Få svar på spørgsmål om Coronavirus (COVID-19)

Vi har samlet de hyppigste spørgsmål og svar, som er modtaget i Arbejdstilsynet om Coronavirus og arbejdsmiljø. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du skrive til Arbejdstilsynets Call Center på denne adresse: at@at.dk. Så svarer vi, så hurtigt vi kan.

Generelt

Med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10 og foreløbigt frem til den 13. april 2020 har regeringen og myndighederne besluttet et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer mv., hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Forbuddet hindrer ikke almindelig tilstedeværelse på arbejdspladser. Her må man være mere end 10 personer. Det skal fremhæves, at man som arbejdsgiver har ansvar for løbende at kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed – så som coronavirus (COVID-19).

Hvis det er tilfældet, er det arbejdsgiverens pligt at iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt. Arbejdstilsynet opfordrer til, at virksomhederne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om bl.a. at mindske smitterisikoen ved at holde afstand mellem de ansatte, ved at have en god hygiejne og ved at undgå fysisk kontakt. Virksomhederne har også ansvar for en grundig instruktion af de ansatte og tilsyn med arbejdet.

Læs retningslinjerne her:
Sundhedsstyrelsens information om Coronavirus

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Grupper af ansatte, fx med kritiske funktioner, kan ikke arbejde hjemme. Her har arbejdsgiveren ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at de kan blive udsat for smitte med coronavirus (COVID-19) fra fx kunder, klienter eller andre ansatte. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt. Arbejdstilsynet opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsen råd om:

 • God håndhygiejne (især håndvask samt eventuel opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som fx reception og toiletter).
 • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse.
 • Host eller nys i et engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.
 • Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem personer på arbejdspladsen, så smitterisikoen mindskes.

Følg Sundhedsstyrelsens øvrige retningslinjer for forebyggelse:
Sundhedsstyrelsens information om Coronavirus

 

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Reglerne for ansatte, der udfører arbejde i private hjem, er de samme som for alle andre jobfunktioner. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder og borgere. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge smitterisikoen så effektivt som muligt.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at virksomhederne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske smitte, herunder at virksomhederne kontakter kunden/borgeren for at afklare, om det er forsvarligt at gennemføre besøget.

Er der sygdom i hjemmet, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man ikke gennemfører besøget på nuværende tidspunkt.

Er der ikke sygdom i hjemmet, er det en god idé at aftale med kunden/borgeren,

 • at der bliver luftet godt ud inden besøget,
 • at der højst er én person til stede, mens arbejdet står på, og
 • at personen holder sig på tilstrækkelig afstand for at mindske smitterisikoen.

Opfordringen til den ansatte er at vaske hænder hyppigt, både ved ankomst og ved afslutning af besøg i et privat hjem. Det anbefales også, at den ansatte undgår at berøre unødvendige ting i hjemmet, og at den ansatte betjener dørhåndtag med albuen og ikke med hånden, hvis det er muligt.

Læs også

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til arbejdsgivere og personaleledere

Sundhedsstyrelsens information til politi og andet frontpersonale

Det er arbejdsgiverens pligt at beskytte særligt følsomme risikogrupper blandt de ansatte mod farer, som kan være særligt alvorlige for dem – så som smitte med coronavirus (COVID-19).

De særligt følsomme grupper kan fx være ansatte, der er gravide, kronisk syge eller ældre.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at virksomheden i sin risikovurdering følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til disse grupper. Læs mere her:

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om Coronavirus

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det følger af de generelle regler i arbejdsmiljøloven, at gravide og ammende skal beskyttes mod farer, som for dem er særlige alvorlige. Når arbejdsgiveren bliver bekendt med, at en ansat er gravid eller ammer, skal denne vurdere, om der er en risiko for, at den ansatte er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditet eller amning. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt at omorganisere arbejdet, så den gravide flyttes til andre opgaver.

 

I forhold til coronavirus og gravide, er vurderingen fra Sundhedsstyrelsen denne:

”Der foreligger endnu ikke dokumentation for, at gravide har en særlig risiko i forbindelse med infektion med ny coronavirus. Men Sundhedsstyrelsen betragter gravide som en risikogruppe ud fra et forsigtighedsprincip. Det er på baggrund af viden om, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx influenza. Gravide skal derfor under hele graviditeten håndteres på lige fod med andre risikogrupper og skal også sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situation.

Der vil være en del af de ansatte i sundheds- og ældresektor, der tilhører en risikogruppe og som varetager opgaver, hvor de kan komme i nær kontakt med personer med COVID-19. Samtidig varetager mange kritiske funktioner, som de ikke kan undværes i, og derfor skal de ikke automatisk hjemsendes. Man skal heller ikke nødvendigvis sygemeldes fra sit arbejde (med mindre man reelt er syg). 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der tages særligt hensyn til sårbare grupper, og at den enkeltes sundhed i den funktion, de varetager, prioriteres højt. Man bør således ikke udsættes for oplagt smitterisiko, dvs. ikke håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med eller har bekræftet COVID-19. I så fald anbefales det, at man flyttes til en anden funktion. Den konkrete aftale laver man i dialog med sin arbejdsgiver.”

Arbejdstilsynet henviser til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig i forhold til gravide, der fortsat er nødt til at gå på arbejde. Arbejdsgiverens beslutning om, at en gravid kan udføre en bestemt arbejdsopgave, skal derfor træffes i sammenhæng med hendes konkrete arbejdsforhold.

 

Læs også

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om coronavirus

Sundhedsstyrelsens gode råd til gravide

Arbejdstilsynets vejledning om gravides og ammendes arbejdsmiljø

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Miljøstyrelsen fraråder, at man laver sin egen håndsprit.

Generelt råder Miljøstyrelsen til, at man afholder sig fra at omhælde farlige blandinger til anden emballage, herunder at lave sine egne produkter, idet der kan opstå meget farlige situationer. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Sprit dine hænder af med produkter der er beregnet til det

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Tal med de ansatte om, hvorvidt de oplever gener ved hjemmearbejdet og om, hvad de kan gøre for at mindske generne.

Gener ved kontorarbejde ved borde og stole, der ikke er beregnet til kontorarbejde, kan mindskes ved at skifte mellem forskellige stole og borde. Det hjælper også at holde pauser, og at medarbejderne får bevæget sig i løbet af dagen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, Arbejdstilsynet fører normalt ikke tilsyn i ansattes private hjem. I den nuværende situation med coronavirus (COVID-19) fører vi alene tilsyn i forhold til alvorlige ulykker og alvorlige klager.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Er det forsvarligt at tage bad på arbejdet, eller skal de ansatte i stedet tage bad derhjemme på grund af Coronasituationen?

Arbejdstilsynet har rådført sig med Statens Serum Institut, der oplyser, at de ansatte stadigvæk kan tage bad på arbejdet. Det er dog en forudsætning:

 • At de ansatte, der kommer på arbejde, er raske og uden symptomer, der kan mistænkes for at skyldes Coronavirus (COVID-19).
 • At de ansatte overholder de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand samt om god håndhygiejne i bad- og omklædningsfaciliteter. Dette hensyn kan gøre det nødvendigt, at de ansatte ikke bader samtidigt.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Brancher

Coronavirus (COVID-19) smitter både ved indendørs og udendørs arbejde. Arbejdet på byggepladserne skal derfor tilrettelægges efter de samme retningslinjer, som gælder for alle andre arbejdspladser.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis der er risici forbundet med arbejdet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres forsvarligt. Dette gælder også i forhold til coronasmitte. Arbejdstilsynet opfordrer – på baggrund af Sundhedsstyrelsens generelle råd om forebyggelse af smitte med coronavirus – til, at arbejdsgiverne under koordinering af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator sørger for:

 • At arbejdet på den enkelte byggeplads tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig.
 • At der er håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder på byggepladsen.

 • At mindske kontakt med andre. Det kan fx ske ved at forskyde mødetid, pauser og fyraften, så de ansatte kan holde en god afstand til hinanden i forbindelse med fx omklædning og spisning.

 • At man opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af spiserum, toiletter mv.

På byggepladser, hvor der udføres arbejde af mere end en virksomhed, skal bygherrens koordinator koordinere de foranstaltninger, som det påhviler arbejdsgiverne at gennemføre. Det kan fx vedrøre anvendelsen af fælles velfærdsforanstaltninger, samt koordinering af arbejde og færdsel på byggepladsen således, at der sikres god afstand mellem de beskæftigede.

Arbejdstilsynet understeger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med coronavirus.

Branchevejledning: Forebyg smitte fra Coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem

This information in English

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der gælder de samme regler for arbejde med afsendelse og modtagelse af gods som for alle andre jobfunktioner. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge smitterisikoen så effektivt som muligt.

Det særlige ved godstransport er, at der typisk er tre aktører involveret i at transportere en vare fra A til B: En afsender, der fx kan være en lagerterminal, en vognmand og en modtager, der fx kan være en butik. Det betyder, at der er flere arbejdsgivere, der skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus. Og at der er flere arbejdsgivere, der skal arbejde sammen om at iværksætte foranstaltninger for at imødegå risikoen.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at vognmænd – i samarbejde med afsender og modtager af gods – følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske smitte:

 • Planlæg arbejdet under læs- og losning, så chauffører og andre ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig.
 • Sørg for, at der er håndvask eller håndsprit til rådighed for chauffører og andre på alle relevante steder.
 • Sørg for at mindske kontakten med andre personer. Det kan fx ske ved, at chauffører bliver mest muligt i bilen, så chaufføren kan holde en god afstand til andre personer i forbindelse med læs- og losning.
 • Opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af førerhuset.

Arbejdstilsynet understreger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte fra coronavirus.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Under coronakrisen kan fisk, kød og fjerkræslagterierne forebygge smitte af medarbejderne ved at bygge videre på de hygiejneprocedure, der allerede er en del af slagteriets fødevaresikkerhed.

Det er vigtigt, at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres forsvarligt. Og det gælder også i forhold til coronasmitte. Arbejdstilsynet opfordrer derfor til, at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om foranstaltninger mod smittespredning.

 • Planlæg arbejdet, så medarbejderne kan arbejde med en god afstand imellem sig, fx undgå at arbejde mange medarbejdere i små rum samtidig
 • Stil håndvask eller håndsprit til rådighed for medarbejderne på alle relevante steder, fx ved indgange til slagteriet, der benyttes af medarbejderne
 • Minimer kontakt med andre, fx undlad at give hånd og hold afstand til vognmanden ved levering og afhentning af varer
 • Opprioriter regelmæssig rengøring og afspritning, fx hyppig udluftning i kantinen/frokoststuen

Arbejdstilsynet understeger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre medarbejderne opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt medarbejderne for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med coronavirus.

Vær særligt opmærksom på at instruere de medarbejdere i forebyggelse af smitte, der møder chauffører, landmænd eller butikskunder i løbet af arbejdsdagen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, Sundhedsstyrelsen har udstedt særlige retningslinjer for håndtering af coronavirus (COVID-19) i sundhedsvæsenet, herunder brug af værnemidler hos sundhedsprofessionelle. Læs dem her:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personale i sundheds- og ældresektoren.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I forbindelse med den gradvise genåbningen af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder kontorarbejdspladser i den private sektor i smitteforebyggelse. Her beskrives, hvilke konkrete tiltag arbejdsgiveren kan iværksætte i forhold til:

 • Håndtering af sygdom og symptomer, der kan tyde på COVID-19
 • Planlægning af arbejdet, så medarbejderne kan holde afstand
 • At give medarbejderne mulighed for håndvask og brug af håndsprit
 • Minimering af medarbejdernes kontakt med andre
 • Opprioritering af regelmæssig rengøring

Se informationsmaterialet (Printvenlig PDF)

Virksomhederne indenfor ’det grønne område’ – gartnerier, landbrug o.l. – har ofte gode betingelser for at planlægge arbejdet, så medarbejderne kan holde afstand til hinanden. Men der er også arbejdsopgaver, hvor det kræver en ekstra indsats at forebygge smitte med coronavirus, fx når medarbejderne deler maskiner, arbejder i små rum eller får besøg af chauffører og leverandører.

Det er vigtigt, at Sundhedsstyrelsens råd følges, coronavirus (COVID-19) smitter nemlig både ved indendørs og udendørs arbejde.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres forsvarligt også i forhold til coronasmitte. Arbejdstilsynet opfordrer derfor til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om foranstaltninger mod smittespredning.

 • Planlæg arbejdet, så medarbejderne kan arbejde med en god afstand imellem sig, fx undgå at arbejde mange medarbejdere i små rum samtidig og hold koordineringsmøder udendørs.
 • Stil håndvask eller håndsprit til rådighed for medarbejderne på alle relevante steder, fx ved modtagelse af chauffører og leverandører
 • Minimer fysisk kontakt med andre, fx mød kunderne udendørs og aftal detaljer online eller over telefonen
 • Opprioriter regelmæssig rengøring og afspritning, fx i førerhuset på fælles maskiner.

Arbejdstilsynet understreger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Det er særligt aktuelt for udenlandsk arbejdskraft.

 • Instruer udenlandske medarbejdere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger inden de møder op på virksomheden
 • Gennemgå virksomhedens særlige corona-tiltag med de ansatte, fx placering af hånddesinfektion, deling af værktøj, god afstand i forskellige arbejdssituationer o.l.

Brug sundhedsstyrelsens plakat ’Beskyt dig selv og andre’, der er oversat til flere sprog

Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde

Alle virksomheder med ansatte skal lave en APV. Lovgivningen åbner ikke mulighed for at fravige dette krav, da kravet følger af et EU-direktiv. Men arbejdsgiveren kan sammen med de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen planlægge arbejdet med APV’en på den måde, som passer til de konkrete forhold på virksomheden. Det kan fx ske ved, at man tager nogle af drøftelserne virtuelt eller ved, at man bruger Arbejdstilsynets digitale APV-værktøj, som er tilgængeligt via at.dk.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Reglerne åbner mulighed for, at arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at valg af arbejdsmiljørepræsentanter gælder for en længere valgperiode, dog højst 4 år.

Hvis virksomheden har en sådan aftale, kan parterne – på grund af Coronasituationen - forlænge aftalen i op til 6 måneder.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant kan fortsætte i funktionen, indtil det - i lyset af Coronasituationen - bliver muligt at afholde valg. Det gælder også, selv om fristen på 2 år overskrides.

Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden, og valget havde til formål at finde en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Det er dog en betingelse, at valg af arbejdsmiljørepræsentant i så fald sker så snart, det er muligt.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Virksomheden skal revidere sin arbejdspladsvurdering (APV), når der sker ændringer i arbejdet eller den måde, arbejdet udføres på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. APV’en skal som minimum revideres senest tre år efter APV’ens udarbejdelse eller den seneste revision af APV’en. Lovgivningen åbner ikke mulighed for at fravige dette krav.

Virksomheden bestemmer selv, hvordan den vil gribe APV-arbejdet an. Det vil sige, at virksomheden med inddragelse af de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen kan vælge den metode, som passer den bedst. Det gælder også i forhold til revision af APV’en.

Hvis virksomheden på grund af coronasituationen ikke kan arbejde med sin APV, som den plejer, kan arbejdsgiveren sammen med de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen finde andre løsninger, fx videomøder, så arbejdet med APV’en ikke medfører risiko for smittespredning.

Hvis virksomheden skal revidere sin APV’en på grund af coronasituationen, kan dette fx gøres ved, at APV’en suppleres med arbejdsgiverens vurdering af risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus, samt med en beskrivelse af de foranstaltninger, der – efter inddragelse af de ansatte/AMO – er blevet sat i værk for at forebygge risikoen. 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Brug af masker og andre personlige værnemidler

Nej, Arbejdstilsynet følger Sundhedsstyrelsens opfordring til, at raske borgere ikke bruger mundbind eller andre lignende værnemidler til at forebygge smitte.

Arbejdstilsynet opfordrer i stedet til, at man følger Sundhedsstyrelsens generelle råd til effektiv forebyggelse af smitte, herunder at man indretter arbejdet bedst muligt, så risikoen for smitte mindskes.

Sundhedsstyrelsens information om Coronavirus

Vær ekstra opmærksom på at sende ansatte hjem, hvis de viser tegn på sygdom.

Vær opmærksom på:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personale i sundheds- og ældresektoren.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn, at filtrerende åndedrætsværn kun må benyttes op til 3 timer om dagen.

I forbindelse med udbruddet af coronavirus (COVID-19) har Statens Serum Institut udsendt midlertidige ændringer i deres vanlige anbefalinger om brug af personlige værnemidler. Heri fremgår det, at det er acceptabelt at bruge P2- og P3-masker længere end 3 timer. Se teksten herunder:

 • FFP3 åndedrætsværn bør kun anvendes til specielle situationer hos patienter med COVID-19 og andre sjældent forekommende alvorlige infektionssygdomme
 • Kirurgiske masker kan i en række situationer erstattes med brug af visir (gerne til flergangsbrug)
 • Ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv er det acceptabelt at øge bærer-varigheden af P2- og P3-masker til mere end 3 timer
  Statens Serums samlede vejledning kan læses her

Arbejdstilsynet følger disse anbefalinger, da der på grund af coronaudbruddet i øjeblikket er tale om en helt ekstraordinær situation, hvor det inden for sundhedssektoren ikke altid er praktisk og organisatorisk muligt at overholde 3-timers reglen fx pga. mangel på filtre og turboenheder og for at begrænse smitterisikoen for personalet.

De enkelte enheder skal, så vidt det er muligt, organisere arbejdet, så de ansatte benytter filtrerende åndedrætsværn i så begrænset tid som muligt og sørge for, at de ansatte holder pauser, så belastningen ved at bruge P3-maske mindskes.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Sikkerhedsstyrelsen har ressortansvar for regler for CE-mærkede produkter, og vi skal derfor henvise til Sikkerhedsstyrelsen for dette spørgsmål.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Alle mikroorganismer kan klassificeres i en risikogruppe fra 1-4 afhængig af deres farlighed. Familien af coronavira er klassificeret som klasse 2 i bilag 8 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø.

WHO har udsendt retningslinjer for klassificering af coronavirus, og Arbejdstilsynet samt Statens Serum Institut følger disse. Det betyder, at arbejde som diagnostik af COVID-19 (SARS-CoV-2) kan foregå i risikogruppe 2, mens arbejde med opformering af virus samt dyrkning i cellekulturer betragtes som risikoklasse 3.

WHO's retningslinjer: Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (‎COVID-19)‎: interim guidance, 12 February 2020 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Natarbejde

Ansatte skal tilbydes helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde og derefter mindst hvert tredje år.

Lovgivningen åbner ikke mulighed for at udskyde helbredskontrollerne for de ansatte, der måtte ønske en kontrol, da reglen følger af et EU-direktiv. Hvis det på grund af coronavirussen (COVID-19) ikke er muligt at samle de ansatte til helbredskontrol på arbejdspladsen, kan der bestilles tid til helbredskontrollen hos egen læge.

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at ansatte, der allerede arbejder om natten, kan fortsætte natarbejdet, indtil det er muligt at få foretaget helbredskontrollen.

 

 

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hviletidsregler

Fravigelsen kan kun tages i brug i forhold til konkrete arbejdsprocesser i virksomheden, som er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af coronavirussen (COVID-19). Er dette tilfældet, kan reglen om, at ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn, fraviges.

Det skyldes, at arbejdsmiljølovens regler om hviletid indeholder en force majeure-bestemmelse, som nu kan tages i brug i forbindelse med coronavirussen.

Det vil sige, at virksomheder, der kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af coronavirussen – som fx hospitaler, døgninstitutioner, hjemmepleje og beredskab – kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter. Det kan også gælde for fx dagligvarelagre, som kommer under pres med levering af fødevarer til butikkerne.

Hvis virksomheden kan gøre brug af force majeure-reglen, må der kun ske fravigelse af reglerne i nødvendigt omfang. Det vil sige kun i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde den påkrævede drift af virksomheden.

Hvis virksomheden fraviger reglerne, skal de ansatte have kompenserende hvileperioder eller fridøgn, alternativt passende beskyttelse. 

Force majeure-perioden for hviletidsreglerne gælder foreløbigt frem til den 13. april 2020.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der er ikke nogen nedre grænse for, hvor meget man må fravige hviletids- og fridøgnsreglerne efter force majeure-reglen. Reglerne må fraviges ”i nødvendigt omfang”. Det er begrundet med, at der er tale om helt særlige, uforudsete omstændigheder (force majeure).

Arbejdsgiveren skal fortsat sikre, at arbejdet kan udføres forsvarligt af de ansatte, og det kan derfor have betydning, hvilken form for arbejde de ansatte udfører. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvile og restitution bidrager til, at de ansatte ikke bliver nedslidte.

De ansatte skal have kompenserende hvileperioder snarest muligt efter det arbejde, hvor fravigelsen er anvendt. Hvis en arbejdsgiver lader de ansatte arbejde i længere perioder med fravigelser af hvileperioden, må arbejdsgiveren undvære de ansatte i tilsvarende hvileperioder, så snart det er muligt.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af coronavirussen (COVID-19), og hvor den ekstraordinære arbejdsbelastning kan henføres til coronavisussen, har mulighed for at gøre brug af force majeure-reglen på hviletidsområdet.

Det betyder, at reglerne om daglige hvileperiode og ugentligt fridøgn kan fraviges i nødvendigt omfang.

Hvis reglerne fraviges, skal de ansatte have kompenserende hvileperiode eller fridøgn, der svarer til det, de har mistet. De kompenserende hvileperioder og fridøgn skal gives snarest muligt.

Hvis en ansat fx kun har fået 8 timers sammenhængende hvile, mangler den ansatte 3 timers hvil (for at have fået de 11 timers sammenhængende hvil som følger af reglerne). Disse 3 timers hvil skal gives på et andet tidspunkt og snarest muligt. Hvis der flere dage i træk arbejdes på en måde, så den ansatte kun får 8 timers sammenhængende hvil, vil der blive ”opsparet” 3 timers hvil for hvert døgn. De opsparede timer skal gives på et andet tidspunkt og snarest muligt.

Der er ikke nogen bestemt grænse for, hvornår den ansatte skal have den kompenserende hvileperiode, men det skal ske snarest muligt og jo mindre hvile, den ansatte får under udførelsen af arbejdet, desto hurtigere skal den ansatte have den kompenserende hvileperiode.    

Hvis en ansat fx arbejder mere end 6 dage i træk, mangler den ansatte det ugentlige fridøgn. Det skal afholdes på et andet tidspunkt og snarest muligt.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis virksomheden fraviger reglerne om daglige hvileperiode eller ugentligt fridøgn, skal den ansatte have tilsvarende kompenserende hvileperioder eller fridøgn snarest muligt.

Hvis forholdene undtagelsesvist er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserede hvileperiode eller fridøgn, skal medarbejderen ydes passende beskyttelse. Det kan fx ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af coronavirusen (COVID-19), og hvor den ekstraordinære arbejdsbelastning kan henføres til coronavirussen, har mulighed for at gøre brug af force majeure-reglen på hviletidsområdet.

Det betyder, at reglerne om daglige hvileperiode og ugentligt fridøgn kan fraviges i nødvendigt omfang.

Fravigelsen skal kunne dokumenteres skriftligt over for arbejdsmiljøorganisationen/de ansatte og Arbejdstilsynet.

Det betyder, at arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at det skal være muligt at se, at der er sket fravigelse af hviletidsreglerne. Det skal være skriftligt, men der er ikke formkrav til, hvordan det skal ske.

Det kan fx ske som en note i tidsregistreringssystemet, eller som et notat til virksomhedens lønningssystem. Husk også at noter ned, hvis den ansatte ikke får det ugentlige fridøgn, det vil sige hvis arbejdsgiveren er nødt til at lade den ansatte arbejde i mere end 6 dage i træk.

En note eller et notat kan fx lyde: ”Arbejdstilsynet har meddelt, at force majeure-reglen på hviletidsreglerne grundet corinavirussen (COVID-19) kan finde anvendelse i nødvendigt omfang, og denne fravigelsesmulighed er anvendt i forhold til [den pågældende ansatte] i perioden [xxx], hvor hviletiden nedsættes/er blevet nedsat til [xx] timer i døgnet. Endvidere har den ansatte arbejdet [x] dage i træk uden at afholde det ugentlige fridøgn”. Arbejdsgiveren skal huske at meddele de berørte ansatte, at fravigelsen af hviletidsreglerne tages i brug. Arbejdstilsynet stiller ikke krav om, at de ansatte skal registrere deres timer. Det aftales nærmere med arbejdsgiveren. Hvis den ansatte skal registrere sin arbejdstid, kan det fx ske ved at registrere det faktiske antal timer, den ansatte er på arbejde, på den måde, som er sædvanlig i virksomheden, fx i et tidsregistreringssystem eller ved at udfylde timesedler.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Teknisk udstyr

Teknisk udstyr som fx kraner, gaffeltrucks og lagerreoler er underlagt krav om periodiske eftersyn. Kravene kan være beskrevet i fabrikantens anvisninger eller fremgå af Arbejdstilsynets regler.

Coronasituationen kan betyde, at de lovpligtige eftersyn af det tekniske udstyr ikke kan gennemføres indenfor den fastsatte tidsramme, fx fordi der er begrænset adgang til det område, hvor udstyret er opstillet/bruges.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at både de virksomheder, der skal have gennemført et eftersyn, og de servicevirksomheder, der skal udføre eftersynet, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde afstand, vaske hænder og begrænse kontakt for at mindske smitterisikoen. Det anbefales også, at servicevirksomhederne i hvert enkelt tilfælde kontakter deres kunde på forhånd for at afklare, om det er forsvarligt at gennemføre eftersynet.

Ejerne/brugerne af det tekniske udstyr skal tage udstyret ud af brug, hvis der er mistanke om sikkerhedsmæssige fejl eller mangler.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet gennemfører under Coronasituationen kun tilsyn i forhold til fx alvorlige ulykker og alvorlige klager efter en konkret vurdering.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Elevatorer

Reglerne om elevatorer siger, at elevatorer skal have gennemført løbende kontrol samt periodisk inspektion af sikkerhedsmæssige dele. Intervallet afhænger af elevatorens type og opstillingssted.

Coronasituationen kan betyde, at kontrollen/inspektionen af nogle elevatorer ikke kan gennemføres, fx fordi nogle af elevatorerne ligger på ”sårbare” steder som plejehjem, eller fordi det i de konkrete tilfælde ikke vil være muligt for servicevirksomhederne at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer om fx at holde en god afstand for at mindske smitterisikoen.

Ejere af elevatorer opfordres til at kontakte deres servicefirma (certificerede sagkyndige), hvis de har mistanke om, at en elevator har fejl eller mangler. Elevatorer med åbenlyse sikkerhedsmæssige defekter skal tages ud af brug.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet anbefaler, at virksomheder følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske smitte, herunder at kontakte kunden for at afklare, om det er forsvarligt at gennemføre besøget. Virksomheden kan orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside om de pligter, der påhviler arbejdsgivere i forhold til deres ansatte.

Corona – hvad er dit ansvar som arbejdsgiver

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet gennemfører under Coronasituationen kun tilsyn i forhold til fx alvorlige ulykker og alvorlige klager efter en konkret vurdering.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsmiljøuddannelser

Ja. Arbejdstilsynet giver udbyderne af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser en midlertidig dispensation, der betyder, at de har mulighed for at gennemføre videoundervisning via digitale platforme – som fx Skype – i stedet for at afholde tilstedeværelsesundervisning, indtil relevante forbud imod forsamlinger med baggrund bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020 ophæves.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis man tager den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse som netbaseret uddannelse, er det et krav, at 4 timer afholdes som tilstedeværelsesundervisning.

Arbejdstilsynet giver udbyderne af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser en midlertidig dispensation, der betyder, at udbyderne har mulighed for at videoundervise via digitale platforme i stedet for at afholde tilstedeværelsesundervisning.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Kan nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, der skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse inden for 3 måneder, vente med at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen?

Arbejdsmiljørepræsentanten skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen inden 3 måneder efter, at vedkommende er valgt.

Arbejdsmiljøuddannelsen udbydes som enten tilstedeværelsesuddannelse, hvor deltagerne mødes 22 timer fordelt over 3 dage, eller som netbaseret undervisning på 37 timer, hvor deltagerne skal mødes i 4 ud af de 37 timer.

Arbejdstilsynet giver nu udbyderne af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser en midlertidig dispensation til at gennemføre tilstedeværelsesundervisning som videoundervisning via digitale platforme, indtil de relevante forbud imod forsamlinger med baggrund i bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020 ophæves.

Det betyder, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter har mulighed for at finde en udbyder, der tilbyder undervisning via digitale platforme og derved leve op til kravet. De andre regler i bekendtgørelse om obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse gælder fortsat. Det betyder, at det fortsat et krav, at deltagere registreres på samme måde som tidligere, at deltagerne deltager i kurset i de foreskrevne 22 eller 37 timer osv. Det er vigtigt, at den undervisningen, som nu kan foregå via video, giver mulighed for dialog mellem underviser og kursister.

Hvis det ikke er muligt at deltage i undervisningen med videotilstedeværelse via digitale platforme mv., kan arbejdsgiveren kontakte Arbejdstilsynet med anmodning om dispensation.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Information in English

Coronavirus (COVID-19) is contagious, no matter whether work is performed indoors or outdoors. Therefore, work on construction sites has to be organised according to the same guidelines as apply to all other workplaces.

Danish health and safety legislation requires that employers regularly analyse the risk of employees being exposed to impacts that can be harmful to their health or safety. If work is associated with risk, the employer must implement measures that reduce the risk as effectively as possible.

Danish health and safety legislation requires that employers safeguard planning and organisation of work to ensure that it can be performed in a responsible manner. This also applies in relation to coronavirus spread. Based on general advice from the Danish Health Authority on preventing the spread of coronavirus, the Danish Working Environment Authority (WEA) is encouraging employers to take steps, coordinated by the client’s health and safety coordinator, to ensure:

 • That work on individual construction sites is organised so that employees are able to keep a good distance to each other.
 • That wash basins or hand sanitizer is available to employees at all relevant locations on the construction site.

 • That contact with others is reduced. For example, this could be achieved by having employees start work, take breaks and end work at different times so that they can keep a good distance to each other when they change clothes, have lunch, etc.

 • That regular cleaning has higher priority, including disinfecting surfaces in lunchrooms, toilet facilities, etc.

At construction sites where work is being performed by more than one enterprise, the client’s coordinator must coordinate the measures to be implemented by the employers. For example, this could relate to use of the common welfare facilities as well as coordination of work and passage on the construction site, so as to ensure a good distance between workers.

The Danish WEA stresses that, in general, employers have an obligation to make employees aware of any risks associated with their work. This is also to generate an understanding among employees of the importance of protecting oneself against infection with coronavirus.

The same rules apply to working with despatching and receiving goods as for all other types of job. This means that an employer has to determine whether there is a risk of employees being exposed to infection with the coronvirus. If this is the case, the employer must implement measures that may prevent the risk of infection as effectively as possibly.

What's unique about freight transport, is that three different bodies are involved in transporting goods from A to B: A sender, such as a freight terminal, a haulier and a receiver, such as a retail store.

That means that there are multiple employers involved who have to determine whether there is a risk of their employees being exposed to infection with the coronavirus. And that there are multiple employers who have to work together on the implementation of precautions to counter the risk.

The Working Environment Authority recommends that hauliers consult with senders and receivers of goods to follow the Health Authority's guidelines to reduce infection:

 • Plan loading and offloading to allow drivers and other employees to maintain a safe distance to each other.
 • Provide washing facilities and hand sanitiser for drivers and others at all relevant places.
 • Ensure that contact with others is kept to the absolute minimum. For example: drivers stay in their cabs to maintain a safe distance to other personnel during loading and offloading.
 • Give regular cleaning and sanitising of the cab higher priority.

The Working Environment Authority emphasises that it is generally the employer’s responsibility to make employees aware of any risks that may be connected to their work. The intention is to foster greater understanding between employees of the importance of protecting themselves from infection with the coronavirus.

During the corona crisis, fish, meat and poultry slaughterhouses can prevent infection of their employees by enhancing their hygiene procedures, which are already a part of food product safety at such plants.

It is vital that work is planned and organised so that it can be conducted safely. The same applies to preventing infection with the coronavirus. Therefore, the Working Environment Authority encourages employers to follow the Health Authority’s general advice regarding measures against spreading the infection.

 • Plan all work so that employees can maintain a safe distance between each other, e.g. by avoiding having too many working in a confined space at the same time
 • Provide washing facilities and hand sanitiser for employees at all relevant places, e.g. at entrances to the slaughterhouse they use.
 • Minimise contact with others, e.g. by not shaking hands, and maintaining a safe distance to lorry drivers when goods are being delivered or collected.
 • Give regular cleaning and sanitising higher priority, e.g. by frequently airing out a canteen

The Working Environment Authority emphasises that it is generally the employer’s responsibility to make employees aware of any risks that may be connected to their work. The purpose of this is also to create understanding among the employees concerning the importance of each individual protecting themselves from infection with the coronavirus.