G� til hovedindholdet

Hvilke stoffer og materialer skal anmeldes til Produktregistret?

Alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug i Danmark, skal anmelde produkterne til Produktregistret. Se her hvilke produkter, der er omfattet af pligten til at anmelde.

Hvilke stoffer og materialer skal I anmelde?

Hvis I som virksomhed fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske produkter/materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt, har I har pligt til at anmelde dem til Produktregistret. Dette gælder også for rene stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året, som ikke kræver anmeldelse under REACH.

Virksomheden skal anmelde følgende stoffer og materialer til Produktregistret (Arbejdstilsynets farlighedsbegreb):

 • Stoffer og materialer, der skal klassificeres som farlige efter CLP-forordningen.
 • Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.
 • Materialer, der indeholder 1 pct. eller derover af et stof, der er optaget med en grænseværdi på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. For gasformige materialer er grænsen 0,2 pct.
 • Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablad i REACH-forordningen.

Der kan også anmeldes råvarer, biocider, og produkter som bruges offshore, se mere under de enkelte områder.

Skal jeg anmelde både til ECHA Submission portal og til Produktregistret?

Der er tale om to forskellige regelsæt, et nationalt og et EU-regelsæt. Reglerne, som omhandler anmeldelse til Produktregistret, er nationale regler, og de gælder fortsat, selvom der nu er krav om en poison centre notification (PCN), efter EU´s CLP, bilag VIII.

I skal altså fortsat anmelde produkter til Produktregistret efter de regler, som gælder der.

Hvis I har et produkt, som udelukkende skal anvendes af private forbrugere, så skal det kun anmeldes til ECHA's portal. Hvis det er et biocid produkt, skal det ofte anmeldes begge steder. Se yderligere oplysninger under Anmeldelse af produkter med biocider.

Miljøstyrelsen er den ansvarlige myndighed for at implementere CLP, bilag VIII og UFI-koder i Danmark. Yderligere spørgsmål vedrørende dette kan sendes til

CLPHelpdesk@mst.dk

Stoffer og materialer, der ikke skal anmeldes i Produktregistret

Følgende stoffer og materialer skal I ikke anmelde til Produktregistret:

 • Kemiske stoffer som er registreret hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) efter REACH-forordningens artikel 6, stk. 1.
 • Stoffer og materialer som udelukkende bruges af private forbrugere
 • Stoffer og materialer, hvor der importeres/produceres mindre end 100 kg om året
 • Nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til at indtage
 • Lægemidler, der er gjort klar til at indtage
 • Foderstoffer
 • Kosmetiske produkter
 • Affald
 • Stoffer og materialer, der indeholder radioaktive stoffer
 • Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes direkte i kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at der er fastsat regler i anden lovgivning
 • Stoffer og materialer, der udelukkende fremstilles eller importeres til forskningsformål i en mængde på under 1.000 kg, og når kun få personer skal bruge det
 • Stoffer og materialer, der kun er i transit i Danmark
 • Plantebeskyttelsesmidler

Flydende stoffer og materialer, som udelukkende bliver anmeldepligtige på grund af indholdet af et eller flere af følgende stoffer fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for stoffer og materialer

 • Jernoxid CAS-nr. 13463-40-6
 • Kaolin, respirabel  CAS-nr. 1332-58-7
 • Kiselsyre, SiO2, amorf CAS-nr. 1343-98-2
 • Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel CAS-nr. 1342-98-2
 • Titandioxid CAS-nr. 13463-67-7
 • Stoffer og materialer, der udelukkende er omfattet af de uspecifikke grænseværdier for organisk støv og mineralsk støv (se nærmere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer).

 

Henter PDF