Arbejdsskader

Arbejdsskader er den fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Det vil sige fysiske og psykiske helbredsskader, som helt eller delvist skyldes arbejdet.

Der anmeldes ca. 70.000 arbejdsskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om året. Ca. 50.000 er arbejdsulykker og ca. 20.000 er erhvervssygdomme. De anmeldte arbejdsulykker, som alene behandles i forsikringsselskaberne, er ikke talt med. Men hvad vil det sige, at en arbejdsskade er anmeldt, og hvad betyder det, at den er anerkendt? Få overblik over begreberne på arbejdsskadeområdet:

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom er en sygdom, som helt eller delvist skyldes påvirkninger på arbejdet gennem kortere eller længere tid.

Arbejdsskadesikringsloven definerer de sygdomme, der kan anerkendes som erhvervssygdomme.

Anmeldepligt

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde (arbejdsudygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, samt ulykker, der medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde konstaterede eller formodede erhvervssygdomme.

Anmeldte arbejdsskader

Anmeldte arbejdsskader er summen af de arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der anmeldes til Arbejdstilsynets og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fælles register.

Antallet af anmeldte arbejdsskader er ikke det samme som antallet af arbejdsskadesager. Det skyldes, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan oprette flere sager på baggrund af én anmeldelse, fx hvis det viser sig, at den tilskadekomne har flere sygdomme.

Anerkendte arbejdsskader

Anerkendte arbejdsskader er arbejdsulykker og erhvervssygdomme, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt som arbejdsskader. Anerkendelse er en forudsætning for, at den tilskadekomne kan opnå erstatning, men betyder ikke nødvendigvis, at den tilskadekomne har krav på erstatning.

Anerkendte arbejdsulykker

Der er en række betingelser for, at en arbejdsulykke kan anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven. Der skal bl.a. være tale om en fysisk eller psykisk skade, som helt eller delvist skyldes arbejdet.

Anerkendte erhvervssygdomme

En sygdom kan anerkendes som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven, hvis sygdommen og de påvirkninger, der har udløst den, er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, eller hvis sygdommen anerkendes efter behandling i Erhvervssygdomsudvalget.

Varigt mén

Varigt mén er de helbredsmæssige gener, som en arbejdsskade medfører for den tilskadekomne person. Méngraden af en konkret gene er fastsat i en vejledende méntabel. Man kan kun få godtgørelse, hvis méngraden er mindst fem pct.

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne er den nedgang i indtægt eller indtjeningsevne, som en arbejdsskade medfører for den tilskadekomne person. Man kan kun få erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindst 15 pct.

Arbejdsskader - få et overblik

Se illustration over arbejdsskader (pdf)

De vigtigste regler

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsskadesikringsloven

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven

Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Méntabel