Gå til hovedindholdet

Hvilke stoffer og materialer skal anmeldes?

Alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug i Danmark, skal anmelde produkterne til Produktregistret. Se her hvilke produkter, der er omfattet af pligten til at anmelde.

Hvilke stoffer og materialer skal I anmelde?

Hvis I som virksomhed fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske produkter/materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt, har I har pligt til at anmelde dem til Produktregistret. Dette gælder også for rene stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året, som ikke kræver anmeldelse under REACH.

Virksomheden skal anmelde følgende stoffer og materialer til Produktregistret (Arbejdstilsynets farlighedsbegreb):

 • Stoffer og materialer, der skal klassificeres som farlige efter CLP-forordningen.
 • Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.
 • Materialer, der indeholder 1 pct. eller derover af et stof, der er optaget med en grænseværdi på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. For gasformige materialer er grænsen 0,2 pct.
 • Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablad i REACH-forordningen.

Der kan også anmeldes råvarer, biocider, og produkter som bruges offshore, se mere under de enkelte områder.

Bekæmpelsesmidler, som skal anmeldes til Miljøstyrelsen, skal også registreres i Produktregistret, hvis produktet i øvrigt falder ind under ovennævnte krav. Virksomheden har selv ansvaret for at gøre dette.

Stoffer og materialer, der ikke skal anmeldes i Produktregistret

Følgende stoffer og materialer skal I ikke anmelde til Produktregistret:

 • Artikler som fx termometre og plastikspande
 • Stoffer og materialer som udelukkende bruges af private forbrugere
 • Stoffer og materialer, hvor der importeres/produceres mindre end 100 kg om året
 • Nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til at indtage
 • Lægemidler, der er gjort klar til at indtage
 • Foderstoffer
 • Kosmetiske produkter
 • Affald
 • Stoffer og materialer, der indeholder radioaktive stoffer
 • Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes direkte i kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at der er fastsat regler i anden lovgivning
 • Stoffer og materialer, der udelukkende fremstilles eller importeres til forskningsformål i en mængde på under 1.000 kg, og når kun få personer skal bruge det
 • Stoffer og materialer, der kun er i transit i Danmark

Flydende stoffer og materialer, som udelukkende bliver anmeldepligtige på grund af indholdet af et eller flere af følgende stoffer fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for stoffer og materialer

 • Jernoxid
 • Kaolin, respirabel
 • Kiselsyre, SiO2, amorf
 • Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
 • Titandioxid
 • Stoffer og materialer, der udelukkende er omfattet af de uspecifikke grænseværdier for organisk støv og mineralsk støv (se nærmere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer).