Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier - REACH

Forordning nr. 1907/2006 December 2006

Forordningen er især til virksomheder, der er importører og producenter af kemiske stoffer og materialer.
 
Formålet med forordningen er, at virksomhederne får pligt til at undersøge egenskaber og farlighed af alle de kemiske stoffer, som de importerer eller producerer. Denne viden skal virksomhederne formidle til brugere af farlige stoffer og materialer gennem sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.
 
I eksponeringsscenarierne skal producenter og brugervirksomheder beskrive, hvordan et stof skal bruges, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger brugerne skal anvende. Eksponeringsscenarierne skal vedlægges sikkerhedsdatabladene for farlige stoffer, som der bliver produceret over 10 tons af.
 
REACH står for registration, evaluation, authorisation of chemicals.

Det er Miljøstyrelsen, der er den kompetente myndighed for REACH forordningen i Danmark.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med dele af REACH forordningen. 

Links

Forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Ændringer til forordningen:

Revideret bilag XVII fra juni 2009 om begrænsninger af fremstilling, markedsføring og anvendelse af bl.a. asbest, cromat i cement og visse kræftfremkaldende stoffer, forordning nr. 552/2009
Revideret bilag XVII fra marts 2010 om dichlormethan, lampeolie og tændvæske samt organiske tinforbindelser, forordning nr. 276/2010
Nyt bilag II fra maj 2010 om sikkerhedsdatablade, forordning nr. 453/2010.

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 815 af 26. august 2009 om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)