Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 03 - Kriterier for stoffer registreret i en mængde på mellem 1 og 10 tons

Bilag 3 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Generer PDF

Kriterier for stoffer registreret i en mængde på mellem 1 og 10 tons, som omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a) og b):

  • a) stoffer, for hvilke det (f.eks. på grundlag af (Q)SAR eller anden dokumentation) er antaget, at de sandsynligvis opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 eller kriterierne i bilag XIII.
  • b) stoffer:
    • i) der har udbredte eller diffuse anvendelser, navnlig når sådanne stoffer anvendes i forbrugerprodukter eller indgår i forbrugerartikler, og
    • ii) for hvilke det (f.eks. på grundlag af (Q)SAR eller anden dokumentation) er antaget, at de sandsynligvis opfylder klassifikationskriterierne for et af de sundheds- eller miljømæssige effektparametre i direktiv 67/548/EØF.

Henter PDF