Gå til hovedindholdet

Hviletidsregler

 • Er der en grænse for, hvor langt man må sætte hviletiden ned?

  Der er ikke nogen nedre grænse for, hvor meget man må fravige hviletids- og fridøgnsreglerne efter force majeure-reglen. Reglerne må fraviges ”i nødvendigt omfang”. Det er begrundet med, at der er tale om helt særlige, uforudsete omstændigheder (force majeure).

  Arbejdsgiveren skal fortsat sikre, at arbejdet kan udføres forsvarligt af de ansatte, og det kan derfor have betydning, hvilken form for arbejde de ansatte udfører. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvile og restitution bidrager til, at de ansatte ikke bliver nedslidte.

  De ansatte skal have kompenserende hvileperioder snarest muligt efter det arbejde, hvor fravigelsen er anvendt. Hvis en arbejdsgiver lader de ansatte arbejde i længere perioder med fravigelser af hvileperioden, må arbejdsgiveren undvære de ansatte i tilsvarende hvileperioder, så snart det er muligt.

 • Hvad menes med ”passende beskyttelse”?

  Hvis virksomheden fraviger reglerne om daglige hvileperiode eller ugentligt fridøgn, skal den ansatte have tilsvarende kompenserende hvileperioder eller fridøgn snarest muligt.

  Hvis forholdene undtagelsesvist er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserede hvileperiode eller fridøgn, skal medarbejderen ydes passende beskyttelse. Det kan fx ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.

 • Hvordan registrerer man fravigelser for 11-timersreglen (force majeure)?

  Virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af coronavirusen (COVID-19), og hvor den ekstraordinære arbejdsbelastning kan henføres til coronavirussen, har mulighed for at gøre brug af force majeure-reglen på hviletidsområdet.

  Det betyder, at reglerne om daglige hvileperiode og ugentligt fridøgn kan fraviges i nødvendigt omfang.

  Fravigelsen skal kunne dokumenteres skriftligt over for arbejdsmiljøorganisationen/de ansatte og Arbejdstilsynet.

  Det betyder, at arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at det skal være muligt at se, at der er sket fravigelse af hviletidsreglerne. Det skal være skriftligt, men der er ikke formkrav til, hvordan det skal ske.

  Det kan fx ske som en note i tidsregistreringssystemet, eller som et notat til virksomhedens lønningssystem. Husk også at noter ned, hvis den ansatte ikke får det ugentlige fridøgn, det vil sige hvis arbejdsgiveren er nødt til at lade den ansatte arbejde i mere end 6 dage i træk.

  En note eller et notat kan fx lyde: ”Arbejdstilsynet har meddelt, at force majeure-reglen på hviletidsreglerne grundet coronavirussen (COVID-19) kan finde anvendelse i nødvendigt omfang, og denne fravigelsesmulighed er anvendt i forhold til [den pågældende ansatte] i perioden [xxx], hvor hviletiden nedsættes/er blevet nedsat til [xx] timer i døgnet. Endvidere har den ansatte arbejdet [x] dage i træk uden at afholde det ugentlige fridøgn”. Arbejdsgiveren skal huske at meddele de berørte ansatte, at fravigelsen af hviletidsreglerne tages i brug. Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at de ansatte skal registrere deres timer. Det aftales nærmere med arbejdsgiveren. Hvis den ansatte skal registrere sin arbejdstid, kan det fx ske ved at registrere det faktiske antal timer, den ansatte er på arbejde, på den måde, som er sædvanlig i virksomheden, fx i et tidsregistreringssystem eller ved at udfylde timesedler.

 • Kan virksomheden fravige hviletidsreglerne?

  Opdateret 10.11.2020

  Arbejdsmiljølovens regler om hviletid indeholder en force majeure-bestemmelse, som kan bruges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden.

  Force majeure reglen kan bruges af virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af uforudsete begivenheder. Det kan bl.a. være relevant i de tilfælde, hvor virksomheden er placeret i et område med lokale restriktioner til forebyggelse af smittespredning.

  Betingelserne for at anvende force majeure reglen er, at der skal være tale om uforudsete begivenheder, og fravigelsen fra de normale hviletidsregler kan kun ske i forhold til konkrete arbejdsprocesser i virksomheden, som er ekstraordinært arbejdsbelastede, og hvor det ikke er muligt at tilrettelægge arbejdet på anden vis. Bemærk, at en begivenhed, der har stået på over længere tid, ikke kan betegnes som uforudset. Arbejdsgiveren vil i så fald have haft tid til at indrette sig på situationen, og force majeure reglen vil ikke længere kunne anvendes.

  Det er arbejdsgiverens ansvar at foretage vurderingen af, om det er tilfældet, og fravigelsen skal dokumenteres skriftligt.

  Derudover er der en række andre muligheder i lovgivningen for at nedsætte og udskyde den daglige hvileperiode og det ugentlig fridøgn.

  Hvis virksomheden fraviger hviletidsreglerne , skal de ansatte have kompenserende hvileperioder eller fridøgn, alternativt passende beskyttelse.

   

   

 • Kompensation for aflyste hvileperioder og/eller fridøgn?

  Virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af coronavirussen (COVID-19), og hvor den ekstraordinære arbejdsbelastning kan henføres til coronavirussen, har mulighed for at gøre brug af force majeure-reglen på hviletidsområdet.

  Det betyder, at reglerne om daglige hvileperiode og ugentligt fridøgn kan fraviges i nødvendigt omfang.

  Hvis reglerne fraviges, skal de ansatte have kompenserende hvileperiode eller fridøgn, der svarer til det, de har mistet. De kompenserende hvileperioder og fridøgn skal gives snarest muligt.

  Hvis en ansat fx kun har fået 8 timers sammenhængende hvile, mangler den ansatte 3 timers hvil (for at have fået de 11 timers sammenhængende hvil som følger af reglerne). Disse 3 timers hvil skal gives på et andet tidspunkt og snarest muligt. Hvis der flere dage i træk arbejdes på en måde, så den ansatte kun får 8 timers sammenhængende hvil, vil der blive ”opsparet” 3 timers hvil for hvert døgn. De opsparede timer skal gives på et andet tidspunkt og snarest muligt.

  Der er ikke nogen bestemt grænse for, hvornår den ansatte skal have den kompenserende hvileperiode, men det skal ske snarest muligt og jo mindre hvile, den ansatte får under udførelsen af arbejdet, desto hurtigere skal den ansatte have den kompenserende hvileperiode.    

  Hvis en ansat fx arbejder mere end 6 dage i træk, mangler den ansatte det ugentlige fridøgn. Det skal afholdes på et andet tidspunkt og snarest muligt.