Gå til hovedindholdet

Arbejdsskader

 • Har selvforsikrede offentlige arbejdsgivere anmeldepligt, hvis en ansat får coronavirus?

  Selvforsikrede offentlige arbejdsgivere har pligt til at anmelde sygdomstilfælde med coronavirus (Covid-19) som en arbejdsulykke, hvis disse 3 betingelser er opfyldt:

  • En ansat er blevet syg med coronavirus, og
  • Den ansatte antages at være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller en kortvarig udsættelse for smitte (op til 5 dage) i forbindelse med arbejdet, og
  • Mindst et af disse 3 kriterier er opfyldt:
   • Den ansatte kan ikke udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. I så fald skal anmeldelse ske efter arbejdsmiljøloven senest 9 dage fra første fraværsdag.
   • Den ansatte kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter eller godtgørelse for varigt mén). I så fald skal anmeldelse ske efter arbejdsskadesikringsloven senest 9 dage efter skadens indtræden.
   • Den ansatte har ikke/eller forventes ikke at genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest 5-uger efter skaden. I så fald skal anmeldelse ske efter arbejdsskadesikringsloven senest på 5-ugers-dagen efter skadens indtræden.

  Spørgsmål-svar om offentlige arbejdsgiveres anmeldelse af coronavirus

 • Hvornår skal en vaccinationsskade anmeldes som en arbejdsskade?

  Som arbejdsgiver skal du anmelde en vaccinationsskade, hvis vaccinationen er foretaget som følge af medarbejderens arbejde og mindst ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Medarbejderen kan ikke udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere ud over vaccinationsdagen. I så fald skal du anmelde senest 14 dage efter første fraværsdag.
  • Medarbejderen kan antages at have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter eller godtgørelse for varigt mén). I så fald skal du anmelde efter arbejdsskadesikringsloven senest 14 dage efter skadens indtræden.
 • Hvornår skal jeg som arbejdsgiver anmelde covid-19 som arbejdsulykke?

  Arbejdsskader kan anmeldes som enten en ulykke eller som erhvervssygdom. Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker efter en række kriterier.

  Bemærk før du anmelder: Du skal som arbejdsgiver altid overveje sandsynligheden af, om smitten er opstået på arbejdet, inden du anmelder.

  Efter ophævelsen af de smitteforebyggende tiltag i samfundet den 1. februar 2022 og den store smitteudbredelse i befolkningen med omikron-varianten af covid-19 er udgangspunktet, at risikoen for smitte på arbejdspladsen ikke er større end uden for arbejdspladsen. I de fleste tilfælde vil det ikke være muligt at påvise, at smitten er sket på arbejdet. Samtidig medfører smitten i de fleste tilfælde relativt milde sygdomsforløb. Covid-19 skal derfor som udgangspunkt kun anmeldes som arbejdsskade i helt særlige tilfælde, fx hvis tilskadekomne får senfølger efter i udstrakt grad at have arbejdet med covid-patienter og stort set ikke har haft kontakt med andre i fritiden.

  Sådanne særlige tilfælde kan tale for, at der skal foretages anmeldelse af sagen i EASY inden for 14 dage, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt.

  1. Med arbejderen har fravær (arbejdsudygtighed) fra sit sædvanlige arbejde ud over dagen for skaden.
  2. Medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven – f.eks. behandlingsudgifter eller godtgørelse for varigt mén.
 • Hvornår skal jeg som læge eller tandlæge anmelde covid-19 som en arbejdsskade?

  Læger og tandlæger skal anmelde sygdomstilfælde med coronavirus (covid-19), hvis de konstaterer eller formoder, at en person har pådraget sig sygdommen gennem arbejdet i en periode ud over 5 dage.

  Bemærk før du anmelder: Efter ophævelsen af de smitteforebyggende tiltag i samfundet den 1. februar 2022 og den store smitteudbredelse i befolkningen med omikron-varianten af covid-19 er udgangspunktet, at risikoen for smitte på arbejdspladsen ikke er større end uden for arbejdspladsen. Covid-19 skal herefter som udgangspunkt kun anmeldes som arbejdsskade i helt særlige tilfælde, fx hvis tilskadekomne får senfølger efter i udstrakt grad at have arbejdet med covid-patienter og stort set ikke har haft kontakt med andre i fritiden. Læs mere om, hvad der kan tale for, at smitten er sket på patientens arbejde under spørgsmålet om, hvornår man skal anmelde covid-19 som arbejdsulykke.  

  Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 8 uger efter, at du er blevet bekendt med sygdommen. I tilfælde, hvor den sygdomsramte person indlægges, opfordres der til hurtig anmeldelse for at understøtte en hurtig afgørelse af, om det konkrete sygdomstilfælde kan anerkendes som en arbejdsskade.

  Du skal anmelde sygdomstilfælde med covid-19 i Arbejdstilsynets og AES’ fælles digitale anmeldelsesportal ESS.

  Den sygdomsramte og dennes familie kan også selv inden for et år fra sygdommen er opstået anmelde sygdom med covid-19.

 • Kan skader fra vaccination for coronavirus (covid-19) anerkendes som en arbejdsskade?

  For at en vaccinationsskade kan anerkendes som en arbejdsskade, er det en forudsætning, at alle følgende tre forhold er til stede:

  1. Vaccinationen har ført til en personskade.
   Personskader i form af gener og bivirkninger m.v. som følge af covid-19-vaccination kan være fysisk eller psykisk og kan være varig eller forbigående. Det er dog ikke alle forbigående gener, der kan udgøre en personskade, så en vaccinationsskade kan anerkendes. Fx vil et mindre blåt mærke, ømhed, en overfladisk rift efter vaccinationen eller en forskrækkelse over vaccinationen ikke umiddelbart kunne anses for en personskade.
  2. Vaccinationen og dermed vaccinationsskaden er en følge af arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.
   For at en vaccinationsskade kan anerkendes, er det er en forudsætning, at vaccinationen og dermed vaccinationsskaden er en følge af arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under. Et eksempel på en vaccinationsskade, der anses for at være en følge af arbejdet, kan være, hvor arbejdsgiveren og/eller sundhedsmyndighederne er kommet med en opfordring til eller har anbefalet vaccinationen til de ansatte, og hvor det skyldes de ansattes specifikke arbejdsfunktioner.
  3. Der skal være årsagssammenhæng mellem vaccinationen og tilskadekomnes personskade.

  Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der tager stilling til, om den enkelte skade som følge af covid-19-vaccination opfylder de tre kriterier – og altså om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade.

Henter PDF