Gå til hovedindholdet

Hvilke stoffer og blandinger kræver giftmeddelelse?

Virksomheder, der fremstiller, bruger, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indberette det til de ansvarlige myndigheder i en giftmeddelelse. Læs her hvilke stoffer og blandinger, der er omfattet af kravet.

Arbejdstilsynet er ansvarlig myndighed for fremstilling og brug af farlige stoffer og blandinger, mens Miljøstyrelsen er ansvarlig for import og salg. I begge tilfælde skal indberetningen sendes via Miljøstyrelsens selvbetjeningsløsning, som findes på virk.dk.

Hvilke stoffer og blandinger kræver en giftmeddelelse?

Kravet om giftmeddelelse følger stoffets eller blandingens klassificering, som står i sikkerhedsdatabladet (SDS) pkt. 2.1.

I skal give giftmeddelelse om giftige stoffer og blandinger, der har en af følgende klassificeringer:

 • Akut toksiske i kategori 1, 2 og 3
 • specifik målorgantoksiske i kategori 1 efter en enkelt eksponering (STOT SE 1)
 • kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1A og 1B.

Sådan indberetter I en giftmeddelelse til Arbejdstilsynet eller Miljøstyrelsen

Giftmeddelelser indberettes via Miljøstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk. Det kræver en NemID medarbejdersignatur at få adgang til løsningen:

Meddelelse om kemiske stoffer og blandinger - giftmeddelelse - Virk

Læs mere om giftmeddelelsen hos Miljøstyrelsen

Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger - giftmeddelelse - Miljøstyrelsen

Brugervejledning til giftmeddelelsen - Miljøstyrelsen

Gode råd til indberetningen

Når I indberetter, skal I give så præcise oplysninger som muligt om typen af stoffet eller blandingen og om de mængder, I fremstiller eller bruger. Arbejdstilsynet anbefaler, at I vedhæfter sikkerhedsdatablade.

Når I bruger selvbetjeningsløsningen på virk.dk, vil I automatisk få en kvittering for indberetningen og en vejledning om Arbejdstilsynets regler.

Fra den digitale selvbetjeningsløsning kan I udskrive en oversigt over de stoffer og blandinger, som I har givet giftmeddelelse om.

Giftmeddelelsens gyldighedsperiode kan variere

Med mindre at der er tale om engangsbrug, -import eller -salg er en giftmeddelelse gyldig i tre år.

Vær dog opmærksom på, at optagelse af stoffer på REACH-forordningens bilag XIV (godkendelsesordningen) og bilag XVII (restriktioner) kan forkorte giftmeddelelsens gyldighedsperiode.

Særligt for giftige stoffer og blandinger, som også er kræftfremkaldende

Der er en række giftige stoffer og blandinger, som er omfattet af særlige bestemmelser eller forbud i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (kræftbekendtgørelsen).

Hvis I indgiver giftmeddelelse på et stof eller en blanding, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen, skal I – i nogle tilfælde – indsende en anmeldelse eller søge om godkendelse hos Arbejdstilsynet, før I har tilladelse til at arbejde med det pågældende stof eller blanding.

Giftmeddelelsen giver kun tilladelse til at besidde stoffet eller blandingen.

Institutioner og virksomheder, som er undtaget fra kravet om giftmeddelelse

 • Højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarer, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler
 • Laboratorier og institutioner, der er akkrediteret, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets regler
  Læger, tandlæger og dyrlæger
 • Sygehuse
 • Teknologiske serviceinstitutter, der er godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
 • Videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, regionerne eller kommunerne
  Virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker.

Relevante regler

Klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger - Bekendtgørelse 1075 - 2011 - Miljø- og Fødevareministeriet

Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer - Bekendtgørelse 1795 - 2015 - med senere ændringerHenter PDF