G� til hovedindholdet

Eksempel på en plan for at opbygge og anvende egne kompetencer, når virksomheden har fået et kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Dette er et eksempel på, hvordan en virksomhed kan lave en plan for at opbygge og anvende egne kompetencer, når virksomheden har fået et kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet skal orienteres om planen, ved at virksomheden besvarer de stillede spørgsmål i Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning (ADVI). Eksemplet drejer sig om ulykker.

Boligartikler A/S er en onlineshop, der leverer et bredt sortiment af boligprodukter til private danske hjem. Når kunden har bestilt varer, plukkes varerne fra et af virksomhedens 2 lagre. Til sidst pakkes varerne, og de bliver transporteret ud til kunden.

Ved et tilsynsbesøg har Arbejdstilsynet pålagt virksomheden at sikre, at færdselsveje og -arealer på de 2 lagre i hhv. Hal 1 og Hal 2 er indrettet, så færdsel kan foregå uden fare for sikkerhed og sundhed, og således at kørende færdsel sker i passende afstand fra gående færdsel.

Der er knyttet et kompetencepåbud til denne afgørelse. Virksomheden ønsker at opfylde kompetencepåbuddet ved at opbygge og anvende egne kompetencer.

Beskriv hvordan I vil opbygge og anvende kompetencer

Hvordan vil I opnå kompetencer til at finde ud af (kortlægge), hvor problemet eller problemerne opstår, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar: Vi vil opbygge kompetencer i at forebygge ulykker ved intern færdsel, anvende denne kompetence til at løse de nuværende problemer i Hal 1 og Hal 2 og forebygge lignende problemer fremover.

Vi forventer, at opbygningen af kompetencer vil løse de nuværende problemer i den interne færdsel i Hal 1 og Hal 2 og fremover understøtte det forebyggende arbejde med at nedbringe og håndtere risici for ulykker.

Kompetenceudviklingen gennemføres som en kombination af undervisning i og praktisk erfaring med at forebygge ulykker ved intern færdsel. Undervisningen gennemføres som et undervisningsforløb internt i virksomheden. Det vil være Arbejdsmiljøspecialist Anne Jensen (AJ) fra Arbejdsmiljørådgiver A/S, der står for undervisningen. Lagerchef Hans Hansen (HH), en medarbejder fra Hal 1, Jørgen Jørgensen (JJ), og en medarbejder fra Hal 2, Peter Petersen (PP), vil deltage i undervisningen.

Den praktiske erfaring med at forebygge ulykker tilegnes ved, at lagerchefen og de 2 medarbejdere i deres kompetenceudvikling anvender deres nye viden til konkrete løsninger på virksomhedens problemer med intern færdsel samt vedligeholder et sikkert arbejdsmiljø i den fremtidige færdsel.

Gennem undervisning får deltagerne viden om:

  • Arbejdstilsynets regler om intern færdsel.
  • Typiske ulykkesrisici i den interne færdsel, som fx sammenblanding af kørende trafik med faste arbejdspladser eller gående trafik.
  • Metoder til kortlægning af den interne færdsel med særlig fokus på spaghetti-metoden - en metode til at kortlægge intern færdsel.

Gennem praktisk erfaring skal de blive i stand til:

  • At kortlægge risici for ulykker i den interne færdsel. Deltagerne skal anvende viden fra undervisningen, når de skal kortlægge risici for ulykker i den interne færdsel i Hal 1 og Hal 2. Ved hjælp af spaghetti-metoden skal de kortlægge den interne færdsel og efterfølgende de situationer, hvor ulykker kan opstå.

Hvordan vil I opnå kompetencer til at vurdere de problemer, I har fundet, og prioritere mellem dem, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar: Gennem undervisning får deltagerne viden om risikovurdering - sandsynlighed og konsekvenser. Denne viden giver et teoretisk grundlag for at vurdere risikoen for ulykker.

Gennem praktisk erfaring skal de blive i stand til at vurdere resultatet af kortlægningen. Med afsæt i forståelsen af risikovurdering skal deltagerne vurdere risikoen for hver enkelt situation, der er kortlagt som en risiko for en ulykke i Hal 1 og Hal 2.

Vi forventer, at deltagerne får en dybere forståelse af de konkrete ulykkesrisici, der kan opstå i intern færdsel. Med denne forståelse vil deltagerne fremadrettet være i stand til at lave en konkret vurdering af sikkerheden i den interne færdsel i Hal 1 og Hal 2, fordi de både kan vurdere den nuværende situation og kan forudse, hvad der kan komme til at ske.

Vi forventer også, at risikovurderingen af de særskilte situationer i kortlægningen vil give et helhedsbillede af det nuværende sikkerhedsniveau i Hal 1 og Hal 2. Dette overblik vil efterfølgende danne grundlag for at arbejde videre med at finde brugbare løsninger.

Hvordan vil I opnå kompetencer til at finde brugbare løsninger? Og hvordan vil I opnå kompetencer til at bruge løsningerne? Hvordan vil I sørge for, at løsningerne bliver sat i værk i jeres virksomhed?

Svar: Gennem undervisningen skal deltagerne tilegne sig viden om at forebygge ulykker ved intern færdsel, bl.a. viden om:

  • Afmærkning og skiltning, ensrettet færdsel, udsyn ved krydsende færdsel, bakkamera og alarmer, færdselsregler, uddannelse og instruktion af førere, vedligeholdelse af veje, køretøjer og sikkerhedsforanstaltninger samt sikkerhedskultur.

Gennem praktisk erfaring skal de blive i stand til at finde brugbare løsninger.

Vi forventer, at denne kombination af viden og erfaring giver deltagerne en forståelse af eksisterende løsningsmuligheder, der kan anvendes til at forebygge ulykker i den interne færdsel.

Vi forventer, at deltagerne med denne forståelse kan finde gode løsninger på de nuværende problemer i den interne færdsel i Hal 1 og Hal 2.

Vi forventer også, at deltagerne fremover løbende finder gode løsninger, når der opstår nye problemer i den interne færdsel.

Gennem undervisningen skal de tilegne sig viden om implementering af løsninger, bl.a. viden om projektplanlægning og forandringsledelse.

Gennem praktisk erfaring skal de blive i stand til at implementere løsninger i forhold til de kortlagte risici i Hal 1 og Hal 2.

Vi forventer, at denne kombination af viden og praktisk erfaring vil sikre, at de valgte løsninger bliver anskaffet og taget i brug.

Hvordan vil I opnå kompetencer til at vurdere, om løsningerne har virket efter hensigten, og hvordan vil I bruge de nye kompetencer?

Svar: Den tilegnede forståelse af ulykkesforebyggelse anvendes til at vurdere, om de implementerede løsninger har den ønskede forebyggende effekt.

Når løsningerne er implementeret, kontrollerer lagerchefen i samarbejde med de 2 medarbejdere, om løsningerne har den ønskede forebyggende effekt.

Vi forventer, at vurderingen af de implementerede løsninger vil sikre kvaliteten i den forebyggende indsats.

Hvordan vil I bruge jeres nye viden og kompetencer til at forebygge lignende problemer fremover?

Svar: Den tilegnede forståelse af ulykkesforebyggelse anvendes til at forebygge lignende problemer fremover.

Intern færdsel er i fremtiden et fast punkt på dagsordenen på arbejdsmiljøgruppemøderne. Ved større ændringer gennemfører vi en ny risikovurdering af den interne færdsel, og som minimum gennemfører vi en risikovurdering på en sikkerhedsaudit en gang om året.

Vi forventer, at overvågningen af sikkerheden i den interne færdsel i Hal 1 og Hal 2 vil forebygge ulykker og samtidigt sikre, at nye problemer opdages og håndteres, når de opstår. 

Hvem står for at udføre planen?

Svar: Lagerchef Hans Hansen (HH)

Hvem skal deltage i planen?

Svar: Lagerchef HH, en medarbejder fra Hal 1, Jørgen Jørgensen (JJ), og en medarbejder fra Hal 2, Peter Petersen (PP).

Hvordan fastlægger I, at de nye kompetencer bliver vedligeholdt, og sikrer, at de bliver forankret i det videre arbejdsmiljøarbejde?

Svar: Lagerchef HH er ansvarlig for at vedligeholde de tilegnede kompetencer mindst en gang om året, fx ved et oplæg om væsentlige pointer ved forebyggelse af ulykker ved intern færdsel.

Lagerchef HH er ansvarlig for at sikre, at de rette kompetencer fortsat er i virksomheden, hvis én af medarbejderne med de tilegnede kompetencer forlader virksomheden.

Hvordan planlægger I at inddrage jeres arbejdsmiljøorganisation?

Hvis I har færre end 10 ansatte, skal I inddrage en repræsentant for de ansatte i stedet for.

På byggepladser skal bygherren understøtte arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde samt samarbejdet med virksomhederne og deres arbejdsmiljøorganisation.

Svar: Kompetenceopbygningen gives til medlemmer af AMO: Lagerchef HH, JJ (medarbejder i Hal 1), og PP (medarbejder i Hal 2).

Hvem har ansvaret for planen?

Svar: Lagerchef HH.

Henter PDF