller det kemiske produkts fysiske udseende
 • eventuelle farlige nedbrydningsprodukter, der dannes ved kontakt med vand
 • muligheden for omdannelse til ustabile nedbrydningsprodukter.

11. Toksikologiske oplysninger

Dette punkt omhandler behovet for en kortfattet, men fuldstændig og let forståelig beskrivelse af de forskellige toksikologiske (sundhedsmæssige) virkninger, der kan opstå, hvis brugeren kommer i kontakt med stoffet eller det kemiske produkt.

Oplysningerne skal omfatte sundhedsfarlige virkninger af eksponering for stoffet eller det kemiske produkt baseret på konklusionerne fra f.eks. forsøgsdata og erfaring. Oplysningerne skal også, når det er relevant, omfatte forsinkede, øjeblikkelige og kroniske virkninger af korttids- og langtidseksponering såsom sensibilisering, sløvende virkning, kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet (udviklingstoksicitet og fertilitet). De skal endelig omfatte de forskellige eksponeringsveje (indånding, indtagelse, kontakt med hud og øjne) samt en beskrivelse af de symptomer, der er knyttet til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber.

Under hensyntagen til de oplysninger, der allerede er givet i punkt 3, "Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer", kan det være nødvendigt at nævne specifikke sundhedsvirkninger af visse stoffer i det kemiske produkt.

Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet som led i registreringen, når en sådan kræves, og/eller i kemikaliesikkerhedsrapporten, når en sådan kræves, og skal omfatte følgende grupper af potentielle virkninger:

 • toksikokinetik, metabolisme og fordeling
 • akutte virkninger (akut toksicitet, lokalirritation og ætsning)
 • sensibilisering
 • toksicitet ved gentagen dosering og
 • CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet).

For registreringspligtige stoffer gives der sammenfatninger af de oplysninger, der stammer fra anvendelsen af bilag VII-XI i denne forordning. Oplysningerne skal desuden omfatte resultatet af sammenholdelsen af de foreliggende data med kriterierne i direktiv
67/548/EØF for CMR, kategori 1 og 2, jf. punkt 1.3.1 i bilag I i denne forordning.

12. Miljøoplysninger

Der gives oplysninger om stoffets eller det kemiske produkts mulige virkninger, opførsel og skæbne i luft, vand og/eller jord. Eventuelle relevante forsøgsdata anføres (f.eks. LC50 fisk ≤ 1 mg/l).

Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet som led i registreringen, når en sådan kræves, og/eller i kemikaliesikkerhedsrapporten, når en sådan kræves.

De vigtigste karakteristika, der kan forventes at påvirke miljøet som følge af stoffets eller det kemiske produkts art og forventede anvendelsesmåder, beskrives. Tilsvarende oplysninger gives for farlige stoffer, der dannes ved nedbrydning af stofferne eller de kemiske produkter. Disse kan bestå af følgende:

12.1. Økotoksicitet

Oplysningerne skal omfatte foreliggende relevante data om akut og kronisk akvatisk toksicitet for fisk, krebsdyr, alger og andre vandplanter. Derudover angives eventuelle foreliggende toksicitetsdata for mikroskopiske og makroskopiske organismer i jord samt andre miljørelevante organismer som fugle, bier og planter. Når stoffet eller det kemiske produkt virker hæmmende på mikroorganismers aktivitet, skal den mulige virkning på spildevandsbehandlingsanlæg omtales.

For registreringspligtige stoffer gives der en sammenfatning af de oplysninger, der stammer fra anvendelsen af bilag VII-XI.

12.2. Mobilitet

Muligheden for, at stoffet eller det kemiske produkts indholdsstofferved udslip i miljøet kan blive transporteret til grundvandet eller langt fra udslipstedet.

De relevante data kan bl.a. omfatte:

 • kendt eller forventet spredning i miljømedierne
 • overfladespænding
 • absorption/desorption.

Vedrørende øvrige fysisk-kemiske egenskaber henvises der til punkt 9.

12.3. Persistens og nedbrydelighed

Muligheden for, at stoffet eller det kemiske produkts indholdsstoffernedbrydes i de pågældende miljømedier, enten gennem biologisk nedbrydning eller andre processer som oxidation eller hydrolyse. Halveringstider for nedbrydning skal angives, hvis de foreligger.

Stoffets eller det kemiske produkts indholdsstofferspotentiale for nedbrydning i spildevandsbehandlingsanlæg skal ligeledes angives.

12.4. Bioakkumulationspotentiale

Muligheden for, at stoffet eller det kemiske produkts indholdsstofferakkumuleres i flora og fauna og – til sidst – passerer gennem fødekæden, med angivelse af oktanol-vandfordelingskoefficient (Kow) og biokoncentrationsfaktor (BCF), hvis de foreligger.

12.5. Resultater af PBT-vurdering

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, anføres resultaterne af PBT-vurderingen som angivet i kemikaliesikkerhedsrapporten.

12.6 Andre negative virkninger

Eventuelle andre oplysninger om andre negative miljøvirkninger medtages, f.eks. potentiale for ozonnedbrydning, fotokemisk ozondannelse, hormonforstyrrende virkninger og/eller global opvarmning.

Bemærkninger

Det sikres, at der forefindes miljørelevante oplysninger under andre punkter i sikkerhedsdatabladet, navnlig anvisninger for kontrolleret udledning, forholdsregler ved udslip samt foranstaltninger ved transport og bortskaffelse under punkt 6, 7, 13, 14 og 15.


Disse oplysninger kan ikke gives for det kemiske produkt, da de er stofspecifikke. Når sådanne oplysninger foreligger og er relevante, skal de derfor gives for hvert af de indholdsstoffer i det kemiske produkt, der skal være opført i sikkerhedsdatabladet i henhold til reglerne i punkt 3 i dette bilag.

13. Bortskaffelse

Hvis bortskaffelsen af det pågældende stof eller kemiske produkt (overskud eller affald fra forudsigelig brug) kan udgøre en risiko, skal der gives en beskrivelse af sådanne rester og oplysninger om sikker håndtering.

Der angives passende metoder til bortskaffelse af både stoffet eller det kemiske produkt og eventuel forurenet emballage (forbrænding, genanvendelse, deponering osv.).

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal oplysningerne om de affaldshåndteringsforanstaltninger, der giver en tilstrækkelig kontrol med eksponeringen af mennesker og miljø for stoffet, være i overensstemmelse med eksponeringsscenarierne i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

Bemærkning

Der henvises til eventuelle relevante fællesskabsforskrifter vedrørende affald. Hvis sådanne ikke findes, er det nyttigt at gøre brugeren opmærksom på, at der kan gælde nationale eller regionale bestemmelser.

14. Transportoplysninger

Der anføres særlige forholdsregler, som brugeren skal være bekendt med eller overholde i forbindelse med transport eller befordring enten inden for eller uden for virksomhedens område. Når det er relevant, oplyses transportklassifikation for hvert af regulativerne for de forskellige transportformer: IMDG (skib), ADR (Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej1), RID (Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods2), ICAO/IATA (luft). Dette kan bl.a. omfatte:

 • UN-nummer
 • klasse
 • betegnelse på forsendelsen
 • emballagegruppe
 • "marine pollutant"
 • andre relevante oplysninger.

EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/111/EF (EUT L 365 af 10.12.2004, s. 25).
EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/111/EF (EUT L 365 af 10.12.2004, s. 24).

15. Oplysninger om regulering

Det angives, om der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for stoffet (eller for et stof i det kemiske produkt).

Der anføres de oplysninger vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø, der er påført etiketten i henhold til direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF.

Hvis det i sikkerhedsdatabladet omhandlede stof eller kemiske produkt er omfattet af særlige fællesskabsbestemmelser med hensyn til beskyttelse af mennesker og miljø (f.eks. tilladelser meddelt i henhold til afsnit VII eller begrænsninger i henhold til afsnit VIII), skal disse så vidt muligt angives.

Der angives endvidere den nationale lovgivning, der gennemfører disse foranstaltninger, samt eventuelle andre nationale foranstaltninger, der kan være relevante.

16. Andre oplysninger

Der angives eventuelle andre oplysninger, som leverandøren anser for vigtige for brugerens sundhed og sikkerhed og for beskyttelsen af miljøet, f.eks.:

 • liste over relevante R-sætninger. Der skal gengives den fulde ordlyd af de R-sætninger, der eventuelt er angivet i sikkerhedsdatabladets punkt 2 og 3
 • rådgivning om oplæring/instruktion
 • anbefalede begrænsninger i brugen (f.eks. ikke-lovpligtige anbefalinger fra leverandøren)
 • yderligere oplysninger (skriftlige referencer og/eller tekniske kontaktorganer) kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet.

For reviderede sikkerhedsdatablade skal det tydeligt angives, hvilke oplysninger der er tilføjet, slettet eller revideret (medmindre dette er angivet andetsteds).

Indhold

Indhold

Henter PDF