Oversigt over alle spørgsmål og svar

Se oversigten over alle 'Spørgsmål-svar' på tværs af hele at.dk

Anmeldelse

For at få adgang til EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller, aktiverer og tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur.

Bestil en NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Læs mere om tildeling af rettigheder (virk.dk)

Få hjælp til at bruge EASY på virk.dk

Kom i gang med EASY

Få et overblik over, hvad du kan gøre i EASY

Sådan bruger du EASY (pdf)

EASY Support

Du kan også kontakte EASY Support på tlf. 70 10 40 41.

 

Ja, når ulykken er sket på dansk jord, skal den anmeldes i EASY.

Dansk lovgivning gælder på dansk jord. Derfor skal alt arbejde i Danmark udføres i overensstemmelse med danske regler bl.a. arbejdsmiljøloven. Det gælder både for udenlandske arbejdere og virksomheder og for danske. Derimod gælder danske regler ikke for arbejde, der udføres i udlandet, heller ikke når det udføres af danskere.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Når man skal finde ud af, hvem der er arbejdsgiver i den konkrete situation, skal man bl.a. lægge vægt på følgende i en samlet vurdering:

 • Hvem instruerer den beskæftigede og kontrollerer arbejdet?
 • Hvem stiller arbejdsrum, maskiner, redskaber mv. til rådighed til at udføre arbejdet?
 • Hvem har risikoen for resultatet af arbejdet, som den beskæftigede udfører?
 • Hvem udbetaler løn til den beskæftigede?

Arbejdsmiljølovgivningen tager udgangspunkt i, at det er den virksomhed, som reelt er i stand til at sørge for arbejdsmiljøet samt forebygge arbejdsulykker og arbejdsskader, der er ansvarlig som arbejdsgiver. Hvis en ansat bliver udlejet fra fx en entreprenør til en anden eller fra et vikarbureau, og den ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, så er det den entreprenør/eller virksomhed, som aktuelt får udført arbejdet, der har arbejdsgiveransvaret og anmeldepligten.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, personløftere skal ikke længere anmeldes til Arbejdstilsynet. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2018.

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis de hører ind under definitionen af at være en udstationeret medarbejder eller er selvstændig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Cabotagekørsel med bus er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en ikke-hjemhørende transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat (speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel).

Transportvirksomheden skal anmelde følgende i RUT:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Dato for start og slut af tjenesteydelsen
 • Sted for levering af tjenesteydelsen – det vil sige det første sted, passagerne står på bussen
 • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen
 • Virksomhedens branchekode
 • Chaufførernes navn og periode for transporten.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis du som privatperson hyrer udenlandsk arbejdskraft til fx bygge- eller havearbejde, skal virksomheden vise dig dokumentation for, at det er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers kan du risikere en bøde. Du kan orientere Arbejdstilsynet elektronisk via registret for udenlandske tjenesteydere(RUT)

eller på mail til at@at.dk. Du skal blot oplyse, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og i hvilken periode. Så har du opfyldt reglerne.

Du kan fx bede om at se virksomhedens kvittering for, at den er anmeldt i RUT. Når virksomheden anmelder sig i RUT, har den også mulighed for at indtaste din mailadresse, så du kan få kvitteringen sendt elektronisk.

Desuden kan virksomheden selv videresende den elektroniske kvittering til dig eller vise dig en udskrift af den.

Ja, anmeldelsen til RUT skal omfatte alle de steder, hvor virksomheden skal udføre arbejdsopgaver.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

RUT står for Registret for Udenlandske Tjenesteydere, og det finder du på Virk.dk

De udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT, så de danske myndigheder kan føre tilsyn med, at de overholder dansk lovgivning om fx arbejdsmiljø og skat. Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, skal overholde de samme regler som danske virksomheder.

Hvis du ikke har modtaget dokumentation tre dage efter, at arbejdet er begyndt, skal du give Arbejdstilsynet besked. Det kan du gøre elektronisk via RUT eller på mail til at@at.dk. Du skal blot fortælle Arbejdstilsynet, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og i hvilken periode. Så har du opfyldt reglerne.

Ja. Kombineret transport er transport af varer mellem EU-landene, hvor der køres på vej under den indledende eller afsluttende strækning, og til den resterende strækning bruges jernbane, indre vandveje eller søtransport. Det er en forudsætning, at den resterende strækning er over 100 km i lige linje.

Kombineret transport kan udføres under forudsætning af, at en af disse betingelser er opfyldt:

 1. Den indledende vejstrækning tilbagelægges enten mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lastehavnen
 2. Den afsluttende vejstrækning tilbagelægges enten mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lossehavnen.

Ved kombineret transport skal virksomheden anmelde følgende i RUT:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Stedet for levering af tjenesteydelsen – det vil sige stedet for pålæsning
 • Dato for start og slut af tjenesteydelsen – det vil sige dato for pålæsningen
 • Virksomhedens branchekode
 • Chaufførernes navn og perioden for transporten
 • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, det gør ingen forskel.

Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

 1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
 2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
 3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, virksomheden har ikke pligt til at anmelde, når:

 1. Virksomhedens ansatte deltager i seminarer og konferencer, hvor de er blevet indbudt til at undervise eller holde oplæg. Det kan fx være forskere, foredragsholdere og lignende. 
 2. Professionelle artister deltager i kunstneriske begivenheder. Begivenheden skal være enkeltstående. 
 3. De ansatte er med på forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har kontor i Danmark. 
 4. Professionelle idrætsudøvere og trænere deltager i større sportsbegivenheder eller er til prøvetræning i en dansk idrætsklub. Sportsbegivenheden skal være enkeltstående. 
 5. Virksomheden leverer konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage. 
 6. Det handler om intern udstationering inden for virksomheden i op til 8 dage. Det gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen drejer sig om bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed. 
 7. Der er tale om cabotagekørsel (godskørsel i Danmark i forbindelse med international transport).
 8. Opgaven falder ind under ”montørreglen”.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I nogle tilfælde ja. Det afgørende er, at der enten er tale om:

 • En udenlandsk virksomhed, som i forbindelse med levering af tjenesteydelser udstationerer ansatte til Danmark.
 • En udenlandsk virksomhed, som leverer en tjenesteydelse i Danmark uden at udstationere ansatte til Danmark
 • En udenlandsk selvstændig uden ansatte, som skal levere tjenesteydelser i Danmark.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Den selvstændige uden ansatte skal anmelde: 

 1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen
 3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
 4. Virksomhedens branchekode
 5. Om virksomheden er momsregistreret i hjemlandet
 6. Oplysninger om sociale sikringsforhold i hjemlandet
 7. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, det er lovligt at bruge udenlandsk arbejdskraft, som ikke er anmeldt i RUT. Men du er forpligtet til at underrette Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er begyndt, hvis den udenlandske virksomhed ikke kan dokumentere, at den er anmeldt i RUT. Gør du ikke det, kan du risikere en bøde på 10.000 kr.

Den udenlandske virksomhed skal anmelde:

 1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen 
 3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
 4. Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt de ansatte, der skal arbejde i Danmark
 5. Virksomhedens branchekode
 6. Identiteten af de ansatte, som virksomheden udstationerer, og udstationeringens varighed
 7. Om virksomheden er momsregistreret i sit hjemland
 8. Oplysninger om de ansattes sociale sikringsforhold
 9. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

Ja, det kan virksomheden godt.

Sker der ændringer i opgaven, fx hvis det tager længere tid at blive færdig, så skal virksomheden ændre sin anmeldelse i RUT. Ændringen skal ske senest den første hverdag efter, at ændringen er trådt i kraft.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

Sådan anmelder du en ulykke i EASY

Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

Læs mere

Sådan anmelder du en arbejdsulykke i EASY – Arbejdstilsynet

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde (arbejdsudygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, samt ulykker, der medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI)

Du skal have en NemID-medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder for at kunne bruge Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI).

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller medarbejdersignaturer hos Nets. Det er også NemID-administratoren, der kan give rettigheder til medarbejdersignaturen via brugeradministrationen på virk.dk.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Da I skal bruge NemID og NemLog-in til at logge på Arbejd, kan I bruge disse browsere:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det kommer an på, om I typisk bruger en pc, tablet eller smartphone. Nøglekort kan I bruge på både pc, tablet og smartphone. En nøglefil virker kun på pc.

NemID-medarbejdersignatur som nøglefil (nets.eu)

NemID-medarbejdersignatur som nøglekort (nets.eu)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er virksomhedens NemID-administrator, som afgør hvilke rettigheder den enkelte medarbejder skal have. Tildelingen af rettigheder foregår i brugeradministrationen på virk.dk.

Rettighederne kan tildeles enten på CVR-nummer, så du som medarbejder får adgang til at håndtere sager for hele organisationen, eller de kan begrænses til et eller flere produktionsnumre (p-numre).

Læs om tildeling af rettigheder til NemID medarbejdersignatur (virk.dk)

Gå til brugeradministrationen på virk.dk

Trin for trin-guide: Adgang til Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI) med NemID (pdf)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsmiljøorganisation

Ja, det kan I, selvom I ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. I den situation skal I selv indgå en organisationsaftale.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Aftaleordningen forudsætter, at den enkelte virksomhed er omfattet af en organisationsaftale og af en virksomhedsaftale. Det er imidlertid ikke en betingelse for indgåelse af en organisationsaftale eller en virksomhedsaftale, at alle ansatte er medlem af en lønmodtagerorganisation. Organisationsaftaler indgås mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer. Det vil typisk være de organisationer, der er berettigede til at forhandle overenskomst. Organisationsaftalen kan dog også indgås af en virksomhed, der ikke er medlem af en organisation. På lønmodtagersiden er det derimod et krav, at det er en lønmodtagerorganisation, der er part i organisationsaftale. Det er ikke en betingelse, at alle ansatte er medlem.

Virksomheder, som ikke har mulighed for at bruge aftalereglerne, fordi de ansatte ikke er organiserede, kan søge dispensation hos Arbejdstilsynet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsgiveren skal sørge for at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Den skal bestå af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Det er arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren, der skal være formand.

Arbejdsgiveren beslutter i samarbejde med de ansatte, hvor mange medlemmer, AMO'en skal have. Antallet skal være nok til, at AMO'en til enhver tid kan løse sine opgaver tilfredsstillende, og kan være i kontakt med de ansatte.

 • Arbejdsmiljøorganisationens størrelse og antal medlemmer
 • Arbejdsgiverens pligter

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er arbejdsgiveren, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation. Den skal bestå af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder.

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra jeres arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren beslutter i samarbejde med de ansatte, hvor mange medlemmer og grupper, AMO'en skal have. Antallet skal være nok til, at AMO'en til enhver tid kan løse sine opgaver tilfredsstillende, og kan være i kontakt med de ansatte.

 • AMO’en størrelse, antal medlemmer og grupper
 • Arbejdsgiverens pligter

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, det må I ikke.

Aftalerne skal styrke og effektivisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, virksomheder, der har 1-9 ansatte, skal ikke oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

I disse virksomheder skal arbejdsgiveren sørge for, at der er et samarbejde om sikkerhed og sundhed. Samarbejdet skal ske via en løbende og direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte.

Der gælder særlige regler for arbejdssteder, der er skiftende eller midlertidige. Det er fx byggepladser.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, den samme arbejdsleder kan være med i flere grupper.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Kravet om en årlig drøftelse gælder for alle virksomheder – også for virksomheder uden arbejdsmiljørepræsentant (hvor der ikke er krav om en) . Arbejdsgiveren skal  i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, det gør der, når der er tale om det, vi kalder midlertidige og skiftende arbejdssteder.

Arbejdsgiveren skal organisere et samarbejde om sikkerhed og sundhed, når der er 5 eller flere ansatte, der arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (fx byggepladsen). Arbejdet skal vare i mindst 14 dage.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, en AMO skal omfatte alle ansatte.

Det vil sige, at alle ansatte skal kunne deltage i valget af en arbejdsmiljørepræsentant. De skal også kunne trække på AMOs kompetence og deltagelse.

Når der mangler en arbejdsmiljørepræsentant

Er der et konkret tidspunkt, hvor der er et område i virksomheden, der ikke kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant, så skal arbejdsgiveren løbende forsøge at motivere gruppen til at vælge en repræsentant.

I denne periode kan personalegruppen trække på arbejdslederen eller eventuelt de andre medlemmer af AMO.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I kan erstatte reglerne om organisering med aftaler. Det vil sige reglerne om:

 • Hvordan I skal etablere AMO.
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • AMOs størrelse.

I skal indgå både organisationsaftaler og virksomhedsaftaler for, at det kan lade sig gøre.

Nogle regler kan I ikke ændre

Der er nogle generelle regler, som I ikke kan ændre med aftaler:

 • Pligten til at etablere en AMO.
 • AMO’s opgaver.
 • Arbejdsgiverens pligter.
 • Valg og udpegning af medlemmer af AMO.
 • Arbejdsmiljøuddannelse.

 

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. For det første skal disse områder overholde alle de nye regler, som ikke kan ændres ved aftale. For det andet skal den ændrede organisering, som følger af aftalerne, sikre, at virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed bliver styrket og effektiviseret set i forhold til de nye reglers krav. For det tredje skal arbejdsgiveren efter de nye regler kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at virksomheden er omfattet af en aftale.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

AMO skal være stor nok til at kunne varetage sine opgaver tilfredsstillende til enhver tid.

I beslutter størrelsen af jeres AMO

Det er arbejdsgiveren, der beslutter størrelsen af AMO i samarbejde med ansatte og arbejdsledere. De skal i fællesskab vurdere, hvad behovene er. De skal tage hensyn til virksomhedens struktur, ledelsesforhold og arbejdsmiljøproblemer.

Der skal også være nok medlemmer i AMO til, at de ansatte kan komme i kontakt med deres repræsentanter. De skal kunne tale med AMO-medlemmerne om arbejdsmiljøforholdene i arbejdstiden.

Reglerne om udvalg og grupper

Reglerne om udvalg og grupper angiver de grundlæggende krav til struktur og antal personer i virksomhedens AMO. Den rigtige størrelse fastsættes ud fra en vurdering af de konkrete behov.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at I kan dokumentere orienteringen.

Den person, der melder tilbage i OnlineAT på virksomhedens vegne, skal dog give en erklæring om, at enten Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte er blevet orienteret om indholdet af tilbagemeldingen, inden I sender den til os. Erklæringen sker under strafansvar.

Det kan være en god idé at orientere AMO eller medarbejderrepræsentanten skriftligt, fx via mail eller et mødereferat. På den måde kan I dokumentere, at orienteringen er sket rettidigt, hvis der opstår uenighed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsmiljørepræsentant

Nej, en AMO skal omfatte alle ansatte.

Det vil sige, at alle ansatte skal kunne deltage i valget af en arbejdsmiljørepræsentant. De skal også kunne trække på AMOs kompetence og deltagelse.

Når der mangler en arbejdsmiljørepræsentant

Er der et konkret tidspunkt, hvor der er et område i virksomheden, der ikke kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant, så skal arbejdsgiveren løbende forsøge at motivere gruppen til at vælge en repræsentant.

I denne periode kan personalegruppen trække på arbejdslederen eller eventuelt de andre medlemmer af AMO.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, når 5 eller flere ansatte arbejder for samme virksomhed på byggepladsen, og arbejdet foregår i en periode på mere end 14 dage, så skal der være en arbejdsmiljørepræsentant på byggepladsen.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, en arbejdsmiljørepræsentant kan ikke være med i flere grupper.

Grunden til det er, at en arbejdsmiljøgruppes opgaver ligger inden for et fastlagt område i virksomheden. Gruppernes områder kan ikke overlappe hinanden, og samlet set skal de dække hele virksomheden.

En arbejdsmiljørepræsentant skal arbejde i den del af virksomheden, som hendes eller hans arbejdsmiljøgruppe dækker.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver, valg og uddannelse

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, valgperioden kan ikke forkortes. Perioden er som udgangspunkt 2 år.

Valgperioden slutter kun før tid, hvis:

 • Arbejdsmiljørepræsentanten stopper med at arbejde i virksomheden.
 • Repræsentanten flytter væk fra det område, hvor hun eller han er valgt.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, I kan forlænge valgperioden op til 4 år. En valgperiode er som udgangspunkt 2 år.

Det kan ske ved en aftale indgået mellem arbejdsgiveren og de ansatte om den ønskede forlængelse, og forlængelsen kan alene gælde for fremtidige valg. Dvs. at forlængelsen ikke kan gælde for tidligere valg.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsmiljøuddannelse

Nej, det er kun muligt at indgå aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om at sammenlægge og gennemføre den supplerende arbejdsmiljøuddannelse samlet i stedet for inden for hvert funktionsår.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I søger om at blive autoriseret rådgivningsvirksomhed ved at sende et ansøgningsskema til os. Det kan I gøre på to måder:

 • Søg om autorisation via hjemmesiden.
 • Hent og send det udfyldte ansøgningsskema til at@at.dk, att.: Metoder og virkemidler.

 

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, Arbejdstilsynet udsteder ikke længere certifikater. Hvis man skal have fornyet sit kedelpassercertifikat, skal man henvende sig til de relevante uddannelsesinstitutioner.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 10, stk. 3

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, Arbejdstilsynet kan ikke sende et nyt, men vil henvise til uddannelsesstedet, hvor man har taget sit certifikat. De kan måske fremsende et nyt.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis man ikke kører på offentlige veje. Man må kun køre truck og andre køretøjer på offentlig vej, hvis man har et kørekort.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation.

Dokumentationen kan fx være et referat fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor der står, at arbejdsgiveren giver tilbud om supplerende uddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Det kan også være  en mail  eller noget lignende til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. Her skal arbejdsgiveren også nævne tilbuddet om supplerende uddannelse.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Fristerne for at gennemgøre uddannelsen gælder også for midlertidigt og skiftende arbejdssteder som fx på bygge- og anlægsområdet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen skal have mulighed for at gennemføre de 2 dages kursus i løbet af det første år, hvor de er blevet valgt eller udpeget.

De skal have tilbuddet og have mulighed for at starte på kurset, inden for de første 9 måneder efter, at de har taget det obligatoriske kursus på 3 dage.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdspladsvurdering (APV)

I kan bruge arbejdspladsvurderingen til at:

 • Synliggøre jeres arbejdsmiljøproblemer
 • Pege på løsningsforslag til problemerne
 • Arbejde systematisk og forebyggende med jeres arbejdsmiljø.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, arbejdspladsvurderingen er jeres eget arbejdsredskab. APV’en skal blive i virksomheden, så den er til rådighed for os, jeres ledelse og de ansatte.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, alle virksomheder med ansatte har pligt til at lave en skriftlig arbejdspladsvurdering - i daglig tale kaldet APV.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det skal både jeres ledelse og de ansatte.

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal den deltage i hele processen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde i arbejdet med APV'en.

I skal oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, der er ikke krav om at specielt ansatte på deltid skal deltage i arbejdet med at lave en APV, men det er vigtigt, at alle ansatte er dækket af APV’en.  Det betyder, at APV’en skal dække alle forskellige arbejdsfunktioner, arbejdsforhold, arbejdstider m.m.

Alle ansatte har som udgangspunkt samme rettigheder uanset arbejdstid og ansættelsesform.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, Arbejdstilsynet kan ikke give dispensation, fordi det er et lovkrav, at der skal ske en revision af en virksomheds APV hvert tredje år.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, hvis der ikke er andre ansatte i virksomheden end familie, skal de ikke udarbejde APV.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I skal revidere APV'en mindst hvert tredje år. I skal også revidere APV'en, hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, men kun når ændringerne har betydning for arbejdsmiljøet.

Læs mere om Online APV-værktøjet, der gør det lettere at lave en APV.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, alle virksomheder med ansatte er omfattet af kravet om APV.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, hvis de ikke har nogen ansatte, så skal de ikke. Selvstændige erhvervsdrivende er fx selvstændige konsulenter eller håndværksmestre.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, alle ansatte er omfattet af kravet om en APV. Det vil sige, at I skal tage stilling til de ansattes arbejdsmiljøforhold ved udarbejdelsen af APV'en.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstid

Nej, det er ikke Arbejdstilsynet, der fører kontrol med, at der højst må arbejdes 48 timer i gennemsnit om ugen. Det skyldes, at bestemmelsen ikke findes i arbejdsmiljølovgivningen.

Lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Man regner 24 timer tilbage fra et hvilket som helst tidspunkt i arbejdstiden. Inden for denne periode skal der være 11 timers sammenhængende hvil. Der er tale om rullende døgn, det vil sige, at udregningen er uafhængig af døgnskift.

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. §3

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, virksomheden kan søge Arbejdstilsynet om dispensation, hvis der er tale om arbejde, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. Arbejde, der er omfattet af bilag 1, er fx vagt-, overvågnings- og døgnaktiviteter, der er nødvendige for at beskytte goder og personer, eller aktiviteter, hvor der opstår forudsigeligt ekstraarbejde inden for fx landbrug, skovbrug og gartneri.

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. § 33 og bilag 1

At-meddelelse 5.01.1 Daglig hvileperiode

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, i løbet af en uge har en ansat krav på et ugentligt fridøgn (24 timer), som skal ligge i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode på 11 timer. Den sammenhængende hvileperiode bliver dermed på 35 timer hvert 7. døgn.

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. § 4

At-meddelelse 5.01.1 Daglig hvileperiode

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsulykke

Hvis medarbejderne deltager i et socialt arrangement, som arbejdsgiveren har arrangeret og betalt for, og det forventes at medarbejderne deltager i arrangementet, så vil medarbejderne være omfattet både af arbejdsmiljøloven og af arbejdsskadeloven, hvis ulykken sker i tilknytning til arrangementet. Arbejdsulykken skal derfor anmeldes til Arbejdstilsynet og til Arbejdsskadestyrelsen. Du kan læse om anmeldelse af arbejdsskader på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside og på Arbejdstilsynets hjemmeside.

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde (arbejdsudygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, samt ulykker, der medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Bygge og anlæg

Ja, det gør der, når der er tale om det, vi kalder midlertidige og skiftende arbejdssteder.

Arbejdsgiveren skal organisere et samarbejde om sikkerhed og sundhed, når der er 5 eller flere ansatte, der arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (fx byggepladsen). Arbejdet skal vare i mindst 14 dage.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Overordnet gælder det, at midlertidige rækværker på byggepladser skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Systemrækværk

Det er Arbejdstilsynets administrative praksis, at der som midlertidige rækværker på byggepladser bør anvendes systemrækværker jf. DS/EN-standard 13374, hvor rækværkerne skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens brugsanvisning. Ved brug af systemrækværker skal reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges.

Konstruktion af rækværker

Vælger man selv at konstruere rækværkerne, er det Arbejdstilsynets administrative praksis, at rækværkerne funktions- og styrkemæssigt skal være på mindst samme niveau som angivet i DS/EN-standard 13374. Her skal reglerne i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler følges for indretningen, og reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges for brugen af rækværkerne.

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38 om tagarbejde og § 37 ved øvrigt arbejde med risiko for nedstyrtning.

At-vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage

At-vejledning om fald fra højden på byggepladser

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at stylter til at arbejde fra i højden kan udgøre en forøget risiko for at komme til skade ved arbejdet. Det hænger sammen med, at stylter øger den højde, hvor brugeren kan falde fra samtidig med, at stylter ikke udgør en fuldt stabil platform.

Stylter, som anvendes til at arbejde fra i højden, er et teknisk hjælpemiddel. Ved midlertidigt arbejde i højden skal man altid vælge det tekniske hjælpemiddel, som er bedst egnet, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Valget skal ske ud fra de forhold, hvor hjælpemidlet skal anvendes, og ud fra de risici, der kan opstå ved anvendelsen.

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5 og § 17, bilag 1, pkt. 6.1 og 6.3.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der stilles ikke krav om uddannelse ved arbejde med kraner eller lignende maskiner, hvis der ikke er mulighed for sideværts mekanisk drevne bevægelser. Det vil sige, hvis kranen eller den lignende maskine kun har mekanisk drevet løft af byrden i lodret retning.

Det betyder, at de 2 kranførere, der arbejder sammen med manuelt drevet travers løbekat, er undtaget for krav om uddannelse, – og der er heller ikke krav om certifikat.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 4, stk. 5.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der er ikke krav om lovpligtig stilladsuddannelse til opstilling af trappetårne, når de ikke er sammenbygget med et stillads. De ansatte, der opstiller og nedtager trappetårnene, skal i stedet være særligt udpeget til dette arbejde samt særligt oplærte og instruerede i arbejdet. Det gælder især, så arbejdet kan udføres forsvarligt uden nedstyrtningsfare. Instruktionen af de ansatte skal være konkret med udgangspunkt i trappetårnets brugsanvisning, og brugsanvisningen skal være tilgængelig på arbejdsstedet.

Baggrunden er, at stilladser i forhold til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser er defineret som tekniske hjælpemidler, der opstilles midlertidigt til at arbejde fra i højden, samt de dele der sammenbygges med stilladset, og hvor det tekniske hjælpemiddel ikke er en maskine, stige eller rappellingsudstyr. Trappetårne, der alene anvendes som adgangsvej og ikke er sammenbygget med et stillads, er derfor ikke et stillads men alene et teknisk hjælpemiddel, da der ikke udføres arbejde fra hjælpemidler i højden.

Digital kommunikation

Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at I kan dokumentere orienteringen.

Den person, der melder tilbage i OnlineAT på virksomhedens vegne, skal dog give en erklæring om, at enten Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte er blevet orienteret om indholdet af tilbagemeldingen, inden I sender den til os. Erklæringen sker under strafansvar.

Det kan være en god idé at orientere AMO eller medarbejderrepræsentanten skriftligt, fx via mail eller et mødereferat. På den måde kan I dokumentere, at orienteringen er sket rettidigt, hvis der opstår uenighed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Kravet om at kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet gælder for alle virksomheder, der har et CVR-nummer. I lovsprog er det en juridisk enhed.

Det er fx:

 • Arbejdsgivere
 • Leverandører
 • Installatører
 • Reparatører
 • Udbydere af tjenesteydelser
 • Projekterende og rådgivere
 • Bygherrer
 • Arbejdsmiljørådgivere
 • Fabrikanter
 • Importører og distributører m.v.

Kravet gælder også for den advokat, organisation eller arbejdsmiljørådgiver, som I har bedt om at repræsentere jer og melde tilbage til os på vores afgørelse.

Er jeres virksomhed fritaget for Digital Post, skal I heller ikke kommunikere digitalt med os.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Reglerne trådte i kraft 1. januar 2018.

De gælder for afgørelser og skriftlige høringer, som er sendt fra Arbejdstilsynet efter 1. januar 2018.

Relevant regel

Bekendtgørelsen Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsgiveren skal orientere de berørte ansatte om afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte – i virksomheder uden AMO – skal desuden orienteres om indholdet af virksomhedens tilbagemelding til Arbejdstilsynet inden for fristen.

Orienteringen af AMO eller en repræsentant for de ansatte skal ske, inden virksomheden melder tilbage digitalt, da den medarbejder, der foretager tilbagemeldingen i "Arbejdsmiljø i din virksomhed" (ADVI), underskriver en erklæring om, at orienteringen har fundet sted.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er obligatorisk for danske virksomheder at bruge Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning "Arbejdsmiljø i din virksomhed" (ADVI), når:

 • I vil svare på en skriftlig høring
 • I vil give besked om, at I har efterkommet en afgørelse, fx et påbud
 • I vil bede om at få forlænget fristen for at efterkomme en afgørelse.

Relevant regel

Bekendtgørelsen Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

EASY

For at få adgang til EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller, aktiverer og tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur.

Bestil en NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Læs mere om tildeling af rettigheder (virk.dk)

Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

Sådan anmelder du en ulykke i EASY

Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

Læs mere

Sådan anmelder du en arbejdsulykke i EASY – Arbejdstilsynet

Få hjælp til at bruge EASY på virk.dk

Kom i gang med EASY

Få et overblik over, hvad du kan gøre i EASY

Sådan bruger du EASY (pdf)

EASY Support

Du kan også kontakte EASY Support på tlf. 70 10 40 41.

 

Ja, når ulykken er sket på dansk jord, skal den anmeldes i EASY.

Dansk lovgivning gælder på dansk jord. Derfor skal alt arbejde i Danmark udføres i overensstemmelse med danske regler bl.a. arbejdsmiljøloven. Det gælder både for udenlandske arbejdere og virksomheder og for danske. Derimod gælder danske regler ikke for arbejde, der udføres i udlandet, heller ikke når det udføres af danskere.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Når man skal finde ud af, hvem der er arbejdsgiver i den konkrete situation, skal man bl.a. lægge vægt på følgende i en samlet vurdering:

 • Hvem instruerer den beskæftigede og kontrollerer arbejdet?
 • Hvem stiller arbejdsrum, maskiner, redskaber mv. til rådighed til at udføre arbejdet?
 • Hvem har risikoen for resultatet af arbejdet, som den beskæftigede udfører?
 • Hvem udbetaler løn til den beskæftigede?

Arbejdsmiljølovgivningen tager udgangspunkt i, at det er den virksomhed, som reelt er i stand til at sørge for arbejdsmiljøet samt forebygge arbejdsulykker og arbejdsskader, der er ansvarlig som arbejdsgiver. Hvis en ansat bliver udlejet fra fx en entreprenør til en anden eller fra et vikarbureau, og den ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, så er det den entreprenør/eller virksomhed, som aktuelt får udført arbejdet, der har arbejdsgiveransvaret og anmeldepligten.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Virksomheder der arbejder med offshore olie- og gasaktiviteter skal anmelde arbejdsulykker på samme måde som alle andre virksomheder, der udfører arbejde i Danmark.

Virksomheder med dansk CVR-nummer skal anmelde ulykker i EASY på Virk.dk.

Udenlandske virksomheder, der ikke har et CVR-nummer kan anmelde arbejdsulykker via en særlig indgang til EASY. Her skal virksomhedens såkaldte RUT-nummer anvendes. Udenlandske virksomheder får et RUT-nummer, når de anmelder sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Virksomheder, som hverken har CVR- eller RUT-nummer, kan anmelde via en særlig formular.

Anmeld en arbejdsulykke med CVR-nummer (EASY, virk.dk)

Anmeld en arbejdsulykke med RUT-nummer (EASY, virk.dk)

Anmeld en arbejdsulykke via formular (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ekstreme temperaturer

Ja, i kølerum med større volumen end 10 kubikmeter skal der etableres alarmsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerummet.

Dette står i bilaget til bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Se standarden for køle-/fryserum DS/EN 378-1, DS/EN 378-2 og DS/EN 378-3. Det vil desuden være en god idé også at læse DS/EN 378-4, som bl.a. indeholder retningslinjer for at udskifte komponenter, ændringer af kølesystemet mv. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det vil bero på en konkret vurdering af hvert enkelt kølerum, dets brug og eventuelt indretningen af den omgivende bygning. Arbejdet i kølerummet skal altid kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I skal kontakte et inspektionsorgan, som I kan finde på DANAKs hjemmeside.

Desuden har Arbejdstilsynet udarbejdet en liste over inspektionsorganer LINK. Vær opmærksom på, at denne liste ikke ajourføres, så ofte som DANAKs register.

Hvis du ikke finder det, du leder efter her, kan du læse mere i spørgsmål og svar om fortolkning af reglerne om trykbærende udstyr  

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

De findes i At-vejledning B.4.4. Derudover kan Dansk Standard vejlede om, hvilke standarder der gælder på området.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Elevator

Ja, på visse betingelser.

Som ikke elevatorsagkyndig må du udskifte allerede eksisterende belysningsarmaturer/lyskilder i en elevatorstol, hvis du udskifter med identiske/sammenlignelige komponenter. Du må ikke ændre på noget eksisterende eller lave nyt i elevatorstolen.

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav ved arbejde med elevatorer m.v., bilag 3  

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, i den situation er der ikke krav om tilsyn af en certificeret sagkyndig virksomhed. Men det er et krav, at platformliften alene er tilknyttet én enkelt privat bolig og er aflåst eller konstant overvåget.

I den situation er der heller ikke krav om periodisk inspektion af et inspektionsorgan.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner § 1, stk. 3, pkt. 1.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Service skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Platformslifte, fremstillet efter maskindirektivet, beregnet til persontransport bliver betragtet som en elevator og skal derfor serviceres og vedligeholdes af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, vindmølleelevatorer er hverken omfattet af bekendtgørelsen om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner eller af bekendtgørelsen om indretningskrav til eksisterende elevatorer mv., der ikke er CE-mærket. Det skyldes, at en vindmølleelevator betragtes som adgangsvej til et arbejdssted og derfor som en del af en maskine.

Denne undtagelse bortfalder, hvis vindmølleelevatoren anvendes til transport af andre personer, end de, som har arbejde at udføre på vindmøllen.

Anvendelse: Vindmølleelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ibrugtagning: Vindmølleelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at vindmølleelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af vindmølleelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

Vindmølleelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

Vindmølleelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i bekendtgørelsens bilag 1

Det indebærer, at vindmølleelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.

Ibrugtagningsinspektion af tredjepart efter reglerne om anvendelse af elevatorer er udgået.

Erhvervssygdomme

Nej, men anmeldelserne indgår i planlægningen af, hvor der er størst risiko, og dermed hvilke brancher og virksomheder der skal have besøg af Arbejdstilsynet.

Nej. AES kan dog kontakte dig og bede dig om at beskrive specifikke arbejdsforhold på din virksomhed. 

Så er det vigtigt, at du går til din egen læge for at blive undersøgt og får fortalt om mistanken. Lægen har pligt til at anmelde sygdommen, hvis han/hun mener, at den kan skyldes arbejdet.

Førercertifikat

Uddannelserne skal gennemføres på en erhvervsskole eller et AMU-center, der er godkendt af Undervisningsministeriet. På Undervisningsministeriets hjemmeside "UddannelsesGuiden" kan man finde oversigter over uddannelser og få vejledning til at finde en skole. Det letteste dog er nok at google sig frem og tage kontakt til en AMU skole for nærmere oplysning.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, certifikatkravet gælder kun for personer, der skal føre kraner. Personer, som skal foretage anhugning, skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Se At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn for yderligere information.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Personer, som skal anvende personløftere, skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Se At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn for yderligere information.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, der er ikke krav om helbredsoplysninger til lille knallertkørekort, og det kan derfor ikke bruges som dokumentation for egent helbred. Dette vil blive præciseret i At-vejledningerne næste gang, de skal revideres.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Gaffeltruck

Nej. Personer, som skal anvende personløftere, skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Se At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn for yderligere information.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, certifikatkravet gælder kun for personer, der skal føre kraner. Personer, som skal foretage anhugning, skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Se At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn for yderligere information.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet vil sidestille et deltagerbevis med et AMU-bevis forudsat det udstedes på samme grundlag med både den teoretiske og den praktiske prøve, samt at der er forevist dokumentation for helbred.

Hvis der ikke er noget person nr. bør fremgå andet ID, fx hjemlands ID nr. eller pas nr. så der altid er en entydig identifikation på beviset.

Nej, der er ikke krav om helbredsoplysninger til lille knallertkørekort, og det kan derfor ikke bruges som dokumentation for egent helbred. Dette vil blive præciseret i At-vejledningerne næste gang, de skal revideres.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Uddannelserne skal gennemføres på en erhvervsskole eller et AMU-center, der er godkendt af Undervisningsministeriet. På Undervisningsministeriets hjemmeside "UddannelsesGuiden" kan man finde oversigter over uddannelser og få vejledning til at finde en skole. Det letteste dog er nok at google sig frem og tage kontakt til en AMU skole for nærmere oplysning.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis man ikke kører på offentlige veje. Man må kun køre truck og andre køretøjer på offentlig vej, hvis man har et kørekort.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Håndværktøj

Arbejdstilsynet har ikke regler om, hvor ofte man skal efterse sit el-værktøj, men det skal ske regelmæssigt, og værktøjet skal løbende vedligeholdes. Desuden skal fabrikantens anvisninger altid følges, og man skal hver gang, inden man bruger værktøjet, sikre sig, at der ikke er synlige fejl eller mangler ved udstyret.

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis det er en sagkyndig, en ekspert, der laver eftersynet ud fra leverandørens retningslinjer.

Eksperten skal være fagligt i stand til at lave et forsvarligt eftersyn. Hvis producenten eller leverandøren har skrevet en servicemanual eller noget lignende information, skal eksperten bruge det til eftersynet.

Eksperten behøver ikke have et særligt kursus

Vi stiller ikke krav om, at eksperten har et ”kursus i eftersyn”, men det kan være en god idé at tage et.

Eftersyn cirka en gang om året

Hvis brugsanvisningen ikke nævner, hvor tit I bør lave et eftersyn, regner vi normalt hver 12. måned for et passende interval.

Nogle tekniske hjælpemidler skal I efterse oftere. Det skal I fx i de situationer, hvor det tekniske hjælpemiddel bliver udsat for nogle påvirkninger, der kan lave en skade eller være årsag til, at der opstår en farlig situation.

Eftersynsskemaer

Der findes eftersynsskemaer med de punkter, I specielt skal tjekke på de forskellige typer værktøjer eller hjælpemidler. Skemaerne findes hos både BFA Industri BAR og BAU Jord til bord.

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer – BFA Industri

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr – BAU Jord til Bord

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du spørgsmål og svar om el

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Indeklima

Lamper, mennesker og maskiner kan få temperaturen til at stige

Hvis det er svært at holde temperaturen i lokalet under 25 grader i de perioder, hvor temperaturen udenfor ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en hedebølge.

For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme eller solskin gennem store vinduer, der ikke er afskærmede.

Når temperaturen kommer over 25 grader

Vi accepterer, at temperaturen kan komme over 25 grader i lokalet, når det er meget varmt udenfor. Men meget høje temperaturer kan give gener og være en helbredsrisiko. Derfor bør I tage nogle forholdsregler.

Find forholdsreglerne i AT-vejledningen ”Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder”

Hvis du bliver utilpas

Bliver du utilpas og dårlig på arbejdspladsen, må du gå hjem som ved al anden sygdom.

Kemisk arbejdsmiljø

Nej, det er en konkret vurdering af arbejdet og arbejdsforholdene på den enkelte arbejdsplads, om der er behov for at kunne skylle begge øjne på samme tid.

Reglen om førstehjælpsudstyr beskriver, at arbejdsstedet skal være forsynet med passende redningsudstyr og de nødvendige hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Udstyr og hjælpemidler skal findes i tilstrækkelig mængde og være anbragt på hensigtsmæssige steder.

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 23

Sikkerhedsdatablade er et vigtigt element, når virksomheden skal lave en kemisk risikovurdering, fordi de indeholder vigtige oplysninger om stoffernes og materialernes farlige egenskaber, brug af værnemidler, ventilation mv. Det er derfor vigtigt, at virksomheden indhenter sikkerhedsdatablade fra leverandøren, og at sikkerhedsdatabladene er tilgængelige for de ansatte. Virksomheden skal vedlægge sikkerhedsdatabladene sammen med den skriftlige fortegnelse over farlige stoffer og materialer, som er en del af risikovurderingen.

Hvis der er farlig kemi på virksomheden, skal virksomheden vurdere, om den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Det er det, man forstår ved den kemiske risikovurdering.

Den kemiske risikovurdering skal gennemføres som led i virksomhedens arbejde med den ”almindelige” arbejdspladsvurdering (APV).               

Virksomhederne skal lave en kemisk risikovurdering for de arbejdsprocesser, hvor der indgår eller udvikles farlig kemi.

For at kunne vurdere, om den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, er der altid nogle forhold, som skal indgå i vurderingen. Det drejer sig om følgende 7 forhold:

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer,
  herunder mængden
 4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal
  træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Den kemiske risikovurdering skal også omfatte en skriftlig fortegnelse/liste over alle de farlige stoffer og materialer og de tilhørende sikkerhedsdatablade, der findes på virksomheden.

Hvis resultatet af den kemiske risikovurdering er, at den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, er der identificeret et problem, som skal løses.

Hvis problemet ikke kan løses med det samme, skal der laves en plan for, i hvilken rækkefølge og i hvilken takt problemet skal løses (handlingsplan).

Den kemiske risikovurdering skal være tilgængelig for de ansatte.

Virksomheden skal lave en samlet vurdering af risikoen for alle de forskellige farlige stoffer og materialer, der er risiko for at blive udsat for ved en arbejdsproces.  Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.

Det er tilladt, at beholde de nuværende arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er). Virksomhederne må gerne bruge dem som grundlag for en effektiv instruktion af de ansatte. Men virksomheden skal stadig foretage en kemisk risikovurdering.

De gamle regler om arbejdspladsbrugsanvisning (APB) havde fokus på det enkelte produkts farlighed.

I den kemiske risikovurdering skal virksomheden også fokusere på arbejdsprocesser, hvor der kan indgå en eller flere farlige stoffer og materialer. Eller fx, hvor en arbejdsproces kan udvikle farlig kemi, som ikke er omfattet af et sikkerhedsdatablad, fx dieselos, gyllegas eller svejserøg.

Derfor er det vigtigt, at virksomheden sørger for, at de 7 vurderingselementer indgår i den kemiske risikovurdering. På den måde får virksomheden på en god og grundig måde vurderet, om den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Der er mulighed for at gruppere de listede stoffer og materialer efter de arbejdsprocesser, hvor de forekommer, frigøres fra eller dannes i. Virksomheden kan bruge fortegnelsen over de kemiske stoffer og materialer på virksomheden som udgangspunkt, når den skal vurdere risikoen ved arbejdet. Hvis der er risiko for at blive udsat for flere forskellige stoffer

Virksomheden skal basere sin oplæring og instruktion af de ansatte på den kemiske risikovurdering. Oplæringen og instruktionen skal tilpasses den enkelte virksomheds konkrete arbejdsprocesser og de konkrete ansatte.  Man kan fx vælge at lave piktogrammer, videoer eller andet materiale, der er tilgængeligt for de ansatte.

Oplæringen og instruktionen er som udgangspunkt mundtlig, men skal understøttes af skriftligt materiale i 3 tilfælde:

 • Når ansatte arbejder med eller er i risiko for at blive udsat for særligt farlige stoffer og materialer
 • Ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold
 • Når den kemiske risikovurdering i øvrigt peger på det.

Virksomheden skal understøtte oplæringen og instruktionen med skriftligt materiale, når der er tale om særligt farlige stoffer og materialer. Det kan fx være stoffer og materialer, som er klassificeret som akut toksiske, det vil sige, hvis det er giftigt ved kontakt med huden, ved indtagelse og/eller indånding, eller hudsensibiliserende eller kræftfremkaldende.

Kravene til at understøtte oplæring og instruktion skriftligt gælder også for særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold som fx processer, hvor der er risiko for brand og eksplosion.

Der er flere eksempler på ”særligt farlige stoffer og materialer” og ”særligt komplicerede arbejdsprocesser” i Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer.

 

Ja, sikkerhedsdatablade skal være på dansk og enten i papirform eller elektronisk. Hvis producenten er inden for EU, er det dennes ansvar at udarbejde sikkerhedsdatablad på dansk. Hvis der produceres uden for EU, er det første importør inden for EU, der har ansvaret.

Kontorindretning

For lidt plads på bordet kan give dårlige arbejdsstillinger

Arbejdsfladen ved din computerarbejdsplads skal være tilstrækkelig stor, og det skal være muligt at stille skærm, tastatur, dokumenter og andet tilbehør på din arbejdsplads.

Der skal også være tilstrækkelig plads foran tastaturet til, at du kan hvile dine hænder og underarme på bordpladen.

Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdssteder

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder  

Nej, det kan du ikke, hvis det kun er dig, der bruger det

Borde, der kan indstilles i højden, er tit den mest praktiske løsning, når der er brug for, at du ændrer din arbejdsstilling, så den passer til de opgaver, du skal løse. Hvis det kun er dig, der bruger bordet, kan du dog ikke kræve, at det er et hæve-sænke-bord.

Når flere medarbejdere bruger det samme bord

Vi stiller krav om, at et arbejdsbord kan indstilles, hvis der er skiftende medarbejdere, der bruger det samme bord. Arbejdsbordet skal kunne indstilles til den medarbejder, der arbejder ved bordet.

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar  

 

Der skal være så meget plads, at arbejdet kan foregå forsvarligt

I et arbejdsrum skal der være plads til de tekniske hjælpemidler, materialer og det inventar, der findes i arbejdsrummet. Der skal også være plads til det antal personer, der normalt færdes eller opholder sig der.

Krav til et arbejdsrum

 • Rummets gulvareal, højde og indhold skal være afpasset efter arbejdets art, så arbejdet kan foregå forsvarligt.
 • Normalt skal et arbejdsrum have en arbejdshøjde på 2,5 meter og minimum være 7 m2.
 • Det vil normalt være tilstrækkeligt, hvis der er 12 m3 luft i arbejdsrummet pr. ansat.

Undtagelser

Arbejdets art kan gøre det nødvendigt med mere end 12 m3 luft pr. ansat. Det samme gælder, hvis andre opholder sig i rummet, som fx klienter eller kunder.

I særlige tilfælde accepterer vi et mindre rumfang pr. ansat. Det gør vi fx, hvis der er mekanisk ventilation i rummet. Vi accepterer dog ikke, at der er mindre end 8 m3 luft pr. ansat.

Teknisk udstyr

Mængden af pc-udstyr i et arbejdsrum bør indgå i en samlet vurdering af, hvor meget plads og luft der skal være i rummet.

Elektronisk udstyr afgiver varme (en pc afgiver mindst ligeså meget varme som en person, der sidder stille) og kan afgive dampe til omgivelserne.

For at løse disse problemer kan I enten gøre rummet større eller øge ventilationen (eller begge dele).

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdssteder

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder  

 

 

Ja, når der er brug for det, skal en skranke kunne indstilles i højden.

En skranke er en fast arbejdsplads. Det betyder, at du let og hurtigt skal kunne indstille den. Det er fx nødvendigt, hvis I er flere, der arbejder ved skranken, og I har behov for forskellige bordhøjder, så I kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 

Læs om faste arbejdssteders indretning i bekendtgørelsen

Ja, du kan få betalt dine skærmbriller, hvis de er nødvendige for, at du kan arbejde

Du har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn, inden du begynder at arbejde ved computere.

Får du problemer med dit syn efter, at du er begyndt at arbejde ved computere, har du også ret til en undersøgelse, hvis computer-arbejdet er skyld i problemerne. Det er en optiker eller øjenlæge, der skal lave undersøgelsen.

Det koster dig ikke noget

Viser undersøgelsen, at det er nødvendigt med det, vi i lovsprog kalder synskorrigerende hjælpemidler, skal du have dem udleveret - også selvom du i forvejen bruger briller eller kontaktlinser. Synskorrigerende hjælpemidler er fx briller eller kontaktlinser, der er beregnet til dit arbejde.

Det er optikeren eller øjenlægen, der vurderer, hvilken type af synskorrigerende hjælpemiddel du har brug for.

Din arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at du får de nødvendige briller eller kontaktlinser, uden at det koster dig noget.

Undersøgelsen må foregå i arbejdstiden

Din arbejdsgiver skal sikre, at du kan gå til øjen- eller synsundersøgelser. Undersøgelserne skal så vidt muligt være inden for normal arbejdstid og må ikke medføre udgifter for dig.

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde og skærmbriller

Lovpligtig eftersyn

Det er leverandøren eller en anden sagkyndig, altså en ekspert, der må lave et eftersyn. Vi betragter en person som ekspert, når personen kender til:

 • Den tekniske opbygning og funktion af redskabet
 • Brugsanvisningen til redskabet
 • Vores sikkerhedskrav til redskabet. Det gælder særligt for anmeldelse, prøvebelastning og journal
 • Om andre myndigheder stiller krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne.

Eksperten skal også have den nødvendige uddannelse og oplæring i at kunne yde service og vedligeholde redskabet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hovedeftersynet skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Hovedeftersynet skal udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har:

 • Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion
 • Den nødvendige uddannelse og oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet
 • Kendskab til redskabets brugsanvisning
 • Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt om anmeldelse, prøvebelastning og journal
 • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende truck, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Elrådet vedrørende stærkstrømsreglementet
 • Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller el-installationer.

At-anvisning om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Lovpligtig uddannelse

Nej. Personer, som skal anvende personløftere, skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Se At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn for yderligere information.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, certifikatkravet gælder kun for personer, der skal føre kraner. Personer, som skal foretage anhugning, skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Se At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn for yderligere information.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet vil sidestille et deltagerbevis med et AMU-bevis forudsat det udstedes på samme grundlag med både den teoretiske og den praktiske prøve, samt at der er forevist dokumentation for helbred.

Hvis der ikke er noget person nr. bør fremgå andet ID, fx hjemlands ID nr. eller pas nr. så der altid er en entydig identifikation på beviset.

Nej, der er ikke krav om helbredsoplysninger til lille knallertkørekort, og det kan derfor ikke bruges som dokumentation for egent helbred. Dette vil blive præciseret i At-vejledningerne næste gang, de skal revideres.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis løftekapaciteten er over 8 tm kræves kranbasis og mobile kraner >8-30 tm og mobile kraner over 30 tm, hvis relevant. Normalt forekommende løfteopgaver under ca. 1 m løftehøjde kræver ikke certifikat.

Se nærmere beskrivelse i At-vejledning 1.9.4. om kranførercertifikat.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, kran D gælder kun op til 25 tm.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Der vil blive udbudt opkvalificeringskurser, så man kan få Kranbasis og Mobile kraner >8-30 tm i et kort uddannelsesforløb.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Certifikattyper til de enkelte kraner afhænger ikke af, om der laves samløft eller ej. De enkelte kraner kræver hver især certifikater iht. reglerne, dog uden nedre grænse på 8 t/tm ved samløft.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der kræves uddannelserne Kranbasis, Mobile kraner >8-30 tm og Mobile kraner over 30 tm.

Overbygningsuddannelsen Mobile kraner over 30 tm vil blive udbudt i to versioner: En version, hvor uddannelsen gennemføres på lastbilkraner, og en længerevarende version, hvor uddannelsen gennemføres på mobilkraner med ballast. Begge uddannelser giver ret til at føre alle typer mobile kraner over 30 tm. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at medarbejdere, der skal føre mobilkraner med ballast, har fået instruktion og oplæring i brugen af disse, fx via kursus hos kranleverandøren eller via uddannelsen Mobile kraner over 30 tm inkl. ballast.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det vil kræve kranbasisuddannelse, hvis kranens tilladelige belastning er over 8 tons, og belastningen ikke afhænger af udlægget.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Uddannelserne skal gennemføres på en erhvervsskole eller et AMU-center, der er godkendt af Undervisningsministeriet. På Undervisningsministeriets hjemmeside "UddannelsesGuiden" kan man finde oversigter over uddannelser og få vejledning til at finde en skole. Det letteste dog er nok at google sig frem og tage kontakt til en AMU skole for nærmere oplysning.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Jo, det er de. Den maksimalt tilladelige belastning i tonsmeter beregnes som udlægget gange den tilladelige belastning, iht. oplysningerne i belastningsdiagrammet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Almindelige traverskraner over 8 tons vil alene kræve kranbasisuddannelse. Med almindelige traverskraner menes kraner, hvor byrden løftes inden for kranens understøtningsflade således, at kranen ikke bibringes et væltende moment.

Hvis en kran, installeret på en eller flere traverser, har et udlæg med en tilladelig belastning større end 8 tonsmeter jf. kranens lastdiagram (dvs. udlæg gange belastning > 8 tm), kræves endvidere uddannelsen ”Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter”. Dette kan fx være tilfældet med containerkraner med bom/udligger. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Semimobile kraner er som udgangspunkt køretøjsbaserede, og de vil derfor kræve uddannelserne kranbasis og mobil kraner. Det, at kranen i anvendelsessituationen får monteret støtteben, og evt. afmonteret hjulene, gør ikke, at den bliver til en tårnkran eller fast installeret kran iht. førercertifikatreglerne.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, oplysning om certifikat/uddannelseskravet er ikke noget, der skal oplyses ved anmeldelsen på virk.dk. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Løfteudstyr

Hvis løftekapaciteten er over 8 tm kræves kranbasis og mobile kraner >8-30 tm og mobile kraner over 30 tm, hvis relevant. Normalt forekommende løfteopgaver under ca. 1 m løftehøjde kræver ikke certifikat.

Se nærmere beskrivelse i At-vejledning 1.9.4. om kranførercertifikat.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, kran D gælder kun op til 25 tm.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Der vil blive udbudt opkvalificeringskurser, så man kan få Kranbasis og Mobile kraner >8-30 tm i et kort uddannelsesforløb.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Certifikattyper til de enkelte kraner afhænger ikke af, om der laves samløft eller ej. De enkelte kraner kræver hver især certifikater iht. reglerne, dog uden nedre grænse på 8 t/tm ved samløft.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der kræves uddannelserne Kranbasis, Mobile kraner >8-30 tm og Mobile kraner over 30 tm.

Overbygningsuddannelsen Mobile kraner over 30 tm vil blive udbudt i to versioner: En version, hvor uddannelsen gennemføres på lastbilkraner, og en længerevarende version, hvor uddannelsen gennemføres på mobilkraner med ballast. Begge uddannelser giver ret til at føre alle typer mobile kraner over 30 tm. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at medarbejdere, der skal føre mobilkraner med ballast, har fået instruktion og oplæring i brugen af disse, fx via kursus hos kranleverandøren eller via uddannelsen Mobile kraner over 30 tm inkl. ballast.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det vil kræve kranbasisuddannelse, hvis kranens tilladelige belastning er over 8 tons, og belastningen ikke afhænger af udlægget.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Jo, det er de. Den maksimalt tilladelige belastning i tonsmeter beregnes som udlægget gange den tilladelige belastning, iht. oplysningerne i belastningsdiagrammet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Almindelige traverskraner over 8 tons vil alene kræve kranbasisuddannelse. Med almindelige traverskraner menes kraner, hvor byrden løftes inden for kranens understøtningsflade således, at kranen ikke bibringes et væltende moment.

Hvis en kran, installeret på en eller flere traverser, har et udlæg med en tilladelig belastning større end 8 tonsmeter jf. kranens lastdiagram (dvs. udlæg gange belastning > 8 tm), kræves endvidere uddannelsen ”Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter”. Dette kan fx være tilfældet med containerkraner med bom/udligger. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Semimobile kraner er som udgangspunkt køretøjsbaserede, og de vil derfor kræve uddannelserne kranbasis og mobil kraner. Det, at kranen i anvendelsessituationen får monteret støtteben, og evt. afmonteret hjulene, gør ikke, at den bliver til en tårnkran eller fast installeret kran iht. førercertifikatreglerne.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, oplysning om certifikat/uddannelseskravet er ikke noget, der skal oplyses ved anmeldelsen på virk.dk. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er leverandøren eller en anden sagkyndig, altså en ekspert, der må lave et eftersyn. Vi betragter en person som ekspert, når personen kender til:

 • Den tekniske opbygning og funktion af redskabet
 • Brugsanvisningen til redskabet
 • Vores sikkerhedskrav til redskabet. Det gælder særligt for anmeldelse, prøvebelastning og journal
 • Om andre myndigheder stiller krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne.

Eksperten skal også have den nødvendige uddannelse og oplæring i at kunne yde service og vedligeholde redskabet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det fremgår af At-meddelelsen om transportable personløftere med arbejdsstandplads, at personløfteren kun må bruges, når der er en person på stedet, som kan sænke standpladsen, hvis der opstår en nødsituation.

Det betyder i henhold til Arbejdstilsynets praksis, at der – ud over den person, som arbejder i liften – altid skal være en anden person i umiddelbar nærhed, som personen, der arbejder i liften, kan tilkalde ved driftsstop eller uheld. Denne person skal kunne tilkaldes ved råb eller via mobiltelefon og være instrueret i nødsænkning af liften.

Der skal med jævne mellemrum være kontakt mellem den, der arbejder i liften, og fodmanden. Kan der ikke opnås kontakt pr. telefon, skal der være fysisk kontakt.

Fodmanden behøver ikke at være fra samme virksomhed, som den, der arbejder i liften, men der skal være en klar aftale mellem de to virksomheder/ansatte. Fodmanden kan fx godt være en vicevært i den ejendom, hvor arbejdet fra liften udføres.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, i den situation er der ikke krav om tilsyn af en certificeret sagkyndig virksomhed. Men det er et krav, at platformliften alene er tilknyttet én enkelt privat bolig og er aflåst eller konstant overvåget.

I den situation er der heller ikke krav om periodisk inspektion af et inspektionsorgan.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner § 1, stk. 3, pkt. 1.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Service skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Platformslifte, fremstillet efter maskindirektivet, beregnet til persontransport bliver betragtet som en elevator og skal derfor serviceres og vedligeholdes af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, op til 8 tm kræves der ikke en kranbasis uddannelse.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Den maksimalt tilladelige belastning beregnes som udlægget gange den tilladelige belastning, iht. oplysningerne i belastningsdiagrammet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Det gamle ’teleskoplæsser A certifikat’ giver ret til at løfte personer, så Arbejdstilsynet finder ikke at det har været nødvendigt med en overgangsperiode. Endvidere har Arbejdstilsynet løbende informeret om de kommende regler så det har været muligt at få et certifikat inden reglerne trådte i kraft.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, der gives normalt ikke adgang til direkte prøve uden forudgående uddannelse. Praktisk erfaring med at føre teleskoplæsser vil generelt ikke være tilstrækkeligt til at opfylde kvalifikationskravene til førere af teleskoplæssere, fx ift. kravene om kendskab til jordbundsforhold, stabilitet af teleskoplæssere, krav til sikkerhedsanordninger og krav vedr. personløft med teleskoplæssere (som er væsentlig forskellig fra personløft med gaffeltruck).

I særlige tilfælde, hvor det kan antages, at en person har de fornødne kvalifikationer til at bestå såvel den teoretiske som den praktiske prøve, har personen mulighed for at få foretaget en individuel kompetencevurdering i henhold til Undervisningsministeriets regler herfor. Kontakt i givet fald en skole som er godkendt til teleskoplæsseruddannelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Det er kun egentlige transportable personløftere som bomlifte o.l. der ikke er omfattet af certifikatkrav. Nedenfor kan du læse de vigtigste regler for arbejdsplatforme:

 • Det er kun tilladt at løfte personer med teleskoplæsser, hvis både teleskoplæsseren og arbejdsplatform er beregnet til det, og i øvrigt opfylder maskindirektivets krav til en personløfter.
 • En arbejdsplatform til en teleskoplæsser er udskifteligt udstyr jf. maskindirektivet, og den skal dermed være CE mærket. Der er i dag mange arbejdsplatforme i brug, som er CE mærket sammen med teleskoplæsseren. Det vil fortsat være lovligt at bruge sådanne arbejdsplatforme med den pågældende teleskoplæsser.
 • Arbejdsplatformen skal være forsynet med betjeningsorganer, og må ikke samtidig kunne betjenes fra teleskoplæsserens førerplads.
 • Det skal fremgå af brugsanvisningen til arbejdsplatformen, hvilke teleskoplæssere den må anvendes med.
 • Arbejdsplatform og teleskoplæsser skal efterses i henhold til leverandørens anvisninger, og den samlede personløfter skal have et årligt hovedeftersyn. Arbejdsgiveren har ansvaret for begge dele.
  •De særlige lempeligere regler for personløft med gaffeltruck gælder ikke for personløft med teleskoplæsser eller andre maskiner.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, gaffeltruck B certifikater udstedt efter 1.1.2018 giver ikke ret til at føre teleskoplæsser.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Kran D certifikat alene giver ret til at anvende teleskoplæssere op til 25 tm til kranarbejde frem til den 31. december 2018. Fra den 1. januar 2019 vil man i tillæg til kran D certifikatet skulle have teleskoplæssercertifikat. Har man et gammelt teleskoplæsser A certifikat anerkendes det også som gyldigt certifikat sammen med kran D, til kranarbejde op til 25 tm. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, kravet gælder kun den person der fører teleskoplæsseren, dvs. betjener mandskabskurven. Teleskoplæsseren må kun betjenes fra kurven når der udføres personløft. Der skal således være mindst én person i kurven med certifikat.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Certifikatkravet vedr. personløft med teleskoplæsser er nyt, og gaffeltruck B giver ikke ret til det.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Teleskoplæssere med udskud på op til 1,5 m er ganske vist ikke omfattet af reglerne om teleskoplæssercertifikat, men de er til gengæld omfattet af de almindelige regler om kranførercertifikat, hvis de anvendes til kranarbejde. Hvis løftekapaciteten er op til 30 tonsmeter kræves uddannelserne Kranbasis og Mobile kraner >8-30 tm, og hvis løftekapaciteten er over 30 tm kræves endvidere uddannelsen Mobile kraner over 30 tm.
Undtagelserne til reglerne om kranførercertifikat gælder også for teleskoplæssere der anvendes til kranarbejde. Se At-vejledning 1.9.4. om kranførercertifikat for information.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nedstyrtning

Overordnet gælder det, at midlertidige rækværker på byggepladser skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Systemrækværk

Det er Arbejdstilsynets administrative praksis, at der som midlertidige rækværker på byggepladser bør anvendes systemrækværker jf. DS/EN-standard 13374, hvor rækværkerne skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens brugsanvisning. Ved brug af systemrækværker skal reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges.

Konstruktion af rækværker

Vælger man selv at konstruere rækværkerne, er det Arbejdstilsynets administrative praksis, at rækværkerne funktions- og styrkemæssigt skal være på mindst samme niveau som angivet i DS/EN-standard 13374. Her skal reglerne i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler følges for indretningen, og reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges for brugen af rækværkerne.

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38 om tagarbejde og § 37 ved øvrigt arbejde med risiko for nedstyrtning.

At-vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage

At-vejledning om fald fra højden på byggepladser

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at stylter til at arbejde fra i højden kan udgøre en forøget risiko for at komme til skade ved arbejdet. Det hænger sammen med, at stylter øger den højde, hvor brugeren kan falde fra samtidig med, at stylter ikke udgør en fuldt stabil platform.

Stylter, som anvendes til at arbejde fra i højden, er et teknisk hjælpemiddel. Ved midlertidigt arbejde i højden skal man altid vælge det tekniske hjælpemiddel, som er bedst egnet, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Valget skal ske ud fra de forhold, hvor hjælpemidlet skal anvendes, og ud fra de risici, der kan opstå ved anvendelsen.

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5 og § 17, bilag 1, pkt. 6.1 og 6.3.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

NemID

Du kan få hjælp til at bestille og bruge din NemID medarbejdersignatur hos Nets.

Læs mere om NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis du har problemer med din digitale signatur eller NemID, skal du kontakte Nets. Du kan finde vejledninger og kontaktoplysninger til deres kundeservice på deres hjemmeside.

Læs mere om NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Personlige værnemidler

Det er det samlede synlige areal af refleks og fluorescerende farve, som bestemmer, om man er klasse 1, 2 eller 3 beskyttet.

At-vejledning 2.10.2-2 Reflekstøj

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsgiveren må enten spørge fabrikanterne af reflekstøjet eller selv læse standarderne. Det drejer sig om DS EN ISO 20471 Beskyttelsesbeklædning – Tydeligt synlig beklædning – Prøvningsmetoder og krav samt EN 471 Beskyttelsesbeklædning – Tydeligt synligt advarselsbeklædning til professionelt brug – Prøvningsmetoder og krav. 

Standarderne kan købes hos Dansk Standard (ds.dk).

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, men man skal være opmærksom på, at det kan være svært at opnå den korrekte beskyttelse, fordi fabrikanterne kan have valgt deres egen måde at designe tøjet på. Det betyder fx, at hvis man bruger bukser fremstillet efter den ene standard og jakke fremstillet efter den anden standard, så kan man risikere, at jakken dækker for det fluorescerende stof og refleksen på bukserne.

Standarderne kan købes hos Dansk Standard (ds.dk).

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det kommer an på, hvilken standard fabrikanten har fremstillet skoen efter.

Arbejdstilsynet vil anbefale, at man i den konkrete situation kontakter fabrikanten og spørger.

Bandagisten/ortopædskomageren kan vælge at påtage sig fabrikantansvaret ved ændringer på sikkerhedssko, og han skal i den situation gennemføre de standarder/procedurer, der gælder for personlige værnemidler.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, det kan man ikke. Hvis der er en risiko eller krav i arbejdet, som betyder, at man skal bruge sikkerhedssko eller sikkerhedshjelm, så skal man bruge sikkerhedsudstyret, når man går i gang med arbejdet. Men hvis risikoen i arbejdet kan forebygges, kan man udføre arbejdet uden at bruge sikkerhedsudstyr.

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler § 3
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, Bilag 1 - Generelle forebyggelsesprincipper

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Produktsikkerhed

Nej, i den situation er der ikke krav om tilsyn af en certificeret sagkyndig virksomhed. Men det er et krav, at platformliften alene er tilknyttet én enkelt privat bolig og er aflåst eller konstant overvåget.

I den situation er der heller ikke krav om periodisk inspektion af et inspektionsorgan.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner § 1, stk. 3, pkt. 1.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Service skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Platformslifte, fremstillet efter maskindirektivet, beregnet til persontransport bliver betragtet som en elevator og skal derfor serviceres og vedligeholdes af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det gør Sikkerhedsstyrelsen. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det skal Sikkerhedsstyrelsen. Arbejdstilsynet behandler forespørgsler om gamle ikke-CE mærkede elevatorer.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det gør Sikkerhedsstyrelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Pligten til at anmelde gælder for de virksomheder, der fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske produkter, hvor mængden overstiger 100 kg om året. Hvis produktet udelukkende bruges privat, skal det ikke anmeldes. Det er gratis at anmelde til Produktregistret (PROBAS).

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

RUT

Ja. Cabotagekørsel med bus er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en ikke-hjemhørende transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat (speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel).

Transportvirksomheden skal anmelde følgende i RUT:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Dato for start og slut af tjenesteydelsen
 • Sted for levering af tjenesteydelsen – det vil sige det første sted, passagerne står på bussen
 • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen
 • Virksomhedens branchekode
 • Chaufførernes navn og periode for transporten.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, anmeldelsen til RUT skal omfatte alle de steder, hvor virksomheden skal udføre arbejdsopgaver.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Kombineret transport er transport af varer mellem EU-landene, hvor der køres på vej under den indledende eller afsluttende strækning, og til den resterende strækning bruges jernbane, indre vandveje eller søtransport. Det er en forudsætning, at den resterende strækning er over 100 km i lige linje.

Kombineret transport kan udføres under forudsætning af, at en af disse betingelser er opfyldt:

 1. Den indledende vejstrækning tilbagelægges enten mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lastehavnen
 2. Den afsluttende vejstrækning tilbagelægges enten mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lossehavnen.

Ved kombineret transport skal virksomheden anmelde følgende i RUT:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Stedet for levering af tjenesteydelsen – det vil sige stedet for pålæsning
 • Dato for start og slut af tjenesteydelsen – det vil sige dato for pålæsningen
 • Virksomhedens branchekode
 • Chaufførernes navn og perioden for transporten
 • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

 1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
 2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
 3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, virksomheden har ikke pligt til at anmelde, når:

 1. Virksomhedens ansatte deltager i seminarer og konferencer, hvor de er blevet indbudt til at undervise eller holde oplæg. Det kan fx være forskere, foredragsholdere og lignende. 
 2. Professionelle artister deltager i kunstneriske begivenheder. Begivenheden skal være enkeltstående. 
 3. De ansatte er med på forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har kontor i Danmark. 
 4. Professionelle idrætsudøvere og trænere deltager i større sportsbegivenheder eller er til prøvetræning i en dansk idrætsklub. Sportsbegivenheden skal være enkeltstående. 
 5. Virksomheden leverer konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage. 
 6. Det handler om intern udstationering inden for virksomheden i op til 8 dage. Det gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen drejer sig om bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed. 
 7. Der er tale om cabotagekørsel (godskørsel i Danmark i forbindelse med international transport).
 8. Opgaven falder ind under ”montørreglen”.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I nogle tilfælde ja. Det afgørende er, at der enten er tale om:

 • En udenlandsk virksomhed, som i forbindelse med levering af tjenesteydelser udstationerer ansatte til Danmark.
 • En udenlandsk virksomhed, som leverer en tjenesteydelse i Danmark uden at udstationere ansatte til Danmark
 • En udenlandsk selvstændig uden ansatte, som skal levere tjenesteydelser i Danmark.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Den selvstændige uden ansatte skal anmelde: 

 1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen
 3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
 4. Virksomhedens branchekode
 5. Om virksomheden er momsregistreret i hjemlandet
 6. Oplysninger om sociale sikringsforhold i hjemlandet
 7. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Den udenlandske virksomhed skal anmelde:

 1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen 
 3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
 4. Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt de ansatte, der skal arbejde i Danmark
 5. Virksomhedens branchekode
 6. Identiteten af de ansatte, som virksomheden udstationerer, og udstationeringens varighed
 7. Om virksomheden er momsregistreret i sit hjemland
 8. Oplysninger om de ansattes sociale sikringsforhold
 9. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

Ja, det kan virksomheden godt.

Sker der ændringer i opgaven, fx hvis det tager længere tid at blive færdig, så skal virksomheden ændre sin anmeldelse i RUT. Ændringen skal ske senest den første hverdag efter, at ændringen er trådt i kraft.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde på dansk sektor, skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis ikke de er etableret i Danmark med CVR-nummer.

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Rygning

Hvis der er tale om en egentlig arbejdsplads med ansatte, som har til huse i et privat hjem, må der kun ryges i rygerum, rygekabiner eller lokaler, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Anvendes arbejdslokalet også til bolig, må der ryges uden for arbejdstid, når den ansatte ikke er til stede.

Arbejdstilsynet vil reagere over for arbejdsgiveren, som er den, der har ansvaret for, at loven om røgfri miljøer overholdes.

Der vil som hovedregel blive givet et strakspåbud. Arbejdstilsynet kan ikke reagere over for den ansatte, det kan kun arbejdsgiveren.

Hvis der passes børn i en kommunal dagpleje, er det ikke tilladt at ryge i det tidsrum, hvor der passes børn. Det gælder både for dagplejeren, de øvrige familiemedlemmer og gæster. Hvis en dagpleje har rum, der primært er indrettet til lege- og opholdsrum, må der i sådanne rum ikke ryges på noget tidspunkt. For rum, der ikke primært er indrettet til lege- og opholdsrum, gælder hovedreglen om, at man ikke må ryge i dagplejens åbningstid.

Man må ryge i eget værelse/egen bolig. Er der ansatte, kan det pålægges beboerne ikke at ryge i det tidsrum, de ansatte opholder sig der. Der kan etableres rygerum og rygekabiner til beboerne. 

Nej, men arbejdsgiveren kan beslutte, at det er tilladt at ryge i erhvervskøretøjer som kraner og firmabiler, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Det er ikke en ret for den ansatte at måtte ryge sådanne steder, men arbejdsgiveren kan beslutte, at det er tilladt.

Ja, hvis arbejdsgiveren har besluttet, at det er tilladt, og hvis de kun benyttes af en person ad gangen. Hvis bilen eller førerkabinen skal benyttes af flere personer på skift, skal der luftes godt ud mellem hvert skift.

Bemærk, at rygning i erhvervskøretøjer kun er tilladt, hvis arbejdsgiveren har givet lov. Det er ikke en ret for den ansatte at måtte ryge i bilen, i førerkabinen og i andre erhvervskøretøjer. 

Om rygning kan tillades, afhænger af, om der er offentlig adgang til foreningens møder. Der er offentlig adgang, hvis alle kan blive medlem af foreningen, også hvis der skal betales gebyr. Hvis der er offentlig adgang, må der ikke ryges.

Nej. Efter loven om røgfri miljøer er det ikke tilladt at ryge indendørs i rum, hvor offentligheden har adgang. Det afgørende er ikke, om det er en privat, foreningsejet eller en offentlig lokalitet, men derimod om der er umiddelbar adgang for offentligheden - såvel gratis som mod betaling.

 

Der er ikke særlige regler for rygning i Kriminalforsorgens institutioner/fængsler, arresthuse mv. Det betyder, at det som hovedregel ikke er tilladt at ryge, men at det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Det er kun gymnasier, der udgør en selvstændig geografisk enhed, og som fortrinsvis har optaget personer over 18 år, der kan tillade rygning i rygerum eller rygekabiner.

 

På gymnasier kan det besluttes, at elever må ryge i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads og kun benyttes af en elev ad gangen. Det kan besluttes at indrette rygerum eller rygekabiner, hvor elever kan ryge. Det er ikke tilladt at ryge andre steder på gymnasiet og således heller ikke til en gymnasiefest.

 

Hvis gæster føler sig generet af røg, kan de rette henvendelse til restauratøren, bestyreren, forpagteren, indehaveren eller arbejdsgiveren, som er ansvarlig for, at reglerne overholdes. Arbejdstilsynet fører kun tilsyn i forhold til de ansatte.

I private hjem, hvor beboeren modtager en offentlig serviceydelse, som fx hjemmehjælp, kan det som forudsætning for ydelsen pålægges beboeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen. Det er kommunen, der i givet fald kan pålægge rygeforbuddet. Spørgsmålet afgøres lokalt af den enkelte kommune.

Arbejdsgiveren skal altid sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Hvis der ikke er stillet betingelse om rygeforbud mens personalet er i boligen, skal arbejdsgiveren derfor sørge for, at den ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelig påvirkning ved udsættelsen for den passive røg. Det kan fx ske ved at fastsætte retningslinjer for udluftning af hjemmet før og evt. under hjemmehjælpens besøg.

Som hovedregel er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre det foregår i rygerum eller rygekabiner. I ganske særlige tilfælde kan hospitalet tillade meget syge patienter og/eller deres pårørende at ryge andre steder end i rygerum eller rygekabine. 

Hvis der er overnattende gæster, kan hotelledelsen beslutte, at rygning er tilladt for gæsterne. 

Arbejdstilsynet vil reagere over for arbejdsgiveren, som er den, der har ansvaret for, at loven om røgfri miljøer overholdes. Der vil som hovedregel blive givet et strakspåbud. Arbejdstilsynet kan ikke reagere over for den ansatte, det kan kun arbejdsgiveren.

Når der er tag og vægge til alle sider, er man indendørs. Dette gælder uanset væggene og tagets materiale, herunder om der er tale om foldedøre, presenning mv. Det afgørende er, om der er så aflukket, at røgen ikke fjernes af naturlige udendørs luftbevægelser. At der er åbninger til døre og vinduer, har som udgangspunkt ingen betydning. I den konkrete situation kan der dog være tale om, at man betragtes som reelt at være udendørs. 

"Udendørs" defineres som et område, hvor røgen fjernes af naturlige udendørs luftbevægelser. Det kan fx være en overdækket terrasse eller et ufærdigt hus uden alle vægge og tag. Ja, rygloven regulerer ikke de udendørs arealer.

Reglerne om rygning gælder, så længe man er på arbejdspladsen - uanset, om det er efter arbejdstid. Reglerne for, hvor man må tillade rygning under julefrokosten, er de samme som til hverdag. Det vil sige, at det også under julefrokosten er forbudt at ryge indendørs på arbejdspladsen, medmindre det er besluttet at tillade rygning i særlige rygerum eller rygekabiner. Reglerne for rygerum og rygekabiner gælder også til julefrokosten. Et rygerum skal være et lokale, der er særligt indrettet til rygning, og lokalet skal have gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Et rygerum må ikke være et gennemgangsrum, og der må ikke serveres mad og drikke i rummet. Ved rygerum eller - kabine skal der være opsat skilt, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft.

Hvis julefrokosten holdes i selskabslokaler eller på en restaurant, gælder de regler, der normalt vil gælde det pågældende sted. På restauranter og i selskabslokaler, hvor der medvirker køkken- eller serveringspersonale, må der ikke ryges ud over i rygerum. I lejede lokaler uden køkken- eller serveringspersonale bestemmer man selv.

 

Hvis der bliver røget i strid med reglerne på en arbejdsplads, skal man i første omgang henvende sig til arbejdsgiveren. 

Hvis gentagne henvendelser til arbejdsgiveren ikke medfører, at loven overholdes, kan man henvende sig til Arbejdstilsynet. 

Hvis ikke der er tale om en arbejdsplads, fx et forsamlingshus hvor der ikke er ansatte, kan der indgives anmeldelse til politiet om overtrædelse af bestemmelserne i rygeloven. Der kan også rettes henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at loven om røgfri miljøer overholdes på arbejdspladser. Det sker i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg på en virksomhed - enten i forbindelse med et risikobaseret tilsyn eller en stikprøvekontrol mv. Arbejdstilsynet vil spørge, om der er udarbejdet en rygepolitik, og hvad indholdet er - om der er totalt rygeforbud, eller om der er indrettet særlige rygerum eller rygekabiner. 

Arbejdstilsynet ser også efter tegn på, om der ryges uden for eventuelle rygerum eller rygekabiner, og om de virksomheder, der har rygerum/rygekabiner, har sat skilt op om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft.

Rygerummet skal være et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Et rygerum må ikke være et gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som bruges af andre, som fx et kopirum. Gode udluftningsmuligheder kan fx være et vindue.

Der stilles ikke særlige krav til rygerummets størrelse eller materialevalg mv. i forbindelse med indretningen. Dog skal der være tale om et egentligt lokale, hvorfor tunge gardiner fx ikke er tilstrækkeligt som vægge. Ved rygerummet skal der være et skilt, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft.

Nej. Et rygerum er et lokale, som er særlig indrettet til rygning. Derfor kan det ikke på andre tidspunkter fungere som serveringslokale e.l.

I rygerum på serveringssteder må der ikke serveres eller medbringes madvarer. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i rygerum og rygekabiner.

Det gør serveringsstedet selv. Når Arbejdstilsynet fører kontrol, kan vi foretage en opmåling, hvis det er nødvendigt (det vil sige, hvis det ikke er åbenbart, at serveringsarealet er større eller mindre end 40 m2).

Hvis der er flere opholdsrum, gælder de almindelige regler om rygeforbud og mulighed for at indrette rygerum eller rygekabine. Hvis der kun er et opholdsrum for brugerne, kan det besluttes, at der godt må ryges der. Hvis der er ansatte, kan Arbejdstilsynet give påbud efter arbejdsmiljøloven om, at passiv rygning skal forhindres.

Nej, ifølge rygeloven må man ikke ryge indendørs på arbejdspladsen. Det gælder uanset, om det er i arbejdstiden eller efter arbejdstid, at det sociale arrangement afholdes.

Ja, som udgangspunkt må man ryge i private hjem, se dog afsnittet om arbejdspladser i private hjem.

I andre tilfælde end der, hvor hjemmet udgør en egentlig arbejdsplads (fx en revisor, der har kontor i hjemmet og har en sekretær ansat), er private hjem ikke omfattet af rygeloven. Det vil sige at maleren, vinduespudseren, rengøringshjælp etc. ikke er omfattet af rygeloven.

Rygning indendørs på arbejdspladser er kun tilladt i rygerum, rygekabiner og i lokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Afmærkede områder kan ikke umiddelbart anses for at tilhøre en af de tre kategorier (lokaliteter). Det vil derfor ikke være tilladt at ryge i produktionshallen, selv om særlige rygeområder er afmærket med streger på gulvet.

 

Det vil ikke være tilladt at ryge i områder af en produktionshal, hvor der er begrænset gennemgang. Et rygerum må ikke også være et gennemgangsrum for andre.

Det vil ikke være tilladt at ryge i områder af en produktionshal, hvor der er begrænset gennemgang. Et rygerum må ikke også være et gennemgangsrum for andre.

Nej. Da produktionshallen indeholder funktioner, som flere ansatte gør brug af, er kravene til et rygerum ikke opfyldt. Rygning i produktionshallen vil derfor ikke være tilladt.

Der må ikke ryges indendørs. Arbejdsgiveren kan beslutte, at der må ryges i rygerum eller rygekabiner.

Arbejdstilsynet kan, hvis der er ansatte, der udsættes for passiv rygning, give påbud om løsning af indeklimaproblemer efter arbejdsmiljøloven uanset, om serveringsarealet er større eller mindre end 40 m2. Løsningen kan fx være installation af et udsugnings- eller ventilationsanlæg.

Ingen må ryge, imens der gøres rent. Før og under rengøringen kan der luftes kraftigt ud, så personalet undgår gener fra rygelokalerne. Forbuddet gælder røg, hvorimod lugtgener må accepteres.

En rygekabine er en fritstående enhed med udluftnings- eller ventilationssystem. For at sikre et røgfrit miljø har enheden typisk et loft og er lukket på tre sider. Ved rygekabinen skal der være et skilt, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft.

Væggene i rygerummet skal være af en sådan karakter, at røgen ikke siver ud til gene for andre ansatte eller gæster. Der skal være tale om et egentligt lokale, hvorfor væggene ikke kan udgøres af fx tæpper. Hvis rygerummet i øvrigt opfylder kravene til ventilation, skiltning, udluftning mv., er der ikke noget til hinder for, at rygerummet er mobilt.

Nej, det er der ikke mulighed for - hverken efter loven om røgfri miljøer eller efter arbejdsmiljøloven. Man kan eventuelt få rådgivning hos en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. Rådgivningsvirksomheden kan beregne udsugningen, så røgen ikke spreder sig til lokalerne ved siden af.

Hvis der bruges en kabine, der filtrerer luften, skal filtreringen være god for at beskytte omgivelserne. Betingelsen for, at Arbejdstilsynet finder filtrering acceptabel er, at den er effektiv. Det vil sige, at der er (1) et forfilter, der fanger de grove partikler, (2) et finfilter, der fanger de små røgpartikler og (3) et gasfilter, fx et kulfilter, der fanger gasserne. Da levetiden af kulfiltre er begrænset over for den type gasser, der er i tobaksrøg, skal filtrene skiftes med korte mellemrum.

Ved rygekabinen skal der være et skilt, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft.

Hvis røgen siver ud, kan Arbejdstilsynet give påbud om løsning af indeklimaproblemer efter arbejdsmiljøloven.

Nej. Et værtshus kan kun tillade rygning, hvis serveringslokalet er under 40m2 og der ikke serveres mad. Det gælder uanset, om maden kun serveres i et begrænset tidspunkt, fx til frokost.

Værtshuset skal fremstå som et selvstændigt værtshus med selvstændig indgang fra gaden og selvstændigt facade- og indgangsparti.

Ved serveringsarealet forstås det område, hvor der finder egentlig servering af drikkevarer sted. 

I serveringsarealet medregnes ikke baren, området bag baren, garderober, trapper, vindfang, toiletter og lignende faciliteter for gæsterne. Personalefaciliteter medregnes ikke - det vil sige køkkenfaciliteter, personalerum, personaletoiletter, lagerlokaler o.l. 

Derimod vil fx faste bænke og borde, scener, dansegulv o.l. samt områder, hvor der står billardborde, spillemaskiner o.l., normalt tælle med i serveringsarealet. Alt efter de konkrete forhold vil bl.a. gangarealer og flugtveje også tælle med i serveringsarealet.

Nej, man må ikke ryge på indendørs serveringssteder. Der er dog en særlig undtagelse for visse typer af serveringssteder på under 40m2, se nedenfor. 

Med et indendørs serveringssted menes et sted, der er omgivet af tag og vægge på alle sider uanset, om disse er permanente eller ikke. 

Rygeforbuddet gælder de områder, som gæsterne har adgang til - det vil også sige toiletter, trapper, vestibuler, dansegulv, elevatorer mv.

Nej, man må ikke ryge på institutioner og skoler, der fortrinsvis optager børn og unge under 18 år. Men der gælder nogle undtagelser: 

1. Forbuddet gælder ikke for geografisk selvstændige afdelinger af institutioner og skoler, som fortrinsvis har optaget unge over 18 år. 
2. På anbringelsessteder for børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan rygning tillades udendørs på institutionens område. 
3. På sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan arbejdsgiveren tillade de unge at ryge i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område. 
4. Tjenesteboliger, som er beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioners område, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1. Det er dog ikke tilladt at ryge, når børn og unge, der er optaget på institutionen m.v., opholder sig i tjenesteboligen. 

Hvis en virksomhed har flere skurvogne, kan den ene skurvogn godt indrettes som rygerum, hvis skurvognen har gode udluftningsmuligheder (fx et vindue) eller ventilation og ikke indeholder funktioner, som bruges af andre. Det forudsættes, at der også er en røgfri skurvogn til almindelig ophold og spisning mv.

 

Ja, hvis det er besluttet, at man må ryge. Efter loven kan små værtshuse og udskænkningssteder med alkoholbevilling beslutte, at rygning er tilladt indendørs, hvis serveringsarealet er under 40 m2

Det er en forudsætning, at der ikke serveres egentlig mad i tilknytning til udskænkningen. Det er ligeledes en forudsætning, at der er borde og stole på serveringsarealet. Bemærk, at undtagelsen ikke gælder moderne koncepter som cocktailbarer, vinbarer, DJ-barer o.l.

Ja, lov om røgfri miljøer hindrer ikke opstilling af spilleautomat eller billardbord i rygerummet.

 

Rygeloven siger ikke noget om, hvad man kan foretage sig, når man opholder sig i arbejdspladsens rygerum for at ryge. Man må altså gerne medbringe og spise mad og/eller drikke i et rygerum. 

Vær opmærksom på, at rygeloven sætter minimumsstandarder, så arbejdsgiveren kan godt beslutte strengere regler. 

Vær også opmærksom på, at reglerne for rygerum på arbejdspladsen er anderledes end reglerne for rygerum på serveringssteder. På serveringssteder må man ikke medbringe mad i rygerummet. Serveringsstedet kan beslutte, at man gerne må medbringe drikkevarer i rygerummet. 

Se mere om reglerne for serveringssteder

Ja. Lov om røgfri miljøer hindrer ikke, at man kan spise eller drikke i en rygekabine.

Nej.

Der er ingen undtagelse i rygeloven vedrørende teater, koncerter mv. Også her gælder rygeloven, og der er ikke mulighed for dispensation.

 

Med indendørs serveringssted menes et sted, der er omgivet af tag og vægge på alle sider uanset, om disse er permanente eller ikke. 

Hvis et telt bruges som serveringssted - fx på en festival - og teltet har tag og vægge på alle sider, gælder rygeforbuddet. Dette er uanset teltmaterialet, eventuelle huller i teltsiderne mv. 

Hvis der derimod ikke er tag eller vægge til alle sider, betragtes teltet ikke som et indendørs serveringssted, og loven om røgfri miljøer finder ikke anvendelse.

Som udgangspunkt fører Arbejdstilsynet tilsyn med rygereglerne som led i den almindelige kontrol med arbejdsmiljøet. Får Arbejdstilsynet en klage om, at rygeloven ikke overholdes på en arbejdsplads, vurderer Arbejdstilsynet ligesom ved andre henvendelser, om en klage i det konkrete tilfælde giver anledning til besøg på arbejdspladsen.

Ja, rygeloven regulerer ikke de udendørs arealer.

Undtagelsen er indført for at skabe mulighed for at opretholde små værtshuse, der ikke har mulighed for at indrette rygerum og rygekabiner.

Vandpibecaféer er også omfattet af loven om røgfri miljøer (rygeloven). Det betyder, at hvis der er offentlig adgang til vandpibecaféen, eller den fungerer som serveringssted, så er den omfattet af forbuddet mod rygning. Rygning skal derfor foregår i rygerum- eller rygekabiner.

Vandpibecaféer er således ikke omfattet af rygelovens mulighed for at tillade indendørs rygning på små værtshuse og udskænkningssteder, der har alkoholbevilling, hvor der ikke serveres egentlig mad, hvor serveringsarealet er under 40 m2, og hvor der er borde og stole på serveringsarealet. 

Ja, vandpibecaféer er omfattet af rygeloven (lov om røgfri miljøer). Det betyder, at der er visse regler forbundet med rygningen. Hvis der er offentlig adgang til caféen, eller den fungerer som serveringssted, så er den omfattet af forbuddet mod rygning på lige fod med andre caféer. Det betyder, at rygningen skal foregår i rygerum eller -kabiner.

Lov om røgfri miljøer

Arbejdstilsynet ser efter, om loven er overholdt. Hvis serveringsarealet er under 40m2 og det er besluttet, at man må ryge, gælder lovens rygeforbud ikke.

Hvis en fest holdes i et privat hjem, gælder de regler, der normalt vil gælde det pågældende sted. Det betyder, at hvis der er tale om en privat fest i et privat hjem uden serveringspersonale, må der ryges. Hvis der er offentlig adgang, må der ikke ryges.

Skærmarbejde

For lidt plads på bordet kan give dårlige arbejdsstillinger

Arbejdsfladen ved din computerarbejdsplads skal være tilstrækkelig stor, og det skal være muligt at stille skærm, tastatur, dokumenter og andet tilbehør på din arbejdsplads.

Der skal også være tilstrækkelig plads foran tastaturet til, at du kan hvile dine hænder og underarme på bordpladen.

Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdssteder

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder  

Nej, det kan du ikke, hvis det kun er dig, der bruger det

Borde, der kan indstilles i højden, er tit den mest praktiske løsning, når der er brug for, at du ændrer din arbejdsstilling, så den passer til de opgaver, du skal løse. Hvis det kun er dig, der bruger bordet, kan du dog ikke kræve, at det er et hæve-sænke-bord.

Når flere medarbejdere bruger det samme bord

Vi stiller krav om, at et arbejdsbord kan indstilles, hvis der er skiftende medarbejdere, der bruger det samme bord. Arbejdsbordet skal kunne indstilles til den medarbejder, der arbejder ved bordet.

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde

Arbejdstilsynets vejledning om arbejdspladsens indretning og inventar  

 

Ja, du kan få betalt dine skærmbriller, hvis de er nødvendige for, at du kan arbejde

Du har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn, inden du begynder at arbejde ved computere.

Får du problemer med dit syn efter, at du er begyndt at arbejde ved computere, har du også ret til en undersøgelse, hvis computer-arbejdet er skyld i problemerne. Det er en optiker eller øjenlæge, der skal lave undersøgelsen.

Det koster dig ikke noget

Viser undersøgelsen, at det er nødvendigt med det, vi i lovsprog kalder synskorrigerende hjælpemidler, skal du have dem udleveret - også selvom du i forvejen bruger briller eller kontaktlinser. Synskorrigerende hjælpemidler er fx briller eller kontaktlinser, der er beregnet til dit arbejde.

Det er optikeren eller øjenlægen, der vurderer, hvilken type af synskorrigerende hjælpemiddel du har brug for.

Din arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at du får de nødvendige briller eller kontaktlinser, uden at det koster dig noget.

Undersøgelsen må foregå i arbejdstiden

Din arbejdsgiver skal sikre, at du kan gå til øjen- eller synsundersøgelser. Undersøgelserne skal så vidt muligt være inden for normal arbejdstid og må ikke medføre udgifter for dig.

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde og skærmbriller

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation.

Dokumentationen kan fx være et referat fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor der står, at arbejdsgiveren giver tilbud om supplerende uddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Det kan også være  en mail  eller noget lignende til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. Her skal arbejdsgiveren også nævne tilbuddet om supplerende uddannelse.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Fristerne for at gennemgøre uddannelsen gælder også for midlertidigt og skiftende arbejdssteder som fx på bygge- og anlægsområdet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen skal have mulighed for at gennemføre de 2 dages kursus i løbet af det første år, hvor de er blevet valgt eller udpeget.

De skal have tilbuddet og have mulighed for at starte på kurset, inden for de første 9 måneder efter, at de har taget det obligatoriske kursus på 3 dage.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Den supplerende uddannelse er et tilbud.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har ret, men ikke pligt til at gennemføre den supplerende uddannelse.

Uddannelsen skal være med til at styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Tekniske hjælpemidler

Ja, hvis det er en sagkyndig, en ekspert, der laver eftersynet ud fra leverandørens retningslinjer.

Eksperten skal være fagligt i stand til at lave et forsvarligt eftersyn. Hvis producenten eller leverandøren har skrevet en servicemanual eller noget lignende information, skal eksperten bruge det til eftersynet.

Eksperten behøver ikke have et særligt kursus

Vi stiller ikke krav om, at eksperten har et ”kursus i eftersyn”, men det kan være en god idé at tage et.

Eftersyn cirka en gang om året

Hvis brugsanvisningen ikke nævner, hvor tit I bør lave et eftersyn, regner vi normalt hver 12. måned for et passende interval.

Nogle tekniske hjælpemidler skal I efterse oftere. Det skal I fx i de situationer, hvor det tekniske hjælpemiddel bliver udsat for nogle påvirkninger, der kan lave en skade eller være årsag til, at der opstår en farlig situation.

Eftersynsskemaer

Der findes eftersynsskemaer med de punkter, I specielt skal tjekke på de forskellige typer værktøjer eller hjælpemidler. Skemaerne findes hos både BFA Industri BAR og BAU Jord til bord.

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer – BFA Industri

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr – BAU Jord til Bord

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du spørgsmål og svar om el

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, personløftere skal ikke længere anmeldes til Arbejdstilsynet. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2018.

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, i den situation er der ikke krav om tilsyn af en certificeret sagkyndig virksomhed. Men det er et krav, at platformliften alene er tilknyttet én enkelt privat bolig og er aflåst eller konstant overvåget.

I den situation er der heller ikke krav om periodisk inspektion af et inspektionsorgan.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner § 1, stk. 3, pkt. 1.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Service skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Platformslifte, fremstillet efter maskindirektivet, beregnet til persontransport bliver betragtet som en elevator og skal derfor serviceres og vedligeholdes af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Overordnet gælder det, at midlertidige rækværker på byggepladser skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Systemrækværk

Det er Arbejdstilsynets administrative praksis, at der som midlertidige rækværker på byggepladser bør anvendes systemrækværker jf. DS/EN-standard 13374, hvor rækværkerne skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens brugsanvisning. Ved brug af systemrækværker skal reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges.

Konstruktion af rækværker

Vælger man selv at konstruere rækværkerne, er det Arbejdstilsynets administrative praksis, at rækværkerne funktions- og styrkemæssigt skal være på mindst samme niveau som angivet i DS/EN-standard 13374. Her skal reglerne i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler følges for indretningen, og reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges for brugen af rækværkerne.

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38 om tagarbejde og § 37 ved øvrigt arbejde med risiko for nedstyrtning.

At-vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage

At-vejledning om fald fra højden på byggepladser

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at stylter til at arbejde fra i højden kan udgøre en forøget risiko for at komme til skade ved arbejdet. Det hænger sammen med, at stylter øger den højde, hvor brugeren kan falde fra samtidig med, at stylter ikke udgør en fuldt stabil platform.

Stylter, som anvendes til at arbejde fra i højden, er et teknisk hjælpemiddel. Ved midlertidigt arbejde i højden skal man altid vælge det tekniske hjælpemiddel, som er bedst egnet, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Valget skal ske ud fra de forhold, hvor hjælpemidlet skal anvendes, og ud fra de risici, der kan opstå ved anvendelsen.

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5 og § 17, bilag 1, pkt. 6.1 og 6.3.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der stilles ikke krav om uddannelse ved arbejde med kraner eller lignende maskiner, hvis der ikke er mulighed for sideværts mekanisk drevne bevægelser. Det vil sige, hvis kranen eller den lignende maskine kun har mekanisk drevet løft af byrden i lodret retning.

Det betyder, at de 2 kranførere, der arbejder sammen med manuelt drevet travers løbekat, er undtaget for krav om uddannelse, – og der er heller ikke krav om certifikat.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 4, stk. 5.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Teleskoplæsser

Ja, op til 8 tm kræves der ikke en kranbasis uddannelse.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Den maksimalt tilladelige belastning beregnes som udlægget gange den tilladelige belastning, iht. oplysningerne i belastningsdiagrammet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Det gamle ’teleskoplæsser A certifikat’ giver ret til at løfte personer, så Arbejdstilsynet finder ikke at det har været nødvendigt med en overgangsperiode. Endvidere har Arbejdstilsynet løbende informeret om de kommende regler så det har været muligt at få et certifikat inden reglerne trådte i kraft.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, der gives normalt ikke adgang til direkte prøve uden forudgående uddannelse. Praktisk erfaring med at føre teleskoplæsser vil generelt ikke være tilstrækkeligt til at opfylde kvalifikationskravene til førere af teleskoplæssere, fx ift. kravene om kendskab til jordbundsforhold, stabilitet af teleskoplæssere, krav til sikkerhedsanordninger og krav vedr. personløft med teleskoplæssere (som er væsentlig forskellig fra personløft med gaffeltruck).

I særlige tilfælde, hvor det kan antages, at en person har de fornødne kvalifikationer til at bestå såvel den teoretiske som den praktiske prøve, har personen mulighed for at få foretaget en individuel kompetencevurdering i henhold til Undervisningsministeriets regler herfor. Kontakt i givet fald en skole som er godkendt til teleskoplæsseruddannelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Det er kun egentlige transportable personløftere som bomlifte o.l. der ikke er omfattet af certifikatkrav. Nedenfor kan du læse de vigtigste regler for arbejdsplatforme:

 • Det er kun tilladt at løfte personer med teleskoplæsser, hvis både teleskoplæsseren og arbejdsplatform er beregnet til det, og i øvrigt opfylder maskindirektivets krav til en personløfter.
 • En arbejdsplatform til en teleskoplæsser er udskifteligt udstyr jf. maskindirektivet, og den skal dermed være CE mærket. Der er i dag mange arbejdsplatforme i brug, som er CE mærket sammen med teleskoplæsseren. Det vil fortsat være lovligt at bruge sådanne arbejdsplatforme med den pågældende teleskoplæsser.
 • Arbejdsplatformen skal være forsynet med betjeningsorganer, og må ikke samtidig kunne betjenes fra teleskoplæsserens førerplads.
 • Det skal fremgå af brugsanvisningen til arbejdsplatformen, hvilke teleskoplæssere den må anvendes med.
 • Arbejdsplatform og teleskoplæsser skal efterses i henhold til leverandørens anvisninger, og den samlede personløfter skal have et årligt hovedeftersyn. Arbejdsgiveren har ansvaret for begge dele.
  •De særlige lempeligere regler for personløft med gaffeltruck gælder ikke for personløft med teleskoplæsser eller andre maskiner.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, gaffeltruck B certifikater udstedt efter 1.1.2018 giver ikke ret til at føre teleskoplæsser.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Kran D certifikat alene giver ret til at anvende teleskoplæssere op til 25 tm til kranarbejde frem til den 31. december 2018. Fra den 1. januar 2019 vil man i tillæg til kran D certifikatet skulle have teleskoplæssercertifikat. Har man et gammelt teleskoplæsser A certifikat anerkendes det også som gyldigt certifikat sammen med kran D, til kranarbejde op til 25 tm. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, kravet gælder kun den person der fører teleskoplæsseren, dvs. betjener mandskabskurven. Teleskoplæsseren må kun betjenes fra kurven når der udføres personløft. Der skal således være mindst én person i kurven med certifikat.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej. Certifikatkravet vedr. personløft med teleskoplæsser er nyt, og gaffeltruck B giver ikke ret til det.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Teleskoplæssere med udskud på op til 1,5 m er ganske vist ikke omfattet af reglerne om teleskoplæssercertifikat, men de er til gengæld omfattet af de almindelige regler om kranførercertifikat, hvis de anvendes til kranarbejde. Hvis løftekapaciteten er op til 30 tonsmeter kræves uddannelserne Kranbasis og Mobile kraner >8-30 tm, og hvis løftekapaciteten er over 30 tm kræves endvidere uddannelsen Mobile kraner over 30 tm.
Undtagelserne til reglerne om kranførercertifikat gælder også for teleskoplæssere der anvendes til kranarbejde. Se At-vejledning 1.9.4. om kranførercertifikat for information.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Tilsyn

Ja, du kan frit downloade Arbejdstilsynets 4 smileyer (i JPG-format)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Når en virksomhed har en grøn smiley og får et påbud fra Arbejdstilsynet, bliver den grønne smiley erstattet af en gul, når høringsperioden er udløbet, og hvis Arbejdstilsynet fastholder afgørelsen.

Den gule smiley bliver vist i 6 måneder med mindre der er tale om en formel afgørelse om APV eller AMO. Her vil den gule smiley blive vist i 3 måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da. 

Den gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der er kommet ændringer i arbejdsmiljøloven, som gør:

 • At AT i forbindelse med undersøgelse må komme på besøg på certificerede virksomheder uden en særlig anledning, fx en klage
 • At AT kan undlade at træffe afgørelse, hvis vi konstaterer et væsentligt arbejdsmiljøproblem
 • At AT kan ophøre med at vise virksomhedernes kronesmiley, hvis vi konstaterer, at der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Formålet med undersøgelsesbesøgene er at afdække, om certificeringsordningen er god nok. Det gør vi ved at indsamle viden om certificeringsorganernes kontrol af, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Det vil sige, at kontrollen af virksomhedernes arbejdsmiljø er midlet, men ikke målet med selve undersøgelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet gennemfører 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat fra 2018-21. Formålet er at undersøge, om certificeringsordningen er tilstrækkeligt effektiv til at sikre, at certificerede virksomheder har styr på deres arbejdsmiljø. 

En analyse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme på certificerede virksomheder har ikke påvist, at arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder er bedre end på de ikke-certificerede virksomheder. Der har også været en række eksempler på erhvervssygdomme på certificerede virksomheder. 

På den baggrund blev der i november 2016 indgået en politisk aftale om "En styrket arbejdsmiljøcertificering", som skal styrke arbejdsmiljøcertificeringen og skabe større sikkerhed for, at der er styr på arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder.  

Som en del af den politiske aftale skal Arbejdstilsynet afdække arbejdsmiljøet på 500 certificerede eller recertificerede virksomheder for at indsamle viden om, hvorvidt certificeringsordningen lever op til, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, når en virksomhed bliver certificeret eller recertificeret. Afdækningen gennemføres, når virksomheder har fået eller generhvervet et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis du har spørgsmål til planlægningen af et kommende, anmeldt besøg, skal du ringe til Call Centret og bede om at tale med en tilsynssupporter. Call Centret finder hurtigt den rette person, hvis du kan oplyse et sagsnummer eller et navn fra det brev, som din virksomhed har modtaget om sagen. Har du ikke disse oplysninger, kan Call Centret finde frem til den rette kontaktperson via din virksomheds navn og adresse.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis du har fået en mail om et tilsynsbesøg på en virksomhed, som er lukket, eller hvor adressen er forkert, skal du rette oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Arbejdstilsynet får automatisk de rettede oplysninger fra CVR.  

Du finder CVR på virk.dk

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis dit spørgsmål handler om et arbejdsmiljøproblem i virksomheden, som er blevet drøftet ved et tilsynsbesøg, skal du tale med den tilsynsførende, der var på tilsyn.

Det gælder også, hvis du har oplysninger om forhold på virksomheden, der ikke blev tilstrækkeligt belyst ved tilsynet.

Den tilsynsførendes navn står på besøgsrapporten fra besøget og i breve fra Arbejdstilsynet efter besøget. Hvis du ikke har disse oplysninger, kan Call Centret finde frem til den rette kontaktperson via din virksomheds navn og adresse.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Formålet med det målrettede tilsyn er at forebygge ulykker og spredning af smitte med coronavirus (COVID-19). Arbejdstilsynet vil derfor have fokus på de dele af virksomhedens arbejdsmiljø, der er relevante i denne sammenhæng. Arbejdstilsynet vil reagere med strakspåbud, hvis der er betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, og med forbud, hvis der er overhængende og betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det målrettede tilsyn gennemføres på bygge- og anlægsområdet, i landbruget, gartnerier og skovbruget, inden for vejgodstransport samt i virksomheder, der er omfattet af indsatsen mod social dumping.

Arbejdstilsynet fører desuden fortsat tilsyn med alvorlige ulykker og alvorlige klager – herunder klager over manglende eller mangelfuld forebyggelse af risiko for spredning af coronavirus – i virksomheder i alle brancher.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Tilsynet og dialogen foregår udendørs, når arbejdets art gør det muligt. Arbejdstilsynet fører også tilsyn med arbejdsprocesser, der foregår indendørs.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet vil reagere med strakspåbud, hvis der er betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, og med forbud, hvis der er overhængende og betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Arbejdstilsynet kan give strakspåbud i forhold til coronavirus (COVID-19), hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte, fx ved ikke at give mulighed for at holde afstand og undgå fysisk kontakt samt ved ikke at give mulighed for hyppig håndvask/brug af håndsprit.

Det samme gælder i situationer, hvor arbejdsgiveren har planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kan udføres uden risiko for smitte, men hvor de ansatte konkret udfører arbejdet i strid med arbejdsgiverens planlægning og tilrettelæggelse. Hvis der er betydelig og overhængende fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, kan der gives forbud.

Arbejdstilsynet vil vejlede virksomheden, hvis der kun er tale om mindre mangler i virksomhedens forebyggelse af coronasmitte.

Arbejdstilsynet vil reagere med et strakspåbud eller et forbud, hvis den tilsynsførende bliver opmærksom på arbejdsmiljøproblemer, der er så alvorlige, at det indebærer en betydelig fare for de ansatte.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Trafik

Arbejdstilsynet har krav om CSC-godkendelse af containere.

Containere, der anvendes til international transport, skal have godkendelse og være forsynet med plade for sikkerhedsgodkendelse i overensstemmelse med bilag I i IMCO-konventionen. 

Bekendtgørelse om konvention om sikre containere §§ 2 – 4.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Spørgsmål om transport af farligt gods, fx gasflasker, skal rettes til politiet og Beredskabsstyrelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Transportabelt trykbærende udstyr

ADR regler kan findes på fx www.politi.dk, RID reglerne kan findes på fx www.trafikstyrelsen.dk. 

Ja, bemyndigede organer skal akkrediteres iht. direktiv 2010/35/EU og den kommende bekendtgørelse, for at de kan blive udpeget som bemyndiget organ. DANAK vil tage udgangspunkt i den hidtidige akkreditering i forbindelse med vurderingen i henhold til direktiv 2010/35/EF. For nærmere information henvises til DANAK. 

Nej, udpegning af bemyndigede organer er alene reguleret af direktivet 2010/35/EU og den kommende bekendtgørelse som implementerer direktivet. 

Udstyr mærket med ε (epsilon) og П (pi).

Nej, det skal kontrolleres efter direktiv 2010/35/EU. 

Nej, disse flasker, som er ε ( epsilon )-mærket, er sikret fri markedsføring, men er ikke sikret fri anvendelse (påfyldning, brug og undersøgelse); disse flasker skal derfor П (pi)-mærkes iht. direktivet 2010/35/EU efter 30.06.2011, hvis ikke de er П (pi)-mærket iht. direktiv 1999/36/EF. 

Ingen. Begrebet Godkendte organer ( AB ) udgår den 30.06.2011. Kontrolopgaver iht. direktiv 2010/35/EU, skal udføres af organer som er bemyndiget iht. 2010/35/EU. Kontrol af udstyr, der fremover er omfattet af bkg. 289: 2001, kan udføres af bemyndigede organer eller prøvningsinstitutioner udpeget af Arbejdstilsynet iht. bkg. 289, §§ 14 Stk. 2, 33 og 36 Stk. 3. 

Det udstyr, som er omfattet af direktivet 2010/35/EU, undtages fra bekendtgørelse nr. 289: 2001. 

Følgende udstyr vil være omfattet af bekendtgørelse nr. 289: 2001 efter 30.06.2011:

 • Trykbærende udstyr fremstillet før direktivet 1999/36/EF, som ikke er blevet fornyet overensstemmelsesvurderet, og som ikke skal gøre tilgængeligt på det europæiske marked.
 • Aerosoldåser ( engangsbeholdere ), som skal konstrueres, indrettes, markedsføres, mærkes, fyldes og afprøves mv. i overensstemmelse med bekendtgørelsen om aerosoler.
 • Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater.
 • Ældre udstyr, som ikke er ε ( epsilon )- eller П (pi )-mærket.
 • Trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk. Disse beholdere og tanke er ikke П ( pi )-mærkede, og derfor ikke omfattet af hverken direktiv 1999/36/EF eller direktiv 2010/35/EU.
 • Beholdere og tanke til transport af ufarligt gods, fx slamsugere og silotanke, der ikke er omfattet af ADR/RID-konventioner.

Udstyret skal overensstemmelsesvurderes efter relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Procedurerne fremgår af nedennævnte tabel, første kolonne. 

Udstyret skal overensstemmelsesvurderes efter relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Det hidtidige modulsystem udgår. 

DANAK har udarbejdet en oversigt til brug for akkreditering med sammenligning mellem de gamle moduler og procedurerne i ADR. 

Listen er vejledende, idet der ikke er en direkte sammenhæng mellem de nye procedurer og de gamle moduler. 

En fornyet overensstemmelsesvurdering er en procedure, som udstyret skal gennemgå, hvis man ønsker at markedsføre udstyret i EU, og udstyret ikke havde været overensstemmelsesvurderet iht. direktiv 199/36/EF, dvs. udstyr som var fremstillet og bragt i omsætning inden gennemførelsen af direktiv 1999/36/EF, skal overensstemmelsesvurderes iht. direktiv 2010/35/EU, hvis udstyret skal kunne markedsføres i EU efter den 30.06.2011. 

Trykbærende udstyr

ADR regler kan findes på fx www.politi.dk, RID reglerne kan findes på fx www.trafikstyrelsen.dk. 

Ja, bemyndigede organer skal akkrediteres iht. direktiv 2010/35/EU og den kommende bekendtgørelse, for at de kan blive udpeget som bemyndiget organ. DANAK vil tage udgangspunkt i den hidtidige akkreditering i forbindelse med vurderingen i henhold til direktiv 2010/35/EF. For nærmere information henvises til DANAK. 

Nej, udpegning af bemyndigede organer er alene reguleret af direktivet 2010/35/EU og den kommende bekendtgørelse som implementerer direktivet. 

Udstyr mærket med ε (epsilon) og П (pi).

Nej, det skal kontrolleres efter direktiv 2010/35/EU. 

Nej, disse flasker, som er ε ( epsilon )-mærket, er sikret fri markedsføring, men er ikke sikret fri anvendelse (påfyldning, brug og undersøgelse); disse flasker skal derfor П (pi)-mærkes iht. direktivet 2010/35/EU efter 30.06.2011, hvis ikke de er П (pi)-mærket iht. direktiv 1999/36/EF. 

Ingen. Begrebet Godkendte organer ( AB ) udgår den 30.06.2011. Kontrolopgaver iht. direktiv 2010/35/EU, skal udføres af organer som er bemyndiget iht. 2010/35/EU. Kontrol af udstyr, der fremover er omfattet af bkg. 289: 2001, kan udføres af bemyndigede organer eller prøvningsinstitutioner udpeget af Arbejdstilsynet iht. bkg. 289, §§ 14 Stk. 2, 33 og 36 Stk. 3. 

Det udstyr, som er omfattet af direktivet 2010/35/EU, undtages fra bekendtgørelse nr. 289: 2001. 

Følgende udstyr vil være omfattet af bekendtgørelse nr. 289: 2001 efter 30.06.2011:

 • Trykbærende udstyr fremstillet før direktivet 1999/36/EF, som ikke er blevet fornyet overensstemmelsesvurderet, og som ikke skal gøre tilgængeligt på det europæiske marked.
 • Aerosoldåser ( engangsbeholdere ), som skal konstrueres, indrettes, markedsføres, mærkes, fyldes og afprøves mv. i overensstemmelse med bekendtgørelsen om aerosoler.
 • Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater.
 • Ældre udstyr, som ikke er ε ( epsilon )- eller П (pi )-mærket.
 • Trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk. Disse beholdere og tanke er ikke П ( pi )-mærkede, og derfor ikke omfattet af hverken direktiv 1999/36/EF eller direktiv 2010/35/EU.
 • Beholdere og tanke til transport af ufarligt gods, fx slamsugere og silotanke, der ikke er omfattet af ADR/RID-konventioner.

Udstyret skal overensstemmelsesvurderes efter relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Procedurerne fremgår af nedennævnte tabel, første kolonne. 

Udstyret skal overensstemmelsesvurderes efter relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Det hidtidige modulsystem udgår. 

DANAK har udarbejdet en oversigt til brug for akkreditering med sammenligning mellem de gamle moduler og procedurerne i ADR. 

Listen er vejledende, idet der ikke er en direkte sammenhæng mellem de nye procedurer og de gamle moduler. 

En fornyet overensstemmelsesvurdering er en procedure, som udstyret skal gennemgå, hvis man ønsker at markedsføre udstyret i EU, og udstyret ikke havde været overensstemmelsesvurderet iht. direktiv 199/36/EF, dvs. udstyr som var fremstillet og bragt i omsætning inden gennemførelsen af direktiv 1999/36/EF, skal overensstemmelsesvurderes iht. direktiv 2010/35/EU, hvis udstyret skal kunne markedsføres i EU efter den 30.06.2011. 

Ved indførelsen af Trykudstyrsdirektivet, er temperaturgrænsen sænket fra 120 °C til 110 °C for udstyr omfattet af direktivet. Anvendelseskravene omfatter det udstyr, som Trykudstyrsdirektivet også omfatter. Det betyder, at sikkerhedsudstyret for kedler med temperatur over 110 °C, skal afprøves som for dampkedler over 120 °C.

Bestemmelsen er indsat for at imødekomme, at personer fra andre EU-lande kan bruge deres kvalifikationer i Danmark. Vurdering af uddannelse og erfaring foretages af Arbejdstilsynet, indtil bekendtgørelse om uddannelser træder i kraft (er under udarbejdelse). 

Såfremt reglerne om kedelpassercertifikat skal fraviges for danske statsborgere, kan dette i enkelttilfælde ske ved dispensation efter § 34. 

Ja. Udstyret skal have foretaget periodisk eftersyn før det tages i brug. Inspektionsorganet vurderer i denne forbindelse om enhedens beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.

Ikke-transparente beskyttelseskapper påmonteret kompositflasker skal fjernes forud for de periodiske undersøgelser, jf. bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr nr.289: 2001 § 36 Stk.2 og i overensstemmelse med DS/EN ISO 11623, medmindre producenten udtrykkeligt foreskriver noget andet. Angiver producenten, at de ikke-transparente kapper ikke skal fjernes i forbindelse med en periodisk undersøgelse, kan inspektionsorganet ikke stille krav herom. Inspektionsorganet noterer i det konkrete tilfælde, at beskyttelseskapperne ikke er blevet afmonteret med henvisning til producentens anvisning. Er anvisning fra producenten ikke tilgængelig, skal de ikke-transparente kapper altid afmonteres i forbindelse med de periodiske undersøgelser.

Kan inspektionsorganet ved periodiske undersøgelser ( eftersyn og/eller besigtigelse af de enkelte udstyr ), også her nøjes med at placere et besigtigelsesskilt ved siden af CE-mærkningen for enheden, såfremt der er foretaget periodisk undersøgelse af alle stykker udstyr, og som følge heraf, nøjes med at skrive i én udstyrsjournal, der dækker hele enheden – der kunne fx i denne stå numre og fabrikater på de enkelte stykker udstyr? 

Hvert enkelt udstyr i kontrolklasse A og B skal have en udstyrsjournal, der lever op til § 2 stk. 2 pkt.9, hvori besigtigelse, trykprøver, væsentlige hændelser, noteres.

Udstyrsjournalerne kan samles i et ringbind eller lignende med en fælles udstyrsjournal for undersøgelser af enheden, så man kun behøver skrive oplysninger, der konkret vedrører det enkelte udstyr i dennes journal. Systemet benyttes i dag i vid udstrækning for køleanlæg, med et ringbind for enheden, hvori de enkelte udstyrsjournaler, indgår.

Ved at opbygge udstyrsjournalerne på denne måde, vil der også være sporbarhed mellem besigtigelsesskilte, jf. ovenfor, og udstyrsjournalerne.

Hvis der anvendes besigtigelsesskilte ved besigtigelse/trykprøve af udstyr, skal der sættes et besigtigelsesskilt på hvert udstyr i kontrolklasse A og B, da det enkelte udstyr kan have forskellige besigtigelsesintervaller.    

Skal virksomheder med egenkontrol jf. bekendtgørelsens §16 være certificeret som sagkyndig virksomhed jf. bekendtgørelsens §2 stk. 2, nr.11, for at de kan foretage indstilling af sikkerhedsventiler?

Nej, det forudsættes at kvalitetssystemet, som ligger til grund for akkrediteringen som et inspektionsorgan, også omfatter verifikation af sikkerhedsventiler.

Nej, idet, det certificerede kvalitetssystem, som ligger til grund for egenkontrollen kan, hvis virksomheden har ønsket det, omfatte verifikation af egne sikkerhedsventiler.

Ja. Dampkedlen skal underkastes besigtigelse og trykprøvning før den tages i brug.  

1. Sagkyndige til 3 måneders eftersyn af sikkerhedsudstyr på egne dampkedler, fx maskinmestre på sygehuse. Sygehuset stiller kontroludstyr til rådighed for sagkyndige, der også er ansat på sygehuset og personen er godkendt af Arbejdstilsynet til at foretage periodisk overvågning? 

2. Ammoniak sagkyndige til 1 års eftersyn af transportable beholderes udstyr: Virksomheden stiller kontroludstyr til rådighed for sagkyndige, der skal være ansat på virksomheden. Anerkendelsen som sagkyndig er stilet til virksomheden med angivelse af, hvilken person der er anerkendt? 

3. Virksomheden har tilladelse til indstilling af egne sikkerhedsventiler og stiller kontroludstyr til rådighed for sagkyndige, der også er ansat på virksomheden. Anerkendelsen er stilet til virksomheden?

Arbejdstilsynet fortolker som følger

Ad 1: Er ikke omfattet af § 41. Skal certificeres som sagkyndig virksomhed.

Ad 2: Er omfattet af § 41.

Ad 3: Er ikke omfattet af § 41. Skal certificeres som sagkyndig virksomhed.  

Ja, men der skal foreligge en skriftlig kontrakt/aftale om opgavens omfang.  

Nej, hovedeftersyn af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr på dampkedler i kontrolklasse A og B uden stadig overvågning, må kun foretages af sagkyndige virksomheder defineret jf. bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr.100 § 2 pkt.11. 

DANAK finder det ikke foreneligt at være akkrediteret inspektionsorgan type A til inspektion i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr.100, og samtidig være certificeret som sagkyndig virksomhed, jf. samme bekendtgørelse.

Dampkedlen skal være udstyret med sikkerheds- og kontroludstyr i henhold til kravene til konstruktions-principper i de harmoniserede kedelstandarder: DS/EN 12952-7 og DS/EN 12953-6.

Såfremt dampkedelanlægget (enheden med dampkedel) skal ombygges for at overholde kravene til konstruktionsprincipper i de harmoniserede kedelstandarder DS/EN 12952-7 og DS/EN 12953-6, skal der foretages en verifikation af ombygningen af dampkedelanlægget efter bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr nr.99 med efterfølgende vurdering af overensstemmelse med kravene til drift uden stadig overvågning efter bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr.100, § 29 stk.3.

Såfremt det ikke er nødvendigt at ombygge dampkedelanlægget (enheden med dampkedel) for at overholde kravene til konstruktionsprincipper i de harmoniserede kedelstandarder DS/EN 12952-7 og DS/EN 12953-6, kan et inspektionsorgan efter en konkret vurdering af anlægget mhp. at fastlægge, om der er overensstemmelse med ovennævnte krav, og om fabrikantens anvisninger åbner mulighed for mere end 3 måneders interval, notere i udstyrsjournalen, at eftersynsintervallet kan ændres til maksimalt 6 måneder.

 

Fabrikantens anvisninger skal altid følges. Inspektionsorganet skal i forbindelse med eftersyn vurdere, at enhedens beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt. Inspektionsorganet skal også kontrollere, at ejeren/brugeren foretager eller lader foretage de afprøvninger af indstilling og funktion af sikkerhedsudstyret, som fabrikanten foreskriver. Er inspektionsorganet i tvivl om, hvorvidt afprøvning af indstilling og funktionsafprøvning er blevet udført, kan inspektionsorganet forlange afprøvningen udført.

Specifikt for sikkerhedsventiler, gælder det at verifikation af indstillingen skal foretages af en sagkyndig virksomhed. Et inspektionsorgan kan også foretage verifikationen af indstillingen af sikkerhedsventiler, såfremt det kvalitetssystem, som ligger til grund for inspektionsorganets akkreditering, også omfatter verifikationen af sikkerhedsventiler.

Såfremt fabrikantens anvisninger ikke foreskriver hyppigere verifikation eller der ikke længere findes leverandørens anvisninger, er det Arbejdstilsynets praksis, der lægges til grund. Arbejdstilsynets praksis er, at dampkedlers sikkerhedsventilers funktionsdygtighed, skal kontrolleres mindst hver 6. måned, hvis ventilerne ikke har blæst i mellemtiden.

For kedler med total afsaltet kondensat, kan perioden forlænges til 12 måneder. Afprøvningerne kan enten ske ved, at kedeltrykket hæves til blæsetrykket, eller ved at keglen løftes manuelt.    

Såfremt fabrikantens anvisninger ikke foreskriver hyppigere føde- og kedelvandsprøver eller anvisningerne ikke er tilgængelige, er Arbejdstilsynets praksis som følger:  

 • Ved anlæg under stadig overvågning: En gang i døgnet 
 • Ved anlæg til 24 timers overvågningsfri drift: En gang i døgnet 
 • Ved anlæg til 72 timers overvågningsfri drift: En gang hvert tredje døgn  

Nej, det er der ikke krav om.

Til at forestå pasning af eller selvstændigt at passe dampkedler i kontrolklasse A, må kun beskæftiges personer, der er i besiddelse af udvidet kedelpassercertifikat eller uddannelse og erfaring svarende hertil, jf. bilag 4 pkt. 3.2.3. 

Den nedre aldersgrænsen for pasning af dampkedler er fastsat til 18 år. Medhjælper kan benyttes i det omfang og på de betingelser, som bekendtgørelsens bestemmelser, fastlægger. Det vil sige, at kedelpasseren er fuldt ansvarlig for kedlens pasning, og brug af medhjælper forudsætter, at kedelpasseren enten er til stede på virksomheden eller i umiddelbar nærhed af virksomheden, så han kan tilkaldes med kort varsel. Medhjælperen kan ikke benyttes, når kedelpasseren ikke er ansat på virksomheden.  

Hvis inspektionsorganet finder øvrige forhold i forbindelse med opstillingskontrollen i orden, kan Arbejdstilsynet acceptere, at besigtigelsesskilt påsættes og resultat noteres i udstyrsjournalen. I udstyrsjournalen skal inspektionsorganet tillige give meddelelse til ejer/bruger om, at dampkedlen ikke opfylder kravene i Trykudstyrsdirektivet ( PED ) til rense- og besigtigelsesåbninger.

Inspektionsorganet skal give meddelelse om manglen til Arbejdstilsynets markedsovervågning.

Meddelelsen til Arbejdstilsynets markedsovervågning om manglen er en forudsætning for ovennævnte accept.

Ja, kravet til hovedeftersyn jf. § 29 stk.4 gælder for dampkedler i kontrolklasse A, B og C.

Dampkedler i kontrolklasse A og B, skal særligt opfylde kravene i bilag 4, pkt. 3.3.

Ja, der må opstilles flere køleanlæg, selv om den samlede fyldning vil overstige 25 kg, under den forudsætning, at krav fra andre myndigheder, herunder brandmyndigheder, overholdes. Risikoen ved evt. brand skal indgå i risikovurderingen. Begrundelsen herfor er, at risikoen for, at der opstår lækage i flere anlæg på samme tid, er lille.

 

Nej. Arbejdsmiljølovens regler er minimumskrav som altid skal være opfyldt, fx de maksimale intervaller for periodiske undersøgelser angivet i bilag 5. Hvis leverandøren foreskriver kortere intervaller, skal disse følges, ellers gælder ovennævnte intervaller.

Formålet med en trykmåler er, at trykket i et trykbærende udstyr kan aflæses med så stor nøjagtighed, at udstyret ikke udsættes for et utilladeligt overtryk.

Trykmålere der benyttes som driftstrykmålere skal have en nøjagtighed, så indstillingstrykket + 10%, ikke overskrides ved maksimal fejlvisning. For at overholde dette krav, skal trykmålerens fejlvisning være mindre end 10% af designtrykket for det udstyr, som trykmåleren benyttes til.

For trykmålere der benyttes ved trykprøvning samt kontrol af indstillingstryk gælder at, prøvningstrykket normalt skal overvåges ved hjælp af to pålidelige trykmålere, hvor mindst den ene skal være kalibreret kontroltrykmåler udført i klasse 1 eller bedre ( standard DS/EN 837 ). Hvis trykmåleren er af klasse 0,6 eller bedre, kan man nøjes med en trykmåler. Trykprøvning af dampkedler kræver trykmålere med en nøjagtighed svarende til klasse 0,6 eller bedre. Prøvningsområdet skal ligge inden for det kalibrerede område.                        

 

Det trykbærende udstyr i kontrolklasse A eller B skal være opstillingskontrolleret inden det må tages i brug første gang. For at kunne gennemføre en opstillingskontrol, skal der blandt andet foreligge fyldestgørende dokumentation for fremstilling og udstyret skal være behørigt mærket, jf. bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr.100: 2007 bilag 3 punkt 1. 

Foreligger der ikke fyldestgørende fremstillingsdokumentation og/eller udstyret ikke er behørigt mærket, er der tale om afvigelser fra gældende regler. Der skal derfor foreligge en dispensation fra Arbejdstilsynet, når udstyret skal opstillingskontrolleres. Arbejdstilsynet kan med hjemmel i § 34 i bekendtgørelsen, udstede i enkelttilfælde en dispensation efter en konkret vurdering, når følgende betingelser som minimum er opfyldt:

 • Det skal være sandsynliggjort, at udstyret er lovligt i Danmark, men hvor dokumentationen er bortkommet.
 • Kun et enkelt og mindre farligt udstyr, kan der dispenseres for. Det betyder, at der kun kan dispenseres for udstyr udført af C-Mn stål, udsat for temperatur på maksimum 200 °C, udsat for tryk på maksimum 16 bar, konstrueret med cylindrisk svøb og kuplede endebunde, ikke udsat for væsentlig udmattelse ( ingen dampkedler ), kun beregnet for indhold i gruppe 2 og med produkttal på maksimum 5000 bar x liter.
 • Udstyr må være forsynet med en mærkeplade.
 • Udstyr må ikke tidligere have været kasseret.
 • Der foreligger en anvisning på, hvorledes det kan konstateres, hvilket materiale udstyret er fremstillet af.
 • Svejsesømmene skal være NDT undersøgt og godkendt.
 • Nødvendige styrkeberegninger skal kunne forelægges.
 • Udstyret skal være besigtiget og trykprøvet.
 • Trykbærende enheder skal være underkastet global overensstemmelsesvurdering.

Intervallet for undersøgelser kan forlænges til 8 år, når to på hinanden følgende ordinære besigtigelser, ikke har vist tegn på korrosion, erosion eller andre skader. Intervallet for undersøgelse kan ved den efterfølgende undersøgelse forlænges til 10 år, når den ordinære besigtigelse ikke har vist tegn på korrosion, erosion eller andre skader.

Jf. bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr.100, bilag 3, stk.2.2, skal det i forbindelse med besigtigelse af trykbeholdere, dampkedler og rørsystemer, særligt kontrolleres, at sikkerhedsudstyret er indstillet korrekt.

Kontrol af indstillingen af sikkerhedsudstyr i forbindelse med besigtigelsen, bør tilstræbes at udføre sammen med funktionsafprøvningen af sikkerhedsudstyr i forbindelse med eftersyn af enheder, jf. bilag 3, pkt. 2.1 stk.6. i følgende tilfælde:

 • Besigtigelsen forfalder samtidigt med eftersyn
 • Besigtigelsesintervaller

er ikke forlænget til 6, 8 eller 10 år

Fortolkningen er begrundet i følgende forhold:

 • Bekendtgørelsen stiller ikke specifikt krav til besigtigelse af sikkerhedsudstyr
 • Det trykbærende udstyr er ikke i drift på besigtigelsestidspunktet
 • Besigtigelsesintervaller kan under visse forhold forlænges til 6, 8 eller 10 år, og det vil ikke være forsvarligt også at forlænge kontrollen af sikkerhedsudstyret.

Arbejdstilsynets anvisning beskriver den praksis som efter Arbejdstilsynets vurdering, angiver det niveau som er nødvendigt for at tilgodese, at et køleanlæg er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt når det gælder verifikation af sikkerhedsomløbsventiler og sikkerhedsventiler. 

Det er således Arbejdstilsynets vurdering at:

Sikkerhedsomløbsventiler på kompressorer som har til formål at beskytte kompressoren mod for højt afgangstryk, verificeres mindst en gang årligt.

Sikkerhedsventiler på kompressorer som ligeledes har til formål at beskytte kompressoren mod for højt afgangstryk, verificeres også mindst en gang årligt.

Sikkerhedsomløbsventiler i køleanlæg i øvrigt, samt sikkerhedsventiler i køleanlæg med afblæsning til det fri, verificeres mindst hvert 4. år.    

Efter bekendtgørelse nr. 100, bilag 5 punkt 3, skal sikkerhedsventiler verificeres og/eller renoveres med passende mellemrum. Hvis leverandørens anvisninger ikke indikerer, at der skal ske en verifikation og/eller renovering oftere end hvert 4. år, har de 4 år været Arbejdstilsynets praksis.

Bekendtgørelsen stiller ikke krav om verifikation og /eller renovering med højst 4 års mellemrum, og praksis fastlægges af inspektionsorganerne. Arbejdstilsynet anbefaler ikke, at intervallet for verifikation forlænges, hvis der er tale om en forlængelse af besigtigelsesinterval til fx 6 år.

Det vil sige, som udgangspunkt skal ventilleverandørens anvisninger følges betragtes som minimumskrav og følges, derefter eventuelle krav fra leverandøren af trykudstyret/enheden som minimumskrav, og endelig inspektionsorganets vurdering jf. §11, stk. 3, 4 og 5.  

Nej, ikke hver gang. Drejer det sig om ombygninger eller væsentlige reparationer, skal der foretages en trykprøvning. Begrebet ”væsentlig” dækker over ombygninger og reparationer som indebærer termisk skæring og/eller permanent sammenføjning fx svejsning eller lodning. Isvejses mv. en svejseflange eller en ventil eller et formstykke, er det at betragte som en væsentlig reparation eller ombygning, og så skal der som udgangspunkt foretages en trykprøvning. Når der står ”som udgangspunkt”, er det fordi man, efter en konkret vurdering kan erstatte en tryk-prøvning med 100% Røntgen undersøgelse – det kan være relevant at nøjes med, hvis spændingsbilledet i konstruktionen ikke påvirkes negativt ved indgrebet. 

Drejer det sig om udskiftning af en bolteforbindelse eller indbygning af fx en, til formålet godkendt flangeventil, er der ikke et krav om trykprøvning. Det samme gælder for flaresamlinger. Det skal dog sikres at der ikke er opstået en lækage – enten ved tæthedsprøvning eller en lækagesøgning på anden vis.

Ja, da det er en del af besigtigelses- og trykprøveundersøgelserne, jf. bilag 3, pkt. 2.2.       

Vurdering dækker visuel bedømmelse og/eller fysisk test af enhedens beskyttelsesforanstaltninger. Bekendtgørelsens bilag 3, pkt. 2.1 beskriver minimumskravene til eftersyn af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets praksis er, at eftersynet er primært visuelt, med følgende undtagelser for dampkedler:  

 • Sikkerhedsventiler og vandstandsarmaturer funktionsafprøves  
 • Sikkerhedsudstyr til periodisk overvågning funktionsafprøves  

Udlændinge i Danmark

Ja, når ulykken er sket på dansk jord, skal den anmeldes i EASY.

Dansk lovgivning gælder på dansk jord. Derfor skal alt arbejde i Danmark udføres i overensstemmelse med danske regler bl.a. arbejdsmiljøloven. Det gælder både for udenlandske arbejdere og virksomheder og for danske. Derimod gælder danske regler ikke for arbejde, der udføres i udlandet, heller ikke når det udføres af danskere.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis de hører ind under definitionen af at være en udstationeret medarbejder eller er selvstændig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Cabotagekørsel med bus er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en ikke-hjemhørende transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat (speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel).

Transportvirksomheden skal anmelde følgende i RUT:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Dato for start og slut af tjenesteydelsen
 • Sted for levering af tjenesteydelsen – det vil sige det første sted, passagerne står på bussen
 • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen
 • Virksomhedens branchekode
 • Chaufførernes navn og periode for transporten.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis du som privatperson hyrer udenlandsk arbejdskraft til fx bygge- eller havearbejde, skal virksomheden vise dig dokumentation for, at det er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers kan du risikere en bøde. Du kan orientere Arbejdstilsynet elektronisk via registret for udenlandske tjenesteydere(RUT)

eller på mail til at@at.dk. Du skal blot oplyse, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og i hvilken periode. Så har du opfyldt reglerne.

Du kan fx bede om at se virksomhedens kvittering for, at den er anmeldt i RUT. Når virksomheden anmelder sig i RUT, har den også mulighed for at indtaste din mailadresse, så du kan få kvitteringen sendt elektronisk.

Desuden kan virksomheden selv videresende den elektroniske kvittering til dig eller vise dig en udskrift af den.

Ja, anmeldelsen til RUT skal omfatte alle de steder, hvor virksomheden skal udføre arbejdsopgaver.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

RUT står for Registret for Udenlandske Tjenesteydere, og det finder du på Virk.dk

De udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT, så de danske myndigheder kan føre tilsyn med, at de overholder dansk lovgivning om fx arbejdsmiljø og skat. Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, skal overholde de samme regler som danske virksomheder.

Hvis du ikke har modtaget dokumentation tre dage efter, at arbejdet er begyndt, skal du give Arbejdstilsynet besked. Det kan du gøre elektronisk via RUT eller på mail til at@at.dk. Du skal blot fortælle Arbejdstilsynet, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og i hvilken periode. Så har du opfyldt reglerne.

Ja. Kombineret transport er transport af varer mellem EU-landene, hvor der køres på vej under den indledende eller afsluttende strækning, og til den resterende strækning bruges jernbane, indre vandveje eller søtransport. Det er en forudsætning, at den resterende strækning er over 100 km i lige linje.

Kombineret transport kan udføres under forudsætning af, at en af disse betingelser er opfyldt:

 1. Den indledende vejstrækning tilbagelægges enten mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lastehavnen
 2. Den afsluttende vejstrækning tilbagelægges enten mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lossehavnen.

Ved kombineret transport skal virksomheden anmelde følgende i RUT:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Stedet for levering af tjenesteydelsen – det vil sige stedet for pålæsning
 • Dato for start og slut af tjenesteydelsen – det vil sige dato for pålæsningen
 • Virksomhedens branchekode
 • Chaufførernes navn og perioden for transporten
 • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, det gør ingen forskel.

Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

 1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
 2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
 3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, virksomheden har ikke pligt til at anmelde, når:

 1. Virksomhedens ansatte deltager i seminarer og konferencer, hvor de er blevet indbudt til at undervise eller holde oplæg. Det kan fx være forskere, foredragsholdere og lignende. 
 2. Professionelle artister deltager i kunstneriske begivenheder. Begivenheden skal være enkeltstående. 
 3. De ansatte er med på forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har kontor i Danmark. 
 4. Professionelle idrætsudøvere og trænere deltager i større sportsbegivenheder eller er til prøvetræning i en dansk idrætsklub. Sportsbegivenheden skal være enkeltstående. 
 5. Virksomheden leverer konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage. 
 6. Det handler om intern udstationering inden for virksomheden i op til 8 dage. Det gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen drejer sig om bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed. 
 7. Der er tale om cabotagekørsel (godskørsel i Danmark i forbindelse med international transport).
 8. Opgaven falder ind under ”montørreglen”.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I nogle tilfælde ja. Det afgørende er, at der enten er tale om:

 • En udenlandsk virksomhed, som i forbindelse med levering af tjenesteydelser udstationerer ansatte til Danmark.
 • En udenlandsk virksomhed, som leverer en tjenesteydelse i Danmark uden at udstationere ansatte til Danmark
 • En udenlandsk selvstændig uden ansatte, som skal levere tjenesteydelser i Danmark.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Den selvstændige uden ansatte skal anmelde: 

 1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen
 3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
 4. Virksomhedens branchekode
 5. Om virksomheden er momsregistreret i hjemlandet
 6. Oplysninger om sociale sikringsforhold i hjemlandet
 7. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, det er lovligt at bruge udenlandsk arbejdskraft, som ikke er anmeldt i RUT. Men du er forpligtet til at underrette Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at arbejdet er begyndt, hvis den udenlandske virksomhed ikke kan dokumentere, at den er anmeldt i RUT. Gør du ikke det, kan du risikere en bøde på 10.000 kr.

Ja, reglerne gælder også for udenlandske vikarbureauer, der sender medarbejdere til Danmark.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Den udenlandske virksomhed skal anmelde:

 1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen 
 3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
 4. Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt de ansatte, der skal arbejde i Danmark
 5. Virksomhedens branchekode
 6. Identiteten af de ansatte, som virksomheden udstationerer, og udstationeringens varighed
 7. Om virksomheden er momsregistreret i sit hjemland
 8. Oplysninger om de ansattes sociale sikringsforhold
 9. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

Ja, det kan virksomheden godt.

Sker der ændringer i opgaven, fx hvis det tager længere tid at blive færdig, så skal virksomheden ændre sin anmeldelse i RUT. Ændringen skal ske senest den første hverdag efter, at ændringen er trådt i kraft.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Man kan godt være udstationeret i ét land, selv om man har bopæl i et andet land.

Det afgørende er, hvor man udfører arbejdet. Det gælder også, hvis man er selvstændig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

En udstationeret medarbejder er en medarbejder, der er ansat i en virksomhed i et andet land, og som midlertidigt arbejder i Danmark.

Det er fx:

 1. Når en udenlandsk virksomhed for egen regning og under egen ledelse udstationerer en medarbejder i Danmark til at løse en opgave.
 2. Når en virksomhed udstationerer en medarbejder inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde er knyttet til den virksomhed, der foretager udstationeringen.
 3. Når en dansk virksomhed hyrer vikarer fx hos et udenlandsk vikarbureau.

Medarbejderen skal være ansat hos den udenlandske virksomhed eller vikarbureau, der udstationerer hende eller ham.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der er ingen nedre eller øvre grænse for ”midlertidighed”. Medarbejderen er udstationeret, så snart hun eller han begynder arbejdet i Danmark. Derfor skal den udenlandske virksomhed anmelde udstationeringen i RUT fra det tidspunkt.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis de hører ind under definitionen af at være en udstationeret medarbejder eller er selvstændig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Vedligeholdelse

Nej, i den situation er der ikke krav om tilsyn af en certificeret sagkyndig virksomhed. Men det er et krav, at platformliften alene er tilknyttet én enkelt privat bolig og er aflåst eller konstant overvåget.

I den situation er der heller ikke krav om periodisk inspektion af et inspektionsorgan.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner § 1, stk. 3, pkt. 1.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Service skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Platformslifte, fremstillet efter maskindirektivet, beregnet til persontransport bliver betragtet som en elevator og skal derfor serviceres og vedligeholdes af en certificeret sagkyndig virksomhed.

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Udstationering

Ja, hvis de hører ind under definitionen af at være en udstationeret medarbejder eller er selvstændig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Man kan godt være udstationeret i ét land, selv om man har bopæl i et andet land.

Det afgørende er, hvor man udfører arbejdet. Det gælder også, hvis man er selvstændig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

En udstationeret medarbejder er en medarbejder, der er ansat i en virksomhed i et andet land, og som midlertidigt arbejder i Danmark.

Det er fx:

 1. Når en udenlandsk virksomhed for egen regning og under egen ledelse udstationerer en medarbejder i Danmark til at løse en opgave.
 2. Når en virksomhed udstationerer en medarbejder inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde er knyttet til den virksomhed, der foretager udstationeringen.
 3. Når en dansk virksomhed hyrer vikarer fx hos et udenlandsk vikarbureau.

Medarbejderen skal være ansat hos den udenlandske virksomhed eller vikarbureau, der udstationerer hende eller ham.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der er ingen nedre eller øvre grænse for ”midlertidighed”. Medarbejderen er udstationeret, så snart hun eller han begynder arbejdet i Danmark. Derfor skal den udenlandske virksomhed anmelde udstationeringen i RUT fra det tidspunkt.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

En betingelse for, at der er tale om en udstationering, er, at arbejdet i Danmark er midlertidigt. Der er ingen fast øvre grænse. Ved udstationering over længere tid, fx 2 til 3 år, vil det afhænge af en konkret vurdering, om der er tale om midlertidig beskæftigelse, eller om tilknytningen til Danmark er blevet varig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, reglerne gælder også for udenlandske vikarbureauer, der sender medarbejdere til Danmark.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

virk.dk

Du kan selv rette oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fx din virksomheds adresse, på virk.dk.

Gå til virk.dk - Ret oplysninger i CVR - Ændre virksomhed

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Du kan få hjælp til at bruge virk.dk på deres hjemmeside, hvis du har problemer med at logge ind eller få de rigtige rettigheder.

Du kan også ringe til Virk Support på 72 20 00 30.

Se hvem du kan kontakte for at få hjælp (virk.dk)

Du kan finde alle danske virksomheders navn, CVR-nummer og p-numre i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Gå til Det Centrale Virksomhedsregister (virk.dk)

Du kan få hjælp til at bruge virk.dk på deres hjemmeside.

Få et overblik over, hvem du kan kontakte for hjælp (virk.dk)

Du kan ringe til Virk Support på 72 20 00 30, mandag-torsdag kl. 8.30-1600 og fredag kl. 9.00 – 15.00, hvis du skal have hjælp til:

 • at logge ind på Virk.dk med NemID eller medarbejdersignatur

 

 

For at få adgang til løsninger som Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI) og EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Det er virksomhedens NemID administrator, der kan give din medarbejdersignatur de rigtige rettigheder.

Find ud af hvem der er din NemID administrator (nets.eu)

Er du NemID administrator kan du tildele rettigheder gennem NemLog-in Brugeradministration på virk.dk.

Bliv klogere på, hvordan du får og tildeler rettigheder (virk.dk)

Læs mere om log ind med NemID på virk.dk

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Reglen om at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse er en af de organisationsregler, I kan ændre gennem en aftale.

Hvis I aftaler, at I ikke vil have en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Vælger I, at I ikke ønsker en årlig drøftelse, så skal jeres aftale sikre et samarbejde, der er bedre end det, der ligger i den årlige drøftelse. Det gælder fx forebyggelse og planlægning og organisering af samarbejdet.

Aftalen skal styrke og effektivisere samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Alle virksomheder, der har ansatte, skal afholde en arbejdsmiljødrøftelse.

Hvis jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) er i ét niveau, så skal I gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen.

Har jeres AMO to niveauer, skal drøftelsen foregå på udvalgsniveau.

Medlemmerne skal kunne deltage

Den årlige drøftelse er en overordnet strategisk opgave, hvor I skal tilrettelægge og vurdere hele AMO. Medlemmerne af jeres AMO skal kunne deltage, når I planlægger arbejdsmiljøarbejdet inden for deres område. Det gælder også den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Mere relevant information om arbejdsmiljødrøftelsen

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14